Αναγγελία Έναρξης Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Οικονομολογικού Επαγγέλματος-Εγγραφής Μέλους στο Μητρώο του ΟΕΕ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση959cb5e5-e009-46d3-8668-4431694da075 921332

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Οργάνωσης Μητρώου Μελών του Ο.Ε.Ε. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  myKEPlive (μόνο πληροφορίες)

  Αριθμός δικαιολογητικών

  4 +
  (1)

  Κόστος

  9
  -
  16.5

  Εκτιμώμενος χρόνος

  90
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην Αναγγελία Έναρξης Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Οικονομολογικού Επαγγέλματος-Εγγραφής Μέλους στο Μητρώο του ΟΕΕ. Απευθύνεται σε πολίτες.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  >ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Εντός τριμήνου από την αναγγελία ασκήσεως του επαγγέλματος, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκησή του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ένσταση

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (άρθρο 3 του ν. 3919/2011 ΦΕΚ 32/Α’/2-3-2011). Ο ενδιαφερόμενος στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2014).

     NACE

     • 69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου, παροχή φορολογικών συμβουλών

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Αναγγελία Έναρξης Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Οικονομολογικού Επαγγέλματος - Εγγραφή Μέλους στο Μητρώο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

       Επίσημος τίτλος

       Εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        N1

        ,


       • 1 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει: α) να είναι απόφοιτος Ανώτατης οικονομικής σχολής του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), του Πανεπιστημίου Πειραιά (Πρώην Α.Β.Σ.Π.), του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (πρώην Α.Β.Σ.Θ.), των Οικονομικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, ή πτυ-χιούχος ισότιμων οικονομικών σχολών του εξωτερικού ή και πτυχιούχος οικονομικών σχολών ή τμημάτων Πανεπιστημίων που θα ιδρυθούν ή θα μετατραπούν σε οικονομικές, εφόσον χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή β) να είναι απόφοιτος των τμημάτων της Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρη-ματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος της αλλοδαπής και χρησιμοποιεί το πτυχίο του ή το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κάλυψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος. ή γ) πτυχιούχος εκτός οικονομικών σχολών που είναι απόφοιτος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης ή δ) να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο την οικονομική επιστήμη.

        Όχι Όχι

       • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει, μετά την απόκτηση του πτυχίου, να έχει καταδικαστεί αμετακλήτως σε ποινή κάθειρξης, σε κλοπή, υπεξαίρεση, δωροδοκία, δωροληψία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, δόλια χρήση ξένου σήματος, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία και παράβαση της νομοθεσίας για την εμπορία ναρκωτικών.

        Όχι Όχι

       • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Κατοχή κωδικών (username και password) προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να αποκτήσει πρόσβαση στην πλατφόρμα: https://eservices.oe-e.gr/oee/. Εναλλακτικά, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην πλατφόρμα με χρήση κωδικών taxisnet.

        Όχι Όχι

       • 1 Για την πρώτη πενταετία από το έτος κτήσης του πτυχίου κατάθεση ποσού στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. λογαριασμού 040/546004/26). 9 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Όχι

       • 2 Για μετά την πρώτη πενταετία από το έτος κτήσης του πτυχίου κατάθεση ποσού στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. λογαριασμού 040/546004/26). 16.50 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Ναι

       • Νόμος 1100 1980 295 Α

        Περιγραφή Άσκηση οικονομολογικού επαγγέλματος. Τροποποιήσεις του νόμου: ν. 4712/2020 (ΦΕΚ 146/Β/2020) - Άρθρα 57 παρ. 1: Τροποποίηση άρθρου 2 του ν. 1100/1980 (Σκοπός Ο.Ε.Ε.) ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019) - Άρθρα 237 παρ. 7: Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 3 του ν. 1100/1980 (Κυρώσεις) ν. 3912/2011 (ΦΕΚ 17/Α/2011) - Άρθρο 11 παρ. 3: Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 1 του ν. 1100/1980 παρ. 7 αρ. 237 - Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 3 ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 145/Α/1997) Άρθρο 1 παρ. 4: Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 3 του ν. 1100/1980 (Υποχρέωση εγγραφής μελών) Π.Δ. 475/1991 (ΦΕΚ 176/Α/1991) Άρθρο 8: Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 1 του ν. 1100/1980 ν. 1479/1984 (ΦΕΚ 145/Α/1984) - Άρθρο 1: Τροποποίηση άρθρου 1 του ν. 1100/1980 (Σύσταση Ο.Ε.Ε.) - Άρθρο 3: Τροποποίηση άρθρου 3 του ν. 1100/1980 (Μέλη) - Άρθρο 6: Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 1100/1980 (Διοικητική οργάνωση Ο.Ε.Ε.)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHTYtwQ1DmBJndtvSoClrL838vig92cf9x5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVKeEaeFwMDn-jTIEjBNlDYJiPL-g64fN5FeL4J0CvSI

