Αναγγελία έναρξης λειτουργίας σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων σε περίπτωση παραχώρησης εκμετάλλευσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbba0e396-f86e-4991-9e57-90df8e3213e1 396864 Notification of the commencement of the truck stations' operation (type A) for the loading and unloading of goods, in case of concession

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

35 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη μεταβίβαση ισχύουσας άδειας λειτουργίας σταθμoύ φορτηγών αυτοκινήτων, για φορτοεκφόρτωση ή και προσωρινή αποθήκευση εμπορευμάτων, τύπου Α (με ωφέλιμη επιφάνεια από 250 τ.μ. έως 800 τ.μ., όπως ορίζεται στο άρθρο 9 (παρ. 3.1), του π.δ. 79/2004, χωρίς αντλίες καυσίμων, σε νέα εκμεταλλεύτρια μεταφορική ή διαμεταφορική επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του νέου εκμεταλλευτή.

Σημειώσεις

Στην εγκύκλιο 13929/929/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ), παρέχονται υποδείγματα αιτήσεων στο Παράρτημα Ι.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική διοικητική προσφυγή - Αιτήσεις θεραπείας (άρθρο 227 του ν. 3852/2010)
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε που έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης της οικίας Περιφέρειας (έως τον ορισμό Επόπτη Ο.Τ.Α), εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση της απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 118 και 131 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄). Στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται αίτηση θεραπείας τόσο κατά της απόφασης, όσο και κατά των παραλείψεων νόμιμης ενέργειας των αρμόδιων οργάνων, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός της ίδιας προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση.

    NACE

    • 52.29 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
    • 52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εμπορευματικού σταθμού αυτοκινήτων (τύπου Α), λόγω μεταβίβασης σε νέο κάτοχο (χωρίς αντλίες καυσίμου).

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία έναρξης λειτουργίας σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων (τύπου Α) για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, σε περίπτωση παραχώρησης εκμετάλλευσης (χωρίς αντλίες καυσίμων)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email, Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Η άδεια λειτουργίας ή η βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας του σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων για Φορτοεκφόρτωση Εμπορευμάτων, τύπου Α (με εγκαταστάσεις ωφέλιμης επιφάνειας από 250 τ.μ. έως 800 τ.μ.), χωρίς Εγκατάσταση Αντλιών Καυσίμων, ο οποίος μεταβιβάζεται σε νέο κάτοχο, θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών (νέος εκμεταλλευτής) να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Κτιριακές Οι εγκαταστάσεις του υπό μεταβίβαση (σε νέο εκμεταλλευτή) σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων, δεν πρέπει να έχουν μεταβληθεί και να είναι σύμφωνες με τα σχεδιαγράμματα που συνοδεύουν την ισχύουσα άδεια λειτουργίας ή τη βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας του σταθμού.

       Όχι Όχι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νέου εκμεταλλευτή του σταθμού. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νέου εκμεταλλευτή του σταθμού.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Α. Στην περίπτωση που ο νέος εκμεταλλευτής του σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων είναι φυσικό πρόσωπο το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης έχει ως εξής: "1. Ότι έχω το νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων που βρίσκεται επί της οδού (όνομα και αρίθμηση οδού) στο Δήμο (όνομα του Δήμου) και 2. Ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στις εγκαταστάσεις του σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων, έπειτα από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του ή της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας του." Β. Στην περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του σταθμού είναι νομικό πρόσωπο το κείμενο της Υπεύθυνης δήλωσης του/των νομίμων εκπροσώπων της εκμεταλλεύτριας του σταθμού εταιρίας έχει ως εξής: "Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία ( ) αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι: 1. Η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ έχει το νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων που βρίσκεται επί της οδού (όνομα και αρίθμηση οδού) στο Δήμο (όνομα του Δήμου) και 2. Δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στις εγκαταστάσεις του σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων, έπειτα από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του ή της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας του."

