Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Σταθμών Φορτηγών Αυτοκινήτων για Φορτοεκφόρτωση Εμπορευμάτων χωρίς Εγκατάσταση Αντλιών Καυσίμων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση146dd407-1967-4726-88e3-9e99dcc2b798 591456 Certificate of Commencement of Operation of Truck stations for the Loading and Unloading of Goods (Car Freight Stations) without the Installation of Fuel Pumps

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

11 έως 12

Κόστος

58,7 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία έναρξης λειτουργίας σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων ή και προσωρινή αποθήκευση εμπορευμάτων, τύπου Α (με ωφέλιμη επιφάνεια από 250 τ.μ. έως 800 τ.μ., όπως ορίζεται στο άρθρο 9 (παρ. 3.1), του π.δ. 79/2004, χωρίς εγκατάσταση αντλιών καυσίμων, καθώς και την αναγγελία τυχόν μεταβολών/τροποποιήσεων των εγκαταστάσεων αυτών. Μέσα από τις διαδικασίες αυτές χορηγείται η Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας (υπ. αρ. οικ. 13929/929/11.3.2014 εγκύκλιος), εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Για τη λειτουργία των σταθμών αυτών χορηγείται η Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας (όπως ορίζεται στην υπ. αρ. οικ.13929/929/11.3.2014 εγκύκλιο για την αναγγελία έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3919/2011), εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, τύπου Α, χωρίς εγκατάσταση αντλιών καυσίμων, δεν υποχρεούνται στη Δήλωση Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) ή την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), σύμφωνα με την υπ αρ.1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β) απόφαση (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), καθώς δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες έργων που η κατασκευή ή λειτουργία τους δύναται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον (κατηγορίες Α1, Α2 και Β, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α)).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου

Σημειώσεις

Στην εγκύκλιο 13929/929/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ), παρέχονται υποδείγματα αιτήσεων στο Παράρτημα Ι.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική διοικητική προσφυγή - Αιτήσεις θεραπείας (άρθρο 227 του ν. 3852/2010)
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε που έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης της οικίας Περιφέρειας (έως τον ορισμό Επόπτη Ο.Τ.Α), εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση της απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 118 και 131 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄). Στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται αίτηση θεραπείας τόσο κατά της απόφασης, όσο και κατά των παραλείψεων νόμιμης ενέργειας των αρμόδιων οργάνων, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός της ίδιας προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση.

    NACE

    • 52.29 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
    • 52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας των Σταθμών Φορτηγών Αυτοκινήτων, για Φορτοεκφόρτωση Εμπορευμάτων, τύπου Α, άνευ Αντλιών Καυσίμων, συμπεριλαμβανομένης και της Αναγγελίας Μεταβολής/Τροποποίησης των Εγκαταστάσεων αυτών Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (Εμπορευματικοί Σταθμοί Αυτοκινήτων) χωρίς εγκατάσταση αντλιών καυσίμων

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Σταθμών Φορτηγών Αυτοκινήτων για Φορτοεκφόρτωση Εμπορευμάτων (Εμπορευματικοί Σταθμοί Αυτοκινήτων) χωρίς Εγκατάσταση Αντλιών Καυσίμων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Για την αναγγελία έναρξης απαιτείται η τήρηση των προϋποθέσεων των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 10, των άρθρων 11, 12 και 13 του κεφ. Β του π.δ. 79/2004 (ΦΕΚ 62 Α 2004), περί θέσης εγκατάστασης του σταθμού, κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, καθώς και τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων, κτιρίου, ηλεκτρομηχανολογικών εξοπλισμών, σήμανσης, κ.λπ.

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ (ενότητα 6. «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων»), της υπ. αρ. οικ. 13929/929/11.3.2014 εγκυκλίου, όπως ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 5 Τεχνικές Στην περίπτωση μεταβολών/τροποποιήσεων των εγκαταστάσεων του σταθμού, απαιτείται η τήρηση των απαιτήσεων και προϋποθέσεων των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 10, των άρθρων 11, 12 και 13 του κεφ. Β του π.δ. 79/2004 (ΦΕΚ 62 Α 2004), περί θέσης εγκατάστασης του σταθμού, κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, καθώς και τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων, κτιρίου, ηλεκτρομηχανολογικών εξοπλισμών, σήμανσης, κ.λπ..

