Ανάκληση Συντελεσμένης Απαλλοτρίωσης για αρχαιολογικούς σκοπούς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5bc13e26-7499-4866-b80e-787a8055b04d 513267

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Εφορείες Αρχαιοτήτων, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έως 8 μήνες

Περιγραφή

H διαδικασία αφορά στη δυνατότητα ανάκλησης μιας ήδη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για αρχαιολογικούς σκοπούς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την επιστροφή της ιδιοκτησίας στον αρχικό ιδιοκτήτη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μετά την επιστροφή της αποζημίωσης που καταβλήθηκε, προσαρμοσμένη σύμφωνα με το δείκτη τιμών καταναλωτή. Αυτό μπορεί να συμβεί, είτε επειδή το ακίνητο δεν χρησιμοποιήθηκε για τον αρχικά προοριζόμενο σκοπό, είτε επειδή ο σκοπός αυτός δεν είναι πλέον εφικτός.

Υποβολή Αίτησης για Ανάκληση: Η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει την υποβολή μιας αίτησης ή ενστάσεων σχετικά με την απαλλοτρίωση, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους η απαλλοτρίωση θα πρέπει να ανακληθεί.

Η διαδικασία ανάκλησης προβλέπει επίσης τη δυνατότητα επιστροφής της αποζημίωσης στον αρχικό ιδιοκτήτη, με ή χωρίς προσαρμογή βάσει του δείκτη τιμών καταναλωτή, και ορίζει τις προθεσμίες και τις διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων και την εκτέλεση της ανάκλησης.

Τελευταία ενημέρωση

22/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ανάκλησης συντελεσμένης απαλλοτρίωσης

Σημειώσεις

Σε περίπτωση αποστολής της αίτησης με email, η ηλεκτρονική διεύθυνση του Αυτοτελούς Τμήματος Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού είναι η tmaaaa@culture.gr.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απόφαση Ανάκλησης Συντελεσμένης Απαλλοτρίωσης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Συναίνεσης Η απαλλοτρίωση μπορεί να ανακληθεί με τη συναίνεση του καθ’ ου η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτη.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικονομικές H απαλλοτρίωση μπορεί να ανακληθεί αφού ο πρώην φερόμενος ιδιοκτήτης καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό της επιστρεπτέας αποζημίωσης που θα καθοριστεί από την Επιτροπή του άρθρου 15 του ν. 2882/2001.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 12 2882 2002 17 Α

       Περιγραφή Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100017

      • 1 Παραλαβή της αίτησης για ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ανάκληση της απαλλοτρίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο έλεγχος για την πληρότητα των προϋποθέσεων γίνεται σε συνεργασία με την κατά τόπον Εφορεία Αρχαιοτήτων, η οποία είχε εισηγηθεί για την αναγκαιότητα απαλλοτρίωσης του ακινήτου.

       Ναι Όχι


      • 3 Καθορισμός καταβλητέας αποζημίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Εφορείας Αρχ/των για την ανάκληση της απαλλοτρίωσης, το Τμήμα Απαλλοτριώσεων ζητά από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία την σύγκληση της Επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 2882/2001 για τον καθορισμό του ποσού της αποζημίωσης του ακινήτου.

       Σημειώσεις Για τον καθορισμό του ποσού της αποζημίωσης του ακινήτου, γνωμοδοτεί η Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 15, ή Ανεξάρτητος Πιστοποιημένος Εκτιμητής κατά την κρίση του αρμόδιου φορέα, εντός δύο (2) μηνών από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου. Ως κριτήρια για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η αξία που έχουν κατά τον κρίσιμο χρόνο καθορισμού της, παρακείμενα και ομοειδή ακίνητα, καθώς και οι δυνατότητες προσόδου του ακινήτου. Η εκτιμώμενη αξία του ακινήτου δεν μπορεί να είναι μικρότερη της αντικειμενικής του αξίας. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το ύψος της επιστρεπτέας αποζημίωσης, ο οριστικός καθορισμός της γίνεται κατόπιν αιτήσεως κάθε ενδιαφερομένου στα αρμόδια δικαστήρια κατά τα άρθρα 18 έως 25 του παρόντος, η οποία ασκείται εντός εξήντα (60) ημερών, από της κοινοποιήσεως της απόφασης καθορισμού της. Η Επιτροπή του άρθρου 15 είναι αρμόδια για τον καθορισμό του ποσού της επιστρεπτέας αποζημίωσης, ύστερα από αίτηση του αρμόδιου από τον σκοπό της απαλλοτρίωσης φορέα.

