Αναγνώριση χρόνου προεγγραφής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0714ed65-1a07-48b3-9d87-c711c8b7dcc1 768538

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΦΚΑ, Γενική Διεύθυνση Εισφορών e-ΕΦΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  3 Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία απευθύνεται σε ασφαλισμένους του π.ΟΑΕΕ, οι οποίοι μπορούν να αναγνωρίσουν το χρονικό διάστημα αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, υπακτέας στα πρώην Ταμεία ΤΕΒΕ,ΤΑΕ,ΤΣΑ πριν την εγγραφή τους σε αυτά.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για αναγνώριση χρόνου προεγγραφής μαζί με τα δικαιολογητικά.

  Σημειώσεις

  Η αίτηση αναγνώρισης του χρόνου προεγγραφής υποβάλλεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας του ή στην Τοπική Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή σε περίπτωση συνταξιοδότησης υποβάλλει ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης και αίτημα αναγνώρισης χρόνου προεγγραφής.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ενδικοφανής Προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή απόρριψη


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Αναγνώριση χρόνου προεγγραφής


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Ασφαλιστικές Προϋπόθεση αναγνώρισης του χρόνου προεγγραφής είναι οι ασφαλισμένοι του π.ΟΑΕΕ να έχουν εγγραφεί στα μητρώα του πριν την 1/1/2007.


        Όχι Όχι

       • 2 Ασφαλιστικές Χρόνο προεγγραφής μπορούν να αναγνωρίσουν όσοι ασφαλισμένοι έχουν υποβάλει αίτημα αναγνώρισης από 1/1/2011 και μετά και θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις αυξημένες προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010.


        Όχι Όχι

       • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την περίπτωση της υποβολής της σχετικής αίτησης αναγνώρισης χρόνου προεγγραφής μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης, η οποία υποβάλλεται ψηφιακά, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κατέχει κωδικούς taxisnet.

        Όχι Όχι

       • 1 Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία ο ασφαλισμένος θα πρέπει να δηλώνει αν για το διάστημα που αιτείται την αναγνώριση, έχει χωρήσει ασφάλιση σε εντασσόμενο στον e-ΕΦΚΑ Φορέα και αν έχει λάβει νόμιμα εξαίρεση για οποιαδήποτε αιτία από την ασφάλιση του π.ΤΕΒΕ,ΤΑΕ,ΤΣΑ. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία ο ασφαλισμένος θα πρέπει να δηλώνει αν για το διάστημα που αιτείται την αναγνώριση, έχει χωρήσει ασφάλιση σε εντασσόμενο στον e-ΕΦΚΑ Φορέα και αν έχει λάβει νόμιμα εξαίρεση για οποιαδήποτε αιτία από την ασφάλιση του π.ΤΕΒΕ,ΤΑΕ,ΤΣΑ.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • Νόμος 30 4670 2020 43 Α

        Περιγραφή Με το άρθρο 30 του ν.4670/20 που αναφέρεται στους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης που μπορούν να αναγνωριστούν, αντικαταστάθηκε το άρθρο 34 του ν.4387/2016 και επέρχονται επιμέρους μεταβολές, με κυριότερη τη μεταβολή στο ύψος της εισφοράς εξαγοράς για μη μισθωτούς ασφαλισμένους.Για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα ασφάλισης καταβάλλεται η ασφαλιστική εισφορά που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος κατά το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

       • Νόμος 34 4387 2016 85 Α

        Περιγραφή Με τις ως άνω διατάξεις η εισφορά εξαγοράς υπολογιζόταν με βάση το μηνιαίο εισόδημα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

       • Νόμος 41 3996 2011 170 Α

        Περιγραφή Με την ως άνω διάταξη από 1/1/2011 οι ασφαλισμένοι του π. ΟΑΕΕ μπορούν με αίτησή τους να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης, το χρονικό διάστημα αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας,υπακτέας στα πρώην Ταμεία ΤΕΒΕ,ΤΑΕ,ΤΣΑ πριν την εγγραφή τους στα μητρώα αυτών, για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες εισφορές. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100170

       • Εγκύκλιος 38 2021

        Περιγραφή Με την ως άνω εγκύκλιο γνωστοποιήθηκε ο νέος τρόπος υπολογισμού της ασφαλιστικής εισφοράς από 1/1/2020 για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων για μη μισθωτούς μεταξύ των οποίων και ο χρόνος προεγγραφής για ασφαλισμένους του π.ΟΑΕΕ.

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%93%CE%9E46%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%A6%CE%A3%CE%95?inline=true

        ΑΔΑ Ψ1ΓΞ46ΜΑΠΣ-ΦΣΕ

       • Εγκύκλιος 31 2017

        Περιγραφή Ορθή επανακοινοποίηση των περιπτώσεων Β και Γ του κεφαλαίου 6.Υπολογισμός της εισφοράς εξαγοράς μη μισθωτών της σχετικής εγκυκλίου 29/2017 (σελ. 6 και 7).

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%91%CE%9B465%CE%A7%CE%A0%CE%99-%CE%A5%CE%9A4?inline=true

        ΑΔΑ ΩΓΑΛ465ΧΠΙ-ΥΚ4

       • Εγκύκλιος 29 2017

        Περιγραφή Με την ως άνω εγκύκλιο γνωστοποιήθηκαν οι αναγνωριζόμενοι χρόνοι ασφάλισης στον ΕΦΚΑ καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του ασφαλίστρου αναγνώρισης αυτών, μεταξύ των οποίων και ο χρόνος προεγγραφής.

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%9E%CE%99465%CE%A7%CE%A0%CE%99-%CE%9A%CE%A5%CE%9F?inline=true

        ΑΔΑ 6ΥΞΙ465ΧΠΙ-ΚΥΟ

       • 1 Παραλαβή αιτήματος με συνημμένα δικαιολογητικά

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης του χρόνου προεγγραφής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας του ή στην Τοπική Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή σε περίπτωση συνταξιοδότησης υποβάλλει ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης και αίτημα αναγνώρισης χρόνου προεγγραφής.

        Όχι Όχι


       • 2 Καταχώρηση της αίτησης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και χρέωση στο αρμόδιο Τμήμα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 3 Έλεγχος αίτησης και δικαιολογητικών και σύνταξη σχετικής Απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συντάσσει Εγκριτική Απόφαση. Σε διαφορετική περίπτωση συντάσσει Απορριπτική Απόφαση.

        Όχι Όχι


       • 4 Έκδοση Απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο αρμόδιος Διευθυντής ελέγχει και υπογράφει την Εγκριτική/ Απορριπτική Απόφαση

        Όχι Όχι


       • 5 Κοινοποίηση της Απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • Αίτηση συνταξιοδότησης

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.