Αναγνώριση συνάφειας Προγραμ. Μεταπ. Σπουδών της ημεδαπής με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και τη Σχολική Ψυχολογία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa191e226-318d-4234-9205-047b2d7330aa 444833

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγνώριση συνάφειας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και τη Σχολική Ψυχολογία. Η διαπίστωση της συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, χρησιμεύει και επηρεάζει την κατάταξη με σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος αντιπροσωπεύει το μέσο σχετικό απαιτούμενο χρόνο, ο οποίος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί από αστάθμητους παράγοντες.

Τελευταία ενημέρωση

30/09/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ

Τίτλος

Διαβιβαστικό της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΑΕΙ με το οποίο το Ίδρυμα αιτείται τη διαπίστωση συνάφειας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή/και τη Σχολική Ψυχολογία


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διαπίστωση συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και τη Σχολική Ψυχολογία


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Εκπαιδευτικές Να έχει ιδρυθεί στο Τμήμα ΑΕΙ που αιτείται τη συνάφεια, σχετικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, για το οποίο τα αρμόδια όργανα διοίκησης του Ιδρύματος θεωρούν ότι πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης συνάφειας

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση Συγκλήτου για ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) δημοσιευμένη σε ΦΕΚ Απόφαση

       Απόφαση Συγκλήτου για ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) δημοσιευμένη σε ΦΕΚ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Απόφαση Συγκλήτου για κατάρτιση κανονισμού μεταπτυχιακών σπουδών δημοσιευμένη σε ΦΕΚ Απόφαση

       Απόφαση Συγκλήτου για κατάρτιση κανονισμού μεταπτυχιακών σπουδών δημοσιευμένη σε ΦΕΚ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νόμος 65 4589 2019 13 Α

       Περιγραφή Συγκρότηση Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής με αρμοδιότητα τον καθορισμό των κριτηρίων και τη διαπίστωση της συνάφειας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή/και της Σχολικής Ψυχολογίας. Εξουσιοδότηση για έκδοση Υπουργικής Απόφασης διαπίστωσης της ως άνω συνάφειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100013

      • Υπουργική Απόφαση 52425/Ζ1 2019 1152 Β

       Περιγραφή Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και της Σχολικής Ψυχολογίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201152

      • Εγκύκλιος 57235/Ζ1 2019

       Περιγραφή Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και της Σχολικής Ψυχολογίας - Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με τα αντικείμενα της ΕΑΕ και της Σχολικής Ψυχολογίας (ΑΔΑ: ΩΥΗΞ4653ΠΣ-ΔΑΙ)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%97%CE%9E4653%CE%A0%CE%A3-%CE%94%CE%91%CE%99

       ΑΔΑ ΩΥΗΞ4653ΠΣ-ΔΑΙ

      • 1 Υποβολή αιτήματος από ΑΕΙ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται από το αρμόδιο Τμήμα η πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί, με βάση τα οριζόμενα στη σχετική εγκύκλιο. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είναι ελλιπή ενημερώνεται το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα για την ανάγκη συμπλήρωσης των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν (βάσει της σχετικής εγκυκλίου).

       Όχι Όχι


      • 3 Προώθηση της αίτησης στην αρμόδια Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του άρθρου 65 του ν.4589/19 (Α΄13)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αίτημα που είναι πλήρες εντάσσεται στην ημερήσια διάταξη για εξέταση από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή στην επόμενη συνεδρίασή της.

       Όχι Όχι


      • 4 Εξέταση του αιτήματος από την αρμόδια Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του άρθρου 65 του ν.4589/19 (Α΄13)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται από την αρμόδια επιστημονική επιτροπή η συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων για τη διαπίστωση της συνάφειας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή/και τη Σχολική Ψυχολογία

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τη διαπίστωση της συνάφειας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή τη Σχολική Ψυχολογία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 6 Ενημέρωση αιτούντος για την απόρριψη του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ενημέρωση του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για την απόρριψη του αιτήματός του από την αρμόδια επιστημονική επιτροπή, στην περίπτωση που δεν πληρούνται τα κριτήρια για τη διαπίστωση της συνάφειας.

       Ναι Όχι


      • 7 Ολοκλήρωση διαδικασίας       Σημειώσεις Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.