Αναγνώριση Ιδιωτικών Φορέων Πιστοποίησης Γεωργικών Προϊόντων ή Συστημάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5296f2ef-0d18-4c14-a9d7-d82d35718c5b 638132 Recognition of Private Certification Bodies of Agricultural Products or Systems

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Διεύθυνση πιστοποίησης και προδιαγραφών, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

9

Κόστος

4.800 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγνώριση των ιδιωτικών Φορέων που δραστηριοποιούνται στην πιστοποίηση της εφαρμογής των τυποποιητικών εγγράφων (πρότυπα AGRO, κ.ά) που συντάσσει, εκδίδει ή/και αναγνωρίζει ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»). Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση πιστοποίησης και προδιαγραφών

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

18/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Έντυπο Αίτησης για την Αναγνώριση και Επίβλεψη ιδιωτικού φορέα πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση (Υποβολή στον ΕΛΓΟ Δήμητρα και εξέταση από την Επιτροπή Ενστάσεων του αρ. 16 της ΚΥΑ 267623/2007).
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς (παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010, Α΄ 63) και ο ενδιαφερόμενος, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή (παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004, Α΄ 44).

    NACE

    • 01.61 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη φυτική παραγωγή

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγνώριση Ιδιωτικών Φορέων Πιστοποίησης Γεωργικών Προϊόντων ή Συστημάτων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Φορολογικές Να διαθέτει έδρα νομίμως εγκατεστημένη στην ημεδαπή ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Να διαθέτει επίσημο κωδικοποιημένο Καταστατικό, με τις τυχόν τροποποιήσεις του και εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, καθώς επίσης και να αποδεικνύεται η επίσημη νόμιμη εκπροσώπησή του.

       Όχι Όχι

      • 5 Τεχνικές Να διαθέτει πιστοποιητικό διαπίστευσης από το Ε.ΣΥ.Δ ή άλλο Φορέα Διαπίστευσης μέλος της σχετικής Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (MLA) της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (ΕΑ), για το πεδίο που αιτείται εγγραφή στο μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Φορείς που δε διαθέτουν Πιστοποιητικό Διαπίστευσης, για το πεδίο εγγραφής στο Μητρώο, δύνανται κατ` εξαίρεση να τους χορηγείται προσωρινή εγγραφή για ανώτατο χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις και έχουν σχεδιάσει και εγκαταστήσει σύστημα ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 45011 ή/και ΕΝ 45012 ή/και ISO/IEC 66 για το εν λόγω πεδίο εγγραφής. Εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος οι προαναφερόμενοι Φορείς οφείλουν να προσκομίσουν στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης.

       Όχι Όχι

      • 6 Εργασιακές Οι επιθεωρητές - ελεγκτές - εμπειρογνώμονες που απασχολεί να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επιθεωρητών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με εξειδίκευση στο πεδίο εγγραφής. Οι προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο, ανά κατηγορία, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μέχρι την ενεργοποίηση του εν λόγω Μητρώου οι επιθεωρητές - ελεγκτές - εμπειρογνώμονες θα αξιολογούνται από τη διμελή Επιτροπή Αναγνώρισης και Επίβλεψης του άρθρου 6 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 267623/2007.

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Να διασφαλίζει ότι η αξιολόγηση της συμμόρφωσης της ελεγχόμενης από αυτόν επιχείρησης/εκμετάλλευσης πραγματοποιείται, για τις ανάγκες της επίβλεψης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τυποποιητικών εγγράφων και των κατευθυντήριων οδηγιών που εκδίδει ή/και αναγνωρίζει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για το πεδίο εγγραφής.