       • Προεδρικό Διάταγμα 475 1991 176 Α

        Περιγραφή Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας ασκήσεώς του.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGVo0BSic6eqXdtvSoClrL8gb8ZK5B 4Hl5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXRbxmWidDR9UIeHEEtWUa5RFCsCkoOnS qd25ER8dwW

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 41/ΓΓ 2013 17 Β

        Περιγραφή Ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) της διαδικασίας εγγραφής μέλους στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και της αναγγελίας άσκησης του οικονομολογικού επαγγέλματος και του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8-n8HAPBnn3PtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijHNPXzF3UzQVwp5sDvnNJLbtS4wAyDTk7uZFQdVTNfPg

       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή Αίτησης - Δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Ο.Ε.Ε. https://eservices.oe-e.gr/oee/ την αίτησή του, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία. Προϋπόθεση ο ενδιαφερόμενος να έχει πραγματοποιήσει εγγραφή στις ψηφιακές υπηρεσίες του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

        Σημειώσεις Το πληροφοριακό σύστημα χορηγεί αριθμό πρωτοκόλλου στην αίτηση κατά την υποβολή αυτής.

        Ναι Όχι


       • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 4 Έλεγχος ορθότητας και γνησιότητας δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Οργάνωσης Μητρώου Μελών της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. ελέγχει ως προς την ορθότητά και τη γνησιότητά τους τα αναγραφόμενα στοιχεία της αίτησης. Ο έλεγχος ορθότητας περιλαμβάνει επίσης την υπηρεσιακή αναζήτηση του ποινικού μητρώου του αιτούντος και ο έλεγχος γνησιότητας αφορά στους τίτλους σπουδών.

        Σημειώσεις Σε περίπτωση μη επαλήθευσης του ελέγχου ορθότητας ή γνησιότητας το στέλεχος του Τμήματος Οργάνωσης Μητρώου Μελών της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. συντάσσει σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου προς τον ενδιαφερόμενο και το προωθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος Οργάνωσης Μητρώου Μελών της Κεντρικής Διοίκηση του Ο.Ε.Ε. για υπογραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οργάνωσης Μητρώου Μελών της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. υπογράφει το σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου και το επιστρέφει στο στέλεχος του Τμήματος Οργάνωσης Μητρώου Μελών της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. Στέλεχος του Τμήματος Οργάνωσης Μητρώου Μελών της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. αποστέλλει το ψηφιακά υπογεγραμμένο ενημερωτικό έγγραφο στον ενδιαφερόμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

        Όχι Όχι


       • 5 Σύνταξη εισήγησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και ορθά, στέλεχος του Τμήματος Οργάνωσης Μητρώου Μελών της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. συντάσσει σχέδιο εισηγητικού επί της υποβληθείσας αίτησης για την εγγραφή στο Μητρώο του Ο.Ε.Ε. και το προωθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος Οργάνωσης Μητρώου Μελών της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. για υπογραφή.

        Όχι Όχι


       • 6 Υπογραφή εισήγησςη από τον προϊστάμενο του Τμήματος Οργάνωσης Μητρώου Μελών της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οργάνωσης Μητρώου Μελών της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. υπογράφει το εισηγητικό έγγραφο και το διαβιβάζει στην αρμόδια Επιτροπή της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε.

        Όχι Όχι


       • 7 Συνεδρίαση και σύνταξη πρακτικού Επιτροπής της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρμόδια Επιτροπή της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. συνεδριάζει και αποφαίνεται επί των εισηγήσεων για τις εγγραφές των νέων μελών.

        Όχι Όχι


       • 8 Σύνταξη πρακτικού και υπογραφή του

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρμόδια Επιτροπή της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. συντάσσει πρακτικό και υπογράφεται από το σύνολο των μελών της επιτροπής.

        Όχι Όχι


       • 9 Διαβίβαση του υπογεγραμμένου πρακτικού στο Τμήμα Οργάνωσης Μητρώου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρμόδια Επιτροπή της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. διαβιβάζει το υπογεγραμμένο πρακτικό στο Τμήμα Οργάνωσης Μητρώου Μελών της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε.

        Όχι Όχι


       • 10 Διαβίβαση Πρακτικού

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Οργάνωσης Μητρώου Μελών της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. διαβιβάζει το Πρακτικό στο κάθε Περιφερειακό Τμήμα Διοίκησης του Ο.Ε.Ε με σκοπό να υλοποιήσει τη διαδικασία.

