Αναγνώριση χρόνου σπουδών μη Μισθωτών ασφαλισμένων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση53f9f4ed-b240-4219-b263-7693664e5b2b 267899

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΦΚΑ, Γενική Διεύθυνση Εισφορών e-ΕΦΚΑ

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία απευθύνεται σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους, οι οποίοι μπορούν να αναγνωρίσουν με εξαγορά, ως χρόνο ασφάλισης, τον χρόνο σπουδών σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, καθώς και σε μέσες τεχνικές και επαγγελματικές σχολές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική Διεύθυνση Εισφορών e-ΕΦΚΑ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Ο ασφαλισμένος υποβάλλει σχετική αίτηση αναγνώρισης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ που υπάγεται με βάση την κατοικία του ή την επαγγελματική του έδρα, αν πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία ή υποβάλλει το αίτημα αναγνώρισης ηλεκτρονικά ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγνώριση χρόνου σπουδών μη μισθωτών ασφαλισμένων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής


      • 1 Ασφαλιστικές Δικαίωμα αναγνώρισης χρόνου σπουδών έχουν τα πρόσωπα που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1/1/2011 και εφεξής με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από αυτή την ημερομηνία και μετά, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3863/2010.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Προϋπόθεση αναγνώρισης του χρόνου σπουδών είναι η αποφοίτηση από ανώτερες ή ανώτατες σχολές, μέσες τεχνικές επαγγελματικές σχολές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και η απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την περίπτωση της υποβολής της σχετικής αίτησης αναγνώρισης χρόνου σπουδών μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης, η οποία υποβάλλεται ψηφιακά, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κατέχει κωδικούς taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ή βεβαίωση απόκτησης πτυχίου ή διπλώματος από τη σχολή στην οποία να αναφέρονται απαραίτητα ο προβλεπόμενος χρόνος φοίτησης σε αυτή καθώς και η συνολική χρονική περίοδος φοίτησης του σπουδαστή (η βεβαίωση αυτή ζητείται μόνο στην περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν αναφέρονται στο πτυχίο ή δίπλωμα). Επί περισσοτέρων πτυχίων αναγνωρίζεται ο χρόνος σπουδών μιας μόνο σχολής με επιλογή του ασφαλισμένου. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ή βεβαίωση απόκτησης πτυχίου ή διπλώματος από τη σχολή στην οποία να αναφέρονται απαραίτητα ο προβλεπόμενος χρόνος φοίτησης σε αυτή καθώς και η συνολική χρονική περίοδος φοίτησης του σπουδαστή (η βεβαίωση αυτή ζητείται μόνο στην περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν αναφέρονται στο πτυχίο ή δίπλωμα). Επί περισσοτέρων πτυχίων αναγνωρίζεται ο χρόνος σπουδών μιας μόνο σχολής με επιλογή του ασφαλισμένου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνει ο ασφαλισμένος: ότι δεν έχει αναγνωρίσει το χρόνο σπουδών ή άλλο χρόνο σε εντασσόμενο στον e-ΕΦΚΑ Φορέα ή σε Φορέα του εξωτερικού, δεν έχει ασφαλιστεί σε κανένα εντασσόμενο στον e-ΕΦΚΑ φορέα για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση ασφάλισης σε άλλο π.Φορέα κατά τη διάρκεια των σπουδών απαιτείται βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνει ο ασφαλισμένος: ότι δεν έχει αναγνωρίσει το χρόνο σπουδών ή άλλο χρόνο σε εντασσόμενο στον e-ΕΦΚΑ Φορέα ή σε Φορέα του εξωτερικού, δεν έχει ασφαλιστεί σε κανένα εντασσόμενο στον e-ΕΦΚΑ φορέα για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση ασφάλισης σε άλλο π.Φορέα κατά τη διάρκεια των σπουδών απαιτείται βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 30 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Με το άρθρο 30 του ν.4670/20 αντικαταστάθηκε το άρθρο 34 του ν.4387/2016 και επήλθαν επιμέρους μεταβολές, με κυριότερη τη μεταβολή στο ύψος της εισφοράς εξαγοράς για μη μισθωτούς ασφαλισμένους. Από 1/1/2020 για κάθε αναγνωριζόμενο χρόνο σπουδών καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος κατά το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Νόμος 34 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Με τις ως άνω διατάξεις η εισφορά εξαγοράς υπολογιζόταν με βάση το μηνιαίο εισόδημα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Νόμος 40 3996 2011 170 Α

       Περιγραφή Με τις ως άνω διατάξεις αντικαταστάθηκε το άρθρο 10 του ν.3863/2010

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100170

      • Εγκύκλιος 38 2021

       Περιγραφή Με την ως άνω εγκύκλιο γνωστοποιήθηκε ο νέος τρόπος υπολογισμού της ασφαλιστικής εισφοράς για την αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για μη μισθωτούς από 1/1/2020.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%91%CE%9B465%CE%A7%CE%A0%CE%99-%CE%A5%CE%9A4?inline=true

       ΑΔΑ Ψ1ΓΞ46ΜΑΠΣ-ΦΣΕ

      • Εγκύκλιος 31 2017

       Περιγραφή Ορθή επανακοινοποίηση των περιπτώσεων Β και Γ του κεφαλαίου 6.Υπολογισμός της εισφοράς εξαγοράς μη μισθωτών της σχετικής εγκυκλίου 29/2017 (σελ. 6 και 7).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%91%CE%9B465%CE%A7%CE%A0%CE%99-%CE%A5%CE%9A4?inline=true

       ΑΔΑ ΩΓΑΛ465ΧΠΙ-ΥΚ4

      • Εγκύκλιος 29 2017

       Περιγραφή Με την ως άνω εγκύκλιο γνωστοποιήθηκαν οι αναγνωριζόμενοι χρόνοι ασφάλισης στον ΕΦΚΑ καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του ασφαλίστρου αναγνώρισης αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%9E%CE%99465%CE%A7%CE%A0%CE%99-%CE%9A%CE%A5%CE%9F?inline=true

       ΑΔΑ 6ΥΞΙ465ΧΠΙ-ΚΥΟ

      • 1 Παραλαβή αιτήματος με συνημμένα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης του χρόνου σπουδών με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ που υπάγεται με βάση την κατοικία του ή την έδρα της επιχείρησης αν πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία ή σε περίπτωση συνταξιοδότησης υποβάλλει ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης και αίτημα αναγνώρισης του ανωτέρω χρόνου.

       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώρηση της αίτησης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και χρέωση στο αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος αίτησης και δικαιολογητικών και σύνταξη σχετικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συντάσσει Εγκριτική Απόφαση.Σε διαφορετική περίπτωση συντάσσει Απορριπτική Απόφαση.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Διευθυντής ελέγχει και υπογράφει την Εγκριτική/ Απορριπτική Απόφαση.

       Όχι Όχι


      • 5 Κοινοποίηση της Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Απόφαση κοινοποιείται στον ασφαλισμένο

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.