Αναγγελία Εργατικού Ατυχήματος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηccf4ef3a-d744-4776-84d9-f12e11381945 171194

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήματα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΤΕΑΥΕ)

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία ενός εργατικού ατυχήματος στην Επιθεώρηση Εργασίας και απευθύνεται στους εργοδότες, ως υπόχρεους κατά τον νόμο για την αναγγελία ενός ατυχήματος. Η γνωστοποίηση ενός εργατικού ατυχήματος από τους εργαζόμενους θεωρείται "καταγγελία". Ως εργατικό ατύχημα θεωρείται ένα αιφνίδιο, βίαιο συμβάν που έχει ως άμεσο αποτέλεσμα μία βλάβη στην υγεία του εργαζόμενου και αναγγέλλεται εντός 24 ωρών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Παρατηρήσεις

Η Αναγγελία Εργατικού Ατυχήματος, που αναλύεται σε αυτή τη διαδικασία, αφορά στην υποχρέωση του εργοδότη του παθόντα - εργαζόμενου. Στην περίπτωση που ένα Εργατικό Ατύχημα δεν αναγγελθεί από τον εργοδότη, αλλά από τον παθόντα, έναν Συνδικαλιστικό Φορέα ή τρίτο, αποτελεί Καταγγελία. Το συμβάν αυτό πρέπει να γίνεται κατά την εργασία, εξ αφορμής αυτής, κατά την προσέλευση ή την αποχώρηση από αυτή. Ο εργοδότης οφείλει: α) να αναγγέλλει στις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος, εντός 24 ωρών, όλα τα εργατικά ατυχήματα και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος, β) Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων συμβάντων, καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο των άρθρων 14 και 17 του ν. 3850, γ) Να τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών (3) εργάσιμων ημερών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αναγγελία Εργατικού Ατυχήματος

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς ΣΕΠΕ, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δήλωση Εργατικού Ατυχήματος

      Γνωστοποίηση Εργατικού Ατυχήματος

      Κοινοποίηση Εργατικού Ατυχήματος

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Εργατικού Ατυχηματος


      Μητρώα που τηρούνται

      Αναγγελίες εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση, Καταγγελία

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Εργασιακές Ο αναγγέλλων το Εργατικό Ατύχημα πρέπει να είναι ο Εργοδότης του παθόντα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή ο έμμεσος εργοδότης σε περίπτωση εργασίας μέσω Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α).

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικές Το ατύχημα πρέπει να συμβεί κατά τη διάρκεια της εργασίας, εξ αφορμής αυτής ή κατά την προσέλευση ή αποχώρηση του εργαζόμενου από την εργασία.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Δεν υπάρχει ελάχιστο χρονικό όριο απουσίας του εργαζόμενου από την εργασία, λόγω του εργατικού ατυχήματος, ως προς την υποχρέωση αναγγελία εκ μέρους του εργοδότη. Ο εργοδότης οφείλει να αναγγείλει όλα τα εργατικά ατυχήματα ανεξαρτήτως εάν επήλθε διακοπή εργασίας, λόγω του ατυχήματος και ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος διακοπής της εργασίας.

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ψηφιακή αναγγελία εργατικού ατυχήματος, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται στην ψηφιακή πύλη της Επιθεώρησης Εργασίας, hli.gov.gr, απαιτείται η χρήση κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 43 παράγραφος 2 3850 2010 84 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για τη διαδικασία αναγγελίας από τον εργοδότη στις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος, εντός 24 ωρών, όλα τα εργατικά ατυχήματα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100084

      • 1 Συμβάν εργατικού ατυχήματος


       Περιγραφή Συμβάν ατυχήματος κατά τη διάρκεια της εργασίας, εξ αφορμής αυτής ή κατά την προσέλευση / αποχώρηση του εργαζόμενου.

