Αναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας σε Επιχειρήσεις και Υποκαταστήματα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση281e371a-5ccc-4f29-8b29-dd21425dbdf0 521439 Notification of Safety Technician in Undertakings and Branches

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

26 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας και απευθύνεται σε επιχειρήσεις. Η αναγγελία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται στην ψηφιακή πύλη της Επιθεώρησης Εργασίας, hli.gov.gr, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης gov.gr. Η αναγγελία Τεχνικού Ασφάλειας γίνεται διακριτά για την έδρα και για τα υποκαταστήματα που έχουν καταχωρηθεί στο ΕΡΓΑΝΗ ή ενδεχομένως και άλλους τόπους που δραστηριοποιείται η επιχείρηση π.χ. τεχνικά έργα, ανάληψη έργου εντός άλλης επιχείρησης κλπ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Κάθε εργοδότης υποχρεούται να χρησιμοποιεί υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας. Ο τεχνικός ασφάλειας δύναται να είναι υπάλληλος της εταιρείας, εξωτερικός συνεργάτης ή η παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας μπορεί να γίνεται μέσω Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ). Σε αυτές τις περιπτώσεις, πραγματοποιείται αναγγελία του Τεχνικού Ασφάλειας από την επιχείρηση και αποδοχή του Τεχνικού Ασφάλειας, ηλεκτρονικά, μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας που παρέχεται από το hli.gov.gr. Υπό προϋποθέσεις δύναται καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας να ασκεί ο ίδιος ο εργοδότης για την επιχείρησή του, όμως σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει υποχρέωση αναγγελίας του Τεχνικού Ασφάλειας - Εργοδότη, μέσω της περιγραφόμενης διαδικασίας. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν διαθέτει κωδικούς ΙΚΑ ΕΡΓΑΝΗ και επομένως δεν δύναται να δημιουργήσει και να διαθέτει λογαριασμό στην πλατφόρμα της Επιθεώρησης Εργασίας π.χ. αλλοδαπή εταιρεία, η αναγγελία του Τεχνικού Ασφάλειας πραγματοποιείται, όπως παλαιότερα, χειρωνακτικά. Ακόμα όμως και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην ψηφιακή υποβολή της αναγγελίας π.χ. η αναγγελία εκ μέρους μιας αλλοδαπής εταιρείας μπορεί να γίνει από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής στην Ελλάδα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας

Σημειώσεις

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον η οντότητα που πραγματοποιεί την αναγγελία δεν δύναται να έχει λογαριασμό στο sepenet (π.χ. αλλοδαπή εταιρεία) η διαδικασία πραγματοποιείται χειρογράφως με κοινοποίηση των απαιτούμενων εγγράφων στην αρμόδια Υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς ΣΕΠΕ, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Επί της διαδικασίας αυτής δεν προβλέπονται έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης, καθώς η αναγγελία Τεχνικού Ασφάλειας δεν συνιστά Διοικητική Πράξη, αλλά Γνωστοποίηση / Αναγγελία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναγγελία Τεχνικού Ασφάλειας Αναγγελία ΤΑ

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Τεχνικού Ασφάλειας σε επιχειρήσεις και υποκαταστήματα


      Μητρώα που τηρούνται

      Αναγγελίες αναθέσεων καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας και Ιατρού Εργασίας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       B8, Q1

       ,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η επιχείρηση που πρόκειται να προβεί στην αναγγελία Τεχνικού Ασφάλειας πρέπει να έχει κωδικούς ΙΚΑ/ΕΡΓΑΝΗ και να έχει δημιουργήσει Λογαριασμό στην πλατφόρμα του πληροφοριακού συστήματος της Επιθεώρησης Εργασίας ως "Εταιρεία". Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν διαθέτει κωδικούς ΙΚΑ/ΕΡΓΑΝΗ, π.χ. αλλοδαπές επιχειρήσεις, οικοδομικές επιχειρήσεις κτλ., η αναγγελία Τεχνικού Ασφάλειας γίνεται χειροκίνητα.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ο Τεχνικός Ασφάλειας, τον οποίο προτίθεται να αναγγείλει η εταιρεία, πρέπει να έχει δημιουργήσει Λογαριασμό στην ψηφιακή πύλη της Επιθεώρησης Εργασίας ως "Τεχνικός Ασφάλειας", να έχει κάνει Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Τεχνικών Ασφάλειας και η Αίτησή του να έχει γίνει αποδεκτή, από το αρμόδιο ΤΕΑΥΕ, ώστε αυτός να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Τεχνικών Ασφάλειας.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, σύμφωνα και με το άρθρο 12 παράγραφος 4 του ν. 3850/2010. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζομένους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, σύμφωνα με το κεφάλαιο Β του ν. 3850/2010.