       Όχι Όχι

      • 1 Αναγγελία λειτουργίας σταθμού φορτηγών αυτ/των 58.7 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8258

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής, σε δύο αντίτυπα, υπό κλίμακα 1:500, θεωρημένο από την αρμόδια οικεία πολεοδομική υπηρεσία, ως προς το επιτρεπτό της χρήσης του σταθμού και τους όρους δόμησης από την αρμόδια Πολεοδομική υπηρεσία, στο οποίο απεικονίζονται οι υφιστάμενες χρήσεις σε ζώνη 100 μέτρων (μ.) περιμετρικά του οικοπέδου ή γηπέδου του σταθμού. Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής, σε δύο αντίτυπα, υπό κλίμακα 1:500, θεωρημένο από την αρμόδια οικεία πολεοδομική υπηρεσία, ως προς το επιτρεπτό της χρήσης του σταθμού και τους όρους δόμησης από την αρμόδια Πολεοδομική υπηρεσία, στο οποίο απεικονίζονται οι υφιστάμενες χρήσεις σε ζώνη 100 μέτρων (μ.) περιμετρικά του οικοπέδου ή γηπέδου του σταθμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο σταθμός λειτουργεί σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, επί Εθνικής ή Επαρχιακής οδού, τότε το τοπογραφικό πρέπει να είναι θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Π.Ε. με την παρατήρηση ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για να εγκριθεί η κυκλοφοριακή σύνδεση του σταθμού με την οδό, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 24 του β.δ. 465/1970, όπως ισχύει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 2 Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης του Σταθμού Έγκριση

       Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης του Σταθμού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με το άρθρο 11 (παρ. 1) και το 15 (παρ. 4) του π.δ. 79/2004 (Α’ 62), σε περίπτωση που ο σταθμός ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, η κυκλοφοριακή σύνδεσή του με Εθνικές ή Επαρχιακές οδούς κατασκευάζεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του υπ’ αριθμ. 465/1970 β.δ., όπως ισχύει. Στην περίπτωση σταθμών που ιδρύονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, η κυκλοφοριακή του σύνδεση διαμορφώνεται σύμφωνα με το άρθρο 11 (παρ. 2 και 3), του π.δ. 79/2004 (Α’ 62), όπως ισχύει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 3 Έγγραφη συναίνεση της ορθής κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης Υπεύθυνη Δήλωση

       Έγγραφη συναίνεση της ορθής κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η έγγραφη συναίνεση γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου Μηχανικού

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Αρχιτεκτονικά σχέδια σε δύο αντίτυπα Αρχιτεκτονικό σχέδιο

       Αρχιτεκτονικά σχέδια σε δύο αντίτυπα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα αρχιτεκτονικά σχέδια αφορούν: α) κατόψεις, όλων των επιπέδων των χώρων ή κτιρίων που απαρτίζουν τον Σταθμό (δηλ. γραφείο, αποθήκες εμπορευμάτων & αποσκευών, τυχόν χώρος πλυντηρίων). β) ενδεικτικές χαρακτηριστικές τομές των ως άνω κτιρίων. γ) Κύριες όψεις των ως άνω κτιρίων. δ) Σχέδιο γενικής διάταξης όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Σταθμού, στο οποίο απεικονίζονται οι είσοδοι - έξοδοι του Σταθμού, οι διάδρομοι προσπέλασης, οι αποβάθρες, οι χώροι στάθμευσης και γενικά η όλη λειτουργική διάταξη του Σταθμού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3879

