Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Προπονητή Αθλητών για απόφοιτους ΣΕΦΑΑ, Ι.Ε.Κ. UEFA και Σχολών προπονητών ΓΓΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc66bb6c0-31ae-4a7c-a40d-bc4d6cd30fc8 225771 Announcement of the exercise of the profession of sports coach for graduates of SEFAA or TEFAA, IEK, GSS or UEFA coaching schools

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αριθμός δικαιολογητικών

6 + (
1
)

Κόστος

147 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητή αθλητών από αποφοίτους ΣΕΦΑΑ ή ΤΕΦΑΑ, ΙEK, σχολών προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) ή της UEFA. Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας παρέχεται η δυνατότητα σε αποφοίτους ΣΕΦΑΑ ή ΤΕΦΑΑ, ΙEK, σχολών προπονητών της ΓΓΑ ή της UEFA να ασκήσουν το επάγγελμα του προπονητή αθλητών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος προπονητή αθλητών

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική Προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Εντός της προθεσμίας των ενενήντα (90) ημερών η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δύναται να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα στοιχεία που υπέβαλε. Μετά την παρέλευση άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι ο ενδιαφερόμενος ασκεί ελεύθερα το επάγγελμα του προπονητή (άρθρο 3 του ν. 3919/2011). Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004).

    NACE

    • 85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή αθλητών για αποφοίτους Σχολής ή Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ ή ΤΕΦΑΑ), ΙEK, Σχολών Προπονητών ΓΓΑ ή UEFA

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Προπονητή Αθλητών για Αποφοίτους ΣΕΦΑΑ ή ΤΕΦΑΑ, ΙΕΚ, Σχολών Προπονητών ΓΓΑ ή UEFA

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,


      • 1 Εκπαιδευτικές Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Σχολής ή Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ ή ΤΕΦΑΑ) με κύρια ή πρώτη ή δευτερεύουσα ειδικότητα σε συγκεκριμένο άθλημα ή σε άθλημα που ο ενδιαφερόμενος έχει διδαχθεί επιτυχώς ως μάθημα με βάση το πιστοποιητικό σπουδών.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Δίπλωμα σχολής προπονητών της ΓΓΑ ή της Εθνικής Σχολής Προπονητών και, προκειμένου για απόφοιτους σχολών προπονητών της ΓΓΑ πριν το 2016, και απολυτήριο λυκείου.

       Ναι Ναι

      • 3 Εκπαιδευτικές Δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 ή ισότιμο τίτλο που απονέμεται στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) με ειδικότητα στο οικείο άθλημα ή κλάδο άθλησης.

       Ναι Ναι

      • 4 Εκπαιδευτικές Δίπλωμα σχολής προπονητών της παρ. 5 του άρθρου 31Β του ν. 2725/1999 επιπέδου τουλάχιστον UEFA B όσον αφορά στο ποδόσφαιρο και απολυτήριο λυκείου ή ισότιμο ή ανώτερο τίτλο σπουδών.

       Ναι Ναι

      • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην υφίσταται αμετάκλητη καταδίκη για τα αδικήματα της παραγράφου 1 περιπτώσεις β ΄και γ΄ του άρθρου 3 του ν. 2725/1999.

       Όχι Όχι

      • 6 Ιατρικές Υποβολή των απαιτούμενων ιατρικών γνωματεύσεων.

       Όχι Όχι

      • 7 Πιστοποίησης Κατοχή διπλώματος εκπαίδευσης ή πιστοποιητικού πρώτων βοηθειών από πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο.

       Όχι Όχι

      • 1 Προπονητής αθλητών 147 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1414

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 1 Πτυχίο ΣΕΦΑΑ ή ΤΕΦΑΑ και δίπλωμα πρώτης ή κύριας ή δευτερεύουσας ειδικότητας ή πτυχίο ΣΕΦΑΑ ή ΤΕΦΑΑ και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από το οποίο να προκύπτει η διδαχή του μαθήματος ή πτυχίο ΣΕΦΑΑ ή ΤΕΦΑΑ και βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας με την οποία βεβαιώνεται αθλητική εμπειρία επτά (7) ετών στην ανώτατη κατηγορία του αθλήματος Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο ΣΕΦΑΑ ή ΤΕΦΑΑ και δίπλωμα πρώτης ή κύριας ή δευτερεύουσας ειδικότητας ή πτυχίο ΣΕΦΑΑ ή ΤΕΦΑΑ και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από το οποίο να προκύπτει η διδαχή του μαθήματος ή πτυχίο ΣΕΦΑΑ ή ΤΕΦΑΑ και βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας με την οποία βεβαιώνεται αθλητική εμπειρία επτά (7) ετών στην ανώτατη κατηγορία του αθλήματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Δίπλωμα αποφοίτησης σχολής προπονητών ΓΓΑ ή της Εθνικής Σχολής Προπονητών και, προκειμένου για απόφοιτους σχολών προπονητών πριν το 2016, απολυτήριο λυκείου ή ισότιμο ή ανώτερο τίτλο σπουδών. Αποδεικτικό σπουδών

       Δίπλωμα αποφοίτησης σχολής προπονητών ΓΓΑ ή της Εθνικής Σχολής Προπονητών και, προκειμένου για απόφοιτους σχολών προπονητών πριν το 2016, απολυτήριο λυκείου ή ισότιμο ή ανώτερο τίτλο σπουδών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2825

