Αναγγελία δραστηριοποίησης πλοίου ως ρυμουλκού λιμένα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4553c1a3-d580-4072-b94b-f6cba0a3b5b2 937592

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Λιμενικές Αρχές

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  4

  Κόστος

  2053.87

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία δραστηριοπoίησης πλοίου ως ρυμουλκού λιμένα. Για την απασχόληση ρυμουλκού σε ρυμουλκικές εργασίες λιμένος απαιτείται η παραλαβή από την Λιμενική Αρχή της βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων δραστηριοποίησης πλοίου ως ρυμουλκού λιμένα.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι


  Παρατηρήσεις

  Για την απόκτηση της άδειας του ρυμουλκού λιμένος το ρυμουλκό πρέπει να είναι ηλικίας μικρότερης των 20 ετών. Εντός πενήντα (50) ημερών από την αναγγελία άσκησης επαγγέλματος, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκηση του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32), όπως ισχύει. Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Διοικητική Αρχή (αρμόδια Λιμενική Αρχή), σύμφωνα με την παρ. 4 εδ. γ του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Αναγγελία δραστηριοποίησης πλοίου ως ρυμουλκού λιμένα

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Τεχνικές Για την απόκτηση της βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων δραστηριοποίησης πλοίου ως ρυμουλκού λιμένα, το ρυμουλκό πρέπει να είναι ηλικίας μικρότερης των 20 ετών


        Όχι Όχι

       • 2 Τεχνικές Το ρυμουλκό να διαθέτει έγγραφο εθνικότητας και τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις πιστοποιητικά ασφαλείας του σκάφους.


        Όχι Όχι

       • 3 Άλλο Ο πλοιοκτήτης αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτελέσεως, από το ρυμουλκό, φυλακών ασφαλείας στο λιμάνι. Η υποχρέωση αυτή θα καταχωρείται στην χορηγούμενη άδεια και δεν παρέχει δικαίωμα για αποζημίωση από το Δημόσιο ανεξάρτητα από την παροχή ή όχι υπηρεσιών κατά την διάρκεια φυλακής του ρυμουλκού.


        Όχι Όχι

       • 1 Παράβολο υπέρ του Δημοσίου που προβλέπονται από το άρθρο 39 του ν. 2008/1992 (Α΄16): 1. Για την έκδοση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την δραστηριοποίηση πλοίου ως ρυμουλκό λιμένα από τις λιμενικές αρχές, καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους 500.000 δρχ για κάθε ρυμουλκό. 1. Ειδικότερα για την έκδοση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την δραστηριοποίηση πλοίου ως ρυμουλκό λιμένα από τις λιμενικές αρχές Πειραιώς, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης, καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους 1.000.000 δρχ για κάθε ρυμουλκό. 1467.05 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Όχι

       • 2 Εισφορά υπέρ του Ν.Α.Τ. που προβλέπονται από το άρθρο 39 του ν. 2008/1992 (Α΄16): 1. Για την έκδοση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την δραστηριοποίηση πλοίου ως ρυμουλκό λιμένα από τις λιμενικές αρχές, καταβάλλεται εισφορά υπέρ του Ν.Α.Τ. ύψους 500 δρχ ανά ίππο ισχύος μηχανής. 1. Ειδικότερα για την έκδοση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την δραστηριοποίηση πλοίου ως ρυμουλκό λιμένα από τις λιμενικές αρχές Πειραιώς, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης, καταβάλλεται εισφορά υπέρ του Ν.Α.Τ. ύψους 1.250 δρχ ανά ίππο ισχύος μηχανής. 586.82 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Είδος κόστους Τέλος

        Όχι

       • 1 Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας Αντίγραφο εγγράφου

        Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6866

       • 2 Ευκρινές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου Αντίγραφο εγγράφου

        Ευκρινές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι 6866

       • 3 Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης Αντίγραφο εγγράφου

        Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι 6866

       • 4 Ευκρινές φωτοαντίγραφο ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα Αντίγραφο εγγράφου

        Ευκρινές φωτοαντίγραφο ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι 6866

       • 5 Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Εγγράφου Εθνικότητας του ρυμουλκού Αντίγραφο εγγράφου

        Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Εγγράφου Εθνικότητας του ρυμουλκού

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6866

       • 6 Ευκρινές φωτοαντίγραφα των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις πιστοποιητικών ασφαλείας του πλοίου. Αντίγραφο εγγράφου

        Ευκρινές φωτοαντίγραφα των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις πιστοποιητικών ασφαλείας του πλοίου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6866

       • 7 Υπεύθυνη δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), του πλοιοκτήτη, στην οποία δηλώνεται ότι: “αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης από το ρυμουλκό φυλακών ασφαλείας στο λιμένα”.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • Υπουργική Απόφαση 4 3131.1/01/93 1993 336 Β

        Περιγραφή Περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένος και ρυμουλκών λιμένος

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930200336

       • 1 Παραλαβή της Αίτησης - Υ.Δ.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Παραλαβή της αναγγελίας από τη Λιμενική Αρχή για την έκδοση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση πλοίου ως ρυμουλκού λιμένα

        Όχι Όχι


       • 2 Βεβαίωση υποβολής αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Έκδοση υποβολής βεβαίωσης αιτήματος αναγγελίας για τη δραστηριοποίηση πλοίου ως ρυμουλκού λιμένα

        Όχι Όχι


       • 3 Έλεγχος προϋποθέσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Έλεγχος προϋποθέσεων για την έκδοση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση πλοίου ως ρυμουλκού λιμένα

        Σημειώσεις Εντός πενήντα (50) ημερών από την αναγγελία άσκησης επαγγέλματος, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκηση του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32), όπως ισχύει. Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Διοικητική Αρχή (αρμόδια Λιμενική Αρχή), σύμφωνα με την παρ. 4 εδ. γ του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

        Όχι Όχι


       • 4 Έκδοση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση πλοίου ως ρυμουλκού λιμένα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Έκδοση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση πλοίου ως ρυμουλκού λιμένα

        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.