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 3 3919 2011 32 Α

       Περιγραφή Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων. Στα άρθρα 1, 2 και 3 ορίζονται οι προϋποθέσεις για την κατάργηση των διαδικασιών αδειοδότησης και εφαρμογή της διαδικασίας "Αναγγελίας" λειτουργίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100032

      • Προεδρικό Διάταγμα 79 2004 62 Α

       Περιγραφή Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπορευματικών σταθμών αυτοκινήτων). Στο εν λόγω π.δ. 79/2004 καθορίζονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να διαθέτει ο εκμεταλλευτής του υφιστάμενου σταθμού που πρόκειται να μεταβιβαστεί / παραχωρηθεί.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100062

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 81590/1446/Φ.4.2. 2015 3002 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.). Στην παράγραφο 1 της εν λόγω απόφασης, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι, η διαδικασία "Αναγγελίας έναρξης λειτουργίας σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων" μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150203002

      • Εγκύκλιος 13929/929 2014

       Περιγραφή Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3919/2011 όπως ισχύει. Στην εγκύκλιο περιγράφεται η διαδικασία αναγγελίας των εγκαταστάσεων αυτών και δίνονται πρότυπα έντυπα αιτήσεων για την εν λόγω διαδικασία. Ειδικότερα, στη σελίδα 9 της εγκυκλίου, για τους σταθμούς φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, αναφέρεται ότι: "Στο π.δ. 79/2004 (Α’62), όπως ισχύει καταργείται η αναφορά σε «άδεια ίδρυσης» και «άδεια λειτουργίας» στα Άρθρα 10, 15, 16 ή όπου αλλού αναφέρεται." Στο εδάφιο 10, της ενότητας «Διαδικασία αναγγελία έναρξης λειτουργίας» της εγκυκλίου αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι: «... όποιες εκ των εν θέματι επιχειρήσεων διαθέτουν εγκαταστάσεις διάθεσης καυσίμων δεν συμπεριλαμβάνονται στις εν θέματι εγκαταστάσεις της παρούσας ...... και για την σύννομη λειτουργία αυτών χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η διαδικασία αδειοδότησης των εγκαταστάσεων διάθεσης καυσίμων (...) διέπεται από ισχύουσα νομοθεσία η οποία εξαιρείται από την εφαρμογή των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011, όπως ισχύει. Το ίδιο ισχύει και για τις τυχόν συμπληρωματικές εγκαταστάσεις αντλιών για τη παροχή καυσίμων σε οχήματα στους Εμπορευματικούς Σταθμούς φορτηγών αυτοκινήτων και στους Σταθμούς Υπεραστικών Λεωφορείων». Η Εγκύκλιος τροποποιήθηκε με τις υπ. αρ. 31927/2097/2014 (ΒΙΙΩ1-6ΝΝ) και 46678/3013/1.8.2014 (705Κ1-0ΘΔ) εγκυκλίους.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%99%CE%9A51-%CE%95%CE%9E%CE%9D

       ΑΔΑ ΒΙΚ51-ΕΞΝ

      • Εγκύκλιος 46678/3013 2014

       Περιγραφή Επέκταση εφαρμογής και τροποποίηση της αρίθμ. εγκυκλίου 13929/929/11-3-2014 περί της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων. Περιλαμβάνει τροποποιήσεις της αρχικής εγκυκλίου, όσον αφορά την παρ. 11 (σελ. 7) της Ενότητας «Διαδικασία αναγγελίας έναρξης λειτουργίας», η οποία αφορά και τη διαδικασία μεταβίβασης των εν λόγω υφιστάμενων σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων σε νέο εκμεταλλευτή.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/705%CE%9A1-0%CE%98%CE%94

       ΑΔΑ 705Κ1-0ΘΔ

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας


       Περιγραφή Στις περιπτώσεις αλλαγής δικαιούχου, είτε της ισχύουσας άδειας λειτουργίας, είτε της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας του Σταθμού, η διενέργεια αυτοψίας για τη διαπίστωση τυχόν επελθούσας μεταβολής στην εν γένει εγκατάσταση, αντικαθίσταται από αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του νέου δικαιούχου. Πριν την εκκίνηση της διαδικασίας θα πρέπει να γίνει έλεγχος για την ισχύ των προϋποθέσεων μεταβίβασης του εν λόγω σταθμού.

