Αναθεώρηση ατομικού μερίσματος

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc503838f-bae0-4fff-8139-2126f1d0c435 143410

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  24
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην αναθεώρηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικόυ Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) για απονομή μερίσματος, κατόπιν αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός ενός έτους από την ημερομηνία κοινοποίησής τους (άρθρο 54 του Π.Δ. 422/1981), ως προς τον χρόνο συμμετοχής, τα ορθά μισθολογικά δεδομένα, την ημερομηνία έναρξης του μερίσματος.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση αναθεώρησης.

  Σημειώσεις

  Η αίτηση συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που απαιτούνται, όπως υπηρεσιακά έγγραφα που αποδεικνύουν την αλλαγή κλιμακίου κ.ά.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική Προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή απόρριψη

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Αναθεώρηση ατομικού μερίσματος


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο), email

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Διοικητικές Η αναθεώρηση μερίσματος προϋποθέτει συχνά την ενημέρωση για νέα κλιμάκια.

        Όχι Όχι

       • 2 Προϋπηρεσίας Συνυπολογίζονται τα χρονικά διαστήματα προϋπηρεσίας που έχει αναγνωρίσει ο μέτοχος στο παρελθόν.

        Όχι Όχι

       • 3 Αναπηρίας Κατά την αναθεώρηση, λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του νόμου 3620/2017 για περιπτώσεις μερισματούχων με 80% αναπηρία.

        Όχι Όχι

       • Νόμος 48 4670 2020 43 Α
       • Νόμος 48 4387 2016 85 Α

        Περιγραφή Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp 31M9ESQXdtvSoClrL87SPB1HbULODtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijGrQHcePHClLy81m2nbIV8aLxym8io8bEXTM8cAZVrAU

       • Νόμος 138 4052 2012 41 Α

        Περιγραφή Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA BZxkczbHdtvSoClrL8b5S2mIvi-NjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijH7gf0uCBMxD4WC-PfiO8vM1qjYnONc SiVTX5R7OPEU

       • Νόμος 2 - 3 4024 2011 226 Α

        Περιγραφή 1 Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων Δημοσίου 2 Ρύθμιση θεμάτων ασφαλιστικών φορέων 3 Θέματα Μ.Τ.Π.Υ.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL84tQ3Uej7Zml5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueAIi-Rp kyvW2o6VTNMEFx8h6ObxX6nbVHtd9PZSJmV

       • Προεδρικό Διάταγμα 422 1981 114 Α
       • 1 Πρωτοκόλληση αίτησης και συσχέτιση με την ηλεκτρονική μερίδα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά που επισυνάπτονται, πρωτοκολλούνται ηλεκτρονικά από αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος Γραμματείας του Μ.Τ.Π.Υ.

        Όχι Όχι


       • 2 Ταυτοποίηση Μετόχου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ταυτοποιούνται τα στοιχεία της αίτησης αναθεώρησης μερίσματος, με τα στοιχεία του μετόχου στο πληροφοριακό σύστημα του Μ.Τ.Π.Υ. από το τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Μερισματούχων.

        Όχι Όχι


       • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Η αίτηση χρεώνεται στο τμήμα Κανονισμού Μερίσματος όπου ελέγχονται όλα τα έγγραφα που επισυνάπτονται σε αυτή και αν απαιτείται, γίνονται έγγραφα προς την υπηρεσία αποστολής ή τον αιτούντα για αποστολή δικαιολογητικού.

        Όχι Όχι


       • 4 Έλεγχος από το τμήμα Πρόσθετου Χρόνου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Σε περίπτωση που υπάρχει χρονικό διάστημα το οποίο έχει αναγνωριστεί κατά το παρελθόν, ο φάκελος διαβιβάζεται στο τμήμα Πρόσθετου Χρόνου το οποίο ελέγχει αν έχει γίνει η εξόφληση της δαπάνης που απαιτείται για την αναγνώριση του εν λόγω χρονικού διαστήματος και ολοκληρώνει το βήμα.

        Όχι Όχι


       • 5 Έναρξη επεξεργασίας αναθεώρησης μερίσματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί στην εφαρμογή του ΟΠΣ-ΜΤΠΥ, τα νέα δεδομένα, όπως διαστήματα συμμετοχής, προσωπικά στοιχεία, κ.λπ., και γίνεται ο νέος υπολογισμός του μηνιαίου μερίσματος.

        Όχι Όχι


       • 6 Προς έλεγχο/έγκριση μερίσματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος/ελεγκτής, κατόπιν ελέγχου, εγκρίνει τις αλλαγές για να γίνει εισήγηση έκδοσης απόφασης αναθεώρησης του μερίσματος.

        Όχι Όχι


       • 7 Εισήγηση στο Δ.Σ. για μέρισμα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο αρμόδιος Διευθυντής/ντρια, εισάγει προς έγκριση από το Δ.Σ. του ΜΤΠΥ, τις αναθεωρήσεις των μερισμάτων.

        Όχι Όχι


       • 8 Εγκριτική απόφαση Δ.Σ.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Το Δ.Σ. αποφασίζει και εκδίδονται οι αντίστοιχες διοικητικές πράξεις.

        Όχι Όχι


       • 9 Ενημέρωση τμήματος Καταβολής Μερισμάτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Οι εγκριτικές αποφάσεις του Δ.Σ. διαβιβάζονται στο τμήμα Καταβολής Μερισμάτων, ώστε το αναθεωρημένο μέρισμα να καταβληθεί στην επόμενη πληρωμή των μερισμάτων.

        Όχι Ναι
       • 1 Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, όπου εμφανίζονται κατά χρονολογική σειρά όλες οι προϋπηρεσίες του μετόχου. Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, όπου εμφανίζονται κατά χρονολογική σειρά όλες οι προϋπηρεσίες του μετόχου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνεται ότι ο μέτοχος δεν λαμβάνει άλλο μέρισμα από το Μ.Τ.Π.Υ. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνεται ότι ο μέτοχος δεν λαμβάνει άλλο μέρισμα από το Μ.Τ.Π.Υ.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Αντίγραφο της συνταξιοδοτικής Πράξης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με την οποία κανονίσθηκε σύνταξη από το Δημόσιο. Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

        Αντίγραφο της συνταξιοδοτικής Πράξης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με την οποία κανονίσθηκε σύνταξη από το Δημόσιο.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://apps.ika.gr/eTax/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.