Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α'

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση51c94544-f86a-45ef-8249-27eea06f89a4 272781 Announcement of Commencement of Practicing the Profession of Radio Electrician A'

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α (εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και κατασκευή ραδιοηλεκτρικών πομπών, δεκτών και ηλεκτρονικών συσκευών πάσης φύσεως), άνευ ή κατόπιν εξετάσεων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α (με ή χωρίς εξετάσεις).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική Προσφυγή / Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προβλεπόμενης προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι η δραστηριότητα ασκείται ελευθέρως. Η αρμόδια διοικητική αρχή χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση νόμιμης άσκησης της δραστηριότητας. Αν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται, χωρίς καθυστέρηση, για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών και για τις πιθανές εξαιτίας αυτού επιπτώσεις, στην εύλογη προθεσμία διεκπεραίωσης. Σε αυτή την περίπτωση, η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών τίθεται εκ νέου σε εφαρμογή από τη εκ νέου κατάθεση φακέλου με όλα τα δικαιολογητικά. Εάν απαγορευθεί η άσκηση της δραστηριότητας λόγω μη τήρησης των απαιτούμενων διαδικασιών ή διατυπώσεων, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται το ταχύτερο για την απαγόρευση (παρ. 6 και 7 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ63/Ά/3-10-2010).

    NACE

    • 33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α’ μετά από εξετάσεις

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α'

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Χωρίς ή με εξετάσεις: Κάτοχος πτυχίου – τίτλου σπουδών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Βασιλικό Διάταγμα 510/1971 (άρθρο 2, παρ. 5) και στο Προεδρικό Διάταγμα 258/2003 (άρθρο 2 παρ. 6).

       Όχι Όχι

      • 3 Υπηκοότητας Χωρίς ή με εξετάσεις: Να είναι πολίτης χώρας της Ε.Ε..

       Όχι Όχι

      • 4 Δικαστικές Χωρίς ή με εξετάσεις: Να μην υπόκειται σε στερήσεις αμετάκλητη καταδίκη για λιποταξία ή ανυποταξία.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Χωρίς ή με εξετάσεις: Να μην έχει υποβάλει δικαιολογητικά αναγγελίας σε άλλη Υπηρεσία της χώρας.

       Όχι Όχι

      • 6 Ηλικιακές Χωρίς ή με εξετάσεις: Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

       Όχι Όχι

      • 7 Εκπαιδευτικές Με εξετάσεις: Κατοχή άδειας Ραδιοηλεκτρολόγου Β.

       Όχι Όχι

      • 8 Εργασιακές Με εξετάσεις: Προϋπηρεσία 5 ετών σε ραδιοηλεκτρικά εργαστήρια, κατασκευής, επισκευής και συντήρησης συσκευών ή εγκαταστάσεων ασυρμάτου Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών ή Ιδιωτικών επιχειρήσεων εν γένει. Απαιτείται για τη συμμετοχή σε εξετάσεις,

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο πτυχίου, διπλώματος ή επικυρωμένο αντίγραφο ισότιμου τίτλου σπουδών από χώρα της Ε.Ε Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο πτυχίου, διπλώματος ή επικυρωμένο αντίγραφο ισότιμου τίτλου σπουδών από χώρα της Ε.Ε

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Υπεύθυνη Δήλωση πλήρωσης προϋποθέσεων Φυσικού Προσώπου Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση πλήρωσης προϋποθέσεων Φυσικού Προσώπου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 3 πρόσφατες φωτογραφίες ή 1 σε περίπτωση ψηφιακής κατάθεσης Φωτογραφία

       3 πρόσφατες φωτογραφίες ή 1 σε περίπτωση ψηφιακής κατάθεσης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 5 Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β ή βεβαίωση αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος Άδεια άσκησης επαγγέλματος

       Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β ή βεβαίωση αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται για τη συμμετοχή σε εξετάσεις

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9960

      • Νόμος 23 έως και 26 4053 2012 44 Α

       Περιγραφή Τα κάτωθι άρθρα: - Άρθρα 23-24: Προσδιορισμός πλαισίου σχετικών επαγγελμάτων, - Άρθρο 25: Τήρηση Μητρώου, - Άρθρο 26: Πρόβλεψη περί κατάργησης του Νομοθετικού Διατάγματος 2624/1953, Βασιλικού Διατάγματος 510/1971, Προεδρικού Διατάγματος 258/2003, μετά την έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 23-25).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100044