       Όχι Όχι


      • 2 Ψηφιακή αναγγελία εργατικού ατυχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εργοδότης εισέρχεται στο Λογαριασμό που τηρεί στο ΟΠΣ της Επιθεώρησης Εργασίας, με χρήση των αντίστοιχων Κωδικών πρόσβασης. Επιλέγει την ηλεκτρονική υπηρεσία "Αναγγελία Εργατικού Ατυχήματος". Συμπληρώνει την ηλεκτρονική Φόρμα. Επιλέγει "Υποβολή". Η Αναγγελία λαμβάνει αυτομάτως αριθμό πρωτοκόλλου και ο αριθμός πρωτοκόλλου εμφανίζεται στο Λογαριασμό του Εργοδότη.

       Σημειώσεις Η Αναγγελία Εργατικού Ατυχήματος δρομολογείται αυτομάτως στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία βάσει του τόπου (Καλλικρατικός Δήμος) του ατυχήματος που καταχωρεί ο εργοδότης. Η υποβολή δεν είναι δυνατή, εάν δεν καταχωρηθούν τιμές στα υποχρεωτικά πεδία.

       Ναι Όχι


      • 3 Χειροκίνητη αναγγελία εργατικού ατυχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εργοδότης συμπληρώνει το Έντυπο Αναγγελίας Εργατικού Ατυχήματος. Ο εργοδότης υπογράφει το Έντυπο. Το έντυπο προσκομίζεται στη Γραμματεία του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας (ΤΕΑΥΕ) βάσει του τόπου του ατυχήματος ή αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αρμόδιο Τμήματος. https://www.sepenet.gr/liferayportal/documents/20181/55607/SEPE+email+phones+catalog+26022021.pdf/8a591de6-8e75-44f3-8ca8-278b9a9b52d3 Ο υπάλληλος γραμματείας του ΤΕΑΥΕ πρωτοκολλεί την Αναγγελία.

       Σημειώσεις Η προσκόμιση του Εντύπου με φυσική παρουσία πρέπει να γίνει κατά τις ώρες υποδοχής κοινού, συνήθως 09:00-13:00. Εφόσον η αποστολή του Εντύπου γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνιστάται να γίνεται τηλεφωνική επικοινωνία με το αρμόδιο Τμήμα, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ώστε ο εργοδότης να ενημερωθεί για τον αριθμό πρωτοκόλλου της Αναγγελίας.

       Ναι Όχι


      • 4 Χρέωση σε αρμόδιο στέλεχος, Επιθεωρητή Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος αναθέτει την Αναγγελία Εργατικού Ατυχήματος σε Αρμόδιο Στέλεχος, Επιθεωρητή Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία.

       Όχι Όχι


      • 5 Διερεύνηση ελαφρού, ή τροχαίου ή παθολογικού εργατικού ατυχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συνήθως για τα ελαφρά ή τροχαία ή παθολογικά εργατικά ατυχήματα, ο Αρμόδιος Επιθεωρητής διερευνά τα αίτια του εργατικού ατυχήματος από το Γραφείο με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο π.χ. τηλεφωνική επικοινωνία με παθόντα ή εργοδότη, αναζήτηση στοιχείων, λήψη μαρτυριών με κλήση στο Γραφείο κλπ.

       Σημειώσεις Το χρονικό διάστημα της διερεύνησης δύναται να διαφοροποιείται αρκετά, λόγω της ιδιαιτερότητας της κάθε περίπτωσης.

       Ναι Όχι


      • 6 Έλεγχος και διερεύνηση σοβαρού εργατικού ατυχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Για σοβαρά εργατικά ατυχήματα ή ατυχήματα που κατά την κρίση του Αρμόδιου Επιθεωρητή χρήζουν αυτοψίας, ο Αρμόδιος Επιθεωρητής διενεργεί έλεγχο στον τόπο του ατυχήματος για τη διερεύνηση των αιτίων αυτού. Ο Αρμόδιος Επιθεωρητής, και σε αυτή την περίπτωση, διερευνά περεταίρω τα αίτια του εργατικού ατυχήματος με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο π.χ. τηλεφωνική επικοινωνία με εμπλεκόμενους στο ατύχημα, αναζήτηση στοιχείων, λήψη μαρτυριών κλπ.