      • 5 Ηλεκτρολογικά σχέδια σε δύο αντίτυπα Ηλεκτρομηχανολογικό σχέδιο

       Ηλεκτρολογικά σχέδια σε δύο αντίτυπα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα ηλεκτρομηχανολογικά (Η/Μ) αφορούν: Ι. Πλήρη ηλεκτρολογικά σχέδια των κτιρίων, με πίνακες, καλωδιώσεις, διακόπτες, ρευματοδότες, μικρομεγαφωνικές εγκαταστάσεις (εάν προβλέπονται), τα οποία συνοδεύονται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών. ΙΙ. Πλήρη σχέδια εξαερισμού του χώρου της αποθήκης τα οποία συνοδεύονται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών. ΙΙΙ. Πλήρες σχέδιο ηλεκτροφωτισμού του περιβάλλοντος χώρου του Σταθμού, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες οδεύσεως των καλωδίων, πακτώσεως των φωτιστικών ιστών επί του εδάφους ή στερεώσεως των φωτιστικών σωμάτων επί τοίχων, των τυχόν φρεατίων διελεύσεως και μουφών συνδέσεως συνοδευόμενα από πλήρη τεχνική περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών. ΙV. Πλήρες σχέδιο ύδρευσης και αποχέτευσης του περιβάλλοντος χώρου, στο οποίο απεικονίζονται τα αντίστοιχα δίκτυα και η πορεία τους, ο μετρητής της Εταιρείας Ύδρευσης, η θέση σύνδεσης του δικτύου αποχέτευσης με το δίκτυο πόλεως, οι τυχόν αναγκαίοι συλλέκτες αποβλήτων, σηπτικές δεξαμενές, απορροφητικοί βόθροι ή στεγανές δεξαμενές ή και βιολογικός καθαρισμός. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει το ίδιο ή συνοδεύεται από σχέδια λεπτομερειών των φρεατίων, σωληνώσεων, παροχών ύδατος και συλλεκτών αποβλήτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5280

      • 6 Σχέδια σήμανσης σε δύο αντίτυπα Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Σχέδια σήμανσης σε δύο αντίτυπα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στα Σχέδια Σήμανσης περιλαμβάνονται η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, τόσο παρά τις εισόδους- εξόδου του σταθμού, όσο και μέσα στον Σταθμό, δηλαδή βέλη πορείας οχημάτων, προειδοποιητικές πινακίδες, ηχητική σήμανση και όποιο άλλο υλικό απαιτείται για την ενημέρωση και καθοδήγηση του συναλλασσόμενου κοινού και των οδηγών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 7 Γενική τεχνική έκθεση του μηχανικού σε δύο αντίτυπα Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Γενική τεχνική έκθεση του μηχανικού σε δύο αντίτυπα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Γενική Τεχνική έκθεση του μηχανικού αποσκοπεί στο να κατατοπίσει τον ελεγκτή της μελέτης για τη δομή του σταθμού, τον τύπο στο οποίο ανήκει, τα βασικά στοιχεία τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τον σχεδιασμό του, τα βασικά κατασκευαστικά στοιχεία των κτιρίων και μνημονεύει περιληπτικά τις αντίστοιχες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Εάν ο Σταθμός διαθέτει πλυντήρια - λιπαντήρια, τότε στην Έκθεση περιλαμβάνονται αντίστοιχα κεφάλαια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 6, του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΙΙΙ, της υπ. αρ. Οικ. 13929/929/11.3.2014 εγκυκλίου. Οι εγκαταστάσεις με πλυντήρια ή/και λιπαντήρια οφείλουν να διαθέτουν την αντίστοιχη Γνωστοποίηση Λειτουργίας και να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις της υπ αρ. 56926/23 (ΦΕΚ 943 Β/23-2-2023) υπουργικής απόφασης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 8 Ειδικά σχέδια εδράσεως ανυψωτήρων και κατασκευής κεκλιμένων επιπέδων επιθεώρησης, σε δύο αντίτυπα Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Ειδικά σχέδια εδράσεως ανυψωτήρων και κατασκευής κεκλιμένων επιπέδων επιθεώρησης, σε δύο αντίτυπα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα ειδικά σχέδια εδράσεως ανυψωτήρων και κατασκευής κεκλιμένων επιπέδων επιθεωρήσεως, υποβάλλονται εφόσον ο Σταθμός περιλαμβάνει τέτοιες εγκαταστάσεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 9 Πιστοποιητικό πυρασφάλειας Πιστοποιητικό πυρασφάλειας

       Πιστοποιητικό πυρασφάλειας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας εκδίδεται από την οικεία πυροσβεστική υπηρεσία, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, στο οποίο αναγράφεται η χρονική άδεια ισχύος του. Μπορεί να αναζητηθεί και υπηρεσιακά από την αρμόδια υπηρεσία της οικίας Π.Ε.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8050

      • 10 Υπεύθυνη Δήλωση του επιβλέποντα μηχανικού. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του επιβλέποντα μηχανικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην Υπεύθυνη Δήλωση, ο επιβλέποντας μηχανικός δηλώνει «ότι η κατασκευή του σταθμού και οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις εξετελέσθησαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς, καθώς και ότι κατά την επίβλεψη των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί του π.δ 79/2004».

