Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Σταθμών Φορτηγών Αυτοκινήτων για Φορτοεκφόρτωση Εμπορευμάτων χωρίς Εγκατάσταση Αντλιών Καυσίμων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση146dd407-1967-4726-88e3-9e99dcc2b798 591456

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Τμήμα Συνεργείων, Σταθμών Οχημάτων και Λοιπών Συναφών Εγκαταστάσεων - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  14

  Κόστος

  58.7

  Εκτιμώμενος χρόνος

  1 Μήνας

  Περιγραφή

  Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά την αναγγελία έναρξης λειτουργίας σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων χωρίς εγκατάσταση αντλιών καυσίμων

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35)

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Για την αναγγελία έναρξης: Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο,

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Διοικητική προσφυγήΆλλο

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     Μετά την παρέλευση άπρακτης της προβλεπόμενης προθεσμίας ο φορέας λειτουργεί ελεύθερα (αρ. 3 του Ν.3919/2011, ΦΕΚ Α΄32).

     NACE

     • 52.29 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Σταθμών Φορτηγών Αυτοκινήτων για Φορτοεκφόρτωση Εμπορευμάτων (Εμπορευματικοί Σταθμοί Αυτοκινήτων) χωρίς Εγκατάσταση Αντλιών Καυσίμων

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής
        N1

        ,,


       • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
        • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

        Όχι Όχι

       • 3 Διοικητικές Για την αναγγελία έναρξης: Υποβολή αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης


        Όχι Όχι

       • 4 Τεχνικές Για την αναγγελία έναρξης: Τήρηση των όρων και προϋποθέσεων σύμφωνα με το ΠΔ 79/2004, Κεφ. Β. (σταθμοί με εγκαταστάσεις από 250 τμ έως 800 τμ) περί χωροθέτησης, εγκαταστάσεων, κτιρίου , ηλεκτρομηχανολογικών εξοπλισμών, σήμανσης, κλπ


        Όχι Όχι

       • 5 Άλλο Για την αναγγελία μεταβολών/τροποποιήσεων: Υποβολή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών και τήρηση των σχετικών προϋποθέσεων σύμφωνα με το ΠΔ 79/2004, Κεφ. Β.


        Όχι Όχι

       • 1 Παράβολο υπέρ δημοσίου 58,70€ 58.7 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Όχι

       • 1 Για την αναγγελία έναρξης: Απόδειξη πληρωμής παραβόλου Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

        Για την αναγγελία έναρξης: Απόδειξη πληρωμής παραβόλου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7053

       • 2 Για την αναγγελία έναρξης: Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε δύο αντίγραφα θεωρημένο για τους όρους δόμησης και το επιτρεπτό της χρήσης, από την Πολεοδομία Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Για την αναγγελία έναρξης: Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε δύο αντίγραφα θεωρημένο για τους όρους δόμησης και το επιτρεπτό της χρήσης, από την Πολεοδομία

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5768

       • 3 Για την αναγγελία έναρξης: Δήλωση υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις ή έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία Δήλωση

        Για την αναγγελία έναρξης: Δήλωση υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις ή έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9429

       • 4 Για την αναγγελία έναρξης: Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης Έγκριση

        Για την αναγγελία έναρξης: Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8880

       • 5 Για την αναγγελία έναρξης: Έγγραφη συναίνεση της ορθής κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης Υπεύθυνη Δήλωση

        Για την αναγγελία έναρξης: Έγγραφη συναίνεση της ορθής κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 6 Για την αναγγελία έναρξης: Αρχιτεκτονικά σχέδια σε δύο αντίγραφα Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Για την αναγγελία έναρξης: Αρχιτεκτονικά σχέδια σε δύο αντίγραφα

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5768

       • 7 Για την αναγγελία έναρξης: Ηλεκτρολογικά σχέδια σε δύο αντίγραφα Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Για την αναγγελία έναρξης: Ηλεκτρολογικά σχέδια σε δύο αντίγραφα

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5768

       • 8 Για την αναγγελία έναρξης: Σχέδια σήμανσης σε δύο αντίγραφα Αντίγραφο εγγράφου

        Για την αναγγελία έναρξης: Σχέδια σήμανσης σε δύο αντίγραφα

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6866

       • 9 Για την αναγγελία έναρξης: Γενική τεχνική έκθεση του μηχανικού σε δύο αντίγραφα Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Για την αναγγελία έναρξης: Γενική τεχνική έκθεση του μηχανικού σε δύο αντίγραφα

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5768

       • 10 Για την αναγγελία έναρξης: Ειδικά σχέδια εδράσεως ανυψωτήρων και κατασκευής κεκλιμένων επιπέδων επιθεώρησης, σε δύο αντίγραφα Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Για την αναγγελία έναρξης: Ειδικά σχέδια εδράσεως ανυψωτήρων και κατασκευής κεκλιμένων επιπέδων επιθεώρησης, σε δύο αντίγραφα

