Αμφισβήτηση Ιθαγένειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3ca3c70b-4a2c-4332-a9d8-a8845798a1f9 337042

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 8 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

8 έως 46 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην άρση αμφισβήτησης της ιθαγένειας προσώπου και εκκινεί είτε με πρωτοβουλία του προσώπου του οποίου η ιθαγένεια αμφισβητείται, είτε προσώπου με έννομο συμφέρον, είτε με ενέργειες δημόσιας αρχής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία αμφισβήτησης του άρθρου 26Α του Κ.Ε.Ι. εφαρμόζεται στην περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία α) εάν ένα πρόσωπο είναι ή όχι Έλληνας πολίτης, β) το πρόσωπο που αιτείται την ελληνική ιθαγένεια ως ανιθαγενής αμφισβητείται εάν έχει ή όχι αλλοδαπή ιθαγένεια, και γ) ένα πρόσωπο έχει την ελληνική ιθαγένεια αλλά γεννάται αμφιβολία ως προς την ορθότητα της νομικής βάσης κτήσης. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας δεν προβλέπεται ρητά και εξαρτάται από την έρευνα που απαιτείται να διενεργηθεί σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και από τη διαδικασία που λαμβάνει χώρα ενώπιον του Συμβουλίου Ιθαγένειας το οποίο έχει δεσμευτική για τη Διοίκηση γνωμοδότηση (απαιτείται σύμφωνη γνώμη).Η διαδικασία της αμφισβήτησης δεν εφαρμόζεται σε καμία περίπτωση όταν υφίσταται λόγος ανάκλησης απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για την έκδοσή της.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Άρση αμφισβήτησης ιθαγένειας

Σημειώσεις

Η διαδικασία μπορεί να εκκινήσει είτε με αναφορά τρίτου, είτε με έγγραφο-ερώτημα αρμόδιου Δημόσιου Φορέα ή με αίτηση του άμεσα ενδιαφερόμενου

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να αποφανθεί χωρίς την υποβολή απόψεων της Διοίκησης χωρίς νομικές συνέπειες για τους ασκούντες το έννομο μέσο της αίτησης ακύρωσης.Άλλο

    Εάν μετά την υποβολή τυχόν ιεραρχικής προσφυγής ο πολίτης εμμένει δύναται να υποβληθεί αίτησης ακύρωσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 27 του ν.702/1977, και ασκείται εντός προθεσμίας 60 ημερών από της λήψης γνώσης της απορριπτικής απόφασης της Διοίκησης επί της απόφασης Υπουργού επί της προσφυγής ή αίτησης θεραπείας είτε επί της αρχικής ατομικής διοικητικής πράξης η οποία προσβάλλεται και απευθείας.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άρση αμφισβήτησης ιθαγένειας

      Επίσημος τίτλος

      Αμφισβήτηση Ιθαγένειας


      Μητρώα που τηρούνται

      Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ιθαγένειας
      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Η άρση αμφισβήτησης να προέρχεται από δημόσια αρχή

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η άρση της αμφισβήτησης να προέρχεται από φυσικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον

       Ναι Ναι

      • 3 Υπηκοότητας Να κατέχει ή να κατείχε στο παρελθόν την ελληνική ιθαγένεια. (περ. 1α του αρ. 26Α του Κ.Ε.Ι)

       Όχι Όχι

      • 4 Υπηκοότητας Να είναι αγνώστου ιθαγένειας (περ. 1β του αρ. 26Α του Κ.Ε.Ι)

       Ναι Ναι

      • 5 Διοικητικές Να αμφισβητείται η ορθότητα της νομικής βάσης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας (περ. 1γ του αρ. 26Α του Κ.Ε.Ι)

       Ναι Ναι

      • 1 Αστυνομική ταυτότητα Έλληνα πολίτη Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αστυνομική ταυτότητα Έλληνα πολίτη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Αλλοδαπό ταξιδιωτικό έγγραφο Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αλλοδαπό ταξιδιωτικό έγγραφο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον ο αιτών είναι αλλοδαπός

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2244

      • 3 Άδεια διαμονής σε ισχύ εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό που διαμένει στην Ελλάδα Άδεια διαμονής

       Άδεια διαμονής σε ισχύ εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό που διαμένει στην Ελλάδα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 4178

