Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής πρώτου κύκλου (πτυχίο)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5d3cd1bf-918b-4ca9-9001-6e6b8486b8e1 531918

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης, ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • eDoatap Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών αλλοδαπής

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 19

Κόστος

184,32 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής πρώτου (1ου) κύκλου (πτυχίο) και οι ενδιαφερόμενοι\ες υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας: https://e-doatap.doatap.gr.

Μετά την είσοδο στην πλατφόρμα οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και να ενημερώνονται για την εξέλιξη και το ιστορικό των αιτήσεών τους. Η διαδικασία αναγνώρισης πτυχίου απευθύνεται σε κατόχους Βασικού Τίτλου (πτυχίο) ή Βασικού Τίτλου με συνυποβολή Μεταπτυχιακού Τίτλου αν η αίτηση αναγνώρισης του τίτλου αφορά στην ακαδημαϊκή ισοδυναμία πτυχίων/διπλωμάτων πενταετούς (5ετούς) διάρκειας σπουδών της ημεδαπής επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η αίτηση αναγνώρισης αφορά σε Βασικό Τίτλο (πτυχίο) και εκτός της ισοδυναμίας του, υπάρχει η επιλογή της αναγνώρισης και της αντιστοιχίας του συγκεκριμένου τίτλου ως εξής:

Ισοδυναμία Πτυχίου για την Αναγνώριση του κρινόμενου τίτλου ή Ισοδυναμία και Αντιστοιχία Πτυχίου για την Αναγνώριση του κρινόμενου τίτλου και αντιστοίχιση του με συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

1. Η έναρξη διαδικασίας αναγνώρισης προϋποθέτει την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμπεριλαμβανόμενων και των δικαιολογητικών που αποστέλλονται από τα Πανεπιστήμια στον ΔΟΑΤΑΠ για αντιπαραβολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα που αναφέρονται στην ενότητα "Τι θα χρειαστείτε" της παρούσας διαδικασίας και στο αναρτημένο αρχείο "Δικαιολογητικά για 1ο Κύκλο Σπουδών" στην ιστοσελίδα του ΔΟΑΤΑΠ https://e-doatap.doatap.gr/ στην ενότητα Έντυπα και οδηγίες. 2. Τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού δύναται να ζητούν πρόσθετα στοιχεία και να καλούν τον ενδιαφερόμενο για συμπληρωματικές επεξηγήσεις. 3. Το πιστοποιητικό καλής γνώσης της γλώσσας διεξαγωγής του προγράμματος σπουδών που έχει αποκτηθεί πριν από την εγγραφή σας στο πρόγραμμα σπουδών, ενδέχεται να ζητηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της επεξεργασίας της αίτησης.

Η ολοκλήρωση αιτημάτων αναγνώρισης πτυχίων Ιατρικής ή Οδοντιατρικής που έχουν απονεμηθεί από Ιδρύματα κρατών μελών της Ε.Ε. πριν την ένταξή τους στην Ε.Ε. ή κρατών εκτός Ε.Ε. απαιτεί την επιτυχή εξέταση σε σειρά μαθημάτων που ορίζει ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση αναγνώρισης πτυχίου ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της αλλοδαπής

Σημειώσεις

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και τα υποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Οι αλλοδαποί πολίτες που δεν διαθέτουν ΑΦΜ πρέπει να ταυτοποιηθούν από τον Οργανισμό και κατόπιν να τους αποσταλούν τα στοιχεία πρόσβασης τους (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) στη δικτυακή πύλη.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Κωδικοί πρόσβασης από το Π.Σ. e-doatap

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση επανεξέτασης
    
    Οι αιτήσεις επανεξέτασης των αποφάσεων αναγνώρισης ή μη τίτλων σπουδών πρώτου κύκλου σπουδών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ασκούνται εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης στον ενδιαφερόμενο.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης αλλοδαπής πρώτου (1ου) κύκλου (πτυχίο)

      Επίσημος τίτλος

      Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής πρώτου (1ου) κύκλου (πτυχίο)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Μητρώα που τηρούνται

      E-doatap

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Εκπαιδευτικές Κατοχή Ακαδημαϊκού Τίτλου Σπουδών Αλλοδαπής.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η είσοδος στην εν λόγω πλατφόρμα πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet για ημεδαπούς πολίτες.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Οι αλλοδαποί πολίτες που δεν διαθέτουν ΑΦΜ, πρέπει να ταυτοποιηθούν από τον Οργανισμό και κατόπιν να τους αποσταλούν τα στοιχεία πρόσβασης τους (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) στην δικτυακή πύλη.

