Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Προπονητή Αθλητών για Αποφοίτους Πανεπιστημίων Εξωτερικού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση41af240e-880b-495b-b41b-84111c54f55b 734244 Announcement of Practicing the Profession of Sports Coach for Foreign University Graduates

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

7 + (
1
)

Κόστος

147 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητή αθλητών για αποφοίτους πανεπιστημίων εξωτερικού. Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας δίνεται σε αποφοίτους πανεπιστημίων εξωτερικού η δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή αθλητών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για την αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητή αθλητών για αποφοίτους Πανεπιστημίων εξωτερικού


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική Προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Εντός της προθεσμίας των 90 ημερών, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (άρθρο 3 του ν. 3919/2011). Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή (παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004).

    NACE

    • 85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Προπονητή Αθλητών για Αποφοίτους Πανεπιστημίων Εξωτερικού

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Προπονητή Αθλητών για κατόχους πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ ή επαγγελματική ισοδυναμία από το ΑΤΕΕΝ.

       Όχι Όχι

      • 3 Ιατρικές Γνωματεύσεις ιατρικών βεβαιώσεων.

       Όχι Όχι

      • 4 Πιστοποίησης Κατοχή διπλώματος εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών από πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο.

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην υφίσταται αμετάκλητη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β) και γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.2725/1999

       Όχι Όχι

      • 1 Προπονητής αθλητών 147 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1414

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Πράξη αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής από τον ΔΟΑΤΑΠ Πιστοποιητικό

       Πράξη αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής από τον ΔΟΑΤΑΠ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών από το ΑΤΕΕΝ Πιστοποιητικό

       Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών από το ΑΤΕΕΝ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 8619

      • 4 Αντίγραφο ξενόγλωσσου αναλυτικού προγράμματος σπουδών, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση του στην Ελληνική γλώσσα Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο ξενόγλωσσου αναλυτικού προγράμματος σπουδών, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση του στην Ελληνική γλώσσα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 5 Γνωμάτευση παθολόγου από δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση παθολόγου από δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 6 Γνωμάτευση ακτινολόγου από δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση ακτινολόγου από δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 7 Γνωμάτευση ψυχιάτρου από δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση ψυχιάτρου από δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 8 Δίπλωμα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, από πιστοποιημένο εκπαιδευτικό φορέα, από το οποίο θα προκύπτει κατ ελάχιστον η εκπαίδευση σε πρόγραμμα καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και χρήσης αυτομάτου εξωτερικού απινιδωτή. Πιστοποιητικό

       Δίπλωμα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, από πιστοποιημένο εκπαιδευτικό φορέα, από το οποίο θα προκύπτει κατ ελάχιστον η εκπαίδευση σε πρόγραμμα καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και χρήσης αυτομάτου εξωτερικού απινιδωτή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 9 Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • Νόμος 50 4908 2022 52 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε με τον ν. 4809/2021

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100052

      • Νόμος 63 4818 2021 124 Α

       Περιγραφή Με το άρθρο αυτό τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31Α του ν. 2725/1999, οι οποίες αφορούν προπονητές Β΄ επιπέδου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100124

      • Νόμος 36, 37, 38 4809 2021 102 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 με το οποίο ρυθμίζονται τα θέματα προπονητών αθλητών, προσθήκη άρθρου 31Α "Επίπεδα Προπονητών" στον ν. 2725/1999 και προσθήκη άρθρου 31Β "Εθνική Σχολή Προπονητών" στον ν. 2725/1999

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100102

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 364 2013 18 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε) διαδικασιών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200018

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 8639 2013 963 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 364/10-1-2013

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200963

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης, πρωτοκόλληση και διαβίβαση στο αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή της αίτησης, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τη Γενική Γραμματία Αθλητισμού ή το ΚΕΠ – ΕΚΕ, πρωτοκόλλησή της και διαβίβασή της στο Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού της Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού της ΓΓΑ (Τμήμα Πρωτοκόλλου).

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών από το αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Αρμόδιο Τμήμα στη Γενική Γραμματία Αθλητισμού είναι το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος ορθότητας και πληρότητας- Σύνταξη ενημερωτικού εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών, αναζητεί (αυτεπάγγελτα) αντίγραφο ποινικού μητρώου και συντάσσει ενημερωτικό έγγραφο προς τον ενδιαφερόμενο το οποίο προσυπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος και διαβιβάζεται στον Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού.

       Όχι Όχι


      • 5 Προσυπογραφή εγγράφου από τον αρμόδιο Διευθυντή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Διευθυντής Αγωνιστικού Αθλητισμού προσυπογράφει το ενημερωτικό έγγραφο και το προωθεί προς υπογραφή στον Γενικό Διευθυντή Οργάνωσης Αθλητισμού.

       Όχι Όχι


      • 6 Υπογραφή εγγράφου από Γενικό Διευθυντή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης Αθλητισμού υπογράφει το έγγραφο και διαβιβάζει τον φάκελο στο αρμόδιο Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 7 Εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών και κοινοποίηση εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων εγγράφει τον ενδιαφερόμενο στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών και αποστέλλει το ενημερωτικό έγγραφο στον ενδιαφερόμενο, με κοινοποίηση στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, καθώς και τον οικείο σύνδεσμο ή ομοσπονδία προπονητών.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.