Αναθεώρηση μεταβιβασθέντος μερίσματος (ΜΤΠΥ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση00ed125d-40cf-4314-98ca-7494f0f11f43 711434

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση μετόχων και μερισματούχων., ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 11

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον επανακαθορισμό των μελών της ορφανικής οικογένειας καθώς και του ποσού του μεταβιβασθέντος μερίσματος που αυτά δικαιούνται. Η διαδικασία αυτή κυρίως εφαρμόζεται όταν ένα ή περισσότερα από τα μέλη της ορφανικής οικογένειας δεν δικαιούνται πλέον μερίσματος και διακόπτεται η καταβολή του, ή όταν εγγράφεται ένα νέο μέλος.

Δηλαδή: 1) αν ο χήρος/α ή το άγαμο τέκνο παντρευτεί ή συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. 2) αν το ανήλικο τέκνο ενηλικιωθεί (18 ετών) ή περατώσει τις σπουδές του ή συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του, ενώ εξακολουθεί να είναι φοιτητής και σε κάθε περίπτωση το μέρισμα δεν συνεχίζεται πέραν των 24 ετών. 3) αν οποιοδήποτε μέλος αποβιώσει. 4) Αν οποιοδήποτε μέλος δεν είναι πλέον ανίκανο προς άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό 67% και άνω. Επίσης, αναθεώρηση του μεταβιβασθέντος μερίσματος γίνεται και: 5) όταν διαπιστωθεί λάθος μετά την μεταβίβαση του μερίσματος, ή 6) όταν θα πρέπει να προστεθεί και άλλο μέλος στην ορφανική οικογένεια, όπως για παράδειγμα τέκνο η πατρότητα του οποίου αναγνωρίζεται εκ των υστέρων ή που για άλλους λόγους δεν εμφανίζονταν στην οικογενειακή μερίδα του θανόντος γονέα.

7) όταν μέλος της ορφανικής οικογένειας διαγράφηκε και προσκομίζει νέα δικαιολογητικά π.χ. νέα βεβαίωση φοίτησης, ή νέα απόφαση ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ βάσει των οποίων δικαιούται εκ νέου μέρισμα. 8) όταν η χήρα συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας της αιτείται την επαναχορήγηση του χηρικού μερίσματος που της είχε διακοπεί επειδή κατά την ημερομηνία του θανάτου του συζύγου της ήταν κάτω των 55 ετών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση μετόχων και μερισματούχων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο χρόνος που απαιτείται από την στιγμή υποβολής της αίτησης έως την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΠΥ, εξαρτάται από το μέγεθος του πλήθους των αιτήσεων της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και του διαθέσιμου αριθμού υπαλλήλων. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ. μεταβίβασης ή και αναθεώρησης μερίσματος δεν αποστέλλονται ταχυδρομικώς, αλλά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Μ.Τ.Π.Υ. και είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτές και η εκτύπωσή τους με τη χρήση του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ του κάθε δικαιούχου. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που διαπιστώνεται ύπαρξη λάθους στην απόφαση μεταβίβασης του μερίσματος, η απόφαση αυτή υπόκεινται σε αναθεώρηση με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός ενός έτους από την ημερομηνία κοινοποίησής της (άρθρο 54 του Π.Δ. 422/1981).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση αναθεώρησης μεταβιβασθέντος μερίσματος.

Σημειώσεις

Στην αίτηση αναθεώρησης του μεταβιβασθέντος μερίσματος θα πρέπει να επισυνάπτεται το έγγραφο ή πιστοποιητικό αρμόδιας υπηρεσίας βάσει του οποίου αιτείται η αναθεώρηση του μεταβιβασθέντος μερίσματος.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    ΄Εγγραφη αίτηση προς την υπηρεσία

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναθεώρηση μεταβιβασθέντος μερίσματος του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

      Επίσημος τίτλος

      Αναθεώρηση μεταβιβασθέντος μερίσματος


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Μερισματούχων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email, Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Οικογενειακές Ο/η χήρος/α ή το άγαμο τέκνο παντρευτεί ή συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Ενηλικίωση άγαμου ορφανού τέκνου. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση ανήλικων άγαμων ορφανών τέκνων, μόλις αυτά ενηλικιωθούν βάσει της ημερομηνίας γέννησής τους που είναι καταχωρημένη στο Πληροφοριακό Σύστημα, τότε γίνεται αυτόματη διακοπή του μερίσματός τους. Εάν τα τέκνα αυτά εγγραφούν σε κάποια σχολή, για να συνεχιστεί η καταβολή του μερίσματός τους, θα πρέπει άμεσα να υποβάλλουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση σπουδών.

       Ναι Ναι

      • 3 Εκπαιδευτικές Περάτωση σπουδών άγαμου ορφανού τέκνου πριν τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου έτους περάτωσης σπουδών (24ο έτος της ηλικίας τους). Για τον λόγω αυτό, εάν οι σπουδές συνεχιστούν μέχρι και το 24ο έτος, θα πρέπει να προσκομίζεται κάθε χρόνο πιστοποιητικό ή βεβαίωση σπουδών.

