Αναβολή κατάταξης μονίμων κατοίκων εξωτερικού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcdf8e0f6-76a3-4dbf-98bc-4e3c411a3c00 727444

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Προξενεία, Στρατολογικές υπηρεσίες, ΚΕΠ, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1 έως 3

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην αναβολή κατάταξης που χορηγείται σε όσους στρατεύσιμους έχουν την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού. Ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού θεωρούνται όσοι πληρούν μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις: α. Έχουν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό για ένδεκα τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μια ή περισσότερες χώρες.

  β. Έχουν βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικούν στο εξωτερικό για επτά τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μια ή περισσότερες χώρες. Για την πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων δεν λαμβάνεται υπόψη:

  α. Το πέραν των έξι (6) μηνών χρονικό διάστημα παραμονής στην Ελλάδα για κάθε ημερολογιακό έτος. β. Ο χρόνος παραμονής στο εξωτερικό που διανύεται από λειτουργούς ή έμμισθους υπάλληλους πολιτικούς ή στρατιωτικούς ή μισθωτούς, που απασχολούνται στο δημόσιο και τα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας καθώς και από τα τέκνα τους μέχρι την ενηλικίωσή τους. γ. Το πέραν του εξαμήνου χρονικό διάστημα παραμονής ανηλίκων για οποιαδήποτε λόγο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την κατοικία των γονέων του.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση ενδιαφερομένου για τη χορήγηση αναβολής κατάταξης μονίμου κατοίκου εξωτερικού.

  Σημειώσεις

  Η υποβολή του αιτήματος δύναται να γίνει ψηφιακά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλη της δημόσιας διοίκησης gov.gr με τη χρήση κωδικών taxisnet . Επίσης, μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω προξενικής αρχής ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική προσφυγή ή δικαστική προσφυγήΆλλο

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει γνώση της έκβασης του αιτήματός του. Ειδικά δε, σε περίπτωση απόρριψης, ενημερώνεται με έγγραφο που φέρει πλήρη και σαφή αιτιολογία.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Αναβολή στράτευσης μόνιμου κάτοικου εξωτερικού

       Επίσημος τίτλος

       Αναβολή κατάταξης μόνιμων κατοίκων εξωτερικού


       Μητρώα που τηρούνται

       Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        email, Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Γεωγραφικές Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό για ένδεκα τουλάχιστον συνεχόμενα έτη σε μία ή περισσότερες χώρες. Για την πλήρωση της παραπάνω προϋπόθεσης δεν λαμβάνεται υπόψη: α. Το πέραν των έξι (6) μηνών χρονικό διάστημα παραμονής στην Ελλάδα για κάθε ημερολογιακό έτος. β. Ο χρόνος παραμονής στο εξωτερικό που διανύεται από λειτουργούς ή έμμισθους υπάλληλους πολιτικούς ή στρατιωτικούς ή μισθωτούς, που απασχολούνται στο δημόσιο και τα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας καθώς και από τα τέκνα τους μέχρι την ενηλικίωσή τους. γ. Το πέραν του εξαμήνου χρονικό διάστημα παραμονής ανηλίκων για οποιαδήποτε λόγο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την κατοικία των γονέων του.

        Όχι Όχι

       • 2 Γεωγραφικές Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν βιοποριστική εγκατάσταση και να κατοικούν στο εξωτερικό για επτά (7) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη σε μία ή περισσότερες χώρες. Για την πλήρωση της παραπάνω προϋπόθεσης δεν λαμβάνεται υπόψη: α. Το πέραν των έξι (6) μηνών χρονικό διάστημα παραμονής στην Ελλάδα για κάθε ημερολογιακό έτος. β. Ο χρόνος παραμονής στο εξωτερικό που διανύεται από λειτουργούς ή έμμισθους υπάλληλους πολιτικούς ή στρατιωτικούς ή μισθωτούς, που απασχολούνται στο δημόσιο και τα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας καθώς και από τα τέκνα τους μέχρι την ενηλικίωσή τους. γ. Το πέραν του εξαμήνου χρονικό διάστημα παραμονής ανηλίκων για οποιαδήποτε λόγο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την κατοικία των γονέων του.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

        Σύνδεσμος https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/5.pdf

        Ναι Ναι

       • 3 Χρονικής προθεσμίας Η κατάθεση του αιτήματος μπορεί να γίνει οποτεδήποτε μετά την 1η Ιανουαρίου, που ο ενδιαφερόμενος διανύει το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας του.

        Όχι Όχι

       • 1 Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού της αρμόδιας ελληνικής προξενικής αρχής (ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του) Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού της αρμόδιας ελληνικής προξενικής αρχής (ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του)

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/el/document-templates

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό εκδίδεται από την κατά τόπο αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν επίσημα έγγραφα προς απόδειξη της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού, όπως π.χ. διαβατήρια, βεβαιώσεις δημοσίων ή δημοτικών ή αστυνομικών Αρχών, πιστοποιήσεις εργοδοτών ή ασφαλιστικών φορέων ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αποδείξεις πληρωμής λογαριασμών κοινής ωφέλειας κ.λ.π.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8619

       • 2 Πιστοποιητικό ή βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος (απαιτείται μόνο στην περίπτωση που ο ενήλικος ενδιαφερόμενος παραμένει στην Ελλάδα και σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή.) Αποδεικτικό σπουδών

        Πιστοποιητικό ή βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος (απαιτείται μόνο στην περίπτωση που ο ενήλικος ενδιαφερόμενος παραμένει στην Ελλάδα και σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή.)