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 11 Άδεια δόμησης και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο πιστοποιεί τη νομιμότητα του κτιρίου Πιστοποιητικό πολεοδομίας

       Άδεια δόμησης και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο πιστοποιεί τη νομιμότητα του κτιρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η άδεια δόμησης και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο πιστοποιεί τη νομιμότητα του κτιρίου, μπορεί να αναζητηθεί και υπηρεσιακά από την αρμόδια υπηρεσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4558

      • 12 Για την αναγγελία μεταβολών/τροποποιήσεων υποβάλλονται τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Για την αναγγελία μεταβολών/τροποποιήσεων υποβάλλονται τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση αναγγελίας μεταβολών/επεκτάσεων/τροποποιήσεων των εγκαταστάσεων του Σταθμού, υποβάλλονται προς έγκριση τα κατά περίπτωση σχετικά δικαιολογητικά που αφορούν τις εν λόγω μεταβολές/τροποποιήσεις. Σύμφωνα με την παρ. 11, της υπ. αρ. οικ.13929/929/11.3.2014 εγκυκλίου, πριν την υλοποίησή των μεταβολών/επεκτάσεων/τροποποιήσεων των εγκαταστάσεων του Σταθμού, πρέπει να υποβληθούν για έλεγχο στην αρμόδια αρχή, με αίτηση του ενδιαφερομένου, τα νέα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, σχεδιαγράμματα και η τεχνική έκθεση των αιτούμενων μεταβολών ή/και των επεκτάσεων με εγκαταστάσεις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 8689

      • Νόμος 3 3919 2011 32 Α

       Περιγραφή Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων. Στα άρθρα 1, 2 και 3 ορίζονται οι προϋποθέσεις για την κατάργηση των διαδικασιών αδειοδότησης και εφαρμογή της διαδικασίας "Αναγγελίας" λειτουργίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100032

      • Νόμος 4302 2014 225 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων εφοδιαστικής αλυσίδας, εξαίρεση των σταθμών κατηγορίας Α του ΠΔ 79/2004


      • Προεδρικό Διάταγμα 79 2004 62 Α

       Περιγραφή Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπορευματικών σταθμών αυτοκινήτων). Στο εν λόγω π.δ. 79/2004 καθορίζονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να διαθέτει ο ενδιαφερόμενος για την έναρξη λειτουργείας των εν λόγω Σταθμών Φορτηγών Αυτοκινήτων, καθώς επίσης και οι τεχνικές προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη λειτουργία τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100062

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 81590/1446/3002 2015 3002 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.). Στην παράγραφο 1 της εν λόγω απόφασης, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι, η διαδικασία "Αναγγελίας έναρξης λειτουργίας σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων" μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150203002

      • Εγκύκλιος 13929/929 2014

       Περιγραφή Η εγκύκλιος αφορά την αναγγελία έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3919/2011 όπως ισχύει. Στην εγκύκλιο περιγράφεται η διαδικασία αναγγελίας των εγκαταστάσεων αυτών και δίνονται πρότυπα έντυπα αιτήσεων για την εν λόγω διαδικασία. Ειδικότερα, στη σελίδα 9 της εγκυκλίου, για τους σταθμούς φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, αναφέρεται ότι: "Στο π.δ. 79/2004 (Α’62), όπως ισχύει καταργείται η αναφορά σε «άδεια ίδρυσης» και «άδεια λειτουργίας» στα Άρθρα 10, 15, 16 ή όπου αλλού αναφέρεται.". Στο εδάφιο 10, της ενότητας «Διαδικασία αναγγελία έναρξης λειτουργίας» της εγκυκλίου αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι: «... όποιες εκ των εν θέματι επιχειρήσεων διαθέτουν εγκαταστάσεις διάθεσης καυσίμων δεν συμπεριλαμβάνονται στις εν θέματι εγκαταστάσεις της παρούσας ...... και για τη σύννομη λειτουργία αυτών χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η διαδικασία αδειοδότησης των εγκαταστάσεων διάθεσης καυσίμων (...) διέπεται από ισχύουσα νομοθεσία η οποία εξαιρείται από την εφαρμογή των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011, όπως ισχύει. Το ίδιο ισχύει και για τις τυχόν συμπληρωματικές εγκαταστάσεις αντλιών για τη παροχή καυσίμων σε οχήματα στους Εμπορευματικούς Σταθμούς φορτηγών αυτοκινήτων και στους Σταθμούς Υπεραστικών Λεωφορείων». Η Εγκύκλιος τροποποιήθηκε με τις υπ. αρ. 31927/2097/2014 (ΒΙΙΩ1-6ΝΝ) και 46678/3013/1.8.2014 (705Κ1-0ΘΔ) εγκυκλίους.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%99%CE%9A51-%CE%95%CE%9E%CE%9D