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5768

       • 11 Για την αναγγελία έναρξης: Πιστοποιητικό πυρασφάλειας Πιστοποιητικό

        Για την αναγγελία έναρξης: Πιστοποιητικό πυρασφάλειας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8619

       • 12 Για την αναγγελία έναρξης: Υπεύθυνη Δήλωση του επιβλέποντα μηχανικού «ότι η κατασκευή του σταθμού και οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις εξετελέσθησαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και ότι κατά την επίβλεψη των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί του Π.Δ 79/2004» Υπεύθυνη Δήλωση

        Για την αναγγελία έναρξης: Υπεύθυνη Δήλωση του επιβλέποντα μηχανικού «ότι η κατασκευή του σταθμού και οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις εξετελέσθησαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και ότι κατά την επίβλεψη των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί του Π.Δ 79/2004»

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 13 Για την αναγγελία έναρξης: Άδεια δόμησης και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο πιστοποιεί τη νομιμότητα του κτιρίου Πιστοποιητικό πολεοδομίας

        Για την αναγγελία έναρξης: Άδεια δόμησης και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο πιστοποιεί τη νομιμότητα του κτιρίου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4558

       • 14 Για την αναγγελία μεταβολών/τροποποιήσεων: Κατά περίπτωση σχετικά δικαιολογητικά που αφορούν τις εν λόγω μεταβολές/τροποποιήσεις Άλλο

        Για την αναγγελία μεταβολών/τροποποιήσεων: Κατά περίπτωση σχετικά δικαιολογητικά που αφορούν τις εν λόγω μεταβολές/τροποποιήσεις

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7475

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 81590/1446/3002 2015 3002 Β

        Περιγραφή Διεκπεραίωση από ΚΕΠ-ΕΚΕ


       • Εγκύκλιος 13929/929 2014

        Περιγραφή Ερμηνεία Ν. 3919/2011, διαδικασία χορήγησης νέας ή τροποποιημένης Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας, δικαιολογητικά, αίτηση) Τροποποίηση: - Εγκύκλιος Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 31927/2097/2014, τροπ. εγκυκλίου 13929/2014 (δικαιολογητικά)


       • Νόμος 4302 2014 225 Α

        Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων εφοδιαστικής αλυσίδας, εξαίρεση των σταθμών κατηγορίας Α του ΠΔ 79/2004


       • Προεδρικό Διάταγμα 79 2004 62 Α

        Περιγραφή Ορισμοί, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά


       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας αίτηση - υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας/τροποποίησης λειτουργίας σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων συνοδευόμενη με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

        Ναι Όχι


       • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει, πρωτοκολλεί την αίτηση και τη διαβιβάζει στο αρμόδιο Τεχνικό Τμήμα.

        Όχι Όχι


       • 5 Έλεγχος δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τεχνικού Τμήματος ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που εντοπιστούν ελλείψεις ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την ανάγκη προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων.

        Όχι Όχι


       • 6 Βεβαίωση υποβολής αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σε περίπτωση που δεν εντοπιστούν ελλείψεις παραδίδεται βεβαίωση υποβολής αιτήματος στον ενδιαφερόμενο (εντός 5 ημερών)

        Όχι Όχι


       • 7 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Πραγματοποιείται ο έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης βεβαίωσης έναρξης νόμιμης λειτουργίας/τροποποίησης λειτουργίας αρμόδιος υπάλληλος του Τεχνικού Τμήματος συντάσσει και αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο ενημερωτική επιστολή

        Όχι Όχι


       • 8 Σύνταξη σχεδίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της βεβαίωσης έναρξης νόμιμης λειτουργίας/τροποποίησης λειτουργίας, συντάσσεται σχέδιο και προωθείται προς υπογραφή από τον Προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος

        Όχι Όχι


       • 9 Υπογραφή βεβαίωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Η βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας/τροποποίησης λειτουργίας υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος και προωθείται προς υπογραφή από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας

        Όχι Όχι


       • 10 Υπογραφή βεβαίωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Η βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας/τροποποίησης λειτουργίας υπογράφεται από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περ. Ενότητας και προωθείται προς υπογραφή από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

        Όχι Όχι


       • 11 Υπογραφή βεβαίωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Η βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας/τροποποίησης λειτουργίας υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας και επιστρέφεται στο Τεχνικό Τμήμα της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

        Όχι Όχι


       • 12 Παράδοση βεβαίωσης στον ενδιαφερόμενο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τεχνικού Τμήματος αποστέλλει/παραδίδει τη βεβαίωση νόμιμης έναρξης λειτουργίας/τροποποίησης λειτουργίας στον ενδιαφερόμενο.

        Όχι Ναι


       • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.