Αναβολή Κατάταξης των Κατεχόντων εκτός της Ελληνικής και της Γερμανικής Υπηκοότητας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3f5528be-ccf5-4fc0-b11a-1d6d7b4e31d2 128783

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Προξενεία, Στρατολογικές υπηρεσίες, ΚΕΠ, Διοικήσεις Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΔΣΥ), ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  2

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην αναβολή κατάταξης των κατεχόντων εκτός της Ελληνικής και τη Γερμανική Υπηκοότητα. Όσοι έχουν εκτός της ελληνικής και τη γερμανική υπηκοότητα δεν υπόκεινται σε καμιά στρατιωτική υποχρέωση απέναντι στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος. Ειδικότερα, τους χορηγείται αναβολή κατάταξης, που διακόπτεται εφόσον απωλέσουν την γερμανική υπηκοότητα ή αν πάψουν να έχουν μόνιμη διαμονή και βιοποριστική εγκατάσταση στη χώρα αυτή και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις της Γερμανίας. Όσοι, επιπλέον, κατά το χρόνο που διέμεναν μόνιμα και είχαν τη βιοποριστική τους εγκατάσταση στη Γερμανία, εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις γερμανικές ΕΔ ή εκπλήρωσαν εναλλακτική υπηρεσία, δεν υπέχουν παραπέρα στρατιωτικές υποχρεώσεις προς τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η διαδικασία απευθύνεται σε πολίτες.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για τη χορήγηση αναβολής κατάταξης, ως έχοντος την ελληνική και τη γερμανική υπηκοότητα.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δικαστική Προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει γνώση της έκβασης του αιτήματός του. Ειδικά δε, σε περίπτωση απόρριψης, ενημερώνεται με έγγραφο που φέρει πλήρη και σαφή αιτιολογία.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Αναβολή κατάταξης ατόμων ελληνικής και γερμανικής υπηκοότητας

       Επίσημος τίτλος

       Αναβολή κατάταξης των κατεχόντων εκτός της ελληνικής και τη γερμανική υπηκοότητα

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Μητρώα που τηρούνται

       Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        email, Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Υπηκοότητας Ο ενδιαφερόμενος να έχει πέραν της ελληνικής, και τη γερμανική υπηκοότητα.

        Όχι Όχι

       • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να έχει τη μόνιμη διαμονή του και τη βιοποριστική του εγκατάσταση στη Γερμανία.

        Όχι Όχι

       • 1 Πιστοποιητικό της αρμόδιας ελληνικής προξενικής αρχής. Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό της αρμόδιας ελληνικής προξενικής αρχής.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/13.pdf

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση με πιστοποιητικό της αρμόδιας προξενικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει: α. Η ημερομηνία απόκτησης της γερμανικής υπηκοότητας, καθώς και αν εξακολουθούν να τη διατηρούν. Σε περίπτωση απώλειας να προκύπτει η σχετική ημερομηνία. β. Ο τόπος της μόνιμης διαμονής και βιοποριστικής τους εγκατάστασης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8619

       • 2 Πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις αρμόδιων γερμανικών Αρχών, νόμιμα επικυρωμένες και μεταφρασμένες, που αποδεικνύουν την εκπλήρωση στρατιωτικής ή εναλλακτικής υπηρεσίας (μόνο για όσους έχουν εκπληρώσει σχετική υπηρεσία). Βεβαίωση

        Πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις αρμόδιων γερμανικών Αρχών, νόμιμα επικυρωμένες και μεταφρασμένες, που αποδεικνύουν την εκπλήρωση στρατιωτικής ή εναλλακτικής υπηρεσίας (μόνο για όσους έχουν εκπληρώσει σχετική υπηρεσία).

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/13.pdf

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Ειδικά για όσους έχουν υπηρετήσει στις γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις, απαιτούνται επιπλέον και πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις των αρμόδιων γερμανικών αρχών (επικυρωμένες και μεταφρασμένες σύμφωνα με τα ισχύοντα), από τις οποίες να προκύπτουν οι ημερομηνίες κατάταξης και απόλυσης, καθώς και η ιδιότητα με την οποία παρασχέθηκε η υπηρεσία. Ως στρατιωτική υπηρεσία λογίζεται η εκτελεσθείσα ενόπλως ή αόπλως στρατιωτική υποχρέωση και η εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας. Δεν λογίζεται ως στρατιωτική υπηρεσία η οποιαδήποτε απαλλαγή από τη στράτευση στις γερμανικές Ένοπλες δυνάμεις. Όσοι εκπλήρωσαν εναλλακτική υπηρεσία, υποβάλλουν πιστοποιητικό της αρμόδιας γερμανικής αρχής, στο οποίο θα πρέπει επιπλέον να αναγράφεται και ο χρόνος τον οποίο εκπλήρωσε ο αντιρρησίας συνείδησης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • Νόμος 88 3421 2005 302 Α

        Περιγραφή Όπως ισχύει

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

       • Νομοθετικό Διάταγμα 24 4187 1961 145 Α

        Περιγραφή Κύρωση της μεταξύ Ελλάδος και Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας συνθήκης εγκατάστασης ναυτιλίας της 18ης Μαρ. 1960, άρθρο 4 και Πρωτόκολλο επί του άρθρου 4, όπως ισχύει

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19610100145

       • Προεδρικό Διάταγμα 24 292 2003 248 Α

        Περιγραφή Όπως ισχύει

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100248

       • 1 Κατάθεση αιτήματος και πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Σημειώσεις Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται οποτεδήποτε μετά την κατάταξη της κλάσης τους. Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ. Τα δικαιολογητικά που έχουν διατυπωθεί στη Γερμανική γλώσσα γίνονται δεκτά μόνο αν είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά περιεχομένου τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας φακέλου, αναφορικά με το πλήθος και την εγκυρότητα των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών.

        Όχι Όχι


       • 3 Διαβίβαση Αιτήματος στην αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 4 Αποδοχή αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Καταχώριση της μεταβολής της αναβολής κατάταξης (ή, εφόσον ο αιτών έχει εκπληρώσει στρατιωτική ή εναλλακτική θητεία στη Γερμανία, της μη περαιτέρω υποχρέωσης προς τις Ένοπλες Δυνάμεις) στο στρατολογικό μητρώο του ενδιαφερομένου. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται με έγγραφο, που αποστέλλεται μέσω email στον ίδιο ή στο κατά τόπο αρμόδιο Προξενείο, προκειμένου να παραληφθεί από εκεί.

        Ναι Όχι


       • 5 Απόρριψη αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


        Περιγραφή Καταχώριση της στρατολογικής μεταβολής στο στρατολογικό μητρώο του ενδιαφερομένου. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται με έγγραφο, που αποστέλλεται μέσω email στον ίδιο ή στο κατά τόπο αρμόδιο Προξενείο, προκειμένου να παραληφθεί από εκεί, φέρει δε σαφή και πλήρη αιτιολογία της απόρριψης.

        Ναι Όχι


       • 6 Πέρας διαδικασίας        Όχι Ναι


       • Gov.gr


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.