Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α'

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση51c94544-f86a-45ef-8249-27eea06f89a4 272781

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες


Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  5

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  20
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α (εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και κατασκευή ραδιοηλεκτρικών πομπών, δεκτών και ηλεκτρονικών συσκευών πάσης φύσεως), άνευ ή κατόπιν εξετάσεων. Απευθύνεται σε πολίτες.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ


  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α (με ή χωρίς εξετάσεις).


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Διοικητική Προσφυγή / Ένσταση

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προβλεπόμενης προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι η δραστηριότητα ασκείται ελευθέρως. Η αρμόδια διοικητική αρχή χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση νόμιμης άσκησης της δραστηριότητας. Αν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται, χωρίς καθυστέρηση, για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών και για τις πιθανές εξαιτίας αυτού επιπτώσεις, στην εύλογη προθεσμία διεκπεραίωσης. Σε αυτή την περίπτωση, η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών τίθεται εκ νέου σε εφαρμογή από τη εκ νέου κατάθεση φακέλου με όλα τα δικαιολογητικά. Εάν απαγορευθεί η άσκηση της δραστηριότητας λόγω μη τήρησης των απαιτούμενων διαδικασιών ή διατυπώσεων, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται το ταχύτερο για την απαγόρευση (παρ. 6 και 7 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ63/Ά/3-10-2010).

     NACE

     • 33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α'

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        N1

        ,,


       • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

        Όχι Όχι

       • 2 Εκπαιδευτικές Χωρίς ή με εξετάσεις: Κάτοχος πτυχίου – τίτλου σπουδών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Βασιλικού Διατάγματος 510/1971 (άρθρο 2, παρ. 5) και στο Προεδρικό Διάταγμα 258/2003 (άρθρο 2 παρ. 6).

        Όχι Όχι

       • 3 Υπηκοότητας Χωρίς ή με εξετάσεις: Να είναι πολίτης χώρας της Ε.Ε..

        Όχι Όχι

       • 4 Δικαστικές Χωρίς ή με εξετάσεις: Να μην υπόκειται σε στερήσεις αμετάκλητη καταδίκη για λιποταξία ή ανυποταξία.

        Όχι Όχι

       • 5 Διοικητικές Χωρίς ή με εξετάσεις: Να μην έχει υποβάλει δικαιολογητικά αναγγελίας σε άλλη Υπηρεσία της χώρας.

        Όχι Όχι

       • 6 Ηλικιακές Χωρίς ή με εξετάσεις: Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

        Όχι Όχι

       • 7 Εκπαιδευτικές Με εξετάσεις: Κατοχή άδειας Ραδιοηλεκτρολόγου Β.

        Όχι Όχι

       • 8 Εργασιακές Με εξετάσεις: Προϋπηρεσία 5 ετών σε ραδιοηλεκτρικά εργαστήρια, κατασκευής, επισκευής και συντήρησης συσκευών ή εγκαταστάσεων ασυρμάτου Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών ή Ιδιωτικών επιχειρήσεων εν γένει. Απαιτείται για τη συμμετοχή σε εξετάσεις,

        Όχι Όχι

       • 1 Αντίγραφο πτυχίου, διπλώματος ή επικυρωμένο αντίγραφο ισότιμου τίτλου σπουδών από χώρα της Ε.Ε Αποδεικτικό Σπουδών

        Αντίγραφο πτυχίου, διπλώματος ή επικυρωμένο αντίγραφο ισότιμου τίτλου σπουδών από χώρα της Ε.Ε

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Αντίγραφο εγγράφου

        Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Υπεύθυνη Δήλωση πλήρωσης προϋποθέσεων Φυσικού Προσώπου Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση πλήρωσης προϋποθέσεων Φυσικού Προσώπου

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 3 πρόσφατες φωτογραφίες ή 1 σε περίπτωση ψηφιακής κατάθεσης Φωτογραφίες

        3 πρόσφατες φωτογραφίες ή 1 σε περίπτωση ψηφιακής κατάθεσης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 5 Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β ή βεβαίωση αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος Άδεια Εργασίας

        Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β ή βεβαίωση αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Απαιτείται για τη συμμετοχή σε εξετάσεις

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Νόμος 23 έως και 26 4053 2012 44 Α

        Περιγραφή Τα κάτωθι άρθρα: - Άρθρα 23-24: Προσδιορισμός πλαισίου σχετικών επαγγελμάτων, - Άρθρο 25: Τήρηση Μητρώου, - Άρθρο 26: Πρόβλεψη περί κατάργησης του Νομοθετικού Διατάγματος 2624/1953, Βασιλικού Διατάγματος 510/1971, Προεδρικού Διατάγματος 258/2003, μετά την έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 23-25).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA BZxkczbHdtvSoClrL8ES5crdlkS9btIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijPvZ0jGWTZck7Wxgaukolxl9h5ugloPdrjd-2rDQ1Yya