       Όχι Όχι

      • 8 Διοικητικές Να αποδεικνύει συμμόρφωση με την παρούσα απόφαση και τις κατευθυντήριες οδηγίες και κανονισμούς που εκδίδει ή/και αναγνωρίζει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

       Όχι Όχι

      • 1 Τέλη Αναγνώρισης €4.800* συν Φ.Π.Α. (για κάθε επιπλέον του ενός πεδίου εγγραφής οι ανθρωποημέρες που απαιτούνται προσαυξάνονται κατά 50%, συμπαρασύροντας το κόστος (Υπουργική Απόφαση 132519/2011). 4800 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Για την απόδειξη της έδρας νομίμως εγκατεστημένη στην ημεδαπή ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: (α) Τεκμηρίωση έδρας εγκατάστασης στην Ελλάδα, (β) Βεβαίωση έναρξης σχετικής δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Βεβαίωση

       Για την απόδειξη της έδρας νομίμως εγκατεστημένη στην ημεδαπή ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: (α) Τεκμηρίωση έδρας εγκατάστασης στην Ελλάδα, (β) Βεβαίωση έναρξης σχετικής δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Επίσημο αντίγραφο Καταστατικού και των τροποποιήσεών του και σχετικό πιστοποιητικό περί των γενομένων τροποποιήσεων του Φορέα Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Επίσημο αντίγραφο Καταστατικού και των τροποποιήσεών του και σχετικό πιστοποιητικό περί των γενομένων τροποποιήσεων του Φορέα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 3 Τεκμηρίωση επίσημης νόμιμης εκπροσώπησης του Φορέα Πιστοποίησης Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Τεκμηρίωση επίσημης νόμιμης εκπροσώπησης του Φορέα Πιστοποίησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 4 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που δεν υπάρχει, συνυποβάλλεται δήλωση του Φορέα που αναφέρει σε ποια λοιπά κατατεθειμένα έγγραφα εμπεριέχεται η περιγραφή της εσωτερικής του λειτουργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 5 Οργανόγραμμα με αναφορές στα ονόματα και τις ιδιότητες των προσώπων που κατέχουν τις προβλεπόμενες διοικητικές θέσεις, καθώς και των επιτροπών και συμβουλίων που λειτουργούν στο Φορέα. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Οργανόγραμμα με αναφορές στα ονόματα και τις ιδιότητες των προσώπων που κατέχουν τις προβλεπόμενες διοικητικές θέσεις, καθώς και των επιτροπών και συμβουλίων που λειτουργούν στο Φορέα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 6 Για το πιστοποιητικό διαπίστευσης, απαιτούνται τα κάτωθι: (α) Πιστοποιητικό Διαπίστευσης για όλα τα πεδία εγγραφής, (β) Δήλωση πεδίων για τα οποία δεν υπάρχει Πιστοποιητικό Διαπίστευσης και εάν για αυτά υπάρχει σύστημα ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων EN 45011 ή/και ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021, (γ) Εγχειρίδιο Συστήματος Ποιότητας κατά ΕΝ 45011 ή/και ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021, για πεδία για τα οποία δεν υπάρχει Πιστοποιητικό Διαπίστευσης, (δ) Πίνακας εγγράφων του Συστήματος Ποιότητας κατά ΕΝ 45011 ή/και ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021, (ε) Κανονισμό Πιστοποίησης για κάθε πεδίο εγγραφής, (στ) Διαδικασία Ελέγχου/Επιθεώρησης και Πιστοποίησης για κάθε πεδίο εγγραφής, (η) Τεκμηρίωση συνεργασίας με διαπιστευμένα εργαστήρια της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τα οποία καλύπτουν τη δυνατότητα εκτέλεσης των προβλεπομένων αναλύσεων που υποχρεούται να διενεργεί ο Φορέας. Πιστοποιητικό

       Για το πιστοποιητικό διαπίστευσης, απαιτούνται τα κάτωθι: (α) Πιστοποιητικό Διαπίστευσης για όλα τα πεδία εγγραφής, (β) Δήλωση πεδίων για τα οποία δεν υπάρχει Πιστοποιητικό Διαπίστευσης και εάν για αυτά υπάρχει σύστημα ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων EN 45011 ή/και ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021, (γ) Εγχειρίδιο Συστήματος Ποιότητας κατά ΕΝ 45011 ή/και ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021, για πεδία για τα οποία δεν υπάρχει Πιστοποιητικό Διαπίστευσης, (δ) Πίνακας εγγράφων του Συστήματος Ποιότητας κατά ΕΝ 45011 ή/και ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021, (ε) Κανονισμό Πιστοποίησης για κάθε πεδίο εγγραφής, (στ) Διαδικασία Ελέγχου/Επιθεώρησης και Πιστοποίησης για κάθε πεδίο εγγραφής, (η) Τεκμηρίωση συνεργασίας με διαπιστευμένα εργαστήρια της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τα οποία καλύπτουν τη δυνατότητα εκτέλεσης των προβλεπομένων αναλύσεων που υποχρεούται να διενεργεί ο Φορέας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 7 Πίνακας των απασχολούμενων επιθεωρητών - ελεγκτών - εμπειρογνωμόνων (Ονοματεπώνυμο – Ειδικότητα – Σχετική Εμπειρία). Κατάσταση προσωπικού / συνεργατών

