Αναγνώριση χρόνου κενών διαστημάτων ασφάλισης μη Μισθωτών ασφαλισμένων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4eb4ba45-fae2-40d4-9d61-65c67ebfcb7f 912727

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΦΚΑ, Γενική διεύθυνση εισφορών e-ΕΦΚΑ, Διεύθυνση ασφάλισης.

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία απευθύνεται σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους, οι οποίοι μπορούν να αναγνωρίσουν το χρόνο για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε π.Φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης που έχουν ενταχθεί στον e-ΕΦΚΑ, μετά την υπαγωγή για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε π.Φορέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική διεύθυνση εισφορών e-ΕΦΚΑ, Διεύθυνση ασφάλισης.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση αναγνώρισης χρόνου κενών διαστημάτων ασφάλισης

Σημειώσεις

Ο ασφαλισμένος υποβάλλει σχετική αίτηση στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας του ή του τόπου της έδρας της επιχείρησης σε περίπτωση ελεύθερων επαγγελματιών ή σε περίπτωση συνταξιοδότησης υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτημα αναγνώρισης χρόνου κενών διαστημάτων ασφάλισης μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναγνώριση πλασματικών ετών μη μισθωτών ασφαλισμένων

      Επίσημος τίτλος

      Αναγνώριση χρόνου κενών διαστημάτων ασφάλισης μη μισθωτών ασφαλισμένων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Ασφαλιστικές Προϋπόθεση αναγνώρισης είναι η ύπαρξη κενών χρονικών διαστημάτων, μετά την υπαγωγή για πρώτη φορά στην ασφάλιση, για τα οποία δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε π.φορείς κύριας ή επικουρικής και έχει κενά διαστήματα : - κατά τη διάρκεια της ασφάλισης στον ίδιο φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας - μεταξύ της ασφάλισης σε διαφορετικούς φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, - μεταξύ της ασφάλισης φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αντίστοιχου φορέα της αλλοδαπής - μεταξύ ασφάλισης φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και του ΝΑΤ Ο χρόνος ο οποίος μπορεί να αναγνωριστεί δεν μπορεί να είναι λιγότερος από ένα πλήρη ημερολογιακό μήνα.

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Δικαίωμα αναγνώρισης έχουν τα πρόσωπα που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1/1/2011 και εφεξής με προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που διαμορφώνονται και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3863/2010.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την περίπτωση της υποβολής της σχετικής αίτησης αναγνώρισης κενών διαστημάτων ασφάλισης μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης, η οποία υποβάλλεται ψηφιακά, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κατέχει κωδικούς taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου στην οποία να δηλώνει ότι: α) ο χρόνος που επιθυμεί να αναγνωρίσει δεν έχει αναγνωριστεί σε άλλον π.Φορέα β) αν έχει ή όχι αναγνωρίσει οποιονδήποτε άλλο χρόνο σε άλλο π.Φορέα γ) ότι κατά τον χρόνο αυτό δεν ήταν ασφαλισμένος σε άλλον π.Φορέα κύριας ασφάλισης δ) Βεβαίωση ασφαλιστικού Φορέα της ημεδαπής ή προκειμένου περί αλλοδαπής του αντίστοιχου συστήματος ασφάλισης από την οποία να προκύπτει ο ακριβής χρόνος σε αυτό. ε) ότι έλαβε γνώση ότι αν δεν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις του ν.3863/2010 οι εισφορές που θα καταβληθούν για την αναγνώριση δεν επιστρέφονται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 30 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Με το άρθρο 30 του ν.4670/20 αντικαταστάθηκε το άρθρο 34 του ν.4387/2016 και επήλθαν επιμέρους μεταβολές, με κυριότερη τη μεταβολή στο ύψος της εισφοράς εξαγοράς για μη μισθωτούς ασφαλισμένους. Από 1/1/2020 για κάθε αναγνωριζόμενο χρονικό διάστημα καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος κατά το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Νόμος 34 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Με τις ως άνω διατάξεις η εισφορά εξαγοράς υπολογιζόταν με βάση το μηνιαίο εισόδημα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Νόμος 40 3996 2011 170 Α

       Περιγραφή Με τις ως άνω διατάξεις αντικαταστάθηκε το άρθρο 10 του ν.3863/2010

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100170

      • Εγκύκλιος 38 2021

       Περιγραφή Με την ως άνω εγκύκλιο γνωστοποιήθηκε ο νέος τρόπος υπολογισμού της ασφαλιστικής εισφοράς για την αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για μη μισθωτούς από 1/1/2020.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%93%CE%9E46%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%A6%CE%A3%CE%95?inline=true

       ΑΔΑ Ψ1ΓΞ46ΜΑΠΣ-ΦΣΕ

      • Εγκύκλιος 31 2017

       Περιγραφή Ορθή επανακοινοποίηση των περιπτώσεων Β και Γ του κεφαλαίου 6.Υπολογισμός της εισφοράς εξαγοράς μη μισθωτών της σχετικής εγκυκλίου 29/2017 (σελ. 6 και 7).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%91%CE%9B465%CE%A7%CE%A0%CE%99-%CE%A5%CE%9A4?inline=true

       ΑΔΑ ΩΓΑΛ465ΧΠΙ-ΥΚ4

      • Εγκύκλιος 29 2017

       Περιγραφή Με την ως άνω εγκύκλιο γνωστοποιήθηκαν οι αναγνωριζόμενοι χρόνοι ασφάλισης στον ΕΦΚΑ καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του ασφαλίστρου αναγνώρισης αυτών, μεταξύ των οποίων και ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%9E%CE%99465%CE%A7%CE%A0%CE%99-%CE%9A%CE%A5%CE%9F?inline=true

       ΑΔΑ 6ΥΞΙ465ΧΠΙ-ΚΥΟ

      • 1 Παραλαβή της αίτησης με συνημμένα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώρηση της αίτησης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και χρέωση στο αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος αίτησης και δικαιολογητικών και σύνταξη σχετικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συντάσσει Εγκριτική Απόφαση.Σε διαφορετική περίπτωση συντάσσει Απορριπτική Απόφαση.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Διευθυντής ελέγχει και υπογράφει την Εγκριτική/ Απορριπτική Απόφαση.

       Όχι Όχι


      • 5 Κοινοποίηση της Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Απόφαση κοινοποιείται στον ασφαλισμένο

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.