      • 4 Πιστοποιητικό δημοτολογικής εγγραφής σε Δήμο στην Ελλάδα για το πρόσωπο του οποίου η Ιθαγένεια αμφισβητείται Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό δημοτολογικής εγγραφής σε Δήμο στην Ελλάδα για το πρόσωπο του οποίου η Ιθαγένεια αμφισβητείται

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων του προσώπου του οποίου η ελληνική ιθαγένεια αμφισβητείται Αποδεικτικό εγγραφής σε μητρώο

       Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων του προσώπου του οποίου η ελληνική ιθαγένεια αμφισβητείται

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 9181

      • 6 Πιστοποιητικό εγγραφής σε μητρώο ελληνικής προξενικής αρχής. Αποδεικτικό εγγραφής σε μητρώο

       Πιστοποιητικό εγγραφής σε μητρώο ελληνικής προξενικής αρχής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 9181

      • 7 Αποδεικτικό δημόσιας αρχής περί της ιθαγένειας ή ανιθαγένειας Αποδεικτικό ιθαγένειας/υπηκοότητας

       Αποδεικτικό δημόσιας αρχής περί της ιθαγένειας ή ανιθαγένειας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον αφορά στην περίπτωση της παρ. 1β του αρ.26Α του Κ.Ε.Ι

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 2712

      • 8 Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9224

      • 9 Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης αλλοδαπής αρχής Πιστοποιητικό

       Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης αλλοδαπής αρχής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 8

       Ναι 8619

      • 10 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που η αμφισβήτηση αφορά σε ζήτημα κτήσης ή αποβολής ελληνικής ιθαγένειας λόγω γάμου (π.χ. συγγενικός δεσμός με πατέρα, ή απώλεια Ε.Ι. λόγω υποστατού γάμου Ελληνίδας με αλλοδαπό)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9665

      • 11 Πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου αλλοδαπής αρχής Πιστοποιητικό

       Πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου αλλοδαπής αρχής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο υποβάλλεται εφόσον η αμφισβήτηση αφορά σε ζήτημα κτήσης ή αποβολής ελληνικής ιθαγένειας λόγω γάμου (π.χ. συγγενικός δεσμός με πατέρα, ή απώλεια Ε.Ι. λόγω υποστατού γάμου Ελληνίδας με αλλοδαπό)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 10

       Ναι 8619

      • 12 Ληξιαρχική Πράξη γάμου των γονέων του προσώπου του οποίου αμφισβητείται η ιθαγένεια Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Ληξιαρχική Πράξη γάμου των γονέων του προσώπου του οποίου αμφισβητείται η ιθαγένεια

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9665

      • 13 Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων του προσώπου του οποίου αμφισβητείται η ιθαγένεια Αλλοδαπής Αρχής Πιστοποιητικό

       Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων του προσώπου του οποίου αμφισβητείται η ιθαγένεια Αλλοδαπής Αρχής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 12

       Ναι 8619

      • 14 Τυχόν σχετικός στην υπηρεσία φάκελος για τον αιτούντα ή τους ανιόντες του Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Τυχόν σχετικός στην υπηρεσία φάκελος για τον αιτούντα ή τους ανιόντες του

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • Νόμος 11 4735 2020 197 Α

       Περιγραφή αμφισβήτηση ιθαγένειας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100197

      • Νόμος 41 4604 2019 50 Α
      • Νόμος 26A 3284 2004 217 Α
      • 1 Παραλαβή - Πρωτοκόλληση Αιτήματος/Εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση ή το ερώτημα/αίτημα παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία, πρωτοκολλείται και χρεώνεται στο αρμόδιο τμήμα. Αν η αποστολή του αιτήματος δεν έγινε απευθείας στη Γραμματεία τότε αυτό προωθείται αρμοδίως από την υπηρεσία που παρέλαβε το αίτημα από τον πολίτη ή άλλη υπηρεσία. Υπόθεση αμφισβήτησης μπορεί να δημιουργηθεί αυτεπάγγελτα από την Κεντρική Δ/νση Ιθαγένειας αν κατά την εξέταση υπόθεσης τεκμηριωθεί ζήτημα αμφισβητούμενης ιθαγένειας.

