Αναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας σε Πλοία και Ναυπηγικές Εργασίες

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση08f71c4d-d45a-4181-854b-7d9214c474ab 954721

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήματα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΤΕΑΥΕ)

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

30 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία Τεχνικού Ασφάλειας σε πλοία και ναυπηγικές εργασίες. Αυτή η διαδικασία διαφοροποιείται από την αναγγελία Τεχνικού Ασφάλειας για επιχειρήσεις λόγω των διαφορετικών αυτοματοποιημένων ελέγχων που πραγματοποιεί το Πληροφοριακό Σύστημα της Επιθεώρησης Εργασίας και λόγω των διαφορετικών ηλεκτρονικών εντύπων που συμπληρώνονται. Η αναγγελία Τεχνικού Ασφάλειας σε Πλοία και Ναυπηγικές Εργασίες πραγματοποιείται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρονται στην πλατφόρμας του hli.gov.gr μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Η αναγγελία Τεχνικού Ασφάλειας σε Πλοία και Ναυπηγικές Εργασίες είναι προϋπόθεση, ώστε να επιτραπεί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή η εκτέλεση των εργασιών. Η διάρκεια ισχύος της αναγγελίας καταχωρείται από τον εργοδότη, βάσει της προβλεπόμενης διάρκειας των εργασιών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον η οντότητα (εργολάβος, πλοιοκτήτης κλπ) που πραγματοποιεί την αναγγελία δεν δύναται να έχει λογαριασμό στο στο Πληροφοριακό Σύστημα της Επιθεώρησης Εργασίας (π.χ. αλλοδαπή εταιρεία) η διαδικασία πραγματοποιείται χειρογράφως με κοινοποίηση των απαιτούμενων εγγράφων στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία της Επιθεώρησης Εργασίας, βάσει του τόπου των εργασιών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας σε Ναυπηγοεπισκευαστικές Εργασίες

Σημειώσεις

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον η οντότητα (εργολάβος, πλοιοκτήτης κλπ) που πραγματοποιεί την αναγγελία δεν δύναται να έχει λογαριασμό στο Πληροφοριακό Σύστημα της Επιθεώρησης Εργασίας μέσω της πύλης hli.gov.gr (π.χ. αλλοδαπή εταιρεία), η διαδικασία πραγματοποιείται χειρογράφως με κοινοποίηση των απαιτούμενων εγγράφων στην αρμόδια Υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς ΣΕΠΕ, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Επί της διαδικασίας αυτής δεν προβλέπονται έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης, καθώς η αναγγελία Τεχνικού Ασφάλειας δεν συνιστά Διοικητική Πράξη, αλλά Γνωστοποίηση / Αναγγελία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας σε Ναυπηγοεπισκευαστικές Εργασίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας σε πλοία και ναυπηγικές εργασίες


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       B8, Q1

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Η οντότητα (Επιχείρηση, εργολάβος, πλοιοκτήτρια εταιρεία κλπ) που πρόκειται να υποβάλει την Αναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας για τις εργασίες που θα εκτελεστούν σε ένα πλοίο θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Επιθεώρησης Εργασίας και να διατηρεί αντίστοιχους κωδικούς εισόδου στο εν λόγω Σύστημα.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ο Τεχνικός Ασφαλείας, τον οποίο αναγγέλλει ο εργοδότης, θα πρέπει να έχει έχει εγγραφεί στο Μητρώο Τεχνικών Ασφαλείας που διατηρείται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Επιθεώρησης Εργασίας, να διατηρεί Λογαριασμό στο εν λόγω Σύστημα και να διαθέτει αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης. Η εγγραφή στο Μητρώο πραγματοποιείται μετά από αίτηση του Τεχνικού Ασφαλείας και έγκριση ή απόρριψη γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας. Επισημαίνεται ότι ειδικά για τους Τεχνικούς Ασφαλείας που επιθυμούν να αναλαμβάνουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε πλοία, αυτό θα πρέπει να έχει επισημανθεί σε ειδικό πεδίο στην Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Η αναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας σε πλοία και ναυπηγικές εργασίες υπόκειται στις ειδικότερες προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Υ.Α. οικ. 16935/Δ10.104/2010 (ΦΕΚ 1346/Β` 31.8.2010) σχετικά με τον μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων πλοίων, τον ελάχιστο χρόνο απασχόλησης κλπ., καθώς και ενδεχομένως σε ειδικότερες διατάξεις.

