Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Β'

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση029d9590-1a45-4974-b6a1-236912a05dda 054738

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  myKEPlive (μόνο πληροφορίες)

  Αριθμός δικαιολογητικών

  4

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  20
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά την αναγγελία έναρξης του επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β’ (εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή ραδιοηλεκτρικών πομπών πάσης φύσεως, κατασκευή ραδιοφωνικών δεκτών, συναρμολόγηση τηλεοπτικών δεκτών). Απευθύνεται σε πολίτες.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ


  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Β


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Διοικητική προσφυγή / Ένσταση

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι η δραστηριότητα ασκείται ελευθέρως. Η αρμόδια διοικητική αρχή χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση νόμιμης άσκησης της δραστηριότητας. Αν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται, χωρίς καθυστέρηση, για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών και για τις πιθανές εξαιτίας αυτού επιπτώσεις, στην εύλογη προθεσμία διεκπεραίωσης. Σε αυτή την περίπτωση, η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών τίθεται εκ νέου σε εφαρμογή από την εκ νέου κατάθεση φακέλου με όλα τα δικαιολογητικά. Εάν απαγορευθεί η άσκηση της δραστηριότητας λόγω μη τήρησης των απαιτούμενων διαδικασιών ή διατυπώσεων, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται το ταχύτερο για την απαγόρευση (παρ. 6 και 7 του άρθρου 14 του ν. 3844 ΦΕΚ63/Ά/3-10-2010).

     NACE

     • 33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Β

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        N1

        ,


       • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

        Όχι Όχι

       • 2 Εκπαιδευτικές Κάτοχος πτυχίου – τίτλου σπουδών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Βασιλικό Διάταγμα 510/1971 (άρθρο 2, παρ. 5) και στο Προεδρικό Διάταγμα 258/2003 (άρθρο 2 παρ. 6).

        Όχι Όχι

       • 3 Υπηκοότητας Να είναι πολίτης χώρας της Ε.Ε..

        Όχι Όχι

       • 4 Δικαστικές Να μην υπόκειται σε στερήσεις από αμετάκλητη καταδίκη για λιποταξία ή ανυποταξία.

        Όχι Όχι

       • 5 Ηλικιακές Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

        Όχι Όχι

       • 1 Αντίγραφο πτυχίου, διπλώματος ή επικυρωμένο αντίγραφο ισότιμου τίτλου σπουδών από χώρα της Ε.Ε. Αποδεικτικό Σπουδών

        Αντίγραφο πτυχίου, διπλώματος ή επικυρωμένο αντίγραφο ισότιμου τίτλου σπουδών από χώρα της Ε.Ε.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Υπεύθυνη δήλωση πλήρωσης προϋποθέσεων Φυσικού Προσώπου Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση πλήρωσης προϋποθέσεων Φυσικού Προσώπου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 3 πρόσφατες φωτογραφίες Φωτογραφίες

        3 πρόσφατες φωτογραφίες

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Αντίγραφο εγγράφου

        Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Νόμος 23 έως και 26 4053 2012 44 Α

        Περιγραφή Τα κάτωθι άρθρα: - Άρθρα 23-24: Προσδιορισμός πλαισίου σχετικών επαγγελμάτων, - Άρθρο 25: Τήρηση Μητρώου, - Άρθρο 26: Πρόβλεψη περί κατάργησης του Νομοθετικού Διατάγματος 2624/1953, Βασιλικού Διατάγματος 510/1971, Προεδρικού Διατάγματος 258/2003, μετά την έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 23-25).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA BZxkczbHdtvSoClrL8ES5crdlkS9btIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijPvZ0jGWTZck7Wxgaukolxl9h5ugloPdrjd-2rDQ1Yya

       • Βασιλικό Διάταγμα 2, 3 510 1971 152 Α

        Περιγραφή Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου και Ραδιοτεχνίτου Το άρθρο 3 παρ. 6 τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 258/2003 (Α΄ 235).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wH6OdztZbzql3dtvSoClrL8OXOocP4PeJR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubr uaAWJHQscDBKWQ aEX3u7103 s418sgGTMtsgVU5

       • Νομοθετικό Διάταγμα 2624 1953 292 Α

        Περιγραφή Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFluEIlbBWzpXdtvSoClrL8VPBDtIYo-N55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRFT-O3T7h4DxLlKI8pgglUR 1Q5sA-a9Z9R0ld5Ao6A

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 26640/2298 2014 1302 Β

        Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας των τομέων μεταφορών κι επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.). Κατάργηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 52424/8501/2011 (Β΄ 2663).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8t41p22kte0HnMRVjyfnPUeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtT 0fCITVVdX6iF5eagN3UKprvkZQxBnJM0kaUkO9IpV

       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή αίτησης ενδιαφερομένου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας τη συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση/ αναγγελία έναρξης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά

        Ναι Όχι


       • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Παραλαμβάνονται η αίτηση και τα δικαιολογητικά και πρωτοκολλούνται από το Πρωτόκολλο Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.

        Σημειώσεις Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και απαγορευτεί η άσκηση του επαγγέλματος ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος Στον ενδιαφερόμενο παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης απαγόρευσης που του έχει επιβληθεί.

        Όχι Όχι


       • 5 Διενέργεια ελέγχου πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Διενέργεια ελέγχου πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Αν κατά τον έλεγχο πληρότητας διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν είναι συμβατό με τα οριζόμενα ή εάν ο φάκελος των δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση η προθεσμία τίθεται εκ νέου σε εφαρμογή.

        Σημειώσεις Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και απαγορευτεί η άσκηση του επαγγέλματος ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος Στον ενδιαφερόμενο παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης απαγόρευσης που του έχει επιβληθεί.

        Όχι Όχι


       • 6 Εισήγηση για τη χορήγηση της Βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σε περίπτωση που ο φάκελος είναι πλήρης ή έχουν προσκομιστεί τα συμπληρωματικά στοιχεία, ολοκληρώνεται ο έλεγχος και προωθείται σχετική εισήγηση για χορήγηση της βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.

        Σημειώσεις Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και απαγορευτεί η άσκηση του επαγγέλματος ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος Στον ενδιαφερόμενο παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης απαγόρευσης που του έχει επιβληθεί.

        Όχι Όχι


       • 7 Υπογραφή Βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος και διαβίβαση στον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Υπογράφεται η βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και διαβιβάζεται στον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη.

        Όχι Όχι


       • 8 Υπογραφή Βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Υπογράφεται η Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από τον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη.

        Όχι Όχι


       • 9 Ενημέρωση ενδιαφερομένου για την χορήγηση της Βεβαίωσης και παραλαβή της

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την χορήγηση της βεβαίωσης προκειμένου να την παραλάβει από το Τεχνικό Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας.

        Όχι Ναι


       • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.