       Ναι Ναι

      • 1 Το τέλος που καταβάλλεται για την εξέταση της αίτησης του προς Αναγνώριση Βασικό Τίτλου (Πτυχίο) είναι αξίας 180,00 €, πλέον τελών χαρτοσήμου (τελικό ποσό 184,32 €). Το ποσό αυτό κατατίθεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. Λογαριασμού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 26072595, IBAN: GR05 0100 0240 0000 0002 6072 595). Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται ως καταθέτης ο πολίτης που υποβάλλει την αίτηση αναγνώρισης. 184.32 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.doatap.gr/paravola/

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ευκρινές φωτοαντίγραφο (στη περίπτωση ταυτότητας ή διαβατηρίου της αλλοδαπής, ευκρινές φωτοαντίγραφο του αντιγράφου που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο της ημεδαπής).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο «Έντυπα – Οδηγίες» της αρχικής σελίδας e-doatap ή στον ιστότοπο του Οργανισμού http://...ap.gr/

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Έντυπο/Δήλωση συγκατάθεσής για αναζήτηση πιστοποιητικών τίτλου σπουδών. Δήλωση

       Έντυπο/Δήλωση συγκατάθεσής για αναζήτηση πιστοποιητικών τίτλου σπουδών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Συμπληρώνεται και υπογράφεται μόνο από τον\την ενδιαφερόμενο\η για κάθε ένα από τα Ιδρύματα όπου σπούδασε για την απόκτηση του κρινόμενου τίτλου. Με το έντυπο/φόρμα δήλωσης, εξουσιοδοτείται ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να ζητά από το/τα Ίδρυμα/Ιδρύματα διευκρινιστικά/συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν τον/τους τίτλο/ους σπουδών του. Είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο «Έντυπα – Οδηγίες» της αρχικής σελίδας e-doatap ή στον ιστότοπο του Οργανισμού https://e-doatap.doatap.gr/

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 4 Επιπρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Επιπρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατά περίπτωση, απαιτούνται επιπρόσθετα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ανατρέχουν στην πύλη e-doatap ώστε να πληροφορούνται για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την περίπτωσή τους. Επισύναψη επιπλέον εγγράφων βοηθητικών για την αναγνώριση του πτυχίου (μέχρι 10 επιπλέον αρχεία).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 5 Βασικός Τίτλος Σπουδών προς αναγνώριση (Πτυχίο) ή και μεταπτυχιακού τίτλου στις περιπτώσεις συνεκτίμησης Βασικού Τίτλου και Μεταπτυχιακού για την αναγνώριση ισοδυναμίας με πενταετή τίτλο (βλ. σημείο 7). Αποδεικτικό σπουδών

       Βασικός Τίτλος Σπουδών προς αναγνώριση (Πτυχίο) ή και μεταπτυχιακού τίτλου στις περιπτώσεις συνεκτίμησης Βασικού Τίτλου και Μεταπτυχιακού για την αναγνώριση ισοδυναμίας με πενταετή τίτλο (βλ. σημείο 7).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντίγραφο του τίτλου 1ου κύκλου σπουδών (βασικού τίτ-λου) του οποίου ζητείται η αναγνώριση, το οποίο είτε Α) θα φέρει θεώρηση για την γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE) *(παρατίθεται επεξήγηση παρακάτω) και, κατόπιν, νόμιμη επικύρωση από μία από τις παρακάτω ελληνικές αρχές: i. τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος ή ii. Έλληνα δικηγόρο ή iii. την Πρεσβεία/Προξενείο της Ελλάδος στην χώρα που εκδίδεται το έγγραφο Επιπλέον, πρέπει να υποβληθεί και επίσημη μετάφραση** (παρατίθεται επεξήγηση παρακάτω) αν ο τίτλος εκδίδεται σε γλώσσα πλην της ελληνικής, αγγλικής ή γαλ-λικής γλώσσας. είτε Β) Σε περίπτωση που δεν φέρει θεώρηση για την γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE) και εφόσον ο τίτλος εκδίδεται στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα, μπορεί να επισυναφθεί απλό αντίγραφο του τίτλου στην αίτηση αλλά ο αιτών οφείλει να ενημερώσει το Πανεπιστήμιο να τον αποστείλει και στον ΔΟΑΤΑΠ για αντιπαραβολή (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο protocol_A@doatap.gr) ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

       • Η θεώρηση των ανωτέρω δικαιολογητικών με τη σφραγίδα APOSTILLE γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία στη χώρα έκδοσής τους. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον σύνδεσμο https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41.
       Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.
        • Οι επίσημες μεταφράσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών (εκτός αν αυτά είναι στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα) γίνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών στον σύνδεσμο: Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών - Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών (https://www.mfa.gr/ypiresies-gia-ton-politi/metafrastiki-ypiresia/i-metaphrastiki-ypiresia.html), ή από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μεταφράσεως και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή από δικηγόρο στην Ελλάδα που βεβαιώνει ότι πρόκειται για μετάφραση του συγκεκριμένου εγγράφου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 6 Παράρτημα διπλώματος (Diploma Supplement) Πιστοποιητικό

       Παράρτημα διπλώματος (Diploma Supplement)       Σημειώσεις: Απαιτείται εφόσον χορηγείται από το Ίδρυμα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 8619

      • 7 Βεβαίωση τόπου σπουδών (για προγράμματα φυσικής παρακολούθησης) Αποδεικτικό σπουδών