       ΑΔΑ ΒΙΚ51-ΕΞΝ

      • Εγκύκλιος 46678/3013 2014

       Περιγραφή Επέκταση εφαρμογής και τροποποίηση της αρίθμ. εγκυκλίου 13929/929/11-3-2014 περί της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων. Περιλαμβάνει τροποποιήσεις της αρχικής εγκυκλίου, ενώ με την παράγραφο 3, καταργεί ένα από τα δικαιολογητικά που αναφέρεται στο Υπόδειγμα ΙΙΙ.6, το οποίο αφορά στον προϋπολογισμό της απαιτούμενης δαπάνης των επί μέρους εγκαταστάσεων των Σταθμών κατά τη διαδικασία αναγγελίας έναρξης λειτουργίας τους.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/705%CE%9A1-0%CE%98%CE%94

       ΑΔΑ 705Κ1-0ΘΔ

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας


       Περιγραφή Η Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας γίνεται σύμφωνα με την υπ΄ αρ. οικ.13929/929/11.3.2014 εγκύκλιος, η οποία απλοποιεί τις διαδικασίες του π.δ. 79/2004.

       Σημειώσεις Στο χρονικό διάστημα του ενός (1) μηνός που απαιτείται για την έκδοση της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας του Σταθμού (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις), ο ενδιαφερόμενος απαγορεύεται να λειτουργεί τον Σταθμό.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή Αίτησης Αναγγελίας - Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση αναγγελίας λειτουργίας του σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων παραλαμβάνεται από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και πρωτοκολλείται.

       Σημειώσεις Από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (υπ. αρ. οικ. 13929/929/11.3.2014 εγκύκλιος, Υπόδειγμα ΙΙΙ.6), θα υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα όλα τα σχεδιαγράμματα και οι τεχνικές εκθέσεις για την ανέγερση της δραστηριότητας / επιχείρησης. Το πρώτο εκ των δύο αντιτύπων θα φυλάσσεται στο αρχείο της αρμόδιας Υπηρεσίας και το δεύτερο χορηγείται στον ενδιαφερόμενο μαζί με τη Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας του σταθμού.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος Πληρότητας Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της Αίτησης Αναγγελίας, ο υπάλληλος της αρμόδιας Υπηρεσίας πραγματοποιεί τον έλεγχο πληρότητας των υποβληθέντων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Εφόσον διαπιστωθεί μη πληρότητα (έλλειψη) των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η αρμόδια Υπηρεσία ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, για την έλλειψη κάποιου (ή κάποιων) εκ των προβλεπομένων δικαιολογητικών. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά για τη συνέχιση της διαδικασίας έκδοσης Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας.

       Όχι Όχι


      • 4 Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον σε διάστημα πέντε (5) ημερών, από την υποβολή της αίτησης Αναγγελίας, διαπιστωθεί η πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας.

       Σημειώσεις Η Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας χορηγείται σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙ, της υπ. αρ. οικ. 13929/929/11.3.2014 εγκυκλίου.

       Ναι Όχι


      • 5 Μη πληρότητα δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον, μετά την έγγραφη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου από την αρμόδια Υπηρεσία, για τη μη πληρότητα (έλλειψη) των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ο ενδιαφερόμενος δεν ανταποκριθεί ώστε να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που λείπουν, η διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας διακόπτεται.

       Ναι Ναι


      • 6 Εξέταση καταλληλότητας Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία, σε διάστημα ενός (1) μηνός από τη χορήγηση της Βεβαίωσης Υποβολής Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας του Σταθμού, προβαίνει στην προβλεπόμενη εξέταση και έλεγχο των δικαιολογητικών, με σκοπό τη διαπίστωση ότι συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις δραστηριοποίησης της εγκατάστασης.

