Αναγγελία Έναρξης Δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8febdf85-37cc-4843-b55d-f5b61cee240b 981585

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ & ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3

  Κόστος

  50

  Εκτιμώμενος χρόνος

  3 Μήνες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην απόκτηση της ιδιότητας του ενεργειακού επιθεωρητή (φυσικών προσώπων): (α) κτιρίων, (β) συστημάτων θέρμανσης και (γ) συστημάτων κλιματισμού.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή.

  Σημειώσεις

  Ο ενδιαφερόμενος συνδέεται στο πληροφοριακό σύστημα με τους κωδικούς (username και password) του συμπληρώνοντας τον Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (Κ.Α.Σ.) που του έχει αποσταλεί και υποβάλλει αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή. Στη συνέχεια επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σε μορφή pdf), συμπληρώνει τον αριθμό παραβόλου που έχει λάβει κατά την πληρωμή αυτού και υποβάλλει οριστικά την αναγγελία του.

  Ο ενδιαφερόμενος αναγγέλλει το επάγγελμα του ενεργειακού επιθεωρητή, επιλέγοντας μία, δύο ή το σύνολο των κάτωθι δραστηριοτήτων: I. Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων II. Ενεργειακοί Επιθεωρητές Συστημάτων Θέρμανσης

  III. Ενεργειακοί Επιθεωρητές Συστημάτων Κλιματισμού.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με username και password για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα buildingcert.gr

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Διοικητική ΠροσφυγήΆλλο

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνουν εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι του απαγορεύουν την άσκηση της δραστηριότητας, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους. Άλλως, μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών ο ενδιαφερόμενος ασκεί τη δραστηριότητα ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

     NACE

     • 71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών Αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή

       Επίσημος τίτλος

       Απόκτηση της Ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή Α Β και Γ Τάξης (Φυσικών Προσώπων): Α) Κτιρίων, Β) Συστημάτων Θέρμανσης και Γ) Συστημάτων Κλιματισμού

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Μητρώα που τηρούνται

       Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής
        N1

        ,,,,,,


       • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εκδώσει κωδικούς (username και password) ώστε να μπορει να υποβάλλει ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (https://www.buildingcert.gr/) την αίτησή του.

        Σύνδεσμος https://www.buildingcert.gr

        Όχι Όχι

       • 2 Εκπαιδευτικές Η δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή ασκείται από διπλωματούχους μηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας, σε εφαρμογή της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως κάθε φορά ισχύει και οι οποίοι έχουν δικαίωμα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 25 του άρθρου 2 του Ν. 4122/2013, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 12 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β’ 407/2010) και σύμφωνα με τη σχετική κείμενη εθνική νομοθεσία περί επαγγελματικών δικαιωμάτων, όπως κάθε φορά ισχύει. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που έχουν πιστοποιηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντάσσονται στο αντίστοιχο Μητρώο Ενεργειακού Επιθεωρητή του άρθρου 54, σε εφαρμογή της σχετικής κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας (άρθρο 52, ν. 4409/2016).


        Όχι Όχι

       • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν συντρέχουν νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ότι δεν είναι Επιθεωρητής Ενέργειας (υπάλληλος των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος), ότι δεν είναι υπάλληλος στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ότι αποδέχεται το δικαίωμα για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση στοιχείων σχετικών με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις στις οποίες θα προβεί, με την επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και ότι είναι αληθή όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του.