       Σημειώσεις το βήμα εκτελείται χειροκίνητα και σε συνδυασμό με λογισμικό. Μετά την πρωτοκόλληση η υπόθεση προωθείται (χειροκίνητα) στο αρμόδιο Τμήμα για χρέωση σε εισηγητή, επιστροφή στη Γραμματεία για την καταχώρηση στοιχείων εισηγητή και την παράδοση στον εισηγητή της υπόθεσης.

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάθεση υπόθεσης σε εισηγητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την πρωτοκόλληση η υπόθεση προωθείται (χειροκίνητα) στο αρμόδιο Τμήμα για χρέωση σε εισηγητή, επιστροφή στη Γραμματεία για την καταχώρηση στοιχείων εισηγητή και την παράδοση στον εισηγητή της υπόθεσης.

       Σημειώσεις Το βήμα παραλείπεται αν υπάρχει ήδη υπόθεση/φάκελος για το αναφερόμενο άτομο στην υπηρεσία και η διαδικασία μεταβαίνει απευθείας στο βήμα 3

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος φακέλου υπόθεσης - Έρευνα πρόσθετων στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος εισηγητής ελέγχει τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και διενεργεί πρόσθετη έρευνα για τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών στοιχείων προκειμένου να τεκμηριωθεί η υπαγωγή της υπόθεσης στις διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας περί αμφισβήτησης (άρ. 26Α) καθώς και να προσδιοριστεί η ακριβής νομική βάση με την οποία πρέπει να εξεταστεί η υπόθεση. Με την ολοκλήρωση των στοιχείων ξεκινάει η σύνταξη σημειώματος επί της υπόθεσης από τον εισηγητή προς αξιολόγηση από τον αρμόδιο εισηγητή (αρμόδιος Τμηματάρχης) στο Συμβούλιο Ιθαγένειας

       Σημειώσεις Στον εκτιμώμενο χρόνο υπολογίζονται τα ενδιάμεσα στάδια αλληλογραφίας και αναζήτησης διευκρινήσεων από συναρμόδιους φορείς ή και ενδιαφερόμενο πολίτη (step by step εξέλιξη έρευνας και συσχέτιση με τυχόν υπάρχοντα στην Υπηρεσία στοιχεία του ίδιου του αιτούντος ή και των ανιόντων του). Στους συναρμόδιους φορείς λογίζονται οι εμπλεκόμενες ληξιαρχικές και δημοτικές αρχές, η στρατολογία και οι αρχές που τηρούν σήμερα το αρχείο των μητρώων αρρένων, οι αρχές με διαχρονική αρμοδιότητα στην έκδοση απόφασης καθορισμού της ελληνικής ιθαγένειας (νυν περιφερειακές διευθύνσεις ιθαγένειας), υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και αλλοδαπές αρχές αρμόδιες για την έκδοση πράξεων που αφορούν σε κρίσιμα ληξιαρχικά γεγονότα περί του προσώπου του οποίου η ιθαγένεια τίθεται προς (θετική ή αρνητική) αμφισβήτηση. Σχετικά στοιχεία τεκμηρίωσης ενδέχεται να αναζητηθούν και από το πρόσωπο στο οποίο αφορά η αμφισβήτηση ιθαγένειας.

       Όχι Όχι


      • 4 Έγγραφο ενημέρωσης προσώπου αμφισβητούμενης ιθαγένειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το έγγραφο συντάσσεται από τον εισηγητή της υπόθεσης και υπογράφεται από αρμόδιο τμηματάρχη (τουλάχιστον) με σκοπό την ενημέρωση του άμεσα ενδιαφερόμενου πρόσωπο για το δικαίωμα υποβολής πρόσθετων απόψεων οι οποίες θα ενταχτούν αυτούσια στα στοιχεία της υπόθεσης και θα τεθούν ενώπιον του Σ.Ι. προς γνωμοδότηση. Το βήμα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία ειδικά εφόσον η διαδικασία εκκίνησε με ενέργειες τρίτου προσώπου ή δημόσιας αρχής και λαμβάνει υπόψη το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης.

       Σημειώσεις Στο χρόνο διεκπεραίωσης συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος και η υπογραφή από τον αρμόδιο Τμηματάρχη-Διευθυντή. Με τη λήψη των στοιχείων η διαδικασία επανέρχεται στο βήμα 2-3.