       Βεβαίωση τόπου σπουδών (για προγράμματα φυσικής παρακολούθησης)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.doatap.gr/anagnorish/katalogos-allodapon-idrymaton-pou-aponemoun-titlous-spoudon-stin-ellada/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται μόνο εφόσον το Ίδρυμα απονομής συγκαταλέγεται στον Κατάλογο Αλλοδαπών Ιδρυμάτων με συμφωνία Δικαιόχρησης στην Ελλάδα. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο «Έντυπα – Οδηγίες» της αρχικής σελίδας https://e-doatap.doatap.gr/. Πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να συμπληρωθεί από το Ίδρυμα απονομής του τίτλου και να σταλεί απευθείας (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο protocol_A@doatap.gr) στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, αλλά και στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο για να την επισυνάψει στην αίτηση. Σε περίπτωση που η Βεβαίωση τόπου σπουδών συμπληρωθεί από το Ίδρυμα σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, αγγλική ή γαλλική, θα πρέπει να επισυναφθεί, επιπλέον, από τον ενδιαφερόμενο η βεβαίωση τόπου σπουδών σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και μεταφρασμένη από: i. τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος - Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών (https://www.mfa.gr/ypiresies-gia-ton-politi/metafrastiki-ypiresia/i-metaphrastiki-ypiresia.html) ή ii. Έλληνα δικηγόρο ή iii. την Πρεσβεία/Προξενείο της Ελλάδος στην χώρα που εκδίδεται το έγγραφο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 2825

      • 8 Πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript of records). Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript of records).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης το οποίο πρέπει να είναι ενυπόγραφο, να φέρει τη σφραγίδα του Ιδρύματος και να αναφέρει την ημερομηνία απονομής του τίτλου. Κατατίθεται αντίγραφο, το οποίο θα πρέπει, εναλλακτικά, να πληροί τα σημεία Α ή Β ως εξής: είτε Α) θα φέρει θεώρηση για την γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE) *(παρατίθεται επεξήγηση παρακάτω) και, κατόπιν, νόμιμη επικύρωση από μία από τις παρα-κάτω ελληνικές αρχές: i. τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτε-ρικών της Ελλάδος ή ii. Έλληνα δικηγόρο ή iii. την Πρεσβεία/Προξενείο της Ελλάδος στην χώρα που εκδίδεται το έγγραφο Επιπλέον, πρέπει να υποβληθεί και επίσημη μετάφραση**(παρατίθεται επεξήγηση παρακάτω) αν το πιστοποιητικό μαθημάτων εκδίδεται σε γλώσσα πλην της ελληνικής, αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. ή Β) Σε περίπτωση που δεν φέρει θεώρηση για την γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE) και εφόσον το πιστοποιητικό εκδίδεται στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα, μπορεί να επισυναφθεί απλό αντίγραφό του στην αίτηση αλλά ο αιτών οφείλει να ενημερώσει το Πανεπιστήμιο να το αποστείλει και στον ΔΟΑΤΑΠ για αντιπαραβολή (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο protocol_A@doatap.gr) ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

       • Η θεώρηση των ανωτέρω δικαιολογητικών με τη σφραγίδα APOSTILLE γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία στη χώρα έκδοσής τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.
        • Οι επίσημες μεταφράσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών (εκτός αν αυτά είναι στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα) γίνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών στον σύνδεσμο: Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών - Μη-τρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών (https://www.mfa.gr/ypiresies-gia-ton-politi/metafrastiki-ypiresia/i-metaphrastiki-ypiresia.html), ή από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μεταφράσεως και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή από δικηγόρο στην Ελλάδα που βεβαιώνει ότι πρόκειται για μετάφραση του συγκεκριμένου εγγράφου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

       Ναι 8619

      • 9 Μεταπτυχιακός Τίτλος. Αφορά μόνο στην Ακαδημαϊκή Ισοδυναμία του Τίτλου πρώτου (1ου) κύκλου σπουδών προς πενταετές (5ετες) Ελληνικό Πτυχίο με συνυποβολή Τίτλου δεύτερου (2ου) κύκλου Σπουδών (Μεταπτυχιακού) Αποδεικτικό σπουδών

