Αναγγελία Αναγνώρισης Οργανισμού Πιστοποίησης Αυτοδυτών

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση36ac724a-0d2c-49e4-9f8c-7031048ce848 668751

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Λιμενικές Αρχές


Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3 έως 4

  Κόστος

  3200

  Εκτιμώμενος χρόνος

  3
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία αναγνώρισης οργανισμού πιστοποίησης αυτοδυτών και απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση με θέμα: «Αναγγελία Αναγνώρισης Οργανισμού Πιστοποίησης Αυτοδυτών» στην οποία ο αιτών δηλώνει ότι: 1. δεν έχει τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή εκκαθάρισης και δεν έχει υπάρξει δημόσιος ορισμός εκκαθαριστού 2. δεν πρέπει να διώκεται ως φυγόδικος ή φυγόποινος 3. δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα που αποτελούν κώλυμα διορισμού σε δημόσια θέση στην Ελλάδα 4. δεν έχει τεθεί ή αιτηθεί να τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης 5. δεν ασκεί το επάγγελμα του προμηθευτή, κατασκευαστή, εκμισθωτή ή πωλητή καταδυτικού εξοπλισμού και δεν συμμετέχει στη μετοχική δομή ή στη διοίκηση νομικού προσώπου που ασκεί τέτοιες ή συναφείς με αυτές δραστηριότητες έχει πραγματοποιήσει δήλωση έναρξης εργασιών του νομικού προσώπου τη δραστηριότητα του Οργανισμού.


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική Προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των τριών (3) μηνών, τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (άρθρο 3 του ν. 3919/2011- Α΄ 32). Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή(αρμόδια Λιμενική Αρχή), σύμφωνα με την παρ. 4 εδ. γ του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

     NACE

     • 74.90 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Αναγγελία Αναγνώρισης Οργανισμού Πιστοποίησης Αυτοδυτών

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        N1

        ,,       • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
        • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

        Όχι Όχι

       • 3 Δικαστικές Ο αιτών δεν πρέπει να διώκεται ως φυγόδικος ή φυγόποινος.

        Όχι Όχι

       • 4 Δικαστικές Ο αιτών δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα που αποτελούν κώλυμα διορισμού σε δημόσια θέση στην Ελλάδα.

        Όχι Όχι

       • 5 Πτωχευτικού δικαίου Ο αιτών δεν πρέπει να έχει τεθεί ή αιτηθεί να τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης.

        Όχι Όχι

       • 6 Διοικητικές Ο αιτών δεν πρέπει να ασκεί το επάγγελμα του προμηθευτή, κατασκευαστή, εκμισθωτή ή πωλητή καταδυτικού εξοπλισμού και δεν πρέπει να συμμετέχει στην μετοχική δομή ή στη διοίκηση νομικού προσώπου που ασκεί τέτοιες ή συναφείς με αυτές δραστηριότητες.

        Όχι Όχι

       • 7 Φορολογικές Ο αιτών πρέπει να έχει πραγματοποιήσει δήλωση έναρξης εργασιών του νομικού προσώπου τη δραστηριότητα του Οργανισμού.

        Όχι Όχι

       • 8 Διοικητικές Πιστοποιητικό φορέα διαπιστευμένου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) ή από άλλον φορέα διαπίστευσης – μέλος της σχετικής Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης, καθώς και αποδεικτικό διαπίστευσης του φορέα που παρείχε την πιστοποίηση.

        Όχι Όχι

       • 9 Ιδιοκτησιακές Μίσθωση ακινήτου ή τίτλος ιδιοκτησίας αυτού και στην περίπτωση που ο οργανισμός έχει την έδρα του στην αλλοδαπή, σε κράτος - μέλος του Ε.Ο.Χ..

