Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Βοηθού Ραδιοτεχνίτη

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe2e42f60-cd2f-45d2-9540-f279a27b3413 395618 Announcement of Commencement of Practicing the Profession of Assistant Radio Technician

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος βοηθού ραδιοτεχνίτη σε ραδιοηλεκτρικά εργαστήρια, λοιπές εργασίες υπό την καθοδήγηση ραδιοτεχνίτη (χωρίς εξετάσεις). Απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος βοηθού ραδιοτεχνίτη


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική Προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προβλεπόμενης προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι η δραστηριότητα ασκείται ελευθέρως. Η αρμόδια διοικητική αρχή χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση νόμιμης άσκησης της δραστηριότητας. Αν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται, χωρίς καθυστέρηση, για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών και για τις πιθανές εξαιτίας αυτού επιπτώσεις, στην εύλογη προθεσμία διεκπεραίωσης. Σε αυτή την περίπτωση, η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών τίθεται εκ νέου σε εφαρμογή από την εκ νέου κατάθεση φακέλου με όλα τα δικαιολογητικά. Εάν απαγορευθεί η άσκηση της δραστηριότητας λόγω μη τήρησης των απαιτούμενων διαδικασιών ή διατυπώσεων, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται το ταχύτερο για την απαγόρευση (παρ. 6 και 7 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ63/Ά/3-10-2010).

    NACE

    • 95.1 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού επικοινωνίας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη με εξετάσεις / άδεια βοηθού ραδιοτεχνίτη χωρίς εξετάσεις

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Βοηθού Ραδιοτεχνίτη

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Κάτοχος διπλώματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Βασιλικό Διάταγμα 510/1971 (άρθρο 2, παρ. 5) και στο Προεδρικό Διάταγμα 258/2003 (άρθρο 2 παρ. 6).

       Όχι Όχι

      • 3 Υπηκοότητας Να είναι πολίτης χώρας της Ε.Ε..

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην υπόκειται σε στερήσεις αμετάκλητη καταδίκη για λιποταξία ή ανυποταξία

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Να μην έχει υποβάλει δικαιολογητικά αναγγελίας σε άλλη Υπηρεσία της χώρας.

       Όχι Όχι

      • 6 Ηλικιακές Να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο διπλώματος ημεδαπής ή αντίγραφο από το νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο ισότιμου τίτλου σπουδών από χώρα της Ε.Ε. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο διπλώματος ημεδαπής ή αντίγραφο από το νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο ισότιμου τίτλου σπουδών από χώρα της Ε.Ε.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση πλήρωσης προϋποθέσεων Φυσικού Προσώπου Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση πλήρωσης προϋποθέσεων Φυσικού Προσώπου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 3 πρόσφατες φωτογραφίες Φωτογραφία

       3 πρόσφατες φωτογραφίες

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • Νόμος 23 έως και 26 4053 2012 44 Α

       Περιγραφή Τα κάτωθι άρθρα: - Άρθρα 23-24: Προσδιορισμός πλαισίου σχετικών επαγγελμάτων, - Άρθρο 25: Τήρηση Μητρώου, - Άρθρο 26: Πρόβλεψη περί κατάργησης του Νομοθετικού Διατάγματος 2624/1953, Βασιλικού Διατάγματος 510/1971, Προεδρικού Διατάγματος 258/2003, μετά την έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 23-25).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100044

      • Βασιλικό Διάταγμα 2, 3 510 1971 152 Α

       Περιγραφή Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου και Ραδιοτεχνίτου. Το άρθρο 3 παρ. 6 τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 258/2003 (Α΄ 235).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100152

      • Νομοθετικό Διάταγμα 2624 1953 292 Α

       Περιγραφή Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου. Η παρ. 4 του άρθρου 3 καταργήθηκε με το άρθρο 12 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19530100292

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 26640/2298 2014 1302 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας των τομέων μεταφορών κι επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.). Κατάργηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 52424/8501/2011 (Β΄ 2663).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201302

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας τη συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση/αναγγελία έναρξης επαγγέλματος βοηθού ραδιοτεχνίτη, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται στα ΚΕΠ (ή στα ΚΕΠ-ΕΚΕ), τότε ο υπάλληλος του ΚΕΠ διαβιβάζει την αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνονται η αίτηση και τα δικαιολογητικά και πρωτοκολλούνται από το Πρωτόκολλο Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και απαγορευτεί η άσκηση του επαγγέλματος, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος. Στον ενδιαφερόμενο παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης απαγόρευσης που του έχει επιβληθεί.

       Όχι Όχι


      • 5 Διενέργεια ελέγχου πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενέργεια ελέγχου πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών από το Τεχνικό Τμήμα της Π.Ε. Αν κατά τον έλεγχο πληρότητας διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν είναι συμβατό με τα οριζόμενα ή εάν ο φάκελος των δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση η προθεσμία τίθεται εκ νέου σε εφαρμογή.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και απαγορευτεί η άσκηση του επαγγέλματος, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος. Στον ενδιαφερόμενο παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης απαγόρευσης που του έχει επιβληθεί.

       Όχι Όχι


      • 6 Εισήγηση περί χορήγησης ή μη της βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο φάκελος είναι πλήρης ή έχουν προσκομιστεί τα συμπληρωματικά στοιχεία, ολοκληρώνεται ο έλεγχος και προωθείται σχετική εισήγηση για χορήγηση της Bεβαίωσης Έναρξης Eπαγγέλματος στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και απαγορευτεί η άσκηση του επαγγέλματος, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος. Στον ενδιαφερόμενο παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης απαγόρευσης που του έχει επιβληθεί.

       Όχι Όχι


      • 7 Υπογραφή Βεβαίωσης Έναρξης Επαγγέλματος και προώθηση στον Αντιπεριφερειάρχη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογράφεται η Βεβαίωση Έναρξης Επαγγέλματος και προωθείται στον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη.

       Όχι Όχι


      • 8 Υπογραφή Βεβαίωσης Έναρξης Επαγγέλματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογράφεται η βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από τον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη.

       Όχι Όχι


      • 9 Ενημέρωση ενδιαφερομένου για την χορήγηση της Βεβαίωσης και παραλαβή της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της Βεβαίωσης προκειμένου να την παραλάβει από το Τεχνικό Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.