Ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης στη σχολική μονάδα τοποθέτησης. Σύναψη σύμβασης εργασίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdbfa40f3-063e-4df0-b763-dd706ec5cb61 161275

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη σχολική μονάδα τοποθέτησης. Οι προσληφθέντες ανά φάση πρόσληψης αναπληρωτές προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην απόφαση πρόσληψης. Κατά την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτή συνάπτεται σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μεταξύ του ιδίου και του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπείται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

10 μήνες

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία μπορεί να επαναλαμβάνεται καθόλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους αναλόγως των φάσεων προσλήψεων που διενεργούνται.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Αιτηση για την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη σχολική μονάδα τοποθέτησης


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α). Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης στη σχολική μονάδα τοποθέτησης. Σύναψη ψηφιακής σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών
      Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣΥΔ, Μητρώο Εκπαιδευτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής


      • 1 Διοικητικές Η τοποθέτηση των προσλαμβανόμενων σε σχολική μονάδα/ομάδα σχολείων που διενεργείται με απόφαση του οικείου κατά περίπτωση Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι

      • 1 Ατομικό δελτίο ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ατομικό δελτίο ταυτότητας

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποκλειστικά δια ζώσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Αντίγραφο δικαιολογητικών τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο δικαιολογητικών τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποκλειστικά δια ζώσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 3 Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη Πιστοποιητικό υγείας

       Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα. Αποκλειστικά δια ζώσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 4 Γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη Πιστοποιητικό υγείας

       Γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα. Αποκλειστικά δια ζώσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 5 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ.


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Περί: 1) μη άσκησης ποινικής δίωξης ή καταδίκης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 2) μη ύπαρξης στο πρόσωπό τους των κωλυμάτων των άρθρων 8 και 9 του ν. 3528/2007, 3) μη άσκησης εμπορίας κατ’ επάγγελμα. Αποκλειστικά δια ζώσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 45, παρ.2 4692 2020 111 Α

       Περιγραφή Όσοι προσλαμβάνονται και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά το επόμενο σχολικό έτος. Προσθήκη της παρ. 5Α στο άρθρο 63 του ν. 4589/2019.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100111

      • Νόμος 33, παρ.1 4590 2019 17 Α

       Περιγραφή Για τη διαπίστωση του κωλύματος διορισμού του άρθρου 9 του ν. 3528/2007 υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Απογραφής του Ελληνικού Δημοσίου. Προσθήκη εδαφίου στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 3528/2007.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100017

      • Νόμος 8 & 9 3528 2007 26 Α

       Περιγραφή Κωλύματα διορισμού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100026

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2 100548/ΓΔ5 2021 3785 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση της διαδικασίας σύναψης των ψηφιακών συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210203785

      • Υπουργική Απόφαση 6 104627/ΓΔ5/07-08-2020 2020 3344 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση της διαδικασίας ανάληψης υπηρεσίας και της σύναψης σύμβασης εργασίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Καθορισμός των υποβλητέων δικαιολογητικών.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%229%CE%95%CE%92%CE%9546%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-7%CE%A6%CE%9B%22&page=0

       ΑΔΑ 9ΕΒΕ46ΜΤΛΗ-7ΦΛ

      • Νόμος 26 παρ. 4 4440 2016 224 Α

       Περιγραφή Εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως μονίμου προσωπικού ή προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή προσωπικού με θητεία που ανανεώνεται ή με σχέση έμμισθης εντολής που διορίζεται ή προσλαμβάνεται με διαδικασία η οποία προβλέπεται σε διατάξεις πλην αυτών του Ν. 2190/1994 (Α΄ 28) διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100224

      • 1 Ανάληψη υπηρεσίας με φυσική παρουσία και υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην απόφαση πρόσληψης. Κατά την εμφάνισή τους για ανάληψη υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι καταθέτουν, πέραν των πιστοποιητικών ταυτοποίησής τους, τα αναφερόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 104672/ΓΔ5/07-08-2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Σημειώσεις Κατ εξαίρεση -για λόγους ανωτέρας βίας- δύνανται να αναλάβουν υπηρεσία, εντός της ίδιας προθεσμίας, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια στελέχη της.

       Όχι Όχι


      • 2 Δήλωση της ανάληψης υπηρεσίας των προσλαμβανόμενων στο πληροφοριακό σύστημα Myschool

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την εμφάνιση των προσλαμβανόμενων στη σχολική μονάδα και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών ο διευθυντής της σχολικής μονάδας δηλώνει αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα Myschool την ανάληψη υπηρεσίας του προσλαμβανόμενου.

       Σημειώσεις Ο απαιτούμενος χρόνος για το βήμα 2 ταυτίζεται χρονικά με το βήμα 1.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύναψη ψηφιακής σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κατά την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών συνάπτεται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής εφαρμογής "anaplirotes.gov.gr" της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μεταξύ των αναπληρωτών και του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία αναπτύσσει τα αποτελέσματά της από την κατάρτισή της. Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται για τις σχολικές μονάδες από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας.

       Σημειώσεις Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως ιδίως σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων η σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνάπτεται εγγράφως με ιδιόχειρη υπογραφή των συμβαλλομένων.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποδοχή της ψηφιακής σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι προσλαμβανόμενοι μετά την ανάληψη υπηρεσίας τους εισέρχονται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής "anaplirotes.gov.gr" με τους προσωπικούς τους κωδικούς taxisnet προκειμένου να συναφθεί η σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μεταξύ των ιδίων και του ελληνικού δημοσίου. Οι προσλαμβανόμενοι καταχωρίζουν τα ατομικά στοιχεία που ζητούνται από την εφαρμογή. Η ηλεκτρονική αποδοχή της σύμβασης εργασίας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) αναφορικά με τα προσωπικά στοιχεία του προσωρινού αναπληρωτή και υπογραφής αυτής, με την οποία οι προσλαμβανόμενοι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο, τους όρους και τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο έγγραφο της σύμβασης εργασίας.

       Σημειώσεις Οι προσλαμβανόμενοι μπορούν να λαμβάνουν ψηφιακό αντίγραφο της σύμβασης εργασίας τους, το οποίο φέρει την προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω της ανωτέρω ψηφιακής εφαρμογής.

       Όχι Όχι


      • 5 Δήλωση της σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και ανάρτησή της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δηλώνεται αυθημερόν στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και αναρτάται αμελλητί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δυνάμει των ατομικών στοιχείων των προσλαμβανομένων όπως καταχωρίζονται κατά το προηγούμενο βήμα.

       Όχι Όχι


      • 6 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλει να αναζητήσει αυτεπάγγελτα για τους προσλαμβανόμενους αρμοδιότητάς της: αα) αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν εμπίπτουν στα αναφερόμενα κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007, ββ) από τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Απογραφής Ελληνικού Δημοσίου ότι δεν εμπίπτουν στα αναφερόμενα κωλύματα του άρθρου 9 του ν. 3528/2007, γγ) (για τους άρρενες εκπαιδευτικούς) πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

       Όχι Όχι


      • 7 Αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά την πρόσληψη διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.