       Ναι Ναι

      • 4 Ηλικιακές Συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας άγαμου ορφανού τέκνου χωρίς να έχει περατώσει τις σπουδές του και εξακολουθεί να είναι φοιτητής.

       Ναι Ναι

      • 5 Διοικητικές Θάνατος οποιουδήποτε μέλους της ορφανικής οικογένειας.

       Ναι Ναι

      • 6 Αναπηρίας Όταν το άγαμο ενήλικο τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω παύσει πλέον να είναι ανίκανο για την άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος. Σημειώνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση, το Πληροφοριακό Σύστημα προβαίνει στην αυτόματη διακοπή του μερίσματος κατά την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού αναπηρίας. Εάν εκδοθεί νέο πιστοποιητικό θα πρέπει αυτό να προσκομιστεί άμεσα προκειμένου να μη διακοπεί το μέρισμα.

       Ναι Ναι

      • 7 Αναπηρίας Όταν ο χήρος ή η χήρα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω παύσει πλέον να είναι ανίκανος/η για την άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος. Η αναπηρία για τον χήρα ή την χήρα δεν αποτελεί προϋπόθεση για μέρισμα. Ενδέχεται όμως το μέρισμα να υπόκειται σε φοροαπαλλαγές ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας. Για τον λόγω αυτό, ο χήρος ή η χήρα θα πρέπει να προσκομίσουν νέο πιστοποιητικό αναπηρίας πριν ή μετά τη λήξη του προηγούμενου εφόσον η αναπηρία εξ αρχής δεν έχει καθοριστεί εφόρου ζωής.

       Ναι Ναι

      • 8 Δικαστικές Εγγραφή ή διαγραφή άγαμου τέκνου στην οικογενειακή μερίδα του θανόντος γονέα βάσει δικαστικής απόφασης.

       Ναι Ναι

      • 9 Δικαστικές Η χήρα ή ο χήρος χάνουν τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα του θανόντος συζύγου βάσει δικαστικής απόφασης.

       Ναι Ναι

      • 10 Διοικητικές Ένα ή περισσότερα ή όλα τα μέλη της ορφανικής οικογένειας αιτηθούν την παραίτησή τους από το μεταβιβασθέν μέρισμα του θανόντος μερισματούχου.

       Ναι Ναι

      • 11 Ηλικιακές Η χήρα/χήρος συμπληρώσει το 67ο έτος ηλικίας.

       Ναι Ναι

      • 1 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Σημειώσεις: Πρόκειται για την ληξιαρχική πράξη γάμου χήρας, χήρου ή ορφανού τέκνου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9665

      • 2 Σύμφωνο συμβίωσης. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Σύμφωνο συμβίωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνο συμβίωσης χήρου, χήρας ή ορφανού τέκνου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 3139

      • 3 Βεβαίωση σπουδών ή πτυχίο άγαμου ορφανού τέκνου. Αποδεικτικό σπουδών

       Βεβαίωση σπουδών ή πτυχίο άγαμου ορφανού τέκνου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2825

      • 4 Πιστοποιητικό αναπηρίας. Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικό αναπηρίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρόκειται για πιστοποιητικό αναπηρίας ΑΣΥΕ ή ΚΕΠΑ οποιουδήποτε μέλους της ορφανικής οικογένειας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 5511

      • 5 Δικαστική απόφαση. Απόφαση

       Δικαστική απόφαση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρόκειται για οποιοδήποτε έγγραφο βάσει του οποίου αποδεικνύεται ότι ένα ή περισσότερα μέλη της ορφανικής οικογένειας έχουν απωλέσει την ιδιότητά τους αυτή ή ότι την ιδιότητα αυτή έχει και άλλο άτομο στο οποίο δεν είχε μεταβιβαστεί το μέρισμα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 1127

      • 6 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: Πρόκειται για τη ληξιαρχική πράξη θανάτου οποιουδήποτε μέλους της ορφανικής οικογένειας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 1701

      • 7 Σύμβαση εργασίας. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Σύμβαση εργασίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρόκειται για οποιοδήποτε έγγραφο βάσει του οποίου βεβαιώνεται ότι το ανάπηρο μέλος της ορφανικής οικογένειας εργάζεται και άρα δεν συντρέχει η προϋπόθεση της ανικανότητας άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 8181

      • 8 Σύμβαση έργου. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Σύμβαση έργου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Πρόκειται για οποιοδήποτε έγγραφο βάσει του οποίου βεβαιώνεται ότι το ανάπηρο μέλος της ορφανικής οικογένειας εργάζεται και άρα δεν συντρέχει η προϋπόθεση της ανικανότητας άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 8181

      • 9 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μπορεί να αφορά οποιοδήποτε μέλος της ορφανικής οικογένειας. Με βάση αυτό, αποδεικνύεται η ηλικία (ενηλικίωση άγαμου ορφανού τέκνου) ή η τέλεση γάμου χήρας ή χήρου ή ορφανού τέκνου που του έχει μεταβιβαστεί το μέρισμα θανόντος μερισματούχου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 3964

