Αναθεώρηση Άδειας Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση754ebb5c-3f87-42d2-9ff6-4af3b15175a4 933967 Review of the Operation Licence of an Elderly Care Unit (ECU) (For-Profit)

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αναθεώρησης των αδειών ίδρυσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χαρακτήρα από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Απευθύνεται σε πολίτες, επιχιερήσεις και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑΜΕΑ)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την αναθεώρηση της άδειας λειτουργίας.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική Προσφυγή/ Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης τηςπροθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63). Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

    NACE

    • 88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναθεώρηση Άδειας Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Έκθεση από διπλωματούχο μηχανικό στην οποία θα περιγράφονται οι λειτουργικές τροποποιήσεις καθώς και οι τροποποιήσεις χώρων και δυναμικότητας. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Έκθεση από διπλωματούχο μηχανικό στην οποία θα περιγράφονται οι λειτουργικές τροποποιήσεις καθώς και οι τροποποιήσεις χώρων και δυναμικότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 2 Κατόψεις (σχέδια) από διπλωματούχο μηχανικό, στις οποίες θα έχουν αποτυπωθεί οι τροποποιήσεις. Κάτοψη

       Κατόψεις (σχέδια) από διπλωματούχο μηχανικό, στις οποίες θα έχουν αποτυπωθεί οι τροποποιήσεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2903

      • Άλλο 25/VII 2012 2618 Β

       Περιγραφή Απόφαση 25/VII/2012 της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120202618

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1γ/ΓΠοικ.123831 2011 2661 Β

       Περιγραφή Διεκπεραίωση και μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (EKE) της διαδικασίας χορήγησης άδειας Ίδρυσης, λειτουργίας και αναθεώρησης των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χαρακτήρα από ιδιώτες, σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/2006/123/ΕΚ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202661

      • Υπουργική Απόφαση Π1γ/οικ.81551 2007 1136 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. Π4Β/οικ. 3176/6.6.1996 (ΦΕΚ 455/τ. Β΄/1996) και Π4β/οικ. 4690/30.8.1996 (ΦΕΚ 833/τ. Β΄/1996) υπουργικών αποφάσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070201136

      • Υπουργική Απόφαση Π4Β/οικ.4690 1996 833 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις , δικαιολογητικά, έλεγχος και λειτουργία. Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Π1γ/οικ.81551/2007 (ΦΕΚ 1136/Β/2007).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960200833

      • Υπουργική Απόφαση Π4Β/οικ.3176 1996 455 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) από ιδιώτες (κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960200455

      • Νόμος 2345 1995 213 Α

       Περιγραφή Περί Μ.Φ.Η.: Τροποποήθηκε ως ακολούθως: • ν. 4756/2020 (ΦΕΚ 235/Α/2020) παρ. 1 αρ. 3 - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 αρ. 1 του ν. 2345/1995 (Δικαίωμα υποβολής αίτησης) • ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) παρ. 23 αρ. 37 - Τροποποίηση παρ. 7 αρ. 1 του ν. 2345/1995 (Τροποποιήσεις αδειών) • ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) περ. 22 παρ. 3 αρ. 94 - Τροπο-ποίηση παρ. 1 έως 3 αρ. 1 του ν. 2345/1995 (Δικαίωμα υποβολής αίτησης) • Υ.Α. Π.4β/οικ.6022/1995 (ΦΕΚ 1052/Β/1995) - Τροποποίηση παρ. 4 αρ. 1 του ν. 2345/1995 (Επίβλεψη Μ.Φ.Η.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100213

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης/δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα Δικαιολογητικά – Έντυπα στο Γρ. Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Χορήγηση αριθμού πρωτοκόλλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Γρ. Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας χορηγεί πρωτόκολλο υποβολής αίτησης και φακέλου στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Γρ. Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ελέγχει τα δικαιολογητικά – έντυπα ως προς την πληρότητα και τα προωθεί στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος ορθότητας και διαβίβαση στην Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ελέγχει τα δικαιολογητικά έντυπα ως προς την ορθότητα και εάν είναι ορθά τα προωθεί στη Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας (εάν δεν είναι ορθά ενημερώνει την ενδιαφερόμενο να προσκομίσει τα ορθά δικαιολογητικά).

       Όχι Όχι


      • 7 Επιτόπιος έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλόλητας διενεργεί επιτόπιο έλεγχο.

       Όχι Όχι


      • 8 Σύνταξη πρακτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλόλητας συντάσσει πρακτικό σχετικά με τα ευρήματα του επιτόπιου ελέγχου και το διαβιβάζει στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

       Όχι Όχι


      • 9 Σύνταξη εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Αλληλεγγύης συντάσσει εισήγηση για την αναθεώρηση άδειας λειτουργίας (στην περίπτωση που υπάρχουν ευρήματα από την Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας, ο υπάλληλος του Τμήματος ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο να προβεί σε διορθώσεις) και την προωθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

       Όχι Όχι


      • 10 Υπογραφή εισήγησης από Προϊστάμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος του Τμήματος υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

       Όχι Όχι


      • 11 Υπογαρφφή εισήγησης από Διευθυντή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

       Όχι Όχι


      • 12 Υπογραφή εισήγησης από Γενικό Διευθυντή και διαβίβαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον Αντι-Περιφερειάρχη.

       Όχι Όχι


      • 13 Υπογραφή από Αντιπεριφερειάρχη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Αντιπεριφερειάρχης υπογράφει την αναθεώρηση άδειας λειτουργίας και την επιστρέφει στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

       Όχι Όχι


      • 14 Ενημέρωση ενδιαδεόμενου για παραλαβή ανανέωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την παραλαβή της αναθεωρημένης άδειας Λειτουργίας.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.