Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Ραδιοηλεκτρικού Εργαστηρίου Α-Β-Γ Κατηγορίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση28da5524-82eb-4623-a6bf-54d43d06c82a 791048 Announcement of the Commencement of Operation of an A-B-C Class Radio Electronic Workshop

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την αναγγελία έναρξης λειτουργίας ραδιοηλεκτρικού εργαστηρίου Α-Β-Γ κατηγορίας (εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή ραδιοηλεκτρικών πομπών δεκτών και ηλεκτρονικών συσκευών πάσης φύσεως). Απευθύνεται σε πολίτες και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση αναγγελίας έναρξης λειτουργίας ραδιοηλεκτρικού εργαστηρίου κατηγοριών Α-Β-Γ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι η δραστηριότητα ασκείται ελευθέρως. Η αρμόδια διοικητική αρχή χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση νόμιμης άσκησης της δραστηριότητας. Αν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται, χωρίς καθυστέρηση, για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών και για τις πιθανές εξαιτίας αυτού επιπτώσεις, στην εύλογη προθεσμία διεκπεραίωσης. Σε αυτή την περίπτωση η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών τίθεται εκ νέου σε εφαρμογή από την εκ νέου κατάθεση φακέλου με όλα τα δικαιολογητικά. Εάν απαγορευθεί η άσκηση της δραστηριότητας λόγω μη τήρησης των απαιτούμενων διαδικασιών ή διατυπώσεων, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται το ταχύτερο για την απαγόρευση (παρ. 6 και 7 του άρθρου 14 του ν. 3844 (ΦΕΚ63/Ά/3-10-2010).

    NACE

    • 95.21 Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναγγελία Εναρξης Λειτουργίας Ραδιοηλεκτρικού Εργαστηρίου Α’ / Β’ / Γ’ Κατηγορίας

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Ραδιοηλεκτρικού Εργαστηρίου Α-Β-Γ Κατηγορίας

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Ο υπεύθυνος ραδιοηλεκτρολόγος ή ραδιοτεχνίτης να έχει δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος ανάλογου με την απαιτούμενη κατηγορία του εργαστηρίου. Ειδικά για τους ραδιοτεχνίτες, αυτοί θα πρέπει να έχουν ασκήσει ευδοκίμως το επάγγελμα του ραδιοτεχνίτη επί δύο έτη.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Να διαθέτει τον απαιτούμενο κατά περίπτωση εξοπλισμό.

       Όχι Όχι

      • 4 Δικαστικές Να μην υπόκειται σε στερήσεις αμετάκλητη καταδίκη για λιποταξία ή ανυποταξία.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Να μην έχει υποβάλει δικαιολογητικά αναγγελίας σε άλλη Υπηρεσία της χώρας.

       Όχι Όχι

      • 1 Ισχύουσα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος: - Άδεια ασκήσεως για περιπτώσεις αδειών πριν τον ν. 3919/2011 - Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης για περιπτώσεις μετά την εφαρμογή του ν. 3919/2011 Ειδικά για τους ραδιοτεχνίτες: Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία Άδεια εργασίας

       Ισχύουσα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος: - Άδεια ασκήσεως για περιπτώσεις αδειών πριν τον ν. 3919/2011 - Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης για περιπτώσεις μετά την εφαρμογή του ν. 3919/2011 Ειδικά για τους ραδιοτεχνίτες: Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9197

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 όπου αναγράφεται ο κατάλογος οργάνων μετρήσεων και ελέγχου Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 όπου αναγράφεται ο κατάλογος οργάνων μετρήσεων και ελέγχου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση πλήρωσης προϋποθέσεων Φυσικού Προσώπου Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση πλήρωσης προϋποθέσεων Φυσικού Προσώπου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Προβλεπόμενα έγγραφα νομιμοποίησης Νομικού Προσώπου Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Προβλεπόμενα έγγραφα νομιμοποίησης Νομικού Προσώπου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • Νόμος 23 έως και 26 4053 2012 44 Α

       Περιγραφή Τα κάτωθι άρθρα: - Άρθρα 23-24: Προσδιορισμός πλαισίου σχετικών επαγγελμάτων, - Άρθρο 25: Τήρηση Μητρώου, - Άρθρο 26: Πρόβλεψη περί κατάργησης του Νομοθετικού Διατάγματος 2624/1953, Βασιλικού Διατάγματος 510/1971, Προεδρικού Διατάγματος 258/2003, μετά την έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 23-25).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100044

      • Βασιλικό Διάταγμα 2, 3 510 1971 152 Α

       Περιγραφή Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου και Ραδιοτεχνίτου. Το άρθρο 3 παρ. 6 τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 258/2003 (Α΄ 235).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100152

      • Νομοθετικό Διάταγμα 2624 1953 292 Α

       Περιγραφή Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου. Η παρ. 4 του άρθρου 3 καταργήθηκε με το άρθρο 12 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19530100292

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 26640/2298 2014 1302 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας των τομέων μεταφορών κι επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.). Κατάργηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 52424/8501/2011 (Β΄ 2663).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201302

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας τη συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση/ αναγγελία έναρξης λειτουργίας ραδιοηλεκτρικού εργαστηρίου κατηγορίας Α, Β ή Γ, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνονται η αίτηση και τα δικαιολογητικά και πρωτοκολλούνται από το Πρωτόκολλο Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενέργεια ελέγχου πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών από το Τεχνικό Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας. Αν κατά τον έλεγχο πληρότητας διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν είναι συμβατό με τα οριζόμενα ή εάν ο φάκελος των δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση, η προθεσμία τίθεται εκ νέου σε εφαρμογή.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και απαγορευτεί η άσκηση του επαγγέλματος ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος. Στον ενδιαφερόμενο παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης απαγόρευσης που του έχει επιβληθεί.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη εισήγησης και διαβίβαση στον Προϊστάμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο φάκελος είναι πλήρης ή έχουν προσκομιστεί τα συμπληρωματικά στοιχεία, ολοκληρώνεται ο έλεγχος και προωθείται σχετική εισήγηση για χορήγηση της βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και απαγορευτεί η άσκηση του επαγγέλματος ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος. Στον ενδιαφερόμενο παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης απαγόρευσης που του έχει επιβληθεί.

       Ναι Όχι


      • 6 Υπογραφή Βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος και διαβίβαση στον Περιφερειάρχη ή στον Αντιπεριφερειάρχη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογράφεται η βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και προωθείται στον Αντιπεριφερειάρχη.

       Ναι Όχι


      • 7 Υπογραφή Βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος από τον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογράφεται η βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από τον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη.

       Ναι Όχι


      • 8 Ενημέρωση ενδιαφερομένου για τη χορήγηση της βεβαίωσης και παραλαβή της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της βεβαίωσης έναρξης λειτουργίας του εργαστηρίου προκειμένου να την παραλάβει.

       Ναι Ναι


      • 9 Ενημέρωση σχετικά με απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και απαγορευτεί η άσκηση του επαγγέλματος ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος. Στον ενδιαφερόμενο παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης απαγόρευσης που του έχει επιβληθεί.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.