       Πίνακας των απασχολούμενων επιθεωρητών - ελεγκτών - εμπειρογνωμόνων (Ονοματεπώνυμο – Ειδικότητα – Σχετική Εμπειρία).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7338

      • 8 Γενική Δήλωση με την αίτηση ότι έλαβε γνώση της σχετικής ΚΥΑ για τις προϋποθέσεις περί (α) διασφάλισης ότι η αξιολόγηση της συμμόρφωσης της ελεγχόμενης από αυτόν επιχείρησης/εκμετάλλευσης πραγματοποιείται, για τις ανάγκες της επίβλεψης, είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των τυποποιητικων εγγράφων και των κατευθυντήριων οδηγιών που εκδίδει ή/και αναγνωρίζει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για το πεδίο εγγραφής, (β) περί απόδειξης της συμμόρφωσης με την σχετική απόφαση και τις κατευθυντήριες οδηγίες και κανονισμούς που εκδίδει ή/και αναγνωρίζει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Δήλωση

       Γενική Δήλωση με την αίτηση ότι έλαβε γνώση της σχετικής ΚΥΑ για τις προϋποθέσεις περί (α) διασφάλισης ότι η αξιολόγηση της συμμόρφωσης της ελεγχόμενης από αυτόν επιχείρησης/εκμετάλλευσης πραγματοποιείται, για τις ανάγκες της επίβλεψης, είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των τυποποιητικων εγγράφων και των κατευθυντήριων οδηγιών που εκδίδει ή/και αναγνωρίζει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για το πεδίο εγγραφής, (β) περί απόδειξης της συμμόρφωσης με την σχετική απόφαση και τις κατευθυντήριες οδηγίες και κανονισμούς που εκδίδει ή/και αναγνωρίζει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 9 Πίνακας αιτούντων επιχειρήσεων/εκμεταλλεύσεων, ανά πεδίο εγγραφής, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης με στοιχεία σχετικά με είδος καλλιεργειών, περιοχή/ές, μονάδες, αριθμό αγροτεμαχίων, αριθμό παραγωγών, μέγεθος καλλιέργειας, ζωικό κεφάλαιο, ετήσιο όγκο παραγωγής προϊόντων κλπ. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Πίνακας αιτούντων επιχειρήσεων/εκμεταλλεύσεων, ανά πεδίο εγγραφής, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης με στοιχεία σχετικά με είδος καλλιεργειών, περιοχή/ές, μονάδες, αριθμό αγροτεμαχίων, αριθμό παραγωγών, μέγεθος καλλιέργειας, ζωικό κεφάλαιο, ετήσιο όγκο παραγωγής προϊόντων κλπ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 5, 7 267623 2007 1723 Β

       Περιγραφή Καθορισμός πλαισίου επίβλεψης ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων και εγγραφής σε επίσημο μητρώο τηρούμενο από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.. Το άρθρο 5 τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 της 136548/2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 731).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070201723

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 παρ. 1 και 2 368/45661 2013 1072 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 6 της ΚΥΑ 267623/2007 - Συγκρότηση διμελούς επιτροπής του ΕΛΓΟ Δήμητρα για την αναγνώριση και επίβλεψη φορέα. Συμπλήρωση της παρ. 6 του άρθρου 8 της ΚΥΑ 267623/2007 - Επιθεώρηση επίβλεψης φορέα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201072

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 6483/147581 2013 3250 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση άρθρου 2 ΚΥΑ 368/45661/2013 (Παράταση ισχύος αναγνώρισης φορέα).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203250