       Μεταπτυχιακός Τίτλος. Αφορά μόνο στην Ακαδημαϊκή Ισοδυναμία του Τίτλου πρώτου (1ου) κύκλου σπουδών προς πενταετές (5ετες) Ελληνικό Πτυχίο με συνυποβολή Τίτλου δεύτερου (2ου) κύκλου Σπουδών (Μεταπτυχιακού)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δύναται να συνυποβληθεί ΜΟΝΟ αν η ακαδημαϊκή ισοδυναμία αφορά πτυχία/δι-πλώματα πενταετούς (5ετούς) διάρκειας σπουδών της ημεδαπής επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, ο τίτλος πρώτου κύκλου σπουδών δεν περιλαμβάνει διπλωματική εργασία και επιθυμείτε τη συνυποβολή του. ΕΦΟΣΟΝ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΤΥΧΙΟ) ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ Αντίγραφο του τίτλου 2ου κύκλου σπουδών (μεταπτυχιακού) προς συνυποβολή, το οποίο θα πρέπει, εναλλακτικά, να πληροί τα σημεία Α ή Β, ως εξής: είτε Α) θα φέρει θεώρηση για την γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE) *(παρατίθεται επεξήγηση παρακάτω) και, κατόπιν, νόμιμη επικύρωση από μία από τις παρα-κάτω ελληνικές αρχές: i. τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος ή ii. Έλληνα δικηγόρο ή iii. την Πρεσβεία/Προξενείο της Ελλάδος στην χώρα που εκδίδεται το έγγραφο Επιπλέον, πρέπει να υποβληθεί και επίσημη μετάφραση** (παρατίθεται επεξήγηση παρακάτω) αν ο τίτλος εκδίδεται σε γλώσσα πέραν της ελληνικής, αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. ή Β) Σε περίπτωση που δεν φέρει θεώρηση για την γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE) και εφόσον ο τίτλος εκδίδεται στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα, μπορεί να επισυναφθεί απλό αντίγραφο του τίτλου στην αίτηση αλλά ο αιτών οφείλει να ενημερώσει το Πανεπιστήμιο να τον αποστείλει και στον ΔΟΑΤΑΠ για αντιπαραβολή (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο protocol_A@doatap.gr) ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

       • Η θεώρηση των ανωτέρω δικαιολογητικών με τη σφραγίδα APOSTILLE γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία στη χώρα έκδοσής τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελ-ληνικές Προξενικές Αρχές.
        • Οι επίσημες μεταφράσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών (εκτός αν αυτά είναι στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα) γίνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών στον σύνδεσμο: Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών (mfa.gr), ή από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μεταφράσεως και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή από δικηγόρο στην Ελλάδα που βεβαιώνει ότι πρόκειται για μετάφραση του συγκεκριμένου εγγράφου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 10 Εργασία Μεταπτυχιακού Τίτλου (μόνο για τις περιπτώσεις αναγνώρισης Βασικού Τίτλου με συνεκτίμηση Μεταπτυχιακού Τίτλου). Αποδεικτικό σπουδών

       Εργασία Μεταπτυχιακού Τίτλου (μόνο για τις περιπτώσεις αναγνώρισης Βασικού Τίτλου με συνεκτίμηση Μεταπτυχιακού Τίτλου).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρόκειται για την τελική εργασία/ διπλωματική που υλοποιήθηκε για την απόκτηση του μεταπτυχιακού, όπως αυτή κατατέθηκε στο Ίδρυμα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 9

       Ναι 2825

      • 11 Περίληψη εργασίας τίτλου δεύτερου (2ου) κύκλου σπουδών (μεταπτυχιακού). Υποχρεωτικό ανά περίπτωση. Απαιτείται μόνο σε περίπτωση ακαδημαϊκής ισοδυναμίας προς πενταετή (5ετή) τίτλο με συνυποβολή. Αποδεικτικό σπουδών

       Περίληψη εργασίας τίτλου δεύτερου (2ου) κύκλου σπουδών (μεταπτυχιακού). Υποχρεωτικό ανά περίπτωση. Απαιτείται μόνο σε περίπτωση ακαδημαϊκής ισοδυναμίας προς πενταετή (5ετή) τίτλο με συνυποβολή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που η εργασία που επισυνάφθηκε είναι σε γλώσσα πλην της Ελληνικής, Αγγλικής και Γαλλικής, και δεν περιέχει περίληψη σε κάποια από αυτές τις γλώσσες, θα πρέπει να επισυναφθεί η περίληψή της στα Ελληνικά ή Αγγλικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 9

       Ναι 2825

      • 12 Βεβαίωση τρόπου σπουδών (για εξ αποστάσεως προγράμματα) Αποδεικτικό σπουδών

       Βεβαίωση τρόπου σπουδών (για εξ αποστάσεως προγράμματα)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται για τα εξ αποστάσεως προγράμματα εφόσον το ίδρυμα απονομής συγκαταλέγεται στον κατάλογο αλλοδαπών ιδρυμάτων με συμφωνία δικαιόχρησης στην Eλλάδα ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ τα εξ αποστάσεως προγράμματα για τους εγγραφέντες σε αυτά μετά τις 06/10/2022. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο «Έντυπα – Οδηγίες» της αρχικής σελίδας https://e-doatap.doatap.gr/. Πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να συμπληρωθεί από το Ίδρυμα απονομής του τίτλου και να σταλεί απευθείας (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο protocol_A@doatap.gr) στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, αλλά και στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο για να την επισυνάψει στην αίτηση. Σε περίπτωση που η Βεβαίωση τρόπου σπουδών συμπληρωθεί από το Ίδρυμα σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, αγγλική ή γαλλική, θα πρέπει να επισυναφθεί, επιπλέον, από τον ενδιαφερόμενο η βεβαίωση τρόπου σπουδών, σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και μεταφρασμένη από: i. τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος - Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών (mfa.gr) https://www.mfa.gr/ypiresies-gia-ton-politi/metafrastiki-ypiresia/i-metaphrastiki-ypiresia.html ή ii. Έλληνα δικηγόρο ή iii. την Πρεσβεία/Προξενείο της Ελλάδος στην χώρα που εκδίδεται το έγγραφο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 2825

