Αναβολή κατάταξης κατόχων διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1f079efe-51ec-4c5d-92d7-a0eeff249907 985174

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 8

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναβολή κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων, οι οποίοι κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Για τη χορήγηση ή μη της αναβολής αυτής και για τη διάρκειά της αποφασίζει, κατά περίπτωση, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ύστερα από εισήγηση επιτροπής που αποτελείται από έναν (1) ανώτατο και έναν (1) ανώτερο αξιωματικό του Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και δύο (2) καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της περιφέρειας Αττικής και με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το υπό εξέταση αντικείμενο του αιτούντος.

Σε περίπτωση που αρχικά χορηγηθεί αναβολή κατάταξης, που διαρκεί λιγότερο από την 31 Δεκ του έτους, κατά το οποίο συμπληρώνει το τριακοστό τρίτο έτος της ηλικίας του, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει με αίτησή του για αναβολή κατάταξης, υποβάλλοντας επικαιροποιημένο αντίγραφο του διδακτορικού διπλώματος. Σε περίπτωση απόρριψης της αιτήσεως, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη εκπαιδευτική σειρά μετά την παρέλευση μηνός από την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για την επίλυση τυχόν αποριών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη χορήγηση αναβολής κατάταξης ως κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, που διαπρέπει σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες.

Σημειώσεις

Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή Δικαστική προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Σε κάθε περίπτωση, εκδίδεται απόφαση του κ. ΥΕΘΑ επί του αιτήματος, θετική ή αρνητική, πλην των περιπτώσεων επιστροφής του στον ενδιαφερόμενο, με αιτιολογημένη πράξη της Στρατολογικής Υπηρεσίας.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναβολή διαπρεπόντων επιστημόνων

      Επίσημος τίτλος

      Αναβολή κατάταξης στρατευσίμων, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες


      Μητρώα που τηρούνται

      Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Στρατολογικές Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διατελούν νόμιμα εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Κατοχή διδακτορικού διπλώματος κατά την ημερομηνία που ο αιτών υποχρεούται για κατάταξη

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες.

       Όχι Όχι

      • 4 Ηλικιακές Η αναβολή δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31 Δεκεμβρίου που ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει στρατολογικά το τριακοστό τρίτο έτος της ηλικίας του

       Όχι Όχι

      • 5 Χρονικής προθεσμίας Κατάθεση αιτήματος έως την ημερομηνία που ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται σε κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο του διδακτορικού διπλώματος του αιτούντος Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο του διδακτορικού διπλώματος του αιτούντος

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/el/document-templates

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η υποβολή του αντιγράφου του διδακτορικού διπλώματος είναι υποχρεωτική. Κατ εξαίρεση είναι δυνατό να γίνει δεκτή, βεβαίωση από τη Γραμματεία ή αντίστοιχο τμήμα του εκπαιδευτικού ιδρύματος, από την οποία να προκύπτει σαφώς ότι ο αναφερόμενος είναι κάτοχος του διδακτορικού διπλώματος και εκκρεμεί μόνο το τυπικό στοιχείο της απονομής του διπλώματος. Εφόσον το διδακτορικό δίπλωμα προέρχεται από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα του Εξωτερικού απαιτείται να είναι επικυρωμένο για τη γνησιότητά του και επίσημα μεταφρασμένο, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.4 του ν.3421/2005 (Α΄302) όπως αντικ. με το άρθρο 18 παρ.19 του ν.4609/19, ΦΕΚ-67 Α/3-5-19. Για τους Ελληνικούς τίτλους σπουδών υποβάλλεται απλό φωτοαντίγραφο αυτών σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4250/2014 (Α 74).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις του τμήματος ανθρώπινων πόρων ή της γραμματείας του οικείου εκπαιδευτικού επιστημονικού ιδρύματος ή του φορέα απασχόλησης, από τις οποίες να προκύπτουν η ιδιότητα με την οποία απασχολούνται σε αυτό, η χρονική διάρκεια της απασχόλησής τους, η επίδοση στις επιστημονικές εργασίες ή έρευνες και η απήχηση που έχουν αυτές στους διεθνείς ερευνητικούς και επιστημονικούς κύκλους. Για όσους βρίσκονται στο εξωτερικό, οι πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις μπορούν να εκδίδονται από την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή. Βεβαίωση

       Πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις του τμήματος ανθρώπινων πόρων ή της γραμματείας του οικείου εκπαιδευτικού επιστημονικού ιδρύματος ή του φορέα απασχόλησης, από τις οποίες να προκύπτουν η ιδιότητα με την οποία απασχολούνται σε αυτό, η χρονική διάρκεια της απασχόλησής τους, η επίδοση στις επιστημονικές εργασίες ή έρευνες και η απήχηση που έχουν αυτές στους διεθνείς ερευνητικούς και επιστημονικούς κύκλους. Για όσους βρίσκονται στο εξωτερικό, οι πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις μπορούν να εκδίδονται από την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/el/document-templates

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα ως άνω έγγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι δύο (2) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που προέρχονται από ερευνητικό ίδρυμα, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από το τμήμα ανθρώπινων πόρων ή από την γραμματεία του εν λόγω ιδρύματος και σε καμία περίπτωση από καθηγητή, ανεξάρτητα από την ιδιότητα, που αυτός κατέχει. Είναι δυνατή η υποβολή αντιγράφου του συμβολαίου του ενδιαφερομένου με την προϋπόθεση ότι αυτό περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία και έχει εκδοθεί εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας. Όταν αυτά προέρχονται από φορείς του εξωτερικού, απαιτείται να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και επίσημα μεταφρασμένα, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.4 του ν.3421/2005 (Α΄302) όπως αντικ. με το άρθρο 18 παρ.19 του ν.4609/19, ΦΕΚ-67 Α/3-5-19.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Κατάσταση από την οποία να προκύπτουν αναφορές άλλων ερευνητών – επιστημόνων στο δημοσιευμένο έργο του ενδιαφερομένου. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Κατάσταση από την οποία να προκύπτουν αναφορές άλλων ερευνητών – επιστημόνων στο δημοσιευμένο έργο του ενδιαφερομένου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/el/document-templates

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Επικύρωση και μετάφραση κατά την κρίση του αιτούντος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 4 Βιογραφικό Σημείωμα του ενδιαφερομένου. Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό Σημείωμα του ενδιαφερομένου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/el/document-templates

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 5 Οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο, σχετικό με την επίδοση του αιτούντος σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες, που κατά την κρίση του αιτούντος, δύναται να υποβοηθήσει την επιτροπή στο σχηματισμό άποψης (π.χ. συστατικές επιστολές, συνοδευτική επιστολή, παροχή υποτροφίας, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά). Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο, σχετικό με την επίδοση του αιτούντος σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες, που κατά την κρίση του αιτούντος, δύναται να υποβοηθήσει την επιτροπή στο σχηματισμό άποψης (π.χ. συστατικές επιστολές, συνοδευτική επιστολή, παροχή υποτροφίας, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/el/document-templates

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Επικύρωση και μετάφραση κατά την κρίση του αιτούντος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 1244

      • 6 Επίσημη μετάφραση διδακτορικού που έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό Μετάφραση

       Επίσημη μετάφραση διδακτορικού που έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-exoterikon/exoterikon/anazetese-pistopoiemenou-metaphraste       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές

       Όχι 1994

      • 7 Επίσημη μετάφραση πιστοποιήσεων ή βεβαιώσεων του τμήματος ανθρώπινων πόρων ή της γραμματείας του οικείου εκπαιδευτικού επιστημονικού ιδρύματος ή του φορέα απασχόλησης από τις οποίες να προκύπτουν η ιδιότητα με την οποία απασχολούνται σε αυτό, η χρονική διάρκεια της απασχόλησής τους, η επίδοση στις επιστημονικές εργασίες ή έρευνες και η απήχηση που έχουν αυτές στους διεθνείς ερευνητικούς και επιστημονικούς κύκλους. Μετάφραση

