Αναβολή Κατάταξης Ερευνητών Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6a5c3553-6379-4eaa-a7aa-ffa876e61ad3 222424

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Στρατολογικές υπηρεσίες, Στρατολογικές Υπηρεσίες

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναβολή Κατάταξης Ερευνητών Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών, η οποία χορηγείται στους εργαζόμενους ως ερευνητές στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών (CERN), για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η έρευνά τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Στρατολογικές Υπηρεσίες

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

1 Η αναβολή χορηγείται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η έρευνα των ενδιαφερόμενων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών.

2. Σε περίπτωση ανανέωσης της σύμβασης εργασίας, η αναβολή κατάταξης των ερευνητών δύναται να παραταθεί, κατόπιν αιτήσεώς τους και εκ νέου υποβολής των δικαιολογητικών, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου. 3. Οι στρατεύσιμοι στους οποίους χορηγήθηκε η αναβολή κατάταξης, υποχρεούνται να υποβάλουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους, με έναρξη το Δεκέμβριο του επόμενου έτους από τη χορήγηση της αναβολής, πιστοποίηση ή βεβαίωση του αρμόδιου Τμήματος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών, από την οποία να προκύπτει ότι συνεχίζουν να εργάζονται στον Οργανισμό με την ίδια ιδιότητα και χωρίς διακοπή. Σε αντίθετη περίπτωση, υπέχουν πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση ενός (1) μήνα. 4. Η αναβολή διακόπτεται με την κατά οποιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του ερευνητή ή με αίτηση των ενδιαφερομένων. 5. Οι ενδιαφερόμενοι, ως εκ της διακοπής ή της λήξης της αναβολής τους, υποχρεούνται να καταθέσουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, πιστοποίηση ή βεβαίωση του αρμοδίου Τμήματος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών, από την οποία να προκύπτει η διατήρηση ή η ακριβής ημερομηνία απώλειας της ιδιότητας του ερευνητή του Οργανισμού αυτού. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής, υπέχουν πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση ενός (1) μήνα.

6. Εάν από την υποβαλλόμενη πιστοποίηση ή βεβαίωση, προκύπτει απώλεια της ιδιότητας του ερευνητή σε προγενέστερο χρόνο, οπότε και διακοπή της αναβολής, και οι τυχόντες αναβολής δεν κατετάγησαν εμπρόθεσμα στις Ένοπλες Δυνάμεις, υπέχουν συνέπειες ανυποταξίας .

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ενδιαφερομένου

Σημειώσεις

Η υποβολή του αιτήματος δύναται να γίνει ψηφιακά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλη της δημόσιας διοίκησης gov.gr με τη χρήση κωδικών taxisnet. Επίσης, μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω προξενικής αρχής ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ιεραρχική ή Δικαστική Προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      1. Αναβολή Κατάταξης Ερευνητών Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών 2. Αναβολή στράτευσης ως ερευνητής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN)

      Επίσημος τίτλος

      Αναβολή κατάταξης των ερευνητών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN)


      Μητρώα που τηρούνται

      Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Στρατολογικές Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διατελούν νόμιμα εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει, κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη, να εργάζονται ως ερευνητές στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών (CERN).

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Tο αίτημα κατατίθεται μέχρι και την ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, εξαιτίας λήξης ή διακοπής της νόμιμης παραμονής του έξω από αυτές. Εφόσον υποβληθεί μεταγενέστερα, η αναβολή χορηγείται μόνο εφόσον ο αιτών δεν έχει καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία κατάταξής του.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποίηση ή βεβαίωση του αρμόδιου Τμήματος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN), από την οποία να προκύπτει ότι εργάζονται σ’ αυτόν ως ερευνητές, η ημερομηνία έναρξης της εργασίας τους με την ιδιότητα αυτή και η ακριβής χρονική της διάρκεια. Η πιστοποίηση ή βεβαίωση γίνεται δεκτή μόνο αν είναι επικυρωμένη για τη γνησιότητα του περιεχομένου της και συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. Βεβαίωση

       Πιστοποίηση ή βεβαίωση του αρμόδιου Τμήματος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN), από την οποία να προκύπτει ότι εργάζονται σ’ αυτόν ως ερευνητές, η ημερομηνία έναρξης της εργασίας τους με την ιδιότητα αυτή και η ακριβής χρονική της διάρκεια. Η πιστοποίηση ή βεβαίωση γίνεται δεκτή μόνο αν είναι επικυρωμένη για τη γνησιότητα του περιεχομένου της και συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/el/document-templates

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Νόμος 19Α 3421 2005 302 Α

       Περιγραφή Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 19 Α : Αναβολή κατάταξης των ερευνητών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN), όπως προστέθηκε με το άρθρο 33 του ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157 Α/04-08-2014, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20140100157)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

      • Υπουργική Απόφαση Φ.429.1/20/370058/Σ.1400/26-08-14 απόφαση ΑΝΥΕΘΑ 2014 2350 Β

       Περιγραφή Αναβολή Κατάταξης των Ερευνητών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202350

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση σελ. 59229-59232 ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/32/42835 2017 4480 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας /Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β Κλάδου/Διεύθυνσης Β4ΓΕΕΘΑ/ΒΚΛ/Β4(ΔΝΣ) και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170204480

      • Απόφαση 16 Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4-1-06/Απόφαση ΥΦΕΘΑ 2006 34 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων. Άρθρο 16 : Γενικές διατάξεις επί των ευεργετημάτων, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. Φ.429.1/14/351184/Σ.1204/23-7-2013 απόφασης ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1842 Β/29-07-2013, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20130201842), τα άρθρα 1 και 2 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/38/372969/Σ.2001/11-12-2014 απόφασης ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 3440 Β/22-12-2014, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20140203440), το άρθρο 1 παρ.5 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/15/302592/Σ.2421/20-04-18 απόφασης ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1484 Β/27-04-2018, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20180201484), το άρθρο 2 παρ.4 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/42/217818/Σ.4199/19 απόφασης ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 2699 Β/02-07-2019, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190202699) και το άρθρο 1 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/55/218536/Σ.6973/15-10-20 απόφασης ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 4611 Β/19-10-2020, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20200204611).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200034

      • 1 Κατάθεση αιτήματος και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης σε ΚΕΠ ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας φακέλου δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Αποδοχή Αιτήματος και ενημέρωση ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταχώριση στρατολογικής μεταβολής στο στρατολογικό μητρώο του αιτούντος.

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για τη χορήγηση της αναβολής κατάταξης μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, στο μενού Υπηρεσίες-Πληροφορίες (https://www.stratologia.gr/el/anavoli)

       Ναι Ναι


      • 4 Απόρριψη αιτήματος και ενημέρωση ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταχώριση στρατολογικής μεταβολής στο στρατολογικό μητρώο του αιτούντος.

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται αιτιολογημένα για την απόρριψη του αιτήματός του με έγγραφο της Στρατολογικής Υπηρεσίας.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.