      • 13 Διπλωματική/Πτυχιακή εργασία κρινόμενου τίτλου σπουδών Αποδεικτικό σπουδών

       Διπλωματική/Πτυχιακή εργασία κρινόμενου τίτλου σπουδών       Σημειώσεις: Απαιτείται εφόσον προβλεπόταν υποχρεωτικά ή προαιρε-τικά από το πρόγραμμα σπουδών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 14 Περίληψη διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας Αποδεικτικό σπουδών

       Περίληψη διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που η εργασία που επισυνάφθηκε είναι σε γλώσσα πλην της Ελληνικής, Αγγλικής και Γαλλικής, και δεν περιέχει περίληψη σε κάποια από αυτές τις γλώσσες, θα πρέπει να επισυναφθεί η περίληψή της στα Ελληνικά ή Αγγλικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 13

       Ναι 2825

      • 15 Βεβαίωση πρακτικής άσκησης Αποδεικτικό σπουδών

       Βεβαίωση πρακτικής άσκησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον έχει διεξαχθεί πρακτική άσκηση που προβλεπόταν από το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να υποβληθεί σχετική βεβαίωση του ιδρύματος απονομής με τα ακόλουθα στοιχεία: 1. Φορείς / δομές όπου πραγματοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση. 2. Σύνολο ωρών και/ή μονάδες ECTS που αντιστοιχούν στην Πρακτική Άσκηση που έχει εκπονηθεί. 3. Χρονικές περίοδοι που καλύπτει η πραγματοποίησή της (ημερομηνίες από … έως…). 4. Κατανομή ωρών ανά χρονική περίοδο (π.χ. εβδομαδιαίως, μηνιαίως, κ.ο.κ.). 5. Γνωστικά αντικείμενα Πρακτικής Άσκησης. 6. Πλαίσιο – διαδικασία εποπτείας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 16 Μεταφορά πιστωτικών μονάδων Αποδεικτικό σπουδών

       Μεταφορά πιστωτικών μονάδων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον έχουν αναγνωρισθεί/μεταφερθεί μαθήματα από προγενέστερο/α πτυχίο/α ή από μέρος σπουδών απαιτείται η επισύναψη σε ενιαίο αρχείο των παρακάτω δικαιολογητικών: Α) Το πτυχίο και το πιστοποιητικό μαθημάτων από το ίδρυμα από το/α οποίο/α έχει γίνει η μεταφορά των μονάδων, εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος σπουδών ή μόνο το πιστοποιητικό μαθημάτων αν δεν είχε ολοκληρωθεί ο κύκλος σπουδών Β) Βεβαίωση από το ίδρυμα που έχει απονείμει τον υπό αναγνώριση τίτλο, στην οποία θα διευκρινίζεται η αναγνώριση/μεταφορά πιστωτικών μονάδων Όλα τα ανωτέρω πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση από τον ενδιαφερόμενο σε ενιαίο αρχείο και επιπλέον να ζητηθούν με δική του ευθύνη να σταλούν και στον ΔΟΑ-ΤΑΠ (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο protocol_A@doatap.gr), ώστε να γίνει αντιπαραβολή. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω εκδίδονται από το Ίδρυμα σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, αγγλική ή γαλλική, θα πρέπει να επισυναφθεί, επιπλέον, από τον ενδιαφερόμενο επίσημη μετάφραση από: i. τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος - Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών (https://www.mfa.gr/ypiresies-gia-ton-politi/metafrastiki-ypiresia/i-metaphrastiki-ypiresia.html) ή ii. Έλληνα δικηγόρο ή iii. την Πρεσβεία/Προξενείο της Ελλάδος στην χώρα που εκδίδεται το έγγραφο ΠΡΟΣΟΧΗ α) Σε περίπτωση που έχουν αναγνωρισθεί/μεταφερθεί μαθήματα από προγενέστερο/α πτυχίο/α όπου το ίδρυμα συγκαταλέγεται στον Κατάλογο Αλλοδαπών Ιδρυμάτων με συμφωνία Δικαιόχρησης στην Ελλάδα κατατίθεται επιπλέον: Βεβαίωση Τόπου Σπουδών (για προγράμματα φυσικής παρακολούθησης) Το έντυπο είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο «Έντυπα – Οδη-γίες» της αρχικής σελίδας https://e-doatap.doatap.gr/. Πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να συμπληρωθεί από το Ίδρυμα που έχουν αναγνωρισθεί /μεταφερθεί μαθήματα και να σταλεί απευθείας (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο protocol_A@doatap.gr) στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, αλλά και στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο για να την επισυνάψει στην αίτηση. β) Σε περίπτωση που έχουν αναγνωρισθεί/μεταφερθεί μαθήματα από προγενέστερο/α πτυχίο/α οι σπουδές του οποίου πραγματοποιήθηκαν εξ’ αποστάσεως κατατίθεται επιπλέον: Βεβαίωση Τρόπου Σπουδών (για εξ αποστάσεως προγράμματα) (απαιτείται για τα εξ αποστάσεως προγράμματα εφόσον το ίδρυμα απονομής συγκαταλέγεται στον κατάλογο αλ-λοδαπών ιδρυμάτων με συμφωνία δικαιόχρησης στην Eλλάδα ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ τα εξ αποστάσεως προγράμματα για τους εγγραφέντες σε αυτά μετά τις 06/10/2022. ) Το έντυπο είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο «Έντυπα – Οδηγίες» της αρχικής σελίδας https://e-doatap.doatap.gr/. Πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να συμπληρωθεί από το Ίδρυμα απονομής του τίτλου και να σταλεί απευθείας (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο protocol_A@doatap.gr) στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, αλλά και στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο για να την επισυνάψει στην αίτηση. (**) Σε περίπτωση που η Βεβαίωση τόπου ή τρόπου σπου-δών συμπληρωθεί από το Ίδρυμα σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, αγγλική ή γαλλική, θα πρέπει να επισυναφ-θεί, επιπλέον, από τον ενδιαφερόμενο η βεβαίωση τόπου ή τρόπου σπουδών, σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και μεταφρασμένη από: i. τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος - Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών (mfa.gr) ή ii. Έλληνα δικηγόρο ή iii. την Πρεσβεία/Προξενείο της Ελλάδος στην χώρα που εκδίδεται το έγγραφο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 17 Πιστοποιητικό μαθημάτων δεύτερου (2ου) κύκλου σποδών (μεταπτυχιακό). Απαιτείται μόνο σε περίπτωση ακαδημαϊκής ισοδυναμίας προς πενταετή (5ετή) τίτλο με συνυποβολή. Αποδεικτικό σπουδών