        Όχι Όχι

       • 10 Ηλικιακές Ο αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

        Όχι Όχι

       • 1 Αναγνώριση οργανισμού πιστοποίησης αυτοδυτών. 3200 €

        Κωδικός e-παραβόλου 3116

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), ΕΛΤΑ

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

        Όχι

       • Νόμος 3409 2005 273 Α

        Περιγραφή Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση: - ν. 4688/2020 παρ. 4 άρθρο 11 (Α΄ 101) – Τροποποίηση άρθρου 3 του ν. 3409/2005 (Λειτουργία)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL879ErmzuRqmB5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubO2v8XRUUAS5uOMNhLPYp82gt9h42uA2e7GUG1h4eeD

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 513.12/13/118β 2013 35 Β

        Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) έντεκα (11) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (Α΄ 63) κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ και αντικατάσταση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/21866 απόφασης «Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) πέντε (5) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/3−5−2010)».

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8SrUgpVEy PDtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijFMH6SpiXEwBCRTF3zq0ENAqfby2obisAHQ8HcIevsnb

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/21866 2011 2652 Β

        Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) πέντε (5) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3−5−2010).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8WV61VT5q8qLnMRVjyfnPUeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtSwqRWpB7Cnk-Q32R9WsU3AGI5Joq6I2R0sLbLW6z-U8

       • Υπουργική Απόφαση 2123/03 2006 449 Β

        Περιγραφή Καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται για την αναγνώριση Οργανισμού Πιστοποίησης αυτοδυτών και λόγοι παράτασης προθεσμίας έκδοσης απόφασης αποδοχής.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFGQ40gSLPFOXdtvSoClrL8dJz7Dd7AbY95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSwGvIz7YuvgNixfA9bgNcYPWqD1XHQ0S2SYA4EeE3Dc

       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Οργανισμού που ενδιαφέρεται να πιστοποιηθεί υποβάλλει σχετική αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με επισυναπτόμενα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά απευθείας στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης.

        Ναι Όχι


       • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Οργανισμού που ενδιαφέρεται να πιστοποιηθεί υποβάλλει ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο portal eugo.

        Ναι Όχι


       • 4 Πρωτοκόλληση Αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η γραμματεία της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας πρωτοκολλεί και χρεώνεται στο Τμήμα Διοικητικής Αστυνόμευσης.

        Όχι Όχι


       • 5 Χορήγηση Βεβαίωσης Υποβολής Αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Τμήμα Διοικητικής Αστυνόμευσης χορηγεί βεβαίωση υποβολής αιτήματος στον αιτούντα.

        Όχι Όχι


       • 6 Έλεγχος Πληρότητας Δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Τμήμα Διοικητικής Αστυνόμευσης πραγματοποιεί έλεγχο πληρότητας των συνημμένων στην αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση προαπαιτούμενων δικαιολογητικών.

        Σημειώσεις Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αξιολογηθούν ως ελλιπή το Τμήμα Διοικητικής Αστυνόμευσης συντάσσει, υπογράφει έγγραφο με τις ελλείψεις και την προθεσμία υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών και το προωθεί στον Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας για υπογραφή. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας υπογράφει το σχετικό έγγραφο και το επιστρέφει στο Τμήμα Διοικητικής Αστυνόμευσης. Το Τμήμα Διοικητικής Αστυνόμευσης προωθεί το ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο στον αιτούντα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Οργανισμού αποστέλλει τα δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν ή παρέχει τις απαιτούμενες διευκρινήσεις που του ζητήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει εγγράφως την παράταση της υποβολής αυτών έως και εξήντα (60) ημέρες για δύο λόγους: α) εάν τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, χρήζουν κατά την κρίση της Υπηρεσίας, περαιτέρω διερεύνηση ή διευκρινήσεις και β) εάν ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά δεν έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα για λόγους ανωτέρας βίας. Η Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας παραλαμβάνει, πρωτοκολλεί και χρεώνει το αίτημα παράτασης του αιτούντα στο Τμήμα Διοικητικής Αστυνόμευσης. Η γραμματεία της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας πρωτοκολλεί και χρεώνεται στο Τμήμα Διοικητικής Αστυνόμευσης το απαντητικό έγγραφο του ενδιαφερόμενου. Το Τμήμα Διοικητικής Αστυνόμευσης ελέγχει εκ νέου το σύνολο των δικαιολογητικών.