       Σημειώσεις Εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία χορήγησης της Βεβαίωσης Υποβολής Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας, η αρμόδια υπηρεσία δύνανται να ζητήσει (με φάξ ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από τον αιτούντα, την παροχή πρόσθετων στοιχείων ή διευκρινίσεων, επί των ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, τάσσοντας προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών.

       Όχι Όχι


      • 7 Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας Σταθμού


       Περιγραφή Εφόσον συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει τη Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας του Σταθμού, σύμφωνα με το Υπόδειγμα IV, της υπ. αρ. οικ. 13929/929/11.3.2014 εγκυκλίου.

       Σημειώσεις O ενδιαφερόμενος εκμεταλλευτής του Σταθμού, στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, δηλαδή έπειτα από την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από τη χορήγηση Βεβαίωσης Υποβολής Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας, δύναται να ζητήσει τη σχετική Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας του Σταθμού, από την αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με την παρ. 4, του άρθρου 10, του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α’).

       Ναι Ναι


      • 8 Απαγόρευση Λειτουργίας Σταθμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν δεν συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, η αρμόδια Υπηρεσία απαγορεύει τη λειτουργία της επιχείρησης, ενημερώνοντας εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους. Η ενημέρωση πρέπει να γίνει εντός ενός (1) μηνός από τη Βεβαίωση Υποβολής της Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας.

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος εκμεταλλευτής του Σταθμού, εφόσον θεωρεί ότι, απαγορεύτηκε η λειτουργία της δραστηριότητάς του, παρ’ όλο που κατά την άποψή του έχει υποβάλλει όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, δύναται να προσφύγει στα αρμόδια διοικητικά όργανα κατά της πράξης της διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας του Σταθμού.

       Ναι Ναι


      • 9 Διαδικασία Αναγγελίας Μεταβολών / Τροποποιήσεων


       Περιγραφή Για την αναγγελία μεταβολών/τροποποιήσεων Σταθμών Φορτηγών Αυτοκινήτων για Φορτοεκφόρτωση Εμπορευμάτων, απαιτείται αρχικά έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία των υπό προγραμματισμό μεταβολών, επεκτάσεων, τροποποιήσεων κ.λπ.

       Σημειώσεις Για περιπτώσεις μεταβολής/τροποποίησης θα ακολουθείται η διαδικασία αντίστοιχη με αυτή της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας της δραστηριότητας, όπως ορίζεται στην παρ. 1 της τελευταίας ενότητας "Μεταβατικό Στάδιο", της υπ. αρ. οικ.13929/929/11.3.2014 εγκυκλίου.

       Όχι Όχι


      • 10 Παραλαβή Αίτησης Αναγγελίας Μεταβολών/Τροποποιήσεων - Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αλλαγές σε σχέση με τα αρχικώς εγκριθέντα σχεδιαγράμματα, που απαιτούν μεταβολή κάποιων εκ των στοιχείων της εγκατάστασης ή επέκταση με εγκαταστάσεις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις, πρέπει πριν την υλοποίησή τους να υποβληθούν για έλεγχο στην αρμόδια Υπηρεσία, με αίτηση του ενδιαφερομένου, τα νέα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, σχεδιαγράμματα, τεχνική έκθεση και λοιπά δικαιολογητικά των αιτούμενων μεταβολών ή/και των επεκτάσεων.

       Όχι Όχι


      • 11 Έλεγχος απαιτούμενων Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία ελέγχει τα νέα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, σχεδιαγράμματα, τεχνική έκθεση και λοιπά δικαιολογητικά των αιτούμενων μεταβολών ή/και των επεκτάσεων, προκειμένου για την έγκριση τους, στην περίπτωση που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

       Όχι Όχι


      • 12 Μη έγκριση Μεταβολών/Τροποποιήσεων του Σταθμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη μεταβολή/τροποποίηση των εγκαταστάσεων του Σταθμού ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, η αρμόδια Υπηρεσία απαγορεύει την έγκριση των μεταβολών, ενημερώνοντας εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους.

       Ναι Ναι


      • 13 Νέα Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας - Έγκριση Μεταβολών/Τροποποιήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την έγκριση των αιτούμενων υλοποιημένων μεταβολών ή/και εγκαταστάσεων, χορηγείται νέα Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας, εφόσον έπειτα από την εξέταση και έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί η συνδρομή όλων των όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης που προβλέπονται από τη κείμενη νομοθεσία για την έγκρισή τους.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.