       Όχι Όχι

      • 1 Σύμβαση μεταξύ Επιχείρησης και Τεχνικού Ασφάλειας. Σύμβαση

       Σύμβαση μεταξύ Επιχείρησης και Τεχνικού Ασφάλειας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην ηλεκτρονική φόρμα που παρέχεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του hli.gov.gr, την οποία ο εργοδότης θα συμπληρώσει με τα στοιχεία της αναγγελίας Τεχνικού Ασφάλειας, θα πρέπει να επισυναφθεί και η μεταξύ των δύο μερών συναφθείσα Σύμβαση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9164

      • Υπουργική Απόφαση 1, 2, 3, 4, 5 16935/Δ10.104 2010 1346 Β

       Περιγραφή Στην Υπουργική Απόφαση ρυθμίζονται τα χρονικά όρια και οι περιορισμοί που διέπουν την ανάληψη καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας για την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών π.χ. μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πλοίων αναλόγως των συνθηκών και προϋποθέσεων, χρονικά όρια απασχόλησης κλπ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100201346

      • Νόμος 8 3850 2010 84 Α

       Περιγραφή Στο Νόμο αυτό προβλέπεται η υποχρέωση κάθε εργοδότη να κάνει χρήση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100084

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 7 50067 2017 3952 Β

       Περιγραφή Στην ΚΥΑ προβλέπεται η διαδικασία υποβολής της αναγγελία Τεχνικού Ασφάλειας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Σύστηματος της Επιθεώρησης Εργασίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170203952

      • 1 Εισαγωγή στοιχείων αναγγελίας από τον αναγγέλλοντα (Γενικό εργολάβο, πλοιοκτήτρια εταιρεία κλπ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://apps.sepenet.gr/portal/login

       Περιγραφή Αρμόδιο πρόσωπο εισέρχεται με τους κωδικούς της επιχείρησης στο Λογαριασμό που αυτή διατηρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Επιθεώρησης Εργασίας και επιλέγει την ηλεκτρονική υπηρεσία "Αναγγελία Τεχνικού Ασφάλειας σε πλοία και Ναυπηγικές Εργασίες". Αρχικά επιλέγει ή καταχωρεί τα στοιχεία του πλοίου στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες και το οποίο αφορά η αναγγελία. Εν συνεχεία, ο αρμόδιος της επιχείρησης επιλέγει νέα αναγγελία και καταχωρεί τα απαιτούμενα στοιχεία της αναγγελίας, όπως τη διάρκεια των εργασιών, τον τόπο των εργασιών (ναυπηγείο και αρμόδιο λιμεναρχείο), επικινδυνότητα εργασιών, ωράριο απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας κλπ και επισυνάπτει τη Σύμβαση μεταξύ της επιχείρησης που πραγματοποιεί τις εργασίες και του Τεχνικού Ασφάλειας. Τέλος, δρομολογεί την Αναγγελία στον αναφερόμενο Τεχνικό Ασφάλειας. https://www.hli.gov.gr/odigies-ilektronikon-ypiresion/asfaleia-kai-ygeia-ilektronikes-ypiresies/anangelia-technikou-asfaleias-se-nafpigoepiskevastikes-ergasies/

       Σημειώσεις Το Σύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους π.χ. επικινδυνότητα εργασιών βάσει του αριθμού εργαζομένων, ελάχιστες ώρες απασχόλησης του ΤΑ βάσει της επικινδυνότητας κλπ.

       Όχι Όχι


      • 2 Αποδοχή ή απόρριψη της Αναγγελίας από τον Τεχνικό Ασφαλείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://apps.sepenet.gr/portal/login

       Περιγραφή Ο Τεχνικός Ασφαλείας, τον οποίο αφορά η Αναγγελία, εισέρχεται στο Λογαριασμό που διατηρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα, ώστε να αποδεχτεί (ή να απορρίψει) την αναγγελία που έχει γίνει για το πρόσωπό του ως τεχνικού ασφάλειας. https://www.hli.gov.gr/odigies-ilektronikon-ypiresion/asfaleia-kai-ygeia-ilektronikes-ypiresies/anangelia-technikou-asfaleias-se-nafpigoepiskevastikes-ergasies/

       Σημειώσεις Το Σύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους όπως έλεγχο επικάλυψης ωραρίου απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας σε άλλες επιχειρήσεις / πλοία κλπ.

       Όχι Όχι


      • 3 Πρωτοκόλληση της Αναγγελίας του Τεχνικού Ασφάλειας - Ολοκλήρωση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://apps.sepenet.gr/portal/login

       Περιγραφή Εφόσον ο Τεχνικός Ασφάλειας αποδεχτεί την αναγγελία, αυτή λαμβάνει αυτομάτως αριθμό πρωτοκόλλου και δρομολογείται στο αρμόδιο Τμήμα της Επιθεώρησης Εργασίας, βάσει του τόπου εκτέλεσης των ναυπηγικών εργασιών.

       Ναι Ναι


      • 4 Απόρριψη Αναγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Απόρριψη αναγγελίας και τερματισμός διαδικασίας.

       Σημειώσεις Εκτελούνται ενέργειες, κατά την απόρριψη της αναγγελίας, όπως σχετική ενημέρωση εταιρίας.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.