       • Βασιλικό Διάταγμα 2, 3 510 1971 152 Α

        Περιγραφή Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου και Ραδιοτεχνίτου Το άρθρο 3 παρ. 6 τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 258/2003 (Α΄ 235).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wH6OdztZbzql3dtvSoClrL8OXOocP4PeJR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubr uaAWJHQscDBKWQ aEX3u7103 s418sgGTMtsgVU5

       • Νομοθετικό Διάταγμα 2624 1953 292 Α

        Περιγραφή Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFluEIlbBWzpXdtvSoClrL8VPBDtIYo-N55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRFT-O3T7h4DxLlKI8pgglUR 1Q5sA-a9Z9R0ld5Ao6A

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 26640/2298 2014 1302 Β

        Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας των τομέων μεταφορών κι επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.). Κατάργηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 52424/8501/2011 (Β΄ 2663).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8t41p22kte0HnMRVjyfnPUeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtT 0fCITVVdX6iF5eagN3UKprvkZQxBnJM0kaUkO9IpV

       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή αίτησης ενδιαφερόμενου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας τη συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση αναγγελία έναρξης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α (με ή χωρίς εξετάσεις), προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

        Ναι Όχι


       • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Παραλαμβάνονται η αίτηση και τα δικαιολογητικά, και πρωτοκολλούνται από το Πρωτόκολλο Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας.

        Σημειώσεις Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και απαγορευτεί η άσκηση του επαγγέλματος ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος. Στον ενδιαφερόμενο παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης απαγόρευσης που του έχει επιβληθεί.

        Όχι Όχι


       • 5 Διενέργεια ελέγχου πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Διενεργείται έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Αν κατά τον έλεγχο πληρότητας διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν είναι συμβατό με τα οριζόμενα ή εάν ο φάκελος των δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση η προθεσμία τίθεται εκ νέου σε εφαρμογή. Σε περίπτωση που ο φάκελος είναι πλήρης, ολοκληρώνεται ο έλεγχος.

        Σημειώσεις Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και απαγορευτεί η άσκηση του επαγγέλματος ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος. Στον ενδιαφερόμενο παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης απαγόρευσης που του έχει επιβληθεί.

        Όχι Όχι


       • 6 Τήρηση των προϋποθέσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος        Ναι Όχι


       • 7 Μη τήρηση των προϋποθέσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Ναι


       • 8 Ελεγχος αν απαιτούνται εξετάσεις

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 9 Δεν απαιτούνται εξετάσεις

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Περνάμε στο επόμενο βήμα εφόσον δεν απαιτούνται εξετάσεις.

        Ναι Όχι


       • 10 Σύνταξη σχετικών καταλόγων σε περίπτωση που απαιτούνται εξετάσεις

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σε περίπτωση που απαιτούνται εξετάσεις συντάσσονται κατάλογοι των προς εξέταση υποψηφίων και αποστέλλονται προς την αρμόδια κατά περίπτωση μονάδα της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας.

        Ναι Όχι


       • 11 Διενέργεια Εξετάσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Διενεργούνται Εξετάσεις οι οποίες ολοκληρώνονται με την αποστολή των αποτελεσμάτων και των επιτυχόντων στο αρμόδιο Τμήμα για την χορήγηση της Βεβαίωσης ορθής αναγγελίας της έναρξης επαγγέλματος.

        Ναι Όχι


       • 12 Υπογραφή Βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος και διαβίβαση στον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Υπογράφεται η Βεβαίωση ορθής αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος και διαβιβάζεται στον Περιφερειάρχη ή στον Αντιπεριφερειάρχη.

        Όχι Όχι


       • 13 Υπογραφή Βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Υπογράφεται η βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από τον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη.

        Όχι Όχι


       • 14 Εισήγηση για τη χορήγηση της Βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σε περιπτώσεις που δεν απαιτούνται εξετάσεις ή έχουν παραληφθεί τα αποτελέσματα και ο ενδιαφερόμενος έχει επιτύχει, συντάσσεται και προωθείται σχετική εισήγηση για χορήγηση βεβαίωσης ορθής αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος.

        Όχι Όχι


       • 15 Ενημέρωση ενδιαφερομένου για την χορήγηση της Βεβαίωσης και παραλαβή της

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την χορήγηση της βεβαίωσης ορθής αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος προκειμένου να την παραλάβει.

        Όχι Όχι


       • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.