      • Βασιλικό Διάταγμα 2, 3 510 1971 152 Α

       Περιγραφή Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου και Ραδιοτεχνίτου Το άρθρο 3 παρ. 6 τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 258/2003 (Α΄ 235).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100152

      • Νομοθετικό Διάταγμα 2624 1953 292 Α

       Περιγραφή Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19530100292

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 26640/2298 2014 1302 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας των τομέων μεταφορών κι επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.). Κατάργηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 52424/8501/2011 (Β΄ 2663).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201302

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας τη συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση αναγγελία έναρξης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α (με ή χωρίς εξετάσεις), προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνονται η αίτηση και τα δικαιολογητικά, και πρωτοκολλούνται από το Πρωτόκολλο Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και απαγορευτεί η άσκηση του επαγγέλματος ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος. Στον ενδιαφερόμενο παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης απαγόρευσης που του έχει επιβληθεί.

       Όχι Όχι


      • 5 Διενέργεια ελέγχου πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Αν κατά τον έλεγχο πληρότητας διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν είναι συμβατό με τα οριζόμενα ή εάν ο φάκελος των δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση η προθεσμία τίθεται εκ νέου σε εφαρμογή. Σε περίπτωση που ο φάκελος είναι πλήρης, ολοκληρώνεται ο έλεγχος.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και απαγορευτεί η άσκηση του επαγγέλματος ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης απαγόρευσης που του έχει επιβληθεί.

       Όχι Όχι


      • 6 Μη τήρηση των προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 7 Ελλιπή δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Αν κατά τον έλεγχο πληρότητας διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν είναι συμβατό με τα οριζόμενα ή εάν ο φάκελος των δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση η προθεσμία τίθεται εκ νέου σε εφαρμογή.

       Ναι Όχι


      • 8 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 9 Τήρηση των προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 10 Ελεγχος αν απαιτούνται εξετάσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 11 Δεν απαιτούνται εξετάσεις


       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Περνάμε στο επόμενο βήμα εφόσον δεν απαιτούνται εξετάσεις.

       Ναι Όχι


      • 12 Σύνταξη σχετικών καταλόγων σε περίπτωση που απαιτούνται εξετάσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που απαιτούνται εξετάσεις συντάσσονται κατάλογοι των προς εξέταση υποψηφίων και αποστέλλονται προς την αρμόδια κατά περίπτωση μονάδα της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας.

       Ναι Όχι


      • 13 Διενέργεια Εξετάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διενεργούνται Εξετάσεις οι οποίες ολοκληρώνονται με την αποστολή των αποτελεσμάτων και των επιτυχόντων στο αρμόδιο Τμήμα για την χορήγηση της Βεβαίωσης ορθής αναγγελίας της έναρξης επαγγέλματος.

       Ναι Όχι


      • 14 Αποτυχία στις εξετάσεις       Ναι Ναι


      • 15 Επιτυχία στις εξετάσεις       Ναι Όχι


      • 16 Υπογραφή Βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος και διαβίβαση στον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογράφεται η Βεβαίωση ορθής αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος και διαβιβάζεται στον Περιφερειάρχη ή στον Αντιπεριφερειάρχη.

       Όχι Όχι


      • 17 Υπογραφή Βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογράφεται η βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από τον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη.

       Όχι Όχι


      • 18 Εισήγηση για τη χορήγηση της Βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περιπτώσεις που δεν απαιτούνται εξετάσεις ή έχουν παραληφθεί τα αποτελέσματα και ο ενδιαφερόμενος έχει επιτύχει, συντάσσεται και προωθείται σχετική εισήγηση για χορήγηση βεβαίωσης ορθής αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος.

       Όχι Όχι


      • 19 Ενημέρωση ενδιαφερομένου για την χορήγηση της Βεβαίωσης και παραλαβή της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την χορήγηση της βεβαίωσης ορθής αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος προκειμένου να την παραλάβει.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.