Ανάκληση άδειας λειτουργίας Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ)

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5de2ab49-6025-4e24-b066-0e56e26d92d0 743627

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  5
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην ανάκληση απόφασης άδειας λειτουργίας ΧΕΧ (Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης) του φορέα του άρθρου 51 του N. 4139/2013, όπως ισχύει, ή του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού που αναπτύσσει τον ΧΕΧ.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Xρήσεις

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Ανάκληση απόφασης άδειας Λειτουργίας


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αυτεπάγγελτη, Καταγγελία

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Άλλο Παραβίαση των όρων άδειας λειτουργίας και των υποχρεώσεων του φορέα ή του Οργανισμού.

        Όχι Όχι

       • 2 Άλλο Σοβαρές υστερήσεις και παραβιάσεις των δικαιωμάτων των εξυπηρετούμενων, της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και της επίτευξης των τιθέμενων στόχων σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, τις κατευθυντήριες οδηγίες των αρμόδιων διεθνών οργανισμών και εκθέσεις αρμοδίων εποπτικών εθνικών και διεθνών οργάνων.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

        Ναι Ναι

       • Υπουργική Απόφαση 7 παρ.2 Δ2α/οικ.25602 2020 1607 Β

        Περιγραφή Ανάκληση απόφασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΧΕΧ σε περιπτώσεις παραβίασης των όρων άδειας λειτουργίας και των υποχρεώσεων του φορέα ή του Οργανισμού

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8R5ab1UmX HjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijC919zh1PXYUbKSujmUDL7aGixWmIwC5RhUCjeETtoAi

       • Νόμος 51 και 58 παρ.2 4139 2013 74 Α

        Περιγραφή Αρμόδιο για την ίδρυση, εποπτεία και ανάκληση άδειας λειτουργίας Συμβουλευτικών Σταθμών, Κέντρων και Θεραπευτηρίων σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης ή άλλων σχετικών μονάδων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πέραν των ήδη αναγνωρισμένων με το άρθρο 51 ("Εγκεκριμένοι οργανισμοί ή φορείς για την υλοποίηση των δράσεων που μνημονεύονται στα άρθρα 30−35 είναι οι εξής: 1) Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) 2) Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) 3) Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών (Ψ.Ν.Α.) 4) Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.)."), είναι το Υπουργείο Υγείας.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8R5ab1UmX HjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijC919zh1PXYUbKSujmUDL7aGixWmIwC5RhUCjeETtoAi

       • 1 Έγγραφη επισήμανση προς το φορέα για τις διαπιστωθείσες παραβιάσεις

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σε περιπτώσεις παραβιάσεις των όρων άδειας λειτουργίας και των υποχρεώσεων του φορέα ή του οργανισμού προηγείται έγγραφη επισήμανση προς το φορέα του άρθρου 51 του ν.4139/2013, όπως ισχύει, ή τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄και β΄ βαθμού που αναπτύσσει τον ΧΕΧ, από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας για τις διαπιστωθείσες παραβιάσεις.

        Όχι Όχι


       • 2 Επαρκείς εξηγήσεις εκ μέρους του φορέα σχετικά με τις διαπιστωθείσες παραβιάσεις

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Επαρκείς εξηγήσεις εκ μέρους του φορέα σχετικά με τις διαπιστωθείσες παραβιάσεις εντός δεκαπέντε ημερών.

        Ναι Ναι


       • 3 Ανεπαρκείς εξηγήσεις εκ μέρους του φορέα για τις διαπιστωθείσες παραβιάσεις

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 4 Συμμόρφωση του φορέα στις σχετικές υποδείξεις της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σε περίπτωση ανεπαρκών εξηγήσεων εκ μέρους του φορέα για τις διαπιστωθείσες παραβιάσεις, ο φορέας οφείλει εντός διμήνου με δυνατότητα δίμηνης παράτασης προς ολοκλήρωση να συμμορφωθεί προς τις σχετικές υποδείξεις της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Υγείας.

        Ναι Όχι


       • 5 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του φορέα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του φορέα στις σχετικές υποδείξεις, ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της μονάδας από τον Υπουργό Υγείας φροντίζοντας για την παραπομπή και κάλυψη της φροντίδας των εξυπηρετούμενων από ανάλογη μονάδα και υπηρεσίες.

        Σημειώσεις Σε περιπτώσεις σοβαρών υστερήσεων και παραβιάσεων των δικαιωμάτων των εξυπηρετούμενων, της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και της επίτευξης των τιθέμενων στόχων σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, τις κατευθυντήριες οδηγίες των αρμόδιων διεθνών οργανισμών και εκθέσεις αρμοδίων εποπτικών εθνικών και διεθνών οργάνων, ο Υπουργός Υγείας δύναται να επιβάλλει άμεσα ανάκληση άδειας λειτουργίας της μονάδας, την οποία κοινοποιεί στις κατά τόπον αρμόδιες Εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, προς εκτέλεση και ενημέρωση, χωρίς τη τήρηση της παραπάνω προκαταρκτικής διαδικασίας.

        Ναι Όχι


       • 6 Ολοκλήρωση της διαδικασίας        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.