       Όχι Όχι

      • 1 Σύμβαση μεταξύ επιχείρησης και Τεχνικού Ασφάλειας. Σύμβαση

       Σύμβαση μεταξύ επιχείρησης και Τεχνικού Ασφάλειας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην ηλεκτρονική φόρμα που παρέχεται μέσω του sepenet.gr, την οποία ο εργοδότης θα συμπληρώσει με τα στοιχεία της αναγγελίας Τεχνικού Ασφάλειας, θα πρέπει να επισυναφθεί και η μεταξύ των δύο μερών συναφθείσα Σύμβαση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9164

      • Νόμος 8 3850 2010 84 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις που αφορούν στον Τεχνικό Ασφαλείας σε επιχειρήσεις και υποκαταστήματα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100084

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 7 50067/28 2017 3952 Β

       Περιγραφή Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170203952

      • 1 Εισαγωγή στοιχείων αναγγελίας Τεχνικού Ασφάλειας από την επιχείρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://apps.sepenet.gr/portal/login

       Περιγραφή Αρμόδιο πρόσωπο εισέρχεται με τους κωδικούς της επιχείρησης στο Λογαριασμό που αυτή διατηρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Επιθεώρησης Εργασίας και επιλέγει την ηλεκτρονική υπηρεσία "Αναγγελίες Ι.Ε./Τ.Α". Αρχικά επιλέγει "Δήλωση συνολικού αριθμού απασχολουμένων", ώστε το Σύστημα να υπολογίσει αυτομάτως, βάσει των στοιχείων που θα καταχωρηθούν, τις ελάχιστες απαιτούμενες ώρες απασχόλησης του Τεχνικού Ασφάλειας στην επιχείρηση. Εν συνεχεία ο αρμόδιος της επιχείρησης επιλέγει "Αναγγελίες Τεχνικών Ασφάλειας">"Αναγγελίες Τεχνικών σε επιχειρήσεις και Υποκαταστήματα" και καταχωρεί τα ζητούμενα στοιχεία. Τέλος δρομολογεί την Αναγγελία στον αναφερόμενο Τεχνικό Ασφάλειας. Αναλυτικά οι οδηγίες παρέχονται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://www.hli.gov.gr/odigies-ilektronikon-ypiresion/asfaleia-kai-ygeia-ilektronikes-ypiresies/anangelia-technikou-asfaleias/

       Όχι Όχι


      • 2 Αποδοχή ή απόρριψη της Αναγγελίας από τον Τεχνικό Ασφάλειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://apps.sepenet.gr/portal/login

       Περιγραφή Ο Τεχνικός Ασφάλειας, τον οποίο αφορά η Αναγγελία, εισέρχεται στο Λογαριασμό που διατηρεί στην ψηφιακή πύλη της Επιθεώρησης Εργασίας, ώστε να αποδεχτεί (ή να απορρίψει) την αναγγελία που έχει γίνει για το πρόσωπό του ως Τεχνικού Ασφάλειας. Αναλυτικά οι οδηγίες παρέχονται στην ιστοσελίδα sepenet.gr και ειδικότερα μέσω του συνδέσμου: https://www.hli.gov.gr/odigies-ilektronikon-ypiresion/asfaleia-kai-ygeia-ilektronikes-ypiresies/anangelia-technikou-asfaleias/

       Όχι Όχι


      • 3 Πρωτοκόλληση της Αναγγελίας Τεχνικού Ασφάλειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον ο Τεχνικός Ασφάλειας αποδεχτεί την Αναγγελία, αυτή λαμβάνει αυτομάτως αριθμό πρωτοκόλλου και δρομολογείται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία, βάσει του τόπου του Υποκαταστήματος ή του τόπου που θα παρέχει τις υπηρεσίες του ο Τεχνικός Ασφάλειας.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.