       Όχι Όχι


      • 5 Αναζήτηση τυχόν πρόσθετων στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Μετά την υποβολή τυχόν πρόσθετων απόψεων του άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου διενεργείται πρόσθετος έλεγχος τεκμηρίωσης της κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας

       Σημειώσεις Η διαδικασία επανέρχεται στο βήμα 5

       Ναι Όχι


      • 6 Ολοκλήρωση ελέγχου τεκμηρίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο εισηγητής της υπόθεσης ολοκληρώνει τον έλεγχο με τη διατύπωση συμπερασμάτων (συνοπτικό σημείωμα εισηγητικό) τα οποία προωθεί στον αρμόδιο Τμηματάρχη (εισηγητής υπόθεσης στο Συμβούλιο Ιθαγένειας). Ο αρμόδιος τμηματάρχης εξετάζει το σύνολο των στοιχείων και προετοιμάζει την εισήγησή του επί της υπόθεσης ενόψει εισαγωγής της στο Σ.Ι. Στα στοιχεία περιλαμβάνονται και όσα τυχόν πρόσθετα υπέβαλε ο πολίτης, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

       Ναι Όχι


      • 7 Εισαγωγή υπόθεσης στο Συμβούλιο Ιθαγένειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υπόθεση εισάγεται σε συνεδρίαση του ΣΙ (εισαγωγή στο ΟΠΣ και προσδιορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης) και ενημερώνεται ο Εισηγητής του Σ.Ι. (αρμόδιος τμηματάρχης). Ο προγραμματισμός της ημερομηνίας συζήτησης γίνεται σε προκαθορισμένη συνεδρία, βάσει σειράς εκκρεμών χρονικά υποθέσεων (ημερήσια διάταξη συλλογικού οργάνου).

       Όχι Όχι


      • 8 Συζήτηση-Γνωμοδότηση Σ.Ι.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Πραγματοποιείται εισήγηση επί της υπόθεσης ενώπιον του Σ.Ι. και συζητηση των μελών του η οποία ολοκληρώνεται με τη γνωμοδότησή του (ομόφωνη ή κατά πλειοψηφία). Η γνωμοδότηση δύναται να μην επιτευχθεί αν παρέλθει το ωράριο οπότε η υπόθεση εισάγεται εκ νέου σε επόμενη συνεδρίαση η οποία αποφασίζεται από κοινού από τα μέλη του Σ.Ι.

       Όχι Όχι


      • 9 Πρακτικό γνωμοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης-συζήτησης ο γραμματέας του Σ.Ι. συντάσσει πρακτικό περί της γνωμοδότησης το οποίο προωθείται προς υπογραφή και έκδοση ακριβούς αντιγράφου. Παράλληλα ολοκληρώνει ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ τη διαδικασία γνωμοδότησης του ΣΙ ώστε η υπόθεση να περιέλθει σε κατάσταση παραλαβής πρακτικού και σύνταξης σχεδίου απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 10 Παραλαβή Πρακτικού - Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον το Σ.Ι. γνωμοδότησε θετικά ή αρνητικά, εκδίδεται απόφαση επί της άρσης ή μη αμφισβήτησης και κοινοποιείται στον πολίτη και στις συναρμόδιες αρχές για εγγραφή/διαγραφή από οικεία Μητρώα (δημοτολόγιο).

       Σημειώσεις Από 1/1/2023 αποφάσεις κοινοποιούνται μέσω λειτουργικής διασύνδεσης

       Ναι Ναι


      • 11 Αναπομπή σε νέα συνεδρίαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης


       Περιγραφή Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της συζήτησης λόγω παρέλευσης του ωραρίου ή ανεπάρκειας των στοιχείων της υπόθεσης το ΣΙ αναπέμπει την υπόθεση σε νέα συνεδρίαση, είτε στην πρώτη διαθέσιμη είτε με την ολοκλήρωση των πρόσθετων στοιχείων που έχει ζητήσει κατά τη συζήτηση.

       Σημειώσεις η διαδικασία επιστρέφει στο βήμα 8 έως και 10 αν πρόκειται για αναπομπή λόγω παρέλευσης ωραρίου. Αν η αναπομπή ανάγεται σε έλλειψη στοιχείων για την τεκμηρίωση της γνωμοδότησης του Σ.Ι., η διαδικασία επανέρχεται στα βήματα 5 έως και 10.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.