Αναγνώριση πλασματικού χρόνου παιδιών μη Μισθωτών ασφαλισμένων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1043ec47-1bb4-4fe0-844c-0b6168da77bf 926304

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΦΚΑ, Διεύθυνση ασφάλισης e-ΕΦΚΑ.

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

1 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία απευθύνεται σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους, οι οποίοι δύνανται να αναγνωρίσουν με εξαγορά πλασματικό χρόνο παιδιών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση ασφάλισης e-ΕΦΚΑ.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Δυνατότητα αναγνώρισης έχουν και οι δύο γονείς με τις ίδιες προϋποθέσεις και ανεξάρτητα από τον χρόνο γέννησης των παιδιών. Ο ανώτατος χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί είναι πέντε (5) έτη. Ένα (1) έτος για το πρώτο παιδί και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο και μέχρι το τρίτο.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης.

Σημειώσεις

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους τις προϋποθέσεις του οποίου επιθυμεί να κατοχυρώσει ο ασφαλισμένος, ακόμα και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης (όχι όμως μετά από αυτήν).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγνώριση Πλασματικού Χρόνου Παιδιών μη ΜισθωτώνΑασφαλισμένων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Ασφαλιστικές Δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου παιδιών έχουν οι ασφαλισμένοι που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1.1.2011 και εφεξής, με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από αυτή την ημερομηνία και μετά, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010. Ο χρόνος που αναγνωρίζεται λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, υπό την προϋπόθεση οι ασφαλισμένοι να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 12 έτη πραγματικής ή και προαιρετικής ασφάλισης.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την περίπτωση της υποβολής της σχετικής αίτησης αναγνώρισης πλασματικού χρόνου παιδιών μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης η οποία υποβάλλεται ψηφιακά ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κατέχει κωδικούς taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης ή μπορεί να δηλώσει τον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος για να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης ή μπορεί να δηλώσει τον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος για να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Στην υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ο ασφαλισμένος δηλώνει ότι δεν έχει αναγνωρίσει τον χρόνο παιδιών σε εντασσόμενο στον e-ΕΦΚΑ φορέα ή σε Φορέα του εξωτερικού και εάν έχει ή όχι αναγνωρίσει άλλο χρόνο ασφάλισης σε εντασσόμενο στον e-ΕΦΚΑ φορέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 30 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Στο συγκεκριμένο άρθρο (παρ. 1γ.) ορίζονται οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης και ρυθμίζονται θέματα καταβολής εισφορών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Νόμος 34 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Στο συγκεκριμένο άρθρο (παρ. 1γ.) ορίζονται οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης και ρυθμίζονται θέματα καταβολής εισφορών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Νόμος 39 3996 2011 170 Α

       Περιγραφή Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 3996/2011 θεσπίζεται η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου παιδιών σε έναν π. Φορέα κύριας ασφάλισης και σε έναν π. Φορέα επικουρικής ασφάλισης, και στους δύο γονείς, ανεξαρτήτως του χρόνου γέννησης των παιδιών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100170

      • Εγκύκλιος 38 2021

       Περιγραφή Με την ως άνω εγκύκλιο γνωστοποιήθηκε ο νέος τρόπος υπολογισμού της ασφαλιστικής εισφοράς για την αναγνώριση χρόνων ασφάλισης από 1.1.2020, μεταξύ των οποίων και του πλασματικού χρόνου παιδιών.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%93%CE%9E46%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%A6%CE%A3%CE%95?inline=true

       ΑΔΑ Ψ1ΓΞ46ΜΑΠΣ-ΦΣΕ

      • Εγκύκλιος 31 2017

       Περιγραφή Ορθή επανακοινοποίηση των περιπτώσεων Β και Γ του κεφαλαίου 6. Υπολογισμός της εισφοράς εξαγοράς μη μισθωτών της σχετικής εγκυκλίου 29/2017 (σ. 6 και 7).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%91%CE%9B465%CE%A7%CE%A0%CE%99-%CE%A5%CE%9A4?inline=true

       ΑΔΑ ΩΓΑΛ465ΧΠΙ-ΥΚ4

      • Εγκύκλιος 29 2017

       Περιγραφή Με την ως άνω εγκύκλιο γνωστοποιήθηκαν οι αναγνωριζόμενοι χρόνοι ασφάλισης στον ΕΦΚΑ μεταξύ των οποίων και ο πλασματικός χρόνος παιδιών καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του ασφαλίστρου αναγνώρισης αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%9E%CE%99465%CE%A7%CE%A0%CE%99-%CE%9A%CE%A5%CE%9F?inline=true

       ΑΔΑ 6ΥΞΙ465ΧΠΙ-ΚΥΟ

      • 1 Παραλαβή αιτήματος με συνημμένα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ.

       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώρηση της αίτησης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και χρέωση στο αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος της αίτησης και των δικαιολογητικών και σύνταξη σχετικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συντάσσει Εγκριτική Απόφαση αναγνώρισης. Σε αντίθετη περίπτωση συντάσσει Απορριπτική Απόφαση.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Απόφασης και αποστολή στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έλεγχος και υπογραφή της Εγκριτικής / Απορριπτικής Απόφασης από τον αρμόδιο Διευθυντή.

       Σημειώσεις Μετά την υπογραφή της σχετικής Απόφασης, απόστελλεται στον ασφαλισμένο.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.