Αναγγελία Έναρξης Δραστηριότητας Ενεργειακού Ελεγκτή

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb841268b-7776-4e14-8958-e31ee0b2e575 341904

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη Αναγγελία έναρξης άσκησης δραστηριότητας Ενεργειακού Ελεγκτή.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας Ενεργειακού Ελεγκτή, τόσο η υποβολή αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών, καθώς και ο έλεγχος αυτών διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά από τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου & Νοτίου Ελλάδος. "Ενεργειακός Ελεγκτής" είναι το φυσικό πρόσωπο που διενεργεί ενεργειακούς ελέγχους και είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υποβολή αναγγελίας έναρξης άσκησης της δραστηριότητας Ενεργειακού Ελεγκτή

Σημειώσεις

Οι υποψήφιοι επιλέγουν τον σύνδεσμο Αναγγελία Έναρξης Δραστηριότητας Εν. Ελεγκτή και συμπληρώνουν τα στοιχεία της καρτέλας του υποψήφιου επισυνάπτοντας τα προβλεπόμενα νόμιμα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Α, Β ή Γ τάξη (σε μορφή pdf) σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 5 της αριθμ. οικ. 175275/22.05.2018 Απόφασης του Υπουργού και του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 1927/30.05.2018), όπως ισχύει.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Έναρξης Δραστηριότητας Ενεργειακού Ελεγκτή


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο ενεργειακών ελεγκτών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εκδώσει κωδικούς (username και password) ώστε να μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά στην ενιαία ψηφιακή πύλη gov.gr ή απευθείας στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (https://www.buildingcert.gr/enaudits) την αίτησή του.

       Όχι Όχι

      • 2 Ταυτοπροσωπίας Να ταυτοποιείται το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές O ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι: - δεν συντρέχουν νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστα, - δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος σε Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, - αποδέχεται το δικαίωμα για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση στοιχείων σχετικών με τους ενεργειακούς ελέγχους στους οποίους θα προβεί, με την επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και - είναι αληθή όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του.

       Όχι Όχι

      • 4 Επαγγελματικές Οι ενεργειακοί έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι και διενεργούνται από έναν ή περισσότερους ειδικευμένους ενεργειακούς ελεγκτές, οι οποίοι ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες: α) διπλωματούχων μηχανικών, μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), σύμφωνα με τους όρους του π.δ. 99/2018 (Α΄ 187), β) πτυχιούχων μηχανικών τεχνολογικής εκπαίδευσης με ειδικότητα ηλεκτρολόγου, ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων, αυτοματισμού, βιομηχανικής πληροφορικής, βιομηχανικού σχεδιασμού, ενεργειακής τεχνολογίας, τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, μηχανολόγου, πολιτικού δομικών έργων, γ) μηχανικών των ανωτέρω ειδικοτήτων που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ΄ εφαρμογή της σχετικής ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, δ) ενεργειακών επιθεωρητών κτιρίων και συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού εγγεγραμμένων στα οικεία μητρώα. Οι ενεργειακοί ελεγκτές που έχουν πιστοποιηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή διαθέτουν πιστοποίηση, όπως εξειδικεύεται στην απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 17, εγγράφονται στο Μητρώο της παρ. 5, σύμφωνα με όσα ορίζονται σε αυτή.

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75) Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι: ότι δεν συντρέχουν νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ότι δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος σε Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ότι αποδέχεται το δικαίωμα για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση στοιχείων σχετικών με τους Ενεργειακούς Ελέγχους στους οποίους θα προβεί, με την επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και ότι είναι αληθή όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου από ελληνικές σχολές ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ) ή σε περίπτωση σπουδών σε σχολές της αλλοδαπής, ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο αναγνωρισμένο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στην Ελλάδα κατ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές αρκεί να δηλώσουν στην Αναγγελία τους, τον Αριθμό Μητρώου Ενεργειακού Επιθεωρητή με τον οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά περίπτωση, από τα οποία συγκεντρώνονται οι απαιτούμενοι βαθμοί για την ένταξη στις τάξεις Β και Γ, βάσει των άρθρων 4 και 5, της Αριθμ. οικ. 175275/22.05.2018 Απόφασης του Υπουργού και του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 1927/30.05.2018), όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι: Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ενεργειακούς ελέγχους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 16247, Μελετητικό πτυχίο Β ή Γ΄ Τάξης για την κατηγορία μελετών 9,14,15,18, Βεβαίωση καλής εκτέλεσης έργου σε Ενεργειακούς Ελέγχους κατηγορίας Α ή Β, από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, Βεβαίωση συμμετοχής σε ενεργειακούς ελέγχους κατηγορίας Β ή Γ από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, κτλ. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά περίπτωση, από τα οποία συγκεντρώνονται οι απαιτούμενοι βαθμοί για την ένταξη στις τάξεις Β και Γ, βάσει των άρθρων 4 και 5, της Αριθμ. οικ. 175275/22.05.2018 Απόφασης του Υπουργού και του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 1927/30.05.2018), όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι: Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ενεργειακούς ελέγχους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 16247, Μελετητικό πτυχίο Β ή Γ΄ Τάξης για την κατηγορία μελετών 9,14,15,18, Βεβαίωση καλής εκτέλεσης έργου σε Ενεργειακούς Ελέγχους κατηγορίας Α ή Β, από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, Βεβαίωση συμμετοχής σε ενεργειακούς ελέγχους κατηγορίας Β ή Γ από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, κτλ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του ν. 4843/2021 καταργείται η συλλογή βαθμών από το δικαιολογητικό: "Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ενεργειακούς ελέγχους σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Δ6/Β/11038/08.07.1999 (ΦΕΚ Β’1526)" , του άρθρου 4 της Αριθμ. οικ. 175275/22.05.2018 Απόφασης του Υπουργού και του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 1927/30.05.2018).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • Υπουργική Απόφαση 49646/560 2019 2429 Β