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 188763 2011 2284 Β

       Περιγραφή Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ − ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202284

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 596/50096 2014 1058 Β

       Περιγραφή Μετονομασία του Περιφερειακού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Τυποποίησης και Ταξινόμησης Βάμβακος Θεσσαλίας σε Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201058

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 919/131869 2014 2889 Β

       Περιγραφή Οργανισμός του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ − (ΕΛ.Γ.Ο.−ΔΗΜΗΤΡΑ) − Ν.Π.Ι.Δ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202889

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 9657/122441 2015 2537 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. 188763/10−10−2011 κοινής υπουργικής απόφασης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150202537

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1437/69301 2018 1770 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. 188763/10−10−2011 κοινής υπουργικής απόφασης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180201770

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2172/236743 2019 3570 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. 188763/10−10−2011 κοινής υπουργικής απόφασης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190203570

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 132519 2011 744 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τελών που καταβάλλονται στον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) για τις υπηρεσίες αναγνώρισης και επίβλεψης ιδιωτικών Φορέων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110200744

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 155515 2011 1245 Β

       Περιγραφή Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ένταξή τους στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201245

      • Υπουργική Απόφαση 196009 2011 2630 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθ. 155515/6−5−2011 (ΦΕΚ 1245 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202630

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Φορέας υποβάλλει ηλεκτρονικά στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ή στο ΚΕΠ-ΕΚΕ (στο ΚΕΠ-ΕΚΕ υποβάλλεται και με φυσική παρουσία) το ειδικό έντυπο Αίτησης, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον Φορέα (νόμιμο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο) και συνοδευόμενο από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται σε αυτό. Η Αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή. Στην περίπτωση υποβολής σε ΚΕΠ-ΕΚΕ, τα δικαιολογητικά προωθούνται μέσω αυτού στον ΕΛΓΟ-Δήμητρα.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Επιτροπή Αναγνώρισης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εξετάζει την πληρότητα της Αίτησης και τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και την αξιολογεί.

       Όχι Όχι


      • 5 Ενημέρωση φορέα σε περίπτωση ελλείψεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν διαπιστωθούν ελλείψεις ή εντοπιστούν στοιχεία για τα οποία απαιτούνται περαιτέρω διευκρινήσεις, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ενημερώνει εγγράφως το Φορέα, ο οποίος οφείλει να απαντήσει εγγράφως το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή αίτησης στο αρχείο (μη ανταπόκριση Φορέα ή διαπίστωση λόγων που δεν επιτέπουν συνέχιση)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν ο Φορέας δεν ανταποκριθεί εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος ή αν και μετά την ως άνω διαδικασία διαπιστωθεί ότι εξακολουθούν να υφίστανται λόγοι που δεν επιτρέπουν τη συνέχιση της διαδικασίας αναγνώρισης, η Επιτροπή Αναγνώρισης εισηγείται στο Συμβούλιο Αναγνώρισης να τεθεί η αίτηση του Φορέα στο αρχείο.

       Όχι Όχι


      • 7 Εισήγηση του Συμβουλίου Αναγνώρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Συμβούλιο Αναγνώρισης εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

       Όχι Όχι


      • 8 Εξέταση εισήγησης από το Δ.Σ. του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εξετάζει την εισήγηση του Συμβουλίου Αναγνώρισης και αποφασίζει για την υποβολή σχετικής αιτιολογημένης γνώμης στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Όχι Όχι


      • 9 Προώθηση αιτιολογημένης γνώμης του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου διαβιβάζεται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω των συναρμοδίων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου.

       Όχι Όχι


      • 10 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφασίζει σχετικά.

       Όχι Όχι


      • 11 Διενέργεια επιθεώρησης (σε περίπτωση μη διαπίστωσης ελλείψεων)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αν δεν διαπιστωθούν ελλείψεις, η Επιτροπή Αναγνώρισης προγραμματίζει τη διενέργεια επιθεώρησης του Φορέα σύμφωνα με τα κριτήρια και τα σχήματα ελέγχου που καθορίζει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

       Όχι Όχι


      • 12 Αποστολή προγράμματος επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Αναγνώρισης σε συνεννόηση με το Φορέα αποφασίζει την ημερομηνία διεξαγωγής της επιθεώρησης και αποστέλλει στο Φορέα το πρόγραμμα της επιθεώρησης, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη διενέργεια της εν λόγω επιθεώρησης.