       Πιστοποιητικό μαθημάτων δεύτερου (2ου) κύκλου σποδών (μεταπτυχιακό). Απαιτείται μόνο σε περίπτωση ακαδημαϊκής ισοδυναμίας προς πενταετή (5ετή) τίτλο με συνυποβολή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης το οποίο πρέπει να είναι ενυπόγραφο, να φέρει τη σφραγίδα του Ιδρύματος και να αναφέρει την ημερομηνία απονομής του τίτλου. Κατατίθεται αντίγραφο, το οποίο θα πρέπει, εναλλακτικά, να πληροί τα σημεία Α ή Β ως εξής: είτε Α) θα φέρει θεώρηση για την γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE) *(παρατίθεται επεξήγηση παρακάτω) και, κατόπιν, νόμιμη επικύρωση από μία από τις παρα-κάτω ελληνικές αρχές: i. τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτε-ρικών της Ελλάδος ή ii. Έλληνα δικηγόρο ή iii. την Πρεσβεία/Προξενείο της Ελλάδος στην χώρα που εκδίδεται το έγγραφο Επιπλέον, πρέπει να υποβληθεί και επίσημη μετάφραση**(παρατίθεται επεξήγηση παρακάτω) αν το πιστοποιητικό μαθημάτων εκδίδεται σε γλώσσα πλην της ελληνικής, αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. ή Β) Σε περίπτωση που δεν φέρει θεώρηση για την γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE) και εφόσον το πιστοποιητικό εκδίδεται στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα, μπορεί να επισυναφθεί απλό αντίγραφό του στην αίτηση αλλά ο αιτών οφείλει να ενημερώσει το Πανεπιστήμιο να το αποστείλει και στον ΔΟΑΤΑΠ για αντιπαραβολή (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο protocol_A@doatap.gr) ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ Η θεώρηση των ανωτέρω δικαιολογητικών με τη σφραγίδα APOSTILLE γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία στη χώρα έκδοσής τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Οι επίσημες μεταφράσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών (εκτός αν αυτά είναι στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα) γίνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών στον σύνδεσμο: Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών - Μη-τρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών (https://www.mfa.gr/ypiresies-gi...a/i-metaphrastiki-ypiresia.html), ή από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μεταφράσεως και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή από δικηγόρο στην Ελλάδα που βεβαιώνει ότι πρόκειται για μετάφραση του συγκεκριμένου εγγράφου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 9

       Ναι 2825

      • 18 Βεβαίωση τόπου σπουδών τίτλου δεύτερου (2ου) κύκλου σπουδών (μεταπτυχιακού) για προγράμματα φυσικής παρακολούθησης Αποδεικτικό σπουδών

