Αναγνώριση συνάφειας Διδακτορικών Τίτλων Σπουδών με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και τη Σχολική Ψυχολογία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1f3c8243-f386-4925-9b27-eeab9222cde6 378106

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγνώριση συνάφειας Διδακτορικών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και τη Σχολική Ψυχολογία. Η διαπίστωση της συνάφειας του διδακτορικού τίτλου σπουδών, χρησιμεύει και επηρεάζει την κατάταξη με σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος αντιπροσωπεύει το μέσο σχετικό απαιτούμενο χρόνο, ο οποίος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί από αστάθμητους παράγοντες.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Τίτλος

Αίτηση για την αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού τίτλου σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή/και της Σχολικής Ψυχολογίας


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διαπίστωση συνάφειας Διδακτορικών Τίτλων Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή/και τη Σχολική Ψυχολογία


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email, Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Εκπαιδευτικές Ο αιτών να είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που θεωρεί ότι έχει συνάφεια με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή/και τη Σχολική Ψυχολογία

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ο διδακτορικός τίτλος από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής να έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ως ισότιμος με τους απονεμόμενους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής.

       Όχι Όχι

      • 1 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διδακτορικού τίτλου Αποδεικτικό σπουδών

       Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διδακτορικού τίτλου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Διδακτορική διατριβή σε ηλεκτρονική μορφή Αποδεικτικό σπουδών

       Διδακτορική διατριβή σε ηλεκτρονική μορφή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 3 Περίληψη της διδακτορικής διατριβής Αποδεικτικό σπουδών

       Περίληψη της διδακτορικής διατριβής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Απόφαση ορισμού μελών επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Απόφαση

       Απόφαση ορισμού μελών επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 5 Βεβαίωση από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) για την ισοτιμία του διδακτορικού τίτλου με τους απονεμόμενους από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής (για την περίπτωση που ο διδακτορικός τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή) Βεβαίωση

       Βεβαίωση από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) για την ισοτιμία του διδακτορικού τίτλου με τους απονεμόμενους από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής (για την περίπτωση που ο διδακτορικός τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 65 4589 2019 13 Α

       Περιγραφή Συγκρότηση Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής με αρμοδιότητα τον καθορισμό των κριτηρίων και τη διαπίστωση της συνάφειας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή/και της Σχολικής Ψυχολογίας. Εξουσιοδότηση για έκδοση Υπουργικής Απόφασης διαπίστωσης της ως άνω συνάφειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100013

      • Υπουργική Απόφαση 52425 2019 1152 Β

       Περιγραφή Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορι- κών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201152

      • Εγκύκλιος 57235/Ζ1 2019

       Περιγραφή Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και της Σχολικής Ψυχολογίας - Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με τα αντικείμενα της ΕΑΕ και της Σχολικής Ψυχολογίας (ΑΔΑ: ΩΥΗΞ4653ΠΣ-ΔΑΙ)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%97%CE%9E4653%CE%A0%CE%A3-%CE%94%CE%91%CE%99

       ΑΔΑ ΩΥΗΞ4653ΠΣ-ΔΑΙ

      • 1 Υποβολή αιτήματος πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται από το αρμόδιο Τμήμα η πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί, με βάση τα οριζόμενα στη σχετική εγκύκλιο. Ενημέρωση του αιτούντος για την ανάγκη συμπλήρωσης των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, βάσει της σχετικής εγκυκλίου, στην περίπτωση που είναι ελλιπή.

       Όχι Όχι


      • 3 Προώθηση της αίτησης στην αρμόδια Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του άρθρου 65 του ν.4589/19 (Α΄13)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αίτημα που είναι πλήρες εντάσσεται στην ημερήσια διάταξη για εξέταση από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή στην επόμενη συνεδρίασή της.

       Όχι Όχι


      • 4 Εξέταση του αιτήματος από την αρμόδια Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του άρθρου 65 του ν.4589/19 (Α΄13)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται από την αρμόδια επιστημονική επιτροπή η συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων για τη διαπίστωση της συνάφειας του διδακτορικού τίτλου με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή/και τη Σχολική Ψυχολογία

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση πράξης για τη διαπίστωση της συνάφειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Διαπιστώνεται η συνάφεια του διδακτορικού τίτλου με το αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή /και της Σχολικής Ψυχολογίας , με σχετική πράξη του Προέδρου της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής.

       Ναι Όχι


      • 6 Ενημέρωση αιτούντος για την απόρριψη του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ενημέρωση αιτούντος για την απόρριψη του αιτήματός του από την αρμόδια επιστημονική επιτροπή, στην περίπτωση που δεν πληρούνται τα κριτήρια για τη διαπίστωση της συνάφειας.

       Ναι Όχι


      • 7 Ολοκλήρωση διαδικασίας       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.