       Όχι Όχι


      • 13 Ανταπόκριση Φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Φορέας αποστέλλει τη γραπτή αποδοχή του προγράμματος επιθεώρησης και κοινοποιεί στην Επιτροπή Αναγνώρισης το πρόγραμμα επιθεωρήσεων στις επιχειρήσεις / εκμεταλλεύσεις που διενεργεί ο ίδιος. Σε αντίθετη περίπτωση ζητά εγγράφως μέσω του νομίμου εκπροσώπου του, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του προγράμματος επιθεώρησης, με τεκμηριωμένη αιτιολόγηση, την αντικατάσταση μέλους ή μελών της Επιτροπής Αναγνώρισης, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

       Όχι Όχι


      • 14 Αξιολόγηση αιτήματος του Φορέα περί αντικατάστασης μέλους ή μελών της Επιτροπής Αναγνώρισης από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση αιτήματος αντικατάστασης μέλους ή μελών της Επιτροπής Αναγνώρισης, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αξιολογεί το υποβληθέν αίτημα και εφόσον τούτο γίνει αποδεκτό, μεριμνά για τον επανακαθορισμό της σύνθεσης της ομάδας επιθεώρησης και αποστέλλει εκ νέου πρόγραμμα επιθεώρησης.

       Όχι Όχι


      • 15 Διενέργεια επιθεώρησης στην έδρα του Φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται η Επιθεώρηση στην έδρα του φορέα, καθώς και στις τυχόν περιφερειακές μονάδες του Φορέα. Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, οφείλει να παρίσταται ο νόμιμος εκπρόσωπος του Φορέα ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του, ο οποίος υποχρεούται να παρέχει στην Επιτροπή Αναγνώρισης κάθε στοιχείο για τη διευκόλυνση του έργου της.

       Όχι Όχι


      • 16 Ενέργειες Επιτροπής Αναγνώρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Αναγνώρισης παρίσταται στις επιθεωρήσεις που διενεργεί ο Φορέας στις επιχειρήσεις/εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα επιθεωρήσεων, προκειμένου να αξιολογήσει τη διαδικασία της επιθεώρησης καθώς και το έργο των επιθεωρητών του Φορέα. Στην περίπτωση που στο στάδιο αυτό ο Φορέας δε διαθέτει επιχείρηση/εκμετάλλευση προς επιθεώρηση, ο φορέας υποχρεούται να ενημερώσει τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ώστε η Επιτροπή Αναγνώρισης να παρίσταται στην πρώτη επιθεώρηση που θα διενεργήσει, και η διαδικασία συνεχίζεται για τη χορήγηση προσωρινής αναγνώρισης για ανώτατο χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

       Όχι Όχι


      • 17 Σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Αναγνώρισης συντάσσει Έκθεση Επιθεώρησης στην οποία καταχωρεί τα ευρήματά της και τα παρουσιάζει στο Φορέα προς συνυπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 18 Συνυπογραφή έκθεσης επιθεώρησης από τον ενδιαφερόμενο Φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Έκθεση Επιθεώρησης συνυπογράφεται υποχρεωτικά από το νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα, υποδηλώνοντας την αποδοχή του περιεχομένου της. Τυχόν επιφυλάξεις και αντιρρήσεις του Φορέα μπορούν να αναφερθούν στο σχετικό εδάφιο του εντύπου. Άρνηση συνυπογραφής της Έκθεσης από τον Φορέα, συνεπάγεται την αρνητική εισήγηση της Επιτροπής Αναγνώρισης για την αποδοχή του Φορέα.

       Όχι Όχι


      • 19 Παροχή αντιγράφου της έκθεσης επιθεώρησης στο Φορέα και πρωτοτύπου στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αντίγραφο της Έκθεσης Επιθεώρησης παραδίδεται στο Φορέα και το πρωτότυπο υποβάλλεται στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

       Όχι Όχι


      • 20 Υποβολή τυχόν διορθωτικών ενεργειών από τον Φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Φορέας υποβάλλει, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης σε αυτόν του αντιγράφου της Έκθεσης Επιθεώρησης, διορθωτικές ενέργειες καθώς και το χρόνο υλοποίησης τους, για τα ευρήματα αυτά.

