Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Προπονητή Αθλητών για Αποφοίτους Σχολών Προπονητών Εξωτερικού ή άλλων Αναγνωρισμένων Σχολών της Ημεδαπής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση33304908-afff-4abd-93ee-10201750c42d 285055 Announcement regarding the exercise of the profession of sports coach for graduates of foreign coaching schools or other recognised schools in Greece

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

10 έως 11 + (
1
)

Κόστος

147 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητή αθλητών από αποφοίτους σχολών προπονητών του εξωτερικού ή της ημεδαπής. Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας παρέχεται σε αποφοίτους σχολών προπονητών του εξωτερικού ή της ημεδαπής η δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή αθλητών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Προκειμένου για κατόχους πτυχίου ή διπλώματος αναγνωρισμένης σχολής προπονητών του εξωτερικού ή επαγγελματικής ισοδυναμίας πτυχίου ή διπλώματος σχολής προπονητών του εξωτερικού απαιτείται και γνώμη της Επιτροπής Ισοτιμιών (παράγραφος 3, του άρθρου 36 του ν. 4809/2021) για την ισοτιμία και την αντιστοιχία ή την επαγγελματική ισοδυναμία του πτυχίου ή διπλώματος. Η διαδικασία διενεργείται σε δύο στάδια, με το δεύτερο στάδιο να ενεργοποιείται κατόπιν της θετικής γνώμης της Επιτροπής Ισοτιμιών.

Τελευταία ενημέρωση

10/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

Σημειώσεις

Δικαιολογητικό πρώτου σταδίου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική Προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Εντός της προθεσμίας των 90 ημερών, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δύναται να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, εάν ο αιτών δεν συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα στοιχεία που υπέβαλε. Μετά την παρέλευση άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι ο αιτών ασκεί ελεύθερα το επάγγελμα του προπονητή (άρθρο 3 του ν. 3919/2011). Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004).

    NACE

    • 85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Προπονητή Αθλητών για Αποφοίτους Σχολών Προπονητών Εξωτερικού

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Κατοχή πτυχίου ή διπλώματος αναγνωρισμένης σχολής προπονητών του εξωτερικού.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Διατύπωση γνώμης της αρμόδιας επιτροπής για την ισοτιμία και αντιστοιχία ή την επαγγελματική ισοδυναμία πτυχίου ή διπλώματος σχολής προπονητών του εξωτερικού με δίπλωμα σχολής προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναγράφονται στην με αριθμ. πρωτ.:557924/2022 Απόφαση Υφυπουργού.

       Όχι Όχι

      • 4 Ιατρικές Υποβολή των απαιτούμενων ιατρικών γνωματεύσεων.

       Όχι Όχι

      • 5 Εκπαιδευτικές Κατοχή απολυτήριου λυκείου ή ισότιμου ή ανώτερου τίτλου σπουδών.

       Όχι Όχι

      • 6 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην υφίσταται αμετάκλητη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν 2725/1999, όπως ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 1 Προπονητής αθλητών 147 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1414

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος αναγνωρισμένης σχολής προπονητών εξωτερικού Αποδεικτικό σπουδών

       Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος αναγνωρισμένης σχολής προπονητών εξωτερικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό πρώτου σταδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Φωτοαντίγραφο αναλυτικού προγράμματος σπουδών Αποδεικτικό σπουδών

       Φωτοαντίγραφο αναλυτικού προγράμματος σπουδών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό πρώτου σταδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 3 Επίσημη μετάφραση του πτυχίου ή διπλώματος στην ελληνική γλώσσα Μετάφραση

       Επίσημη μετάφραση του πτυχίου ή διπλώματος στην ελληνική γλώσσα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1994

      • 4 Επίσημη μετάφραση του αναλυτικού προγράμματος σπουδών στην ελληνική γλώσσα Μετάφραση

       Επίσημη μετάφραση του αναλυτικού προγράμματος σπουδών στην ελληνική γλώσσα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1994

      • 5 Ιατρική γνωμάτευση παθολόγου από δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό Γνωμάτευση

       Ιατρική γνωμάτευση παθολόγου από δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό δευτέρου σταδίου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 6 Ιατρική γνωμάτευση ακτινολόγου από δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό Γνωμάτευση

       Ιατρική γνωμάτευση ακτινολόγου από δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό δεύτερου σταδίου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 7 Ιατρική γνωμάτευση ψυχιάτρου από δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό Γνωμάτευση

       Ιατρική γνωμάτευση ψυχιάτρου από δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό δεύτερου σταδίου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 8 Δίπλωμα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, από πιστοποιημένο φορέα, από το οποίο να προκύπτει κατ ελάχιστον η εκπαίδευση σε πρόγραμμα καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και χρήσης αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή. Πιστοποιητικό

