Αναβάθμιση επιπέδου προπονητών αποφοίτων ΣΕΦΑΑ ή ΤΕΦΑΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση84890131-4b3f-44af-9dd2-293b417f1d09 467029

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Διεύθυνση αγωνιστικού αθλητισμού

Αριθμός δικαιολογητικών

8 έως 10 + (
1
)

Κόστος

147 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την αναβάθμιση επιπέδου προπονητή και απευθύνεται σε προπονητές που κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος Γ ή Β επιπέδου, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι ΣΕΦΑΑ ή ΤΕΦΑΑ ή κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικό ισοδύναμο από το ΑΤΕΕΝ, ανεξαρτήτως ειδικότητάς τους και οι οποίοι έχουν επαγγελματική εμπειρία προπονητή τριών (3) τουλάχιστον ετών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση αγωνιστικού αθλητισμού

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναβάθμιση επιπέδου προπονητών αποφοίτων ΣΕΦΑΑ ή ΤΕΦΑΑ ή κατόχων πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικό ισοδύναμο από το ΑΤΕΕΝ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Επαγγελματικές Κατοχή άδειας ή αναγγελλίας άσκησης επαγγέλματος προπονητή αθλητών από τη ΓΓΑ

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋπηρεσίας Επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον (3) ετών, δηλαδή με πραγματική προπονητική εμπειρία συνολικά τριάντα έξι (36) μηνών, σε αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο, ένωση ή ομοσπονδία ως προπονητής συγκεκριμένου αθλήματος, η οποία αποδεικνύεται με αντίγραφο της σύμβασης εργασίας αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ή θεωρημένης από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ή αναρτημένης στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας (TAXIS).

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σχολών ή Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α.)

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικό ισοδύναμο από το ΑΤΕΕΝ

       Ναι Ναι

      • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην υφίσταται αμετάκλητη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν 2725/1999.

       Όχι Όχι

      • 6 Ιατρικές Υποβολή των απαιτούμενων ιατρικών γνωματεύσεων.

       Όχι Όχι

      • 7 Πιστοποίησης Κατοχή διπλώματος εκπαίδευσης ή πιστοποιητικού πρώτων βοηθειών από πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο.

       Όχι Όχι

      • 8 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για τη ψηφιακή υποβολή της αίτησης μέσω της πύλης Gov.gr απαιτείται η κατοχή κωδικών Τaxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Εξόφληση παραβόλου αναγγελλίας άσκησης επαγγέλματος προπονητή μέσω διαδικασίας e-paravolo 147 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1414

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 1 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Σχολής ή Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ ή ΤΕΦΑΑ) της ημεδαπής Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Σχολής ή Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ ή ΤΕΦΑΑ) της ημεδαπής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχης της αλλοδαπής που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικά ισοδύναμο από το ΑΤΕΕΝ. Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχης της αλλοδαπής που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικά ισοδύναμο από το ΑΤΕΕΝ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2825

      • 3 Πράξη ισοτιμίας τίτλου σπουδών της αλλοδαπής και αντιστοιχίας εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), η οποία δύναται να αναζητηθεί και υπηρεσιακά. Αποδεικτικό σπουδών

       Πράξη ισοτιμίας τίτλου σπουδών της αλλοδαπής και αντιστοιχίας εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), η οποία δύναται να αναζητηθεί και υπηρεσιακά.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση του δικαιολογητικού λαμβάνει χώρα κατόπιν σχετικής δήλωσης του ενδιαφερομένου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 4 Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος ή αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος προπονητή αθλητών Άδεια εργασίας

       Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος ή αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος προπονητή αθλητών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9197

      • 5 Αντίγραφο σύμβασης εργασίας αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ή θεωρημένης από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ή αναρτημένης στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας (TAXIS) Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Αντίγραφο σύμβασης εργασίας αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ή θεωρημένης από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ή αναρτημένης στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας (TAXIS)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/prosopopoiemene-plerophorese-misthotou-ergane

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • 6 Γνωμάτευση παθολόγου από δημόσιο ή ιδιώτη ιατρό Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση παθολόγου από δημόσιο ή ιδιώτη ιατρό

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 7 Γνωμάτευση ακτινολόγου από δημόσιο ή ιδιώτη ιατρό Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση ακτινολόγου από δημόσιο ή ιδιώτη ιατρό

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 8 Γνωμάτευση ψυχιάτρου από δημόσιο ή ιδιώτη ιατρό Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση ψυχιάτρου από δημόσιο ή ιδιώτη ιατρό

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 9 Δίπλωμα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών από πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο Πιστοποιητικό

       Δίπλωμα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών από πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 10 Στην περίπτωση της αναβάθμισης προπονητή Άδεια

       Στην περίπτωση της αναβάθμισης προπονητή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται στην περίπτωση της αναβάθμισης προπονητή για το άθλημα του θαλάσσιου σκι.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 4627

      • 11 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 12 Αντίγραφο ποινικού μητρώου Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • Νόμος 37 4809 2021 102 Α

       Περιγραφή Με τις διατάξεις του άρθρου 37 διακριθήκαν 3 επίπεδα προπονητών Α, Β, Γ και ορίσθηκαν οι προϋποθέσεις ένταξης σε κάθε επίπεδο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100102

      • Νόμος 63 4818 2021 124 Α

       Περιγραφή Προπονητές αθλήματος Β επιπέδου- Τροποποίηση της περίπτωσης β της παραγράφου άρθρου 37 του ν.4809/2021.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100124

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 364 2013 18 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) διαδικασιών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200018

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 8639 2013 963 Β

       Περιγραφή Τροποίηση της ΚΥΑ 364/10-1-2013.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200963

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Αρμόδιο είναι το Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού (Τμήμα Πρωτοκόλλου) της Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται μέσω της ενιαίας πύλης δημόσιας διοίκησης gov.gr.

       Σημειώσεις Η παραλαβή γίνεται από το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διενέργεια ελέγχου και αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου.

       Σημειώσεις Ο έλεγχος γίνεται από το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη σχεδίου απαντητικού εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη σχεδίου απαντητικού εγγράφου με το οποίο γνωστοποιείται στον αιτούντα ότι εντάσσεται σε ανώτερο επίπεδο ή αντίθετα, ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης. Προσυπογραφή του σχεδίου από τον Προϊστάμενο του Τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 6 Προσυπογραφή του σχεδίου εγγράφου από τον αρμόδιο Διευθυντή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Σημειώσεις Αρμόδιος είναι ο Διευθυντής Αγωνιστικού Αθλητισμού.

       Όχι Όχι


      • 7 Υπογραφή του σχεδίου εγγράφου από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Σημειώσεις Αρμόδιος είναι ο Γενικός Διευθυντής Υποστήριξης Αθλητισμού.

       Όχι Όχι


      • 8 Πρωτοκόλληση και διεκπεραίωση του εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.