       Σημειώσεις Το χρονικό διάστημα της διερεύνησης δύναται να διαφοροποιείται αρκετά, λόγω της ιδιαιτερότητας της κάθε περίπτωσης.

       Ναι Όχι


      • 7 Ολοκλήρωση Διαδικασίας Διερεύνησης / Ελέγχου - διερεύνησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Αρμόδιος Επιθεωρητής έχει συλλέξει όλα τα στοιχεία σχετικά με τη διερεύνηση των αιτίων του εργατικού ατυχήματος.

       Όχι Όχι


      • 8 Σύνταξη Έκθεσης Έρευνας Εργατικού Ατυχήματος - Μηνυτήρια Αναφορά για σοβαρό ή θανατηφόρο εργατικό ατύχημα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Αρμόδιος Επιθεωρητής, εφόσον καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το εργατικό ατύχημα οφείλεται σε έλλειψη μέτρων ασφάλειας, εκ μέρους του εργοδότη, συντάσσει Έκθεση Έρευνας - Μηνυτήρια Αναφορά, η οποία αποστέλλεται στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, Λιμενική ή Εισαγγελική Αρχή. Οι περαιτέρω ενέργειες αποφασίζονται από τον Αρμόδιο Εισαγγελέα π.χ. παραπομπή σε δίκη, αρχειοθέτηση κλπ.

       Ναι Όχι


      • 9 Σύνταξη Έκθεσης Έρευνας για σοβαρό ή θανατηφόρο εργατικό ατύχημα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Αρμόδιος Επιθεωρητής, εφόσον καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το εργατικό ατύχημα δεν οφείλεται σε έλλειψη μέτρων ασφάλειας, εκ μέρους του εργοδότη, συντάσσει Έκθεση Έρευνας, χωρίς αυτή να επέχει το ρόλο Μηνυτήριας Αναφοράς. Παρά το γεγονός ότι η Έκθεση Έρευνας, σε αυτή την περίπτωση, δεν αποτελεί Μηνυτήρια Αναφορά, ο Αρμόδιος Εισαγγελέας μπορεί να προβεί σε περεταίρω ενέργειες, κατά την κρίση του. Η Έκθεση Έρευνας αποστέλλεται στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, Λιμενική Αρχή ή Εισαγγελική Αρχή.

       Ναι Όχι


      • 10 Μη Σύνταξη Έκθεσης Έρευνας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση ελαφρών εργατικών ατυχημάτων, εργατικών ατυχημάτων τροχαίας αιτιολογίας. αμιγώς παθολογικής αιτιολογίας ή εργατικών ατυχημάτων λόγω εγκληματικής ενέργειας, και εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι ειδικοί παράγοντες, ο Αρμόδιος Επιθεωρητής συντάσσει Έγγραφο περί Μη Σύνταξης Έκθεσης. Το Έγγραφο αυτό αποστέλλεται στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, Λιμενική Αρχή ή Εισαγγελική Αρχή ή Αρχειοθετείται στην Υπηρεσία και αποστέλλεται στους ανωτέρω εφόσον ζητηθεί.

       Ναι Όχι


      • 11 Αρχειοθέτηση Εργατικού Ατυχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που το εργατικό ατύχημα είναι προδήλως εκτός αρμοδιότητας (εκτός χωρικής αρμοδιότητας του Τμήματος, αφορά αυταπασχολούμενο ή εργοδότη και όχι εργαζόμενο κλπ) ή δεν χρήζει καμίας περεταίρω ενέργειας, αυτό Αρχειοθετείται. Ενδεχόμενες περεταίρω ενέργειες αποφασίζονται μόνο υπό το πρίσμα νέων στοιχείων.

       Ναι Όχι


      • 12 Ολοκλήρωση Διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή των εγγράφων στην αρμόδια Αστυνομική, Λιμενική ή Εισαγγελική Αρχή και το σχηματισμό Φακέλου στο αρμόδιο Τμήμα που περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα σχετικά με το Εργατικό Ατύχημα και ο οποίος τίθεται στο Αρχείο.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.