       Σημειώσεις Για περιπτώσεις μεταβίβασης του Σταθμού θα ακολουθείται η διαδικασία αντίστοιχη με αυτή της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας της δραστηριότητας, όπως ορίζεται στην παρ. 1 της τελευταίας ενότητας "Μεταβατικό Στάδιο", της υπ. αρ. οικ.13929/929/11.3.2014 εγκυκλίου.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή Αίτησης Αναγγελίας αλλαγής δικαιούχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στη εγκύκλιο 13929/929/2014 (ΒΙΚ51-ΕΞΝ), παρέχονται παραδείγματα αιτήσεων στο Υπόδειγμα Ι.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση ενδεχόμενων αλλαγών και άλλων στοιχείων του Σταθμού θα πρέπει τα υποβληθούν και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά (υπ. αρ. οικ. 13929/929/11.3.2014 εγκύκλιος, Υπόδειγμα ΙΙΙ.6).

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Στη εγκύκλιο 13929/929/2014 (ΒΙΚ51-ΕΞΝ), παρέχονται παραδείγματα αιτήσεων στο Υπόδειγμα Ι.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση ενδεχόμενων αλλαγών και άλλων στοιχείων του Σταθμού θα πρέπει τα υποβληθούν και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά (υπ. αρ. οικ. 13929/929/11.3.2014 εγκύκλιος, Υπόδειγμα ΙΙΙ.6).

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών -Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση του αιτήματος η αρμόδια Υπηρεσία προβαίνει σε έλεγχο της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών (εγκύκλιος 13929/929/2014 (ΒΙΚ51-ΕΞΝ), τα οποία ενδέχεται να απαιτηθούν.

       Σημειώσεις Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, η αρμόδια Υπηρεσία χορηγεί στον ενδιαφερόμενο Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος, διαφορετικά ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση του αιτήματος για τις ελλείψεις πληρότητας του φακέλου.

       Όχι Όχι


      • 5 Εξέταση και Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση προβαίνει στην εξέταση και τον έλεγχο της ορθότητας των δικαιολογητικών, εντός ενός (1) μηνός από τη χορήγηση της Βεβαίωσης Υποβολής Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας, µε σκοπό τη διαπίστωση ότι συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις δραστηριοποίησης. Εάν δεν συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, η ανωτέρω Υπηρεσία απαγορεύει τη λειτουργία της επιχείρησης, ενημερώνοντας εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους.

       Σημειώσεις Εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία χορήγησης της Βεβαίωσης Υποβολής Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας της δραστηριότητας, οι Υπηρεσίες δύνανται να ζητήσουν από τον αιτούντα την παροχή πρόσθετων στοιχείων ή διευκρινίσεων, επί των ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, τάσσοντας προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας Νέου Δικαιούχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών και εφόσον η Υπηρεσία διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδει Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας του Σταθμού στο όνομα του νέου δικαιούχου.

       Σημειώσεις O νέος εκμεταλλευτής του Σταθμού, στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, δηλαδή έπειτα από την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από τη χορήγηση Βεβαίωσης Υποβολής Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας υπό νέο εκμεταλλευτή, δύναται να ζητήσει τη σχετική Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας του Σταθμού, από την αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με την παρ. 4, του άρθρου 10, του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α’).

       Ναι Ναι


      • 7 Μη έγκριση Μεταβίβασης του Σταθμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση του Σταθμού σε νέο εκμεταλλευτή, η αρμόδια Υπηρεσία απαγορεύει την έγκριση μεταβίβασης, ενημερώνοντας εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.