       Περιγραφή Η υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠ.Ε.Α./49646/560/31.05.2019 Απόφαση του Υπουργού και του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 2429/20.06.2019) 2η Τροποποίηση της οικ.175275/22.5.2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1927) «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων».

       Νομικές παραπομπές https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/2 trop 175275 22 05 2018 May2019.pdf

      • Υπουργική Απόφαση 97536/326 2018 6136 Β

       Περιγραφή Η υπ’ Αριθμ. οικ. 97536/326/28.12.2018 Απόφαση του Υπουργού και του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 6136/31.12.2018). 1η Τροποποίηση της οικ.175275/22.5.2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1927) «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων».

       Νομικές παραπομπές https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/1 trop 175275 22 05 2018 Dec2018.pdf

      • Υπουργική Απόφαση 175275 2018 1927 Β

       Περιγραφή Στην με Αριθμ. οικ. 175275/22.05.2018 Απόφαση του Υπουργού και του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 1927/30.05.2018) αναφέρονται τα Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Το Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180201927

      • Νόμος 10,17 4342 2015 143 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 10, παρ. 2 του Ν.4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143) αναφέρονται οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες μπορούν οι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων να γίνουν Ενεργειακοί Ελεγκτές.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100143

      • Νόμος 9,17,29,30 4843 2021 193 Α

       Περιγραφή Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100193

      • 1 Παραλαβή της αίτησης αναγγελίας για εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών για τις τάξεις Α', Β΄ ή Γ


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην πύλη gov.gr ή απευθείας στον ιστότοπο του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (https://www.buildingcert.gr/enaudits/) Ηλεκτρονική Αίτηση για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης στο Μητρώο των Ενεργειακών Ελεγκτών συμπληρώνοντας τα απαραίτητα προσωπικά του στοιχεία. Το πληροφοριακό σύστημα αποστέλλει αυτόματα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα προσωρινά στοιχεία πρόσβασης (username και password). Ο ενδιαφερόμενος συνδέεται στο πληροφοριακό σύστημα με τους κωδικούς του και υποβάλλει αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας Ενεργειακού Ελεγκτή, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σε μορφή pdf) και υποβάλλει οριστικά την αναγγελία του.

       Σημειώσεις Οι υποψήφιοι που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών χρησιμοποιούν τους ίδιους κωδικούς για την ενεργοποίηση κωδικών πρόσβασης στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος Αναγγελίας και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας συνδέεται στον πληροφοριακό σύστημα και επιλέγει την υπό εξέταση αναγγελία και πραγματοποιεί έλεγχο πληρότητας και ορθότητας των υποβληθέντων στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 3 Έγκριση της Αναγγελίας/Εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση έγκρισης της αναγγελίας αποστέλλονται ο αριθμός Μητρώου και οι κωδικοί πρόσβασης στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων.

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος ασκεί τη δραστηριότητα Ενεργειακού Ελεγκτή, χωρίς να απαιτείται άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από τον ίδιο.

       Ναι Ναι


      • 4 Απόρριψη της Αναγγελίας


       Περιγραφή Στην περίπτωση που από τα υποβληθέντα στοιχεία προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του ΥΠΕΝ, ενημερώνουν εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, εντός τριμήνου από την ημερομηνία Αναγγελίας, γνωστοποιώντας τους λόγους για τους οποίους δεν δύναται να ασκήσει τη δραστηριότητα Ενεργειακού Ελεγκτή, άλλως, μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών ο ενδιαφερόμενος ασκεί τη δραστηριότητα Ενεργειακού Ελεγκτή, χωρίς να απαιτείται άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από τον ίδιο.

       Σημειώσεις Μετά την απόρριψη, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει εκ νέου την αναγγελία.

       Ναι Όχι


      • 5 Έγγραφη ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.