      • 10 Αντίγραφο πιστοποιητικού ηλικίας ή επαγγελματικής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο ταυτοποιητικό έγγραφο βάσει του οποίου αποδεικνύεται η απώλεια της ιδιότητας δικαιούχος ορφανικού μερίσματος. Πιστοποιητικό

       Αντίγραφο πιστοποιητικού ηλικίας ή επαγγελματικής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο ταυτοποιητικό έγγραφο βάσει του οποίου αποδεικνύεται η απώλεια της ιδιότητας δικαιούχος ορφανικού μερίσματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Εργασιακές, Ηλικιακές, Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 8619

      • 11 Δικαστική απόφαση. Απόφαση

       Δικαστική απόφαση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρόκειται για οποιαδήποτε δικαστική απόφαση βάσει της οποίας, είτε κάποιο μέλος οικογένειας δεν δικαιούται το μεταβιβασθέν μέρισμα, είτε ότι προστίθεται μέλος στην ορφανική οικογένεια θανόντος το οποίο δικαιούται μεταβίβαση μερίσματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 1127

      • Προεδρικό Διάταγμα 44, 45, 46 422 1981 114 Α

       Περιγραφή Από τον συνδυασμό των τριών αυτών άρθρων προκύπτει το δικαίωμα της αναθεώρησης του μεταβασθέντος μερίσματος όταν ένα μέλος της ορφανικής οικογένειας απωλέσει (ή την ανακτήσει πάλι) την ιδιότητα βάσει της οποίας του είχε μεταβιβασθεί μέρισμα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100114

      • 1 Πρωτοκόλληση αίτησης αναθεώρησης μεταβιβασθέντος μερίσματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Γραμματείας πρωτοκολλεί την αίτηση μεταβίβασης μερίσματος που έχει υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία παρουσία του αιτούντος στην υπηρεσία, είτε με απλή ταχυδρόμηση. Κατά τη διαδικασία της πρωτοκόλλησης, το Τμήμα Γραμματείας συσχετίζει την αίτηση αναθεώρησης του μεταβιβασθέντος μερίσματος με τη μερίδα του αρχικού θανόντος μερισματούχου. Η αίτηση, αφού πρωτοκολληθεί, σαρώνεται ηλεκτρονικά και εντάσσεται στην ηλεκτρονική μερίδα. Κατόπιν, μέσω του πληροφοριακού προγράμματος προωθείται, με σειρά, στο αρμόδιο Τμήμα για την επεξεργασία αυτής.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος αίτησης και επισυναπτόμενων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Μεταβίβασης Μερισμάτων επεξεργάζεται τις αιτήσεις αναθεώρησης με σειρά πρωτοκόλλησης. Επεξεργάζεται και ελέγχει τη σχετική αίτηση και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν δικαιολογητικά. Ελέγχει, δηλαδή αρχικά, εάν είναι αληθή τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και εάν ισχύουν οι προϋποθέσεις για την αναθεώρηση του μεταβιβασθέντος μερίσματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Επεξεργασία αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο της αίτησης και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών, και εφόσον δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια για αυτά (αναζήτηση τυχόν συμπληρωματικού στοιχείου), το αρμόδιο Τμήμα προχωρά στην ηλεκτρονική καταχώρηση των αναγκαίων πληροφοριών στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΜΤΠΥ, προκειμένου να γίνει η διαγραφή του μέλους της ορφανικής οικογένειας και ο επανυπολογισμός του ποσού του μερίσματος που δικαιούνται τα εναπομείναντα μέλη ή την εγγραφή μέλους και τον επανυπολογισμό του μερίσματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος επανυπολογισμού μεταβιβασθέντος μερίσματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αρμόδιος υπάλληλος αναλαμβάνει τον έλεγχο των καταχωρημένων στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), καθώς και τον επανυπολογισμό του νέου ποσού μερίσματος προκειμένου εν συνεχεία να εκδοθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΠΥ.

       Όχι Όχι


      • 5 Απόφαση αναθεώρησης μεταβιβασθέντος μερίσματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Από την αρμόδια Διεύθυνση, υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΠΥ, εισήγηση αναθεώρησης του μεταβιβασθέντος μερίσματος, προκειμένου αυτό να αποφασίσει σχετικά.

       Όχι Όχι


      • 6 Ανάρτηση απόφασης αναθεώρησης μεταβιβασθέντος μερίσματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά τη θετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΠΥ, και αφού ο/η γραμματέας αυτού προβεί στις αναγκαίες ενέργειες, ενημερώνεται το πληροφοριακό σύστημα του ΜΤΠΥ και αναρτάται στο διαδίκτυο (mtpy.gr) η απόφαση της αναθεώρησης στην οποία μπορεί να έχει πρόσβαση το κάθε μέλος της ορφανικής οικογένειας χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.