Αναγνώριση δικαιώματος κυριότητας σε κινητά μνημεία που χρονολογούνται μετά το 1453

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση33f4ffeb-5212-48d4-bfa0-cab543e97ccc 578454

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγνώριση σε πολίτες ή Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ, Ο.Τ.Α. δικαιώματος κυριότητας κινητών μνημείων που είναι μεταγενέστερα του 1453 και ανήκουν στις κατηγορίες των θρησκευτικών εικόνων, των λειτουργικών αντικειμένων ή έχουν αποσπασθεί από ακίνητα μνημεία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν.4858/2021 "κάθε πρόσωπο το οποίο αποκτά την κυριότητα μνημείου μεταγενέστερου του 1453, που υπάγεται στις παραγράφους 1β και 6 του άρθρου 20, οφείλει να υποβάλει δήλωση χωρίς υπαίτια καθυστέρηση".

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με την οποία το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο δηλώνει την κυριότητα κινητού/ών μνημείου/ων μεταγενέστερου/ων του 1453 που υπάγεται/ονται στις παραγράφους 1β και 6 του άρθρου 20 Ν. 4858/2021.

Σημειώσεις

Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων στην οποία ανήκει το φυσικό/νομικό πρόσωπο βάσει της διεύθυνσής του.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση Θεραπείας
    
    Αίτηση θεραπείας κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση Βεβαίωσης Δήλωσης Κυριότητας Κινητών Μνημείων, Δήλωση θρησκευτικών εικόνων και λειτουργικών αντικειμένων μεταγενέστερων του 1453

      Επίσημος τίτλος

      Αναγνώριση Δικαιώματος Κυριότητας σε Κινητά Μνημεία μεταγενέστερα του 1453

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο κατόχων/κυρίων κινητών μνημείων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Κάθε πρόσωπο το οποίο αποκτά την κυριότητα μνημείου μεταγενέστερου του 1453 -θρησκευτικών εικόνων, λειτουργικών αντικειμένων ή αντικειμένων που έχουν αποσπασθεί από ακίνητα μνημεία- οφείλει να υποβάλει δήλωση χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην πλησιέστερη αρχαιολογική, αστυνομική ή λιμενική αρχή για τον τρόπο απόκτησης και για τα στοιχεία του προηγούμενου κατόχου.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ποινικό Μητρώο του αιτούντος για συγκεκριμένα αδικήματα. Ο αιτών πρέπει να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Το κώλυμα υπάρχει και για όσο χρόνο εκκρεμεί η ποινική δίωξη για μία από τις παραπάνω πράξεις. Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, τα παραπάνω κωλύματα πρέπει να μην συντρέχουν στο πρόσωπο αυτών που ασκούν τη διοίκησή του (Ν. 4858/2021, άρθρο 23, 2γ). Σε περίπτωση νομικού προσώπου οι προϋποθέσεις θα πρέπει να ισχύουν για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Το κινητό μνημείο να μην είναι προϊόν παράνομης διακίνησης.

       Όχι Όχι

      • 1 Ταυτοποιητικό έγγραφο. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ταυτοποιητικό έγγραφο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Νομικά πρόσωπα : Ταυτοποιητικό έγγραφο του νομίμου εκπροσώπου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Πιστοποιητικό - Βεβαίωση αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί υποβολής δήλωσης φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 106, παρ. 1 του Κώδικα Φορολογίας, Κληρονομιάς, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Λαχείων. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Πιστοποιητικό - Βεβαίωση αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί υποβολής δήλωσης φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 106, παρ. 1 του Κώδικα Φορολογίας, Κληρονομιάς, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Λαχείων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο οφείλει να προσκομίσει το πιστοποιητικό μόνο στην περίπτωση κληρονομιάς ή δωρεάς δηλωμένου/ων από προηγούμενο κύριο κινητού/ών μνημείου/ων μεταγενέστερου/ων του 1453.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 3 Πιστοποιητικό απόδειξης του δικαιώματος του αιτούντος επί της κληρονομικής διαδοχής. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό απόδειξης του δικαιώματος του αιτούντος επί της κληρονομικής διαδοχής.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο οφείλει να προσκομίσει το πιστοποιητικό μόνο στην περίπτωση κληρονομιάς κινητού/ών μνημείου/ων μεταγενέστερου/ων του 1453 δηλωμένου/ων από προηγούμενο κύριο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Πρακτικά Συνεδρίασης διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου βάσει του οποίου ορίζεται φυσικό πρόσωπο ως υπεύθυνο του/ων κινητού/ών μνημείου/ων που βρίσκεται/ονται στην κυριότητα του νομικού προσώπου. Πρακτικό

       Πρακτικά Συνεδρίασης διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου βάσει του οποίου ορίζεται φυσικό πρόσωπο ως υπεύθυνο του/ων κινητού/ών μνημείου/ων που βρίσκεται/ονται στην κυριότητα του νομικού προσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται μόνο στην περίπτωση δήλωσης κυριότητας από νομικά πρόσωπα ή Ο.Τ.Α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 5 Παραστατικό αγοράς μόνο σε περίπτωση που το κινητό μνημείο έχει αποκτηθεί μέσω αγοράς από το εμπόριο τέχνης. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Παραστατικό αγοράς μόνο σε περίπτωση που το κινητό μνημείο έχει αποκτηθεί μέσω αγοράς από το εμπόριο τέχνης.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • Νόμος 21 παρ. 4, 24 παρ. 2, 26, 27, 28, 29, 58, 59 4858 2021 220 Α

       Περιγραφή Κύρωση της νομοθεσίας για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100220

      • 1 Παραλαβή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης - Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στην οικεία Εφορεία Αρχαιοτήτων.

       Όχι Όχι


      • 2 Καταγραφή - φωτογράφιση των δηλωθέντων κινητών μνημείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διενέργεια καταγραφής και φωτογραφικής τεκμηρίωσης των δηλωθέντων κινητών μνημείων είτε στο χώρο φύλαξής τους, είτε σε χώρο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη περιγραφικού καταλόγου των δηλωθέντων κινητών μνημείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη περιγραφικού καταλόγου των δηλωθέντων κινητών μνημείων με τεκμηρίωσή τους.

       Όχι Όχι


      • 4 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση του ποινικού μητρώου του αιτούντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διενέργεια ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή στο Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου για τη διενέργεια ελέγχου σχετικά με τη νόμιμη προέλευση των δηλωθέντων κινητών μνημείων.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που μετά από την έρευνα που θα διενεργήσει το Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών προκύψουν στοιχεία για την παράνομη διακίνηση των κινητών μνημείων, η υπόθεση διαβιβάζεται στο Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών για περαιτέρω χειρισμούς.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση Βεβαίωσης Δήλωσης Κυριότητας κινητών μνημείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.