       Βεβαίωση τόπου σπουδών τίτλου δεύτερου (2ου) κύκλου σπουδών (μεταπτυχιακού) για προγράμματα φυσικής παρακολούθησης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.doatap.gr/anagnorish/ka...emoun-titlous-spoudon-stin-ellada/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται μόνο εφόσον το Ίδρυμα απονομής συγκαταλέγεται στον Κατάλογο Αλλοδαπών Ιδρυμάτων με συμφωνία Δικαιόχρησης στην Ελλάδα. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο «Έντυπα – Οδηγίες» της αρχικής σελίδας https://e...atap.gr/. Πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να συμπληρωθεί από το Ίδρυμα απονομής του τίτλου και να σταλεί απευθείας (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο protocol_A@doatap.gr) στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, αλλά και στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο για να την επισυνάψει στην αίτηση. Σε περίπτωση που η Βεβαίωση τόπου σπουδών συμπληρωθεί από το Ίδρυμα σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, αγγλική ή γαλλική, θα πρέπει να επισυναφθεί, επιπλέον, από τον ενδιαφερόμενο η βεβαίωση τόπου σπουδών σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και μεταφρασμένη από: i. τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος - Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών (https://www.mfa.gr/ypiresies-gi...a/i-metaphrastiki-ypiresia.html) ή ii. Έλληνα δικηγόρο ή iii. την Πρεσβεία/Προξενείο της Ελλάδος στην χώρα που εκδίδεται το έγγραφο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 9

       Ναι 2825

      • 19 Βεβαίωση τρόπου σπουδών τίτλου δεύτερου (2ου) κύκλου (μεταπτυχαικού) για εξ αποστάσεως προγράμματα Αποδεικτικό σπουδών

       Βεβαίωση τρόπου σπουδών τίτλου δεύτερου (2ου) κύκλου (μεταπτυχαικού) για εξ αποστάσεως προγράμματα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.doatap.gr/anagnorish/katalogos-allodapon-idrymaton-pou-aponemoun-titlous-spoudon-stin-ellada/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται ως δικαιολογητικό για τα εξ αποστάσεως προγράμματα εφόσον το ίδρυμα απονομής συγκαταλέγεται στον κατάλογο αλλοδαπών ιδρυμάτων με συμφωνία δικαιόχρησης στην Eλλάδα ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ τα εξ αποστάσεως προγράμματα για τους εγγραφέντες σε αυτά μετά τις 06/10/2022. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο «Έντυπα – Ο-δηγίες» της αρχικής σελίδας https://e-doatap.doatap.gr/. Πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να συμπληρωθεί από το Ίδρυμα απονομής του τίτλου και να σταλεί απευθείας (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο protocol_A@doatap.gr) στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, αλλά και στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο για να την επισυνάψει στην αίτηση. Σε περίπτωση που η Βεβαίωση τρόπου σπουδών συμπληρωθεί από το Ίδρυμα σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, αγγλική ή γαλλική, θα πρέπει να επισυναφθεί, επιπλέον, από τον ενδιαφερόμενο η βεβαίωση τρόπου σπουδών, σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και μεταφρασμένη από: i. τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος - Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών (mfa.gr) ή ii. Έλληνα δικηγόρο ή ii. την Πρεσβεία/Προξενείο της Ελλάδος στην χώρα που εκδίδεται το έγγραφο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 9

       Ναι 2825

      • 20 Έντυπο/δήλωση συγκατάθεσης για αναζήτηση πιστοποιητικών τίτλου δεύτερου (2ου) κύκλου σπουδών (μεταπτυχιακού) Δήλωση

       Έντυπο/δήλωση συγκατάθεσης για αναζήτηση πιστοποιητικών τίτλου δεύτερου (2ου) κύκλου σπουδών (μεταπτυχιακού)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Συμπληρώνεται και υπογράφεται μόνο από τον\την ενδιαφερόμενο\η για κάθε ένα από τα Ιδρύματα όπου σπούδασε και είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο «Έντυπα – Οδηγίες» της αρχικής σελίδας https://e-doatap.doatap.gr/. Με το έντυπο αυτό, εξουσιοδοτείται ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να ζητά από το/τα Ιδρύματα διευκρινιστικά/συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν τον/τους τίτλο/ους σπουδών του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 9

       Ναι 9429

      • Νόμος 5 3327 2002 152 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ. Ρυθμιζονται θέματα εξετάσεων που απαιτούνται για την αναγνώριση της ισοτιμίας πτυχίων ιατρικής που χορηγούνται από ομοταγή Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100152

      • Νόμος 3328 2005 80 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του ΔΟΑΤΑΠ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100080

      • Νόμος 297-316, 442-444 και 479-481 4957 2022 141 Α

       Περιγραφή Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής / Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100141

      • 1 Παραλαβή αίτησης και προέλεγχος υποβληθέντων στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πραγματοποιείται έλεγχος του φακέλου και εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις ή εσφαλμένα δικαιολογητικά επιστρέφεται η αίτηση στον αιτούντα για περαιτέρω ενέργειές του και επανυποβολή της. Εάν η αίτηση είναι πλήρης η διαδικασία προχωράει στο επόμενο βήμα.

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο πολίτης έχει την δυνατότητα να ενημερώνεται για την κατάσταση της αίτησής του και για τυχόν επιπρόσθετες από την πλευρά του ενέργειες, μέσω της πλατφόρμας eDoatap.