       Επίσημη μετάφραση πιστοποιήσεων ή βεβαιώσεων του τμήματος ανθρώπινων πόρων ή της γραμματείας του οικείου εκπαιδευτικού επιστημονικού ιδρύματος ή του φορέα απασχόλησης από τις οποίες να προκύπτουν η ιδιότητα με την οποία απασχολούνται σε αυτό, η χρονική διάρκεια της απασχόλησής τους, η επίδοση στις επιστημονικές εργασίες ή έρευνες και η απήχηση που έχουν αυτές στους διεθνείς ερευνητικούς και επιστημονικούς κύκλους.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-exoterikon/exoterikon/anazetese-pistopoiemenou-metaphraste       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές

       Όχι 1994

      • 8 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Νόμος 19, 30, 66 παρ.6 3421 2005 302 Α

       Περιγραφή Άρθρο 19 : Αναβολή κατάταξης για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας κατόχων διδακτορικού διπλώματος, που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 56 του ν. 5018/23 (ΦΕΚ 25 Α/9-2-23, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230100025), το άρθρο 18 παρ. 7 του ν.4609/2019 (ΦΕΚ 67 Α/3-05-19, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190100067), το άρθρο 30 του ν.4494/2017 (ΦΕΚ 165 Α/2-11-17, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20170100165) και με το άρθρο 34 του ν. 4278/14 (ΦΕΚ 157 Α /4-8-14, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20140100157). Άρθρο 30 : Γενικές διατάξεις και ρύθμιση λεπτομερειών για τις απαλλαγές από την υποχρέωση στράτευσης και τις αναβολές κατάταξης. Άρθρο 66 : Αρμοδιότητες για στρατολογικά θέματα – Προσφυγές. Παράγραφος 6, όπως προστέθηκε με το άρθρο 23 παρ.7 του ν.4609/2019 (ΦΕΚ 67 Α/03-05-2019, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190100067)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

      • Υπουργική Απόφαση 9, 16 Φ.429.1/5/150045/Σ.11/04-01-2006 Απόφαση ΥΦΕΘΑ 2006 34 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων. Άρθρο 9 : Αναβολή κατάταξης για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας - κατόχων διδακτορικού διπλώματος, που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 1 παρ.5 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/20/384648/Σ.7553/22 (ΦΕΚ 5011 Β/26-9-22, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205011) απόφασης ΥΕΘΑ, το άρθρο 2 παρ.2 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/42/217818/Σ.4199/19 (ΦΕΚ 2699 Β/2-7-19, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190202699) απόφασης ΑΝΥΕΘΑ, το άρθρο 1 παρ.2 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/15/302592/Σ.2421/18 (ΦΕΚ 1484 Β/27-4-18, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20180201484) απόφασης ΑΝΥΕΘΑ, το άρθρο 1 παρ.4 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/10/494654 Σ. 1156/17 (ΦΕΚ 977 Β/23-3-17, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20170200977) απόφασης ΑΝΥΕΘΑ, το άρθρο 2 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/14/351184/Σ.1204/13 (ΦΕΚ 1842 Β/29-7-13, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20130201842) απόφασης ΑΝΥΕΘΑ. Άρθρο 16 : Γενικές διατάξεις επί των ευεργετημάτων, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. Φ.429.1/14/351184/Σ.1204/23-7-2013 απόφασης ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1842 Β/29-07-2013, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20130201842), τα άρθρα 1 και 2 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/38/372969/Σ.2001/11-12-2014 (ΦΕΚ 3440 Β/22-12-2014, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20140203440) απόφασης ΑΝΥΕΘΑ, το άρθρο 1 παρ.5 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/15/302592/Σ.2421/20-04-18 (ΦΕΚ 1484 Β/27-04-2018, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20180201484) απόφασης ΑΝΥΕΘΑ, το άρθρο 2 παρ.4 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/42/217818/Σ.4199/19 (ΦΕΚ 2699 Β/02-07-2019, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190202699) απόφασης ΑΝΥΕΘΑ και το άρθρο 1 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/55/218536/Σ.6973/15-10-20 (ΦΕΚ 4611 Β/19-10-2020, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20200204611) απόφασης ΥΦΕΘΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200034

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.429.341/2/80169/Σ.23963 2020 5353 Β

       Περιγραφή Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής για την εξέταση αιτημάτων χορήγησης αναβολής κατάταξης σε στρατευσίμους που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200205353