        Όχι Όχι

       • 1 Εγγραφή Ενεργειακού Επιθεωρητή 50 €

        Κωδικός e-παραβόλου 2254

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Όχι

       • Νόμος 52 - 59 4409 2016 136 Β

        Περιγραφή Απαιτούμενα Προσόντα Ενεργειακών Επιθεωρητών-Ασυμβίβαστα Ενεργειακών Επιθεωρητών-Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων - Απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών- Κυρώσεις - Κατάργηση ΚΥΑ 366/2011 Τροποποιήσεις: - Ν. 4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α/2020) αρ. 49 – Κατάργηση της παρ. 4 και Τροποποίηση της παρ. 11 του αρ. 56 του ν. 4409/2016 (Κυρώσεις) - Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016) παρ. 2 αρ. 22 – Τροποποίηση παρ. 2 αρ. 55 του ν. 4409/2016 (Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160200136

       • Προεδρικό Διάταγμα 99 2018 187 Α

        Περιγραφή Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100187

       • 1 Υποβολή αναγγελίας για εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (https://w...gcert.gr/) την αίτησή του, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα προσωπικά του στοιχεία καθώς και το username και το password. Το πληροφοριακό σύστημα αποστέλλει αυτόματα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον μοναδικό Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (Κ.Α.Σ.). Ο ενδιαφερόμενος συνδέεται στο πληροφοριακό σύστημα με τους κωδικούς του συμπληρώνοντας τον Κ.Α.Σ. που του έχει αποσταλεί και υποβάλλει αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή. Στη συνέχεια επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σε μορφή pdf), συμπληρώνει τον αριθμό παραβόλου που έχει λάβει κατά την πληρωμή αυτού και υποβάλλει οριστικά την αναγγελία του.

        Όχι Όχι


       • 2 Βεβαίωση υποβολής αναγγελίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Το πληροφοριακό σύστημα εκδίδει αυτόματα τη Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

        Όχι Όχι


       • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας συνδέεται στο πληροφοριακό σύστημα και επιλέγει την υπό εξέταση αναγγελία και πραγματοποιεί έλεγχο πληρότητας και ορθότητας των υποβληθέντων στοιχείων.

        Όχι Όχι


       • 4 Έγκριση αναγγελίας/Εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Όταν τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και ορθά, στέλεχος του Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας επιλέγει το πεδίο «Έγκριση» στο πληροφοριακό σύστημα. Το πληροφοριακό σύστημα αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ενδιαφερόμενο με τον μοναδικό αριθμό μητρώου που έλαβε κατά την εγγραφή του στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών καθώς και κωδικούς πρόσβασης στο ηλεκτρονικό αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων.

        Ναι Ναι


       • 5 Απόρριψη αναγγελίας / Απαγόρευση άσκησης της δραστηριότηταςτου Ενεργειακού Επιθεωρητή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Σε περίπτωση που οι έλεγχοι ορθότητας και πληρότητας δεν επαληθευθούν αποστέλλεται απορριπτικό έγγραφο από τη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ, που ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ότι η αίτησή του απορρίπτεται. Μετά την απόρριψη, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει εκ νέου την αναγγελία.

        Σημειώσεις Σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4409/2016 "στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνουν εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι του απαγορεύει την άσκηση της δραστηριότητας, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους. Άλλως, μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών ο ενδιαφερόμενος ασκεί τη δραστηριότητα ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο".

        Ναι Ναι


       • Αναγγελία έναρξης άσκησης δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή Πρόσβαση μέσω gov.gr

       • EUGO PORTAL (μόνο πληροφορίες)


       • 1 Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Αντίγραφο εγγράφου

        Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6866

       • 2 Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 του ν. 1599/1986) του ενδιαφερομένου επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη ή μέσω της νέας ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 του ν. 1599/1986) του ενδιαφερομένου επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη ή μέσω της νέας ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 3 Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου από ελληνικές σχολές ανώτατης εκπαίδευσης. Αποδεικτικό σπουδών

        Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου από ελληνικές σχολές ανώτατης εκπαίδευσης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Σε περίπτωση σπουδών σε σχολές της αλλοδαπής, ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο αναγνωρισμένο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Για Διπλωματούχους Μηχανικούς αρκεί η βεβαίωση εγγραφής στο ΤΕΕ, ενώ για Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που έχουν εγγραφεί στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ, αρκεί η βεβαίωση εγγραφής τους.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2825

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.