       Όχι Όχι


      • 2 Εισαγωγή φακέλου στον Πρόεδρο για έκδοση Πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στο βήμα αυτό πραγματοποιούνται οι ακόλουθες ενέργειες: α) επεξεργασία των υποβληθέντων στοιχείων, β) συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών και γ) έλεγχος για την ύπαρξη προηγούμενου αναγνώρισης ή μη όμοιων τίτλων.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραπομπή σε εξετάσεις κατόχων τίτλων σπουδών Ιατρικής και Οδοντιατρικής εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών Ιατρικής και Οδοντιατρικής που χορηγούνται από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διενεργείται ύστερα από εξετάσεις σε μαθήματα που ορίζει ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η ολοκλήρωση αιτημάτων αναγνώρισης πτυχίων Ιατρικής ή Οδοντιατρικής που έχουν απονεμηθεί από Ιδρύματα κρατών μελών της Ε.Ε. πριν την ένταξή τους στην Ε.Ε. ή κρατών εκτός Ε.Ε. απαιτεί την επιτυχή εξέταση σε σειρά μαθημάτων. Η διαδικασία αναστέλλεται έως ότου ο ενδιαφερόμενος εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα που του χρεώθηκαν.

       Σημειώσεις Οι εξετάσεις είναι γραπτές και διενεργούνται δύο (2) φορές κάθε έτος σε εξεταστικά κέντρα που ορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος προϋποθέσεων για έκδοση βεβαίωσης τίτλου ως πτυχίου πρώτου (1ου) κύκλου σπουδών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει συγκρίσιμο πτυχίο της ημεδαπής για να εξεταστούν ουσιώδεις διαφορές και να χρεωθούν αντισταθμιστικά μέτρα, δύναται να εκδοθεί, από τον Πρόεδρο, βεβαίωση ότι ο υπό εκτίμηση τίτλος είναι πτυχίο πρώτου κύκλου, με την προϋπόθεση ότι τόσο το ίδρυμα όσο και ο τύπος του τίτλου περιλαμβάνονται στα Μητρώα που τηρεί ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

       Ναι Όχι


      • 5 Εισήγηση Αξιολογητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αξιολογητής Α'

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αν δεν υπάρχει προηγούμενο αναγνώρισης ή μη αναγνώρισης όμοιων τίτλων για την κρίση της ύπαρξης ουσιωδών διαφορών, ο Πρόεδρος δύναται να αναθέτει τον φάκελο του κάθε αιτούντος, σε έναν (1) αξιολογητή του ίδιου ή συναφούς κλάδου από τον κατάλογο του Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών, ο οποίος οφείλει, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, να υποβάλει στον Πρόεδρο γραπτή εισήγηση για την ακαδημαϊκή αναγνώριση του τίτλου ή την υποβολή του αιτούντα, με αιτιολογημένη απόφαση, σε συγκεκριμένα αντισταθμιστικά μέτρα. Τα αντισταθμιστικά μέτρα περιλαμβάνουν γραπτή δοκιμασία ή πρακτική άσκηση ή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή συνδυασμό αυτών.

       Σημειώσεις Εφόσον δεν υποβληθεί εισήγηση από τον Αξιολογητή, εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας, ο Πρόεδρος αναθέτει τον φάκελο σε άλλον αξιολογητή και το βήμα επαναλαμβάνεται.

       Ναι Όχι


      • 6 Εισήγηση Διευθυντή Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αν κατά τη διαδικασία της ανάθεσης του φακέλου σε Αξιολογητές δεν υποβληθεί τουλάχιστον μία (1) εισήγηση στον Πρόεδρο, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης υποβάλλει στο Δ.Σ. γραπτή εισήγηση και το Δ.Σ. εκδίδει απόφαση για την ακαδημαϊκή αναγνώριση του τίτλου ή την υποβολή του αιτούντα σε συγκεκριμένα αντισταθμιστικά μέτρα.

       Ναι Όχι


      • 7 Έλεγχος των κατά περίπτωση προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, τα πορίσματα/αποτελέσματα των προηγούμενων βημάτων η διαδικασία συνεχίζει στα επόμενα βήματα.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση Πράξης του Προέδρου Δ.Σ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο Πρόεδρος εκδίδει απόφαση για την ακαδημαϊκή αναγνώριση ή μη του τίτλου ή την υποβολή του αιτούντα σε συγκεκριμένα αντισταθμιστικά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, τα πορίσματα/αποτελέσματα των προηγούμενων βημάτων.

       Σημειώσεις Ο Πρόεδρος δύναται κατ’ εξαίρεση να ζητά τη γνώμη του Δ.Σ. Η τελική πράξη υπογράφεται από τον Πρόεδρο.

       Ναι Ναι


      • 9 Έκδοση βεβαίωσης τίτλου ως πτυχίου πρώτου (1ου) κύκλου σπουδών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο εκπλήρωσης των προϋποθέσεων εκδίδεται από τον Πρόεδρο βεβαίωση ότι ο υπό εκτίμηση τίτλος είναι πτυχίο πρώτου κύκλου.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.