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση σελ. 59241-59244 ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/32/42835 2017 4480 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας /Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β Κλάδου/Διεύθυνσης Β4ΓΕΕΘΑ/ΒΚΛ/Β4(ΔΝΣ) και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170204480

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.429/8/86808/Σ.14820 2021 3666 Β

       Περιγραφή Αντικατάσταση του αναπληρωματικού προέδρου της επιτροπής για την εξέταση αιτημάτων χορήγησης αναβολής κατάταξης σε στρατευσίμους που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210203666

      • 1 Κατάθεση αιτήματος και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η κατάθεση του αιτήματος και των συνημμένων δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του επιτόπου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συστημένη επιστολή σε Στρατολογική Υπηρεσία ή σε ΚΕΠ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητα του φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητα του φακέλου αναφορικά με το πλήθος και την εγκυρότητα των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται από τις Στρατολογικές Υπηρεσίες εντός πέντε (5) ημερών, με λεπτομερή αναφορά, απευθείας στη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Αντίθετα, επιστρέφονται από τις Στρατολογικές Υπηρεσίες στους ενδιαφερομένους, με αιτιολογημένη πράξη, δικαιολογητικά που υποβάλλονται: α. Εκπρόθεσμα. β. Μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας που καθορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 19 του ν.3421/2005. γ. Εφόσον από αυτά προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. δ. Εφόσον τα δικαιολογητικά της παρ. 1β (1) και (2) δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 72 του ν.3421/2005 (αμετάφραστα και ανεπικύρωτα ως προς τη γνησιότητά τους δικαιολογητικά).

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση Αιτήματος στη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαβίβαση αιτήματος (μαζί με τα δικαιολογητικά) από τις Στρατολογικές Υπηρεσίες εντός πέντε (5) ημερών, με λεπτομερή αναφορά, απευθείας στη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας

       Ναι Όχι


      • 4 Επιστροφή Δικαιολογητικών λόγω μή πλήρωσης τυπικών προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επιστρέφονται από τις Στρατολογικές Υπηρεσίες στους ενδιαφερομένους, με αιτιολογημένη πράξη, δικαιολογητικά που υποβάλλονται: α. Εκπρόθεσμα. β. Μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας που καθορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 19 του ν.3421/2005. γ. Εφόσον από αυτά προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. δ. Εφόσον τα δικαιολογητικά της παρ. 1β (1) και (2) δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 72 του ν.3421/2005 (αμετάφραστα και ανεπικύρωτα ως προς τη γνησιότητά τους δικαιολογητικά).

       Ναι Ναι


      • 5 Ανάθεση από τη Δνση Νομικού Σώματος του ΓΕΕΘΑ στην Αρμόδια γνωμοδοτική Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Νομικού Σώματος του ΓΕΕΘΑ μεριμνά για την εξέταση, από την Αρμόδια γνωμοδοτική Επιτροπή της παρ 3 του άρθρου 19 του ν. 3421/2005, των αιτημάτων για τη χορήγηση της αναβολής κατάταξης.

       Όχι Όχι


      • 6 Εξέταση Αιτήματος από την Αρμόδια Επιτροπή Γνωμοδότησης του ΓΕΕΘΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση Πρακτικού Αρμόδιου Οργάνου και Σύνταξη Εισήγησης στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το γνωμοδοτικό όργανο εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας σχετικά με τη χορήγηση ή μη της αναβολής και στην περίπτωση θετικής εισήγησης, για τη διάρκειά της.

       Όχι Όχι


      • 8 Λήψη Απόφασης Αναβολής Κατάταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 9 Αποδοχή Αιτήματος και ενημέρωση του αιτούντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης και κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που χορηγηθεί αναβολή κατάταξης που διαρκεί λιγότερο από την 31 Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνει το τριακοστό τρίτο (33) έτος της ηλικίας του, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει με νέα αίτησή του με επικαιροποιημένα δικαιολογητικά.

       Ναι Ναι


      • 10 Απόρριψη Αιτήματος και ενημέρωση του αιτούντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης και κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) μετά την παρέλευση ενός μήνα από την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.