      • 3 Δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 ή ισότιμο τίτλο που απονέμεται στους απόφοιτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) με ειδικότητα στο οικείο άθλημα ή κλάδο άθλησης Αποδεικτικό σπουδών

       Δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 ή ισότιμο τίτλο που απονέμεται στους απόφοιτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) με ειδικότητα στο οικείο άθλημα ή κλάδο άθλησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2825

      • 4 Δίπλωμα σχολής προπονητών επιπέδου τουλάχιστον UEFA Β όσον αφορά στο ποδόσφαιρο και απολυτήριο λυκείου ή ισότιμο ή ανώτερο τίτλο σπουδών. Αποδεικτικό σπουδών

       Δίπλωμα σχολής προπονητών επιπέδου τουλάχιστον UEFA Β όσον αφορά στο ποδόσφαιρο και απολυτήριο λυκείου ή ισότιμο ή ανώτερο τίτλο σπουδών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2825

      • 5 Ιατρική γνωμάτευση παθολόγου είτε από δημόσιο νοσοκομείο είτε από ιδιώτη ιατρό. Γνωμάτευση

       Ιατρική γνωμάτευση παθολόγου είτε από δημόσιο νοσοκομείο είτε από ιδιώτη ιατρό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 6 Ιατρική γνωμάτευση ακτινολόγου είτε από δημόσιο νοσοκομείο είτε από ιδιώτη ιατρό. Γνωμάτευση

       Ιατρική γνωμάτευση ακτινολόγου είτε από δημόσιο νοσοκομείο είτε από ιδιώτη ιατρό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 7 Ιατρική γνωμάτευση ψυχιάτρου είτε από δημόσιο νοσοκομείο είτε από ιδιώτη ιατρό. Γνωμάτευση

       Ιατρική γνωμάτευση ψυχιάτρου είτε από δημόσιο νοσοκομείο είτε από ιδιώτη ιατρό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 8 Δίπλωμα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, από πιστοποιημένο φορέα, από το οποίο να προκύπτει κατ ελάχιστον η εκπαίδευση σε πρόγραμμα καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και χρήσης αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή. Πιστοποητικό παρακολούθησης επαγγελματικής κατάρτισης

       Δίπλωμα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, από πιστοποιημένο φορέα, από το οποίο να προκύπτει κατ ελάχιστον η εκπαίδευση σε πρόγραμμα καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και χρήσης αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7835

      • 9 Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Αναζητείται αυτεπάγγελτα εφόσον εκδίδεται από ημεδαπές αρχές. Εναλλακτικά, για την ταχύτερη διεκπεραίωση του αιτήματος, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εκδώσει αντίγραφο ποινικού μητρώου μέσω του ιστότοπου www.gov.gr.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 10 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Νόμος 50 4908 2022 52 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε με τον ν. 4809/2021.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100052

      • Νόμος 63 4818 2021 124 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 31 Α του ν. 2725/1999.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100124

      • Νόμος 36, 37, 38 4809 2021 102 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση του άρθρου 31 "Προπονητής" του ν. 2725/1999, προσθήκη άρθρου 31Α "Επίπεδα Προπονητών" στον ν. 2725/1999 και προσθήκη άρθρου 31Β "Εθνική Σχολή Προπονητών" στον ν. 2725/1999.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100102

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 8639 2013 963 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 364/10-1-2013.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200963

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 364 2013 18 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε) διαδικασιών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200018

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή στο ΚΕΠ – ΕΚΕ.

       Σημειώσεις Εάν η αίτηση υποβληθεί στο ΚΕΠ – ΕΚΕ, ο υπάλληλος που την παραλαμβάνει προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας και εφόσον είναι πλήρης τη διαβιβάζει στη Γενική Γραμματία Αθλητισμού. Σε αντίθετη περίπτωση ζητά συμπληρωματικά στοιχεία.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης και διαβίβαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον η αίτηση υποβληθεί στη ΓΓΑ, είτε έντυπα είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αίτηση πρωτοκολλείται από το αρμόδιο Τμήμα και διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού και στη συνέχεια στο Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού της Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος ορθότητας και πληρότητας - Σύνταξη απαντητικού εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών, αναζητεί (αυτεπάγγελτα) αντίγραφο του ποινικού μητρώου και συντάσσει σχέδιο απαντητικού εγγράφου με το οποίο γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο η ένταξή του στο μητρώο προπονητών και το επίπεδο προπονητή στο οποίο επιτρέπεται να ασκεί το επάγγελμα προπονητή. Το σχέδιο εγγράφου προσυπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος και διαβιβάζεται για προσυπογραφή στον Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού.

       Όχι Όχι


      • 6 Υπογραφή σχεδίου εγγράφου από Διευθυντή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Διευθυντής Αγωνιστικού Αθλητισμού προσυπογράφει το σχέδιο εγγράφου και το προωθεί προς υπογραφή στον Γενικό Διευθυντή Οργάνωσης Αθλητισμού.

       Όχι Όχι


      • 7 Υπογραφή σχεδίου εγγράφου από Γενικό Διευθυντή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης Αθλητισμού υπογράφει το σχέδιο εγγράφου.

       Όχι Όχι


      • 8 Εγγραφή στο Μητρώο και διεκπεραίωση του απαντητικού εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων εγγράφει τον ενδιαφερόμενο στο ψηφιακό μητρώο προπονητών και του αποστέλλει το απαντητικό έγγραφο, με κοινοποίηση στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, καθώς και στον οικείο σύνδεσμο ή ομοσπονδία προπονητών.

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.