Αναγγελία Έναρξης Ασκήσεως Επαγγέλματος σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’οίκον Διδασκαλίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3792c7a1-be7f-4729-bb00-c35cc9a65741 881208 Announcement of Commencement of Professional Teaching in Tuition Centres, Foreign Language Centres and Home Tutoring

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

5 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με θέμα: Αναγγελία έναρξης επαγγέλματος κατ’οίκον διδασκαλίας ή διδασκαλίας σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική προσφυγή / Ένσταση
    


    NACE

    • 85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Έναρξης Ασκήσεως Επαγγέλματος σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Κατ' Οίκον Διδασκαλίας

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Ο αιτών να έχει τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Ασυμβίβαστες ιδιότητες αιτούντος

       Όχι Όχι

      • 3 Δικαστικές Διαθέσιμο Ποινικό Μητρώο δικαστικής χρήσης

       Όχι Όχι

      • 4 Ιατρικές Υγεία και αρτιμέλεια αιτούντος

       Όχι Όχι

      • 5 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Μόνιμη εγκατάσταση αιτούντος σε κράτος – μέλος ΕΕ

       Όχι Όχι

      • 1 Γνωματεύσεις παθολόγου και ψυχιάτρου Γνωμάτευση

       Γνωματεύσεις παθολόγου και ψυχιάτρου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 2 Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή Απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ) και θεωρημένο για τη γνησιότητα από Δημόσια Αρχή. Για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών, στις περιπτώσεις που τα προσόντα του αναγγέλοντος δεν συμπίπτουν με αυτά των διοριζομένων στην δημόσια εκπαίδευση, απαιτείται συνυποβολή επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή Απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ) και θεωρημένο για τη γνησιότητα από Δημόσια Αρχή. Για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών, στις περιπτώσεις που τα προσόντα του αναγγέλοντος δεν συμπίπτουν με αυτά των διοριζομένων στην δημόσια εκπαίδευση, απαιτείται συνυποβολή επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, όπου ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι: · δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α ή, εφ’ όσον έχει την παραπάνω ιδιότητα, υποβάλλει άδεια για τη διδασκαλία σε Φροντιστήρια ή Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή για κατ’οίκον διδασκαλία χορηγηθείσα από το αρμόδιο προς τούτο όργανο σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 31 του ν.3528/2007 και την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του ν.3584/2007 · δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ότι δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών, για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, όπου ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι: · δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α ή, εφ’ όσον έχει την παραπάνω ιδιότητα, υποβάλλει άδεια για τη διδασκαλία σε Φροντιστήρια ή Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή για κατ’οίκον διδασκαλία χορηγηθείσα από το αρμόδιο προς τούτο όργανο σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 31 του ν.3528/2007 και την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του ν.3584/2007 · δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ότι δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών, για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Απόσπασμα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση) Ελλείψει αυτού, για κατοίκους άλλων χωρών – μελών της ΕΕ, απαιτείται η προσκόμιση ισοδυνάμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τους χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο, τούτο είναι δυνατό να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται ένορκη δήλωση με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον τους αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου τους χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής τους ενόρκου δηλώσεως ή τους επισήμου δηλώσεως. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης

       Απόσπασμα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση) Ελλείψει αυτού, για κατοίκους άλλων χωρών – μελών της ΕΕ, απαιτείται η προσκόμιση ισοδυνάμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τους χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο, τούτο είναι δυνατό να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται ένορκη δήλωση με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον τους αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου τους χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής τους ενόρκου δηλώσεως ή τους επισήμου δηλώσεως.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2663

      • 5 Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 6 Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/1986 με βεβαίωση γνησίου υπογραφής, περί πιστότητας αντιγράφων, συμβατότητας του φακέλου και αποδοχή δημοσιοποίησης των στοιχείων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/1986 με βεβαίωση γνησίου υπογραφής, περί πιστότητας αντιγράφων, συμβατότητας του φακέλου και αποδοχή δημοσιοποίησης των στοιχείων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 4093 2012 222 Α

       Περιγραφή Παράγραφος Θ12: Προϋποθέσεις Tροποποιήσεις: - Ν. 4763/2020, (ΦΕΚ 254/Α), αρ.167 παρ. α΄ (αλλαγή αρμόδιας υπηρεσίας για την υποβολή και εξέταση των αιτήσεων και δικαιολογητικών: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφέρειας) - Ν. 4547/2018, (ΦΕΚ 102 /Α), αρ. 104, τροπ. παράγραφος. Θ.12, Ν.4093/2012, προσθήκη περ. 5, (ανανέωση αδειών) - Ν. 4111/2013, (ΦΕΚ 18/Α), αρ. 30, παρ. 26α, τροπ. 4093/2012, (κατάργηση παραβόλου)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100222

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 182167/ΙΑ/ 2013 3087 Β

       Περιγραφή Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ –ΕΚΕ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203087

      • Υπουργική Απόφαση 10139/IA 2012 3057 Β

       Περιγραφή Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Τροποποιήσεις: - ΥΑ 128617/Ν1/2020, (ΦΕΚ 4331/Α), αρ. μονό, τροποποίηση 10139/2012, περ. δ, (δικαιολογητικά – προϋποθέσεις) - ΥΑ 125124/ Ν1/2018,(ΦΕΚ 3546/Β), αρ. μόνον, τροποποίηση 10139/2012, περ. α, (δικαιολογητικά)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120203057

      • Υπουργική Απόφαση 6117 2017 324 Β

       Περιγραφή Επάρκεια προσόντων, διδασκαλία ξένης γλώσσας Τροποποιήσεις: - ΥΑ 85011/Ν1/29-5-2019 (ΦΕΚ B` 2008/31.05.2019), τροπ. ΥΑ. 6117/2017 (άρθρα 1 & 2, επάρκεια προσόντων) - ΥΑ 77728/2017, ΦΕΚ 1773/Β, τροπ. ΥΑ. 6117/2017 και κατάργηση άρθρου 7,(αναγνώριση πτυχίου χώρας της ΕΕ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170200324

      • Απόφαση 78844 2021 3369 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών και της κατ οίκον διδασκαλίας καθώς και με την ανανέωση ασκήσεως της διδασκαλίας σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών και της κατ οίκον διδασκαλίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210203369

      • 1 Παραλαβή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφέρειας ή στα ΚΕΠ-ΕΚΕ την συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση/ αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος κατ’ οίκον διδασκαλίας ή διδασκαλία σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι με την παραπάνω αίτηση, ο ενδιαφερόμενο μπορεί να κάνει αναγγελία για μία από τις δύο ή και για τις δύο ιδιότητες.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαμβάνονται η αίτηση και τα δικαιολογητικά πρωτοκολλούνται.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώρηση και αξιολόγηση στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Καταχώρηση των στοιχείων της υποβεβλημένης αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα, αρχειοθέτησή της και προώθησή τους για αξιολόγηση από τον αρμόδιο Υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενέργεια ελέγχου πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών από τον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφέρειας. Αν κατά τον έλεγχο πληρότητας διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν είναι συμβατό με τα οριζόμενα ή εάν ο φάκελος των δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος επιτυχώς, εκδίδεται η διοικητική απόφαση από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφέρειας.

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφέρειας καταχωρεί τα στοιχεία της διοικητικής απόφασης στο Πληροφοριακό Σύστημα και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος αναλόγως.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.