        Όχι Όχι


       • 11 Καταχώρηση στοιχείων στο Μητρώο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Οργάνωσης Μητρώου Μελών της οικείας Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. καταχωρεί τα στοιχεία στο Μητρώο και εκτυπώνει τις ταυτότητες των νέων μελών.

        Όχι Όχι


       • 12 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου για την έκδοση ταυτότητα μέλους

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Οργάνωσης Μητρώου Μελών της οικείας Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. συντάσσει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον ενδιαφερόμενο και τον ενημερώνει, ότι η ταυτότητα μέλους έχει εκδοθεί.

        Όχι Όχι


       • 13 Χορήγηση της ταυτότητας μέλους στον ενδιαφερόμενο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Μητρώου Οργάνωσης Μελών της οικείας Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. χορηγεί την ταυτότητα μέλους στον ενδιαφερόμενο.

        Όχι Ναι


       • Ιστοσελίδα EU-GO

       • Ψηφιακές υπηρεσίες Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας


       • 1 Αντίγραφο τίτλου σπουδών ελληνικών ανώτατων οικονομικών σχολών των Πανεπιστημίων Αποδεικτικό Σπουδών

        Αντίγραφο τίτλου σπουδών ελληνικών ανώτατων οικονομικών σχολών των Πανεπιστημίων

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Αντίγραφο απόφασης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών πανεπιστημίων του εξωτερικού και αντίγραφο του τίτλου σπουδών Αποδεικτικό Σπουδών

        Αντίγραφο απόφασης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών πανεπιστημίων του εξωτερικού και αντίγραφο του τίτλου σπουδών

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι

       • 3 Αντίγραφο πτυχίου των οικονομικών και λογιστικών Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος της αλλοδαπής Αποδεικτικό Σπουδών

        Αντίγραφο πτυχίου των οικονομικών και λογιστικών Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος της αλλοδαπής

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι

       • 4 Αντίγραφο απόφασης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών πανεπιστημίων του εξωτερικού και αντίγραφο του τίτλου σπουδών Αποδεικτικό Σπουδών

        Αντίγραφο απόφασης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών πανεπιστημίων του εξωτερικού και αντίγραφο του τίτλου σπουδών

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι

       • 5 Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου οικονομικής επιστήμης (εφόσον υπάρχει). Στις περιπτώσεις έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, κατατίθεται και η επίσημη ισοτιμία από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπως και η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων Αποδεικτικό Σπουδών

        Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου οικονομικής επιστήμης (εφόσον υπάρχει). Στις περιπτώσεις έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, κατατίθεται και η επίσημη ισοτιμία από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπως και η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι

       • 6 Αντίγραφο πτυχίου του διδακτορικού διπλώματος που αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης (εφόσον υπάρχει). Στις περιπτώσεις έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, κατατίθεται και η επίσημη ισοτιμία από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπως και η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων. Αποδεικτικό Σπουδών

        Αντίγραφο πτυχίου του διδακτορικού διπλώματος που αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης (εφόσον υπάρχει). Στις περιπτώσεις έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, κατατίθεται και η επίσημη ισοτιμία από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπως και η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 7 Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο ενδιαφερόμενος έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέ-λους της Ε.Ε. (αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον έχει εκδοθεί από ημεδαπή αρχή) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

        Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο ενδιαφερόμενος έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέ-λους της Ε.Ε. (αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον έχει εκδοθεί από ημεδαπή αρχή)

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 8 Αποδεικτικό κατάθεσης για τα 5 πρώτα χρόνια από την κτήση του πτυχίου εφόσον το πτυχίο αποκτήθηκε μετά το 1998 της τάξεως των €7,50. Στην περίπτωση που έχει παρέλθει η πρώτη πενταετία από την κτήση του πτυχίου, το ποσό αυξάνεται σε €15,00 για την ετήσια συνδρομή. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

        Αποδεικτικό κατάθεσης για τα 5 πρώτα χρόνια από την κτήση του πτυχίου εφόσον το πτυχίο αποκτήθηκε μετά το 1998 της τάξεως των €7,50. Στην περίπτωση που έχει παρέλθει η πρώτη πενταετία από την κτήση του πτυχίου, το ποσό αυξάνεται σε €15,00 για την ετήσια συνδρομή.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Σημειώνεται, ότι η πληρωμή μπορεί να επιτευχθεί μέσω της παροχής βεβαίωσης οφειλής από τον ιστότοπο του Ο.Ε.Ε. ή στο Ταμείο του Ο.Ε.Ε.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 9 Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας Φωτογραφίες

        Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.