       Δίπλωμα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, από πιστοποιημένο φορέα, από το οποίο να προκύπτει κατ ελάχιστον η εκπαίδευση σε πρόγραμμα καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και χρήσης αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό δεύτερου σταδίου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 9 Άδεια οδήγησης ταχυπλόου σκάφους, προκειμένου για το άθλημα Θαλάσσιου Σκι. Άδεια οδήγησης οχήματος

       Άδεια οδήγησης ταχυπλόου σκάφους, προκειμένου για το άθλημα Θαλάσσιου Σκι.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό δεύτερου σταδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ικανότητας, Χρήσης

       Όχι 1158

      • 10 Απολυτήριο λυκείου ή ισότιμου ή ανώτερου τίτλου σπουδών Αποδεικτικό σπουδών

       Απολυτήριο λυκείου ή ισότιμου ή ανώτερου τίτλου σπουδών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 11 Φωτοαντίγραφο ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό δεύτερου σταδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 12 Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό δεύτερου σταδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • Νόμος 50 4908 2022 52 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο είχε αντικατασταθεί με τον ν. 4809/2021.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100052

      • Νόμος 36, 37 4809 2021 102 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 με το οποίο ρυθμίζονται τα θέματα προπονητών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100102

      • Υπουργική Απόφαση 557924 2022 6026 Β

       Περιγραφή Συγκρότηση και καθορισμός έργου της Επιτροπής Ισοτιμιών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220206026

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 364 2013 18 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε) διαδικασιών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200018

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Στάδιο 1: Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά του Σταδίου 1 στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή στο ΚΕΠ – ΕΚΕ.

       Ναι Όχι


      • 3 Στάδιο 1: Ηλεκτρονική παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση πρωτοκολλείται και παραλαμβάνεται από το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας - διαβίβαση φακέλου στην Επιτροπή Ισοτιμιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών και εφόσον είναι πλήρη διαβιβάζει τον φάκελο στην Επιτροπή Ισοτιμιών. Σε αντίθετη περίπτωση ζητά συμπληρωματικά στοιχεία.

       Σημειώσεις Στάδιο 1.

       Όχι Όχι


      • 5 Εξέταση φακέλου από την Επιτροπή Ισοτιμιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Επιτροπή εξετάζει τα δικαιολογητικά και διατυπώνει γνώμη για την ισοτιμία και αντιστοιχία του διπλώματος που εξέτασε ή την επαγγελματική ισοδυναμία του.

       Σημειώσεις Στάδιο 1.

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων συντάσσει και αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο ενημερωτικό έγγραφο σε συνέχεια της γνώμης της Επιτροπής Ισοτιμιών. Εφόσον η γνώμη της Επιτροπής είναι θετική, καλεί τον ενδιαφερόμενο να υποβάλλει τα δικαιολογητικά του Σταδίου 2.

       Σημειώσεις Στάδιο 1.

       Όχι Όχι


      • 7 Εκκίνηση Σταδίου 2       Όχι Όχι


      • 8 Στάδιο 2: Υποβολή δικαιολογητικών με νέα αίτηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά του Σταδίου 2 στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή στο ΚΕΠ – ΕΚΕ.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού της Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού

       Ναι Όχι


      • 9 Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα δικαιολογητικά του Σταδίου 2 παραλαμβάνονται από το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων.

       Σημειώσεις Στάδιο 2.

       Ναι Όχι


      • 10 Έλεγχος ορθότητας και πληρότητας - Ενημερωτικό έγγραφο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών, αναζητεί (αυτεπάγγελτα) αντίγραφο του ποινικού μητρώου του ενδιαφερόμενου και συντάσσει ενημερωτικό έγγραφο προς τον ενδιαφερόμενο, το οποίο προσυπογράφει και διαβιβάζει στον Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού.

       Σημειώσεις Στάδιο 2.

       Όχι Όχι


      • 11 Προσυπογραφή του ενημερωτικού εγγράφου από τον Διευθυντή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Διευθυντής Αγωνιστικού Αθλητισμού προσυπογράφει το ενημερωτικό έγγραφο και το διαβιβάζει στον Γενικό Διευθυντή Οργάνωσης Αθλητισμού.

       Σημειώσεις Στάδιο 2.

       Όχι Όχι


      • 12 Υπογραφή ενημερωτικού εγγράφου από Γενικό Διευθυντή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης Αθλητισμού υπογράφει το ενημερωτικό έγγραφο.

       Σημειώσεις Στάδιο 2.

       Όχι Όχι


      • 13 Εγγραφή στο ψηφιακό μητρώο προπονητών και διεκπεραίωση του ενημερωτικού εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων εγγράφει τον ενδιαφερόμενο στο ψηφιακό μητρώο προπονητών και του αποστέλλει το ενημερωτικό έγγραφο, το οποίο κοινοποιεί στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, καθώς και στον οικείο σύνδεσμο ή ομοσπονδία προπονητών.

       Σημειώσεις Στάδιο 2.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.