       Όχι Όχι


      • 21 Αποδοχή ή μη των διορθωτικών ενεργειών από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Αναγνώρισης οφείλει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών να ενημερώσει το Φορέα για την αποδοχή ή μη των προτεινόμενων διορθωτικών ενεργειών και του χρόνου υλοποίησης τους.

       Όχι Όχι


      • 22 Εκ νέου αποστολή διορθωτικών ενεργειών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση μη αποδοχής των διορθωτικών ενεργειών, ο Φορέας υποχρεούται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών να αποστείλει εκ νέου διορθωτικές ενέργειες για αξιολόγηση τους από την Επιτροπή Αναγνώρισης.

       Όχι Όχι


      • 23 Αξιολόγηση νέων διορθωτικών ενεργειών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Επιτροπή Αναγνώρισης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών αξιολογεί τις νέες διορθωτικές ενέργειες. Η επαλήθευση της υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με διοικητικό έλεγχο αντικειμενικών αποδείξεων είτε με διενέργεια επιθεώρησης.

       Όχι Όχι


      • 24 Αρνητική εισήγηση Επιτροπής Αναγνώρισης επί των νέων διορθωτικών ενεργειών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Αναγνώρισης προβαίνει σε εισήγηση για την αναγνώριση του Φορέα. Στην περίπτωση μη αποδοχής των διορθωτικών ενεργειών, ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν υλοποιήθηκαν από το Φορέα οι διορθωτικές ενέργειες ή ότι αυτές δεν υλοποιήθηκαν εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, η εισήγηση είναι αρνητική.

       Ναι Όχι


      • 25 Υποβολή θετικής ή αρνητικής εισήγησης της Επιτροπής Αναγνώρισης στη Διεύθυνση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Αναγνώρισης υποβάλει την εισήγηση στην αρμόδια Διεύθυνση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

       Ναι Όχι


      • 26 Αποστολή εισήγησης με τον πλήρη φάκελο στο Συμβούλιο Αναγνώρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αποστέλλει την εισήγηση με τον πλήρη φάκελο στο Συμβούλιο Αναγνώρισης.

       Όχι Όχι


      • 27 Εξέταση φακέλου Φορέα από το Συμβούλιο Αναγνώρισης και σύνταξη σχετικής εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Συμβούλιο Αναγνώρισης εξετάζει τον φάκελο του Φορέα και εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την έκδοση από αυτό αιτιολογημένης γνώμης για την αναγνώριση ή μη του Φορέα.

       Όχι Όχι


      • 28 Έκδοση αιτιολογημένης γνώμης για την αναγνώριση και εγγραφή ή μη του Φορέα στο Μητρώο από το Δ.Σ. ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδίδει αιτιολογημένη γνώμη για την αναγνώριση και εγγραφή ή μη του Φορέα στο Μητρώο, καθώς και τη διάρκεια ισχύος της αναγνώρισης, η οποία είναι τρία (3) έτη ή, σε ειδικές περιπτώσεις, μικρότερη και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Δ/νση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

       Όχι Όχι


      • 29 Ενημέρωση Φορέα για αρνητική αιτιολογημένη γνώμη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει αιτιολογημένη γνώμη για τη μη αναγνώριση του Φορέα, ενημερώνεται γραπτά ο Φορέας, ο οποίος μπορεί να ασκήσει τεκμηριωμένη ένσταση.

       Ναι Όχι


      • 30 Διβίβαση θετικής αιτιολογημένης γνώμης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει αιτιολογημένη γνώμη για την αναγνώριση του Φορέα, αυτή διαβιβάζεται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω των συναρμοδίων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου.

       Ναι Όχι


      • 31 Απόφαση Υπουργού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφασίζει για την αναγνώριση του Φορέα. Η απόφαση του Υπουργού ΑΑΤ διαβιβάζεται στο Φορέα και κοινοποιείται στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.