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/5.pdf

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Το πέραν του εξαμήνου χρονικό διάστημα παραμονής ενηλίκων στην Ελλάδα που εγγράφονται για φοίτηση σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, υπολογίζεται ως χρόνος παραμονής τους στο εξωτερικό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους από την ολοκλήρωση των σπουδών τους ή μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού όγδοου έτους της ηλικίας τους σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των σπουδών.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης

        Όχι 2825

       • 3 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

        Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

        Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

        Όχι 3070

       • Νόμος 25, 30 παρ. 2,3,4. 3421 2005 302 Α

        Περιγραφή Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 25 : Αναβολή κατάταξης μόνιμων κατοίκων εξωτερικού. Άρθρο 30 : Γενικές διατάξεις και ρύθμιση λεπτομερειών για τις απαλλαγές από την υποχρέωση στράτευσης και τις αναβολές κατάταξης.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2 Φ.429.1/8/150107/Σ.18/10-01-2006 ΚΥΑ Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας 2006 61 Β

        Περιγραφή Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων μονίμων κατοίκων εξωτερικού. Άρθρο 2 : Υποχρεώσεις όσων έτυχαν αναβολής κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του άρθρου 2 με τη Φ.429.1/48/207090/Σ.1595/14-10-10 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 1693 Β/26-10-10, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20100201693).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200061

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση σελ. 59264-59267 ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/32/42835 2017 4480 Β

        Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας /Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β Κλάδου/Διεύθυνσης Β4ΓΕΕΘΑ/ΒΚΛ/Β4(ΔΝΣ) και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170204480

       • Υπουργική Απόφαση 16 Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4-1-06/Απόφαση ΥΦΕΘΑ/2006 2006 34 Β

        Περιγραφή Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων. Άρθρο 16 : Γενικές διατάξεις επί των ευεργετημάτων, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. Φ.429.1/14/351184/Σ.1204/23-7-2013 απόφασης ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1842 Β/29-07-2013, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20130201842), τα άρθρα 1 και 2 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/38/372969/Σ.2001/11-12-2014 απόφασης ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 3440 Β/22-12-2014, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20140203440), το άρθρο 1 παρ.5 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/15/302592/Σ.2421/20-04-18 απόφασης ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1484 Β/27-04-2018, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20180201484), το άρθρο 2 παρ.4 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/42/217818/Σ.4199/19 απόφασης ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 2699 Β/02-07-2019, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190202699) και το άρθρο 1 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/55/218536/Σ.6973/15-10-20 απόφασης ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 4611 Β/19-10-2020, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20200204611).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200034

       • 1 Έναρξη διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Παραλαβή αιτήματος και πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η υποβολή του αιτήματος δύναται να γίνει ψηφιακά, μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, με τη χρήση κωδικών taxisnet (https://www.stratologia.gr/el/taxis_login_redirect). Επίσης, μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω προξενικής αρχής ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

        Σημειώσεις Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει οποτεδήποτε μετά την 1η Ιανουαρίου που ο ενδιαφερόμενος διανύει το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας του. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στην ηλεκτρονική σελίδα : https://www.stratologia.gr/sites/default/files/manual_aithsevn.pdf ο ενδιαφερόμενος επιλέγει το αίτημα που επιθυμεί να υποβάλει, αναρτά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και επικαιροποιεί τα στοιχεία ταυτοποίησης, διαμονής και επικοινωνίας του, εφόσον αυτό απαιτείται. Εφόσον είναι όλα εντάξει, θα μεταφερθεί στη σελίδα με τίτλο "Αποτελέσματα", στην οποία αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή του, η ημερομηνία υποβολής και η αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία. Η παρακολούθηση της εξέλιξης του αιτήματος γίνεται μέσω του μενού "ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥ".

        Ναι Όχι


       • 3 Παραλαβή ηλεκτρονικού αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 4 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Έλεγχος συνδρομής των τυπικών προϋποθέσεων για την υποβολή του αιτήματος, καθώς και της εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

        Όχι Όχι


       • 5 Εξέταση του αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


        Περιγραφή Η αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία προβαίνει στην ουσιαστική εξέταση του αιτήματος και των προϋποθέσεων υπαγωγής του ενδιαφερόμενου στις ισχύουσες διατάξεις (αποδοχή ή απόρριψη).

        Όχι Όχι


       • 6 Αποδοχή αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, ο ενδιαφερόμενος τελεί σε αναβολή κατάταξης και ενημερώνεται σχετικά από την ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων (https://www.stratologia.gr/el/taxis_login_redirect), με τη χρήση κωδικών taxisnet, στο μενού "Υπηρεσίες-Πληροφορίες" → «Πληροφορίες για την αναβολή μου».

        Ναι Ναι


       • 7 Απόρριψη αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Σημειώσεις Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται σχετικά από την ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων (https://www.stratologia.gr/el/taxis_login_redirect), με τη χρήση κωδικών taxisnet, στο μενού "Υπηρεσίες-Πληροφορίες" → «Πληροφορίες για την αναβολή μου», αλλά και με έγγραφο της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας, το οποίο φέρει σαφή και πλήρη αιτιολογία και του γνωστοποιεί τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής εντός διμήνου από τότε που έλαβε αποδεδειγμένα γνώση της απόρριψης.

        Ναι Όχι


       • 8 Έγγραφη ενημέρωση πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Ναι


       • [1]


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.