       Ναι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης καθορισμού επιστρεπτέας αποζημίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Μετά τον καθορισμό της αξίας του ακινήτου από την Επιτροπή του άρθρου 15 του ν. 2882/2001, το Τμήμα Απαλλοτριώσεων προβαίνει στην έκδοση απόφασης καθορισμού της επιστρεπτέας αποζημίωσης από τον καθού η απαλλοτρίωση.

       Σημειώσεις Μετά την κοινοποίηση της απόφασης καθορισμού επιστρεπτέας αποζημίωσης ο καθ’ ου προβαίνει στην εφάπαξ παρακατάθεση ποσού ίσου με το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας του ακινήτου που έχει καθορισθεί αρμοδίως, κατά την προηγούμενη παράγραφο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με δικαιούχο τον φορέα υπέρ του οποίου έχει συντελεσθεί η απαλλοτρίωση. Το ως άνω ποσοστό παρακατατίθεται εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης καθορισμού της αξίας του ακινήτου από την αρμόδια για την ανάκληση της απαλλοτρίωσης αρχή. Το υπόλοιπο ποσοστό της επιστρεπτέας αποζημίωσης παρακατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις. Τα ως άνω ποσά αποδίδονται εκ μέρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στον υπέρ ου η απαλλοτρίωση δικαιούχο μετά την εμπρόθεσμη κατάθεση του συνόλου της επιστρεπτέας αποζημίωσης, οπότε εκδίδεται απόφαση ανάκλησης από την αρμόδια για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης αρχή. Αν οι δόσεις δεν παρακατατεθούν εντός του προβλεπόμενου χρόνου, η ανάκληση θεωρείται αυτοδικαίως ματαιωθείσα και τα ποσά που κατέβαλε ο αιτών την ανάκληση θεωρούνται επιστρεπτέα, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Νέα αίτηση για ανάκληση της συντελεσμένης απαλλοτρίωσης δεν δύναται να κατατεθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την κοινοποίηση της απόφασης καθορισμού της επιστρεπτέας αποζημίωσης.

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης ανάκλησης συντελεσμένης απαλλοτρίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Μετά την παρακατάθεση της επιστρεπτέας αποζημίωσης από τον καθ΄ ου η απαλλοτρίωση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την αποστολή στο Τμήμα Απαλλοτριώσεων, των αποδεικτικών στοιχείων, το Τμήμα Απαλλοτριώσεων εκδίδει την απόφαση ανάκλησης της απαλλοτρίωσης του ακινήτου, η οποία δημοσιεύεται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Εθνικό Τυπογραφείο.

       Ναι Όχι


      • 6 Μεταγραφή /Εγγραφή απόφασης ανάκλησης στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο /Κτηματολογικό Γραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση ανάκλησης αποστέλλεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο /Κτηματολογικό Γραφείο για την σχετική μεταγραφή /εγγραφή στα βιβλία μεταγραφών/εγγραφών, ώστε το ακίνητο να εμφανίζεται πλέον στην μερίδα του αρχικού ιδιοκτήτη.

       Σημειώσεις Η απόφαση ανάκλησης της απαλλοτρίωσης μεταγράφεται, με επιμέλεια κάθε ενδιαφερομένου, στα βιβλία μεταγραφών. Χωρίς μεταγραφή της απόφασης αυτής δεν ανακτάται η κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα από τον καθ’ ου η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτη ούτε αποσβένεται το εμπράγματο δικαίωμα που τυχόν έχει συσταθεί με την απαλλοτρίωση επί του ακινήτου.

       Ναι Όχι


      • 7 Ενημέρωση του Ιδιοκτήτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.