Αναβολή κατάταξης πολιτογραφηθέντων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3a830d38-6017-4a6a-bb87-630be6a0fca0 456483

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Στρατολογικές υπηρεσίες, ΚΕΠ, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην αναβολή κατάταξης για όσους έχουν αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια με οποιαδήποτε διάταξη του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ή βάσει άλλης διάταξης, για την οποία απαιτείται η βούληση του ενδιαφερομένου. Η αναβολή αυτή διαρκεί ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγγραφής των ενδιαφερομένων σε μητρώα αρρένων και διακόπτεται με αίτησή τους.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Διάρκεια Ισχύος

  1 Έτος

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση ενδιαφερομένου

  Σημειώσεις

  Η κατάθεση αιτήματος για τη χορήγηση της αναβολής μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για την αναβολή κατάταξης και πληροφορείται τη χορήγηση ή μη της αναβολής μέσω της θυρίδας του, κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση κωδικών taxisnet.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική ή και δικαστική προσφυγήΆλλο

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει γνώση της έκβασης του αιτήματός του. Ειδικά δε, σε περίπτωση απόρριψης, ενημερώνεται με έγγραφο που φέρει πλήρη και σαφή αιτιολογία.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Αναβολή Κατάταξης Πολιτογραφηθέντων


       Μητρώα που τηρούνται

       Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), email

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Υπηκοότητας Απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας με οποιαδήποτε διάταξη του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ή βάσει άλλης διάταξης, για την οποία απαιτείται η βούληση του ενδιαφερομένου.

        Όχι Όχι

       • 2 Χρονικής προθεσμίας Τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της αναβολής υποβάλλονται μετά την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας και έως την ημερομηνία που προσδιορίζεται για κατάταξη βάσει της παραλαβής της απόφασης από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία. Αν υποβληθούν αργότερα, η αναβολή χορηγείται και διαρκεί ένα έτος από την ημερομηνία εγγραφής τους σε μητρώα αρρένων.

        Όχι Όχι

       • 3 Ηλικιακές Η διάρκεια της αναβολής αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους.

        Όχι Όχι

       • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Εφόσον επιλεγεί το κανάλι https://www.stratologia.gr/el/taxis_login_redirect απαιτείται ταυτοποίηση με τη χρήση κωδικών taxisnet.


        Όχι Όχι

       • 1 Απόφαση της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί εγγραφής του ενδιαφερομένου στα Μητρώα Αρρένων, από την οποία να προκύπτει η νομική βάση απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας Απόφαση

        Απόφαση της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί εγγραφής του ενδιαφερομένου στα Μητρώα Αρρένων, από την οποία να προκύπτει η νομική βάση απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/25.pdf

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: ΠΡΟΣΟΧΗ: η αυτεπάγγελτη αποστολή της απόφασης από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση και η παραλαβή της από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία δεν συνεπάγονται την αυτοδίκαιη χορήγηση της αναβολής κατάταξης. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 1127

       • Νόμος 27 3421 2005 302 Α

        Περιγραφή Όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 24 παρ. 1 του ν.4494/17 (ΦΕΚ 165 Α΄/02-11-17)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

       • Υπουργική Απόφαση 14, 17 Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4-1-2006/4-1-2006 αποφαση ΥΦΕΘΑ 2006 34 Β

        Περιγραφή Άρθρο 14: όπως τροποποιήθηκε με τη Φ.429.1/10/494654/Σ.1156/03-03-17 Απόφ. ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 977/23-03-2017, τ.Β΄) και όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 της Φ.429.1/15/302592/Σ.2421/20-04-18 Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1484/27-04-18, τ. Β΄) και το άρθρο 14, της Φ.429.1/19/384647/Σ.7552/19-09-2022 απόφασης ΥΕΘΑ (Β΄5011). Άρθρο 17: όπως τροποποιήθηκε με τη Φ.429.1/15/243626/Σ.739/27-4-12/Αποφ. ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1443/2-5-12, τ. Β), τη Φ.429.1/14/351184/Σ.1204/23-7-2013 Αποφ. ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1842/29-7-2013, τ. Β’ ), τη Φ.429.1/10/494654/Σ.1156/03-03-17 Απόφ. ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 977/23-03-2017, τ.Β΄), με το άρθρο 2 της Φ.429.1/42/217818/Σ.4199/23-06-19 Απόφ. ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 2699), με το άρθρο 1 της Φ.429.1/23/197526/Σ.2793/04-05-20 Απόφ. ΥΦΕΘΑ (Β΄ 2002), με το άρθρο 2 της Φ.429.1/19/384647/Σ.7552/19-09-22 Απόφ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 5011/26-09-22, τ. Β΄) και με την παρ. 7 του άρθρου 1 της Φ.429.1/20/384648/Σ.7553/19-09-22 Απόφ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 5011/26-09-22, τ. Β΄)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200034

       • 1 Παραλαβή δικαιολογητικών και πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η κατάθεση αιτήματος για τη χορήγηση της αναβολής μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων (www.stratologia.gr) ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας του φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Όχι Όχι


       • 3 Αποδοχή αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Χορηγείται η αναβολή κατάταξης, η οποία διαρκεί ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγγραφής των ενδιαφερομένων σε μητρώα αρρένων.

        Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τη χορήγηση της αναβολής κατάταξης από την ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος (https://www.stratologia.gr/el/taxis_login_redirect), με τη χρήση κωδικών taxisnet.

        Ναι Όχι


       • 4 Απόρριψη αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την απόρριψη του αιτήματός του από την ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος (https://www.stratologia.gr/el/taxis_login_redirect), με τη χρήση κωδικών taxisnet, αλλά και με έγγραφο της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας, το οποίο φέρει σαφή και πλήρη αιτιολογία.

        Ναι Όχι


       • 5 Έγγραφη ενημέρωση ενδιαφερόμενου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 6 Πέρας διαδικασίας        Όχι Ναι


       • Ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων

       • [1]       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.