        Όχι Όχι


       • 7 Σύνταξη Σχεδίου Απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Τμήμα Διοικητικής Αστυνόμευσης συντάσσει σχέδιο εγκριτικής ή απορριπτικής Απόφασης Αναγνώρισης Οργανισμού Πιστοποίησης Αυτοδυτών και το προωθεί για υπογραφή έως το επίπεδο του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

        Όχι Όχι


       • 8 Υπογραφή Σχεδίου Απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικής Αστυνόμευσης υπογράφει το σχέδιο εγκριτικής ή απορριπτικής Απόφασης Αναγνώρισης Οργανισμού Πιστοποίησης Αυτοδυτών και το προωθεί στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας.

        Όχι Όχι


       • 9 Υπογραφή Σχεδίου Απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας υπογράφει το σχέδιο εγκριτικής ή απορριπτικής Απόφασης Αναγνώρισης Οργανισμού Πιστοποίησης Αυτοδυτών και το προωθεί στον Προϊστάμενου του Κλάδου Α’ Ασφάλειας και Αστυνόμευσης.

        Όχι Όχι


       • 10 Υπογραφή Σχεδίου Απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Κλάδου Α’ Ασφάλειας και Αστυνόμευσης υπογράφει το σχέδιο εγκριτικής ή απορριπτικής Απόφασης Αναγνώρισης Οργανισμού Πιστοποίησης Αυτοδυτών και το προωθεί στον Υπαρχηγό Α’ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

        Όχι Όχι


       • 11 Υπογραφή Σχεδίου Απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Υπαρχηγός Α’ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αστυνόμευσης υπογράφει το σχέδιο εγκριτικής ή απορριπτικής Απόφασης Αναγνώρισης Οργανισμού Πιστοποίησης Αυτοδυτών και το προωθεί στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

        Όχι Όχι


       • 12 Υπογραφή Σχεδίου Απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υπογράφει το σχέδιο εγκριτικής ή απορριπτικής Απόφασης Αναγνώρισης Οργανισμού Πιστοποίησης Αυτοδυτών και το επιστρέφει στο Τμήμα Διοικητικής Αστυνόμευσης.

        Όχι Όχι


       • 13 Αποστολή Απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Τμήμα Διοικητικής Αστυνόμευσης αποστέλλει εγκριτική ή απορριπτικής Απόφασης Αναγνώρισης του Οργανισμού Πιστοποίησης Αυτοδυτών στον αιτούντα.

        Όχι Ναι


       • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)

       • 1 Πιστοποιητικό φορέα διαπιστευμένου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) ή από άλλον φορέα διαπίστευσης – μέλος της σχετικής Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης, καθώς και αποδεικτικό διαπίστευσης του φορέα που παρείχε την πιστοποίηση. Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό φορέα διαπιστευμένου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) ή από άλλον φορέα διαπίστευσης – μέλος της σχετικής Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης, καθώς και αποδεικτικό διαπίστευσης του φορέα που παρείχε την πιστοποίηση.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Οργανισμού ή άλλο έγγραφο, που παρέχει νόμιμα δικαιώματα χρήσης επαγγελματικής στέγης. Τίτλοι ιδιοκτησίας

        Τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Οργανισμού ή άλλο έγγραφο, που παρέχει νόμιμα δικαιώματα χρήσης επαγγελματικής στέγης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου Αντίγραφο εγγράφου

        Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Εφόσον ο νόμιμος εκπρόσωπος του Οργανισμού είναι αλλοδαπός: Ευκρινές φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου του καθώς και άδεια παραμονής και εργασίας για τους υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ο.Χ.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Απλά φωτοαντίγραφα των ΦΕΚ σύστασης, καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεων αυτού. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

        Απλά φωτοαντίγραφα των ΦΕΚ σύστασης, καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεων αυτού.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.