Αναγνώριση οφειλόμενου χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης του π. ΟΓΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση15240bba-4331-4a7c-ae35-8895e3162662 934278

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΦΚΑ, Γενική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ -Διεύθυνση Ασφάλισης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

105 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγνώριση οφειλόμενου χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης του π. ΟΓΑ. Οι ασφαλισμένοι του κλάδου Κύριας Ασφάλισης του π.ΟΓΑ μπορούν να αναγνωρίσουν τον χρόνο ασφάλισης στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών, εφόσον οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές σε αυτόν.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ -Διεύθυνση Ασφάλισης

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση αναγνώρισης

Σημειώσεις

Ο ασφαλισμένος υποβάλλει σχετική αίτηση αναγνώρισης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ που υπάγεται βάσει του τόπου κατοικίας του ή υποβάλλει το αίτημα αναγνώρισης ηλεκτρονικά ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησής του.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγνώριση οφειλόμενου χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο Πρόσθετης ασφάλισης του π.ΟΓΑ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Προϋπηρεσίας Οι ασφαλισμένοι του π.ΟΓΑ που είναι εγγεγραμμένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης, μπορούν να αναγνωρίσουν στον κλάδο κύριας ασφάλισης, μέρος ή το σύνολο χρόνου στον κλάδο πρόσθετης ασφάλισης, εφόσον οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές για το χρόνο αυτό. Αναγνώριση του ως άνω χρόνου μπορεί να γίνει και από τους εγγεγραμμένους μόνο στον κλάδο Πρόσθετης ασφάλισης του π.ΟΓΑ, χωρίς να έχουν εγγραφεί στον κλάδο κύριας ασφάλισης, οπότε στην περίπτωση αυτή ο αναγνωριζόμενος χρόνος υπολογίζεται μόνο από φορέα επικουρικής ασφάλισης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

       Όχι Όχι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην Υπεύθυνη δήλωση ο ασφαλισμένος θα πρέπει να δηλώνει ότι το αιτούμενο προς αναγνώριση χρονικό διάστημα δεν συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης σε άλλο εντασσόμενο στον e-ΕΦΚΑ φορέα ή φορέα της αλλοδαπής ή με χρόνο λήψης σύνταξης από τους ανωτέρω φορείς.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 30 και 36 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Με το άρθρο 30 του ν.4670/2020 εξακολουθεί να ισχύει η αναγνώριση του χρόνου της παρ.5 του άρθου 53 του Ν.3518/2006. Με το άρθρο 36 του ν.4670/2020 αντικαταστάθηκε το άρθρο 40 του ν.4387/2016 και από 1/1/2020 για κάθε αναγνωριζόμενο χρόνο ασφάλισης και συγκεκριμένα του χρόνου πρόσθετης ασφάλισης καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος κατά το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Νόμος 40 4387 2017 85 Α

       Περιγραφή Εισφορές ασφαλισμένων π.ΟΓΑ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100085

      • Νόμος 53 παρ.5 3518 2006 272 Β

       Περιγραφή Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ασφαλισμένων του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών, που έχουν εγγραφεί στα μητρώα του κλάδου πρόσθετης ασφάλισης μπορούν, σε περίπτωση που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές στον κλάδο πρόσθετης ασφάλισης να αναγνωρίσουν στον κλάδο κύριας ασφάλισης μέρος ή το σύνολο του οφειλόμενου στον κλάδο πρόσθετης ασφάλισης χρόνου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200272

      • Υπουργική Απόφαση Δ.15/Δ'/49714/1949 2021 381 Β

       Περιγραφή Διαδικασία καταβολής εισφοράς στον e-ΕΦΚΑ για την αναγνώριση του οφειλόμενου χρόνου πρόσθετης ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π.ΟΓΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210200381

      • Εγκύκλιος 47 2021

       Περιγραφή Με την ως άνω εγκύκλιο γνωστοποιήθηκε ο νέος τρόπος υπολογισμού της ασφαλιστικής εισφοράς για την αναγνώριση του οφειλόμενου χρόνου πρόσθετης ασφάλισης του π.ΟΓΑ από 1/1/2020.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A00%CE%9646%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%91%CE%9F%CE%9E?inline=true

       ΑΔΑ ΨΠ0Ζ46ΜΑΠΣ-ΑΟΞ

      • 1 Υποβολή αιτήματος με συνημμένα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας του, ή σε περίπτωση συνταξιοδότησης υποβάλλει το αίτημα ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης.

       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώριση της αίτησης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και χρέωση στο αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος αίτησης και δικαιολογητικών και σύνταξη σχετικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι προυποθέσεις συντάσσει Εγκριτική Απόφαση. Σε διαφορετική περίπτωση συντάσσει Απορριπτική Απόφαση.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Διευθυντής ελέγχει και υπογράφει την Εγκριτική/ Απορριπτική Απόφαση.

       Όχι Όχι


      • 5 Κοινοποίηση της Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Απόφαση κοινοποιείται στον ασφαλισμένο.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.