Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση00e7092b-f45f-4f11-94d9-7ea64f7967f6 792454

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

21 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων (VIES). Συγκεκριμένα, οι υποκείμενοι στο φόρο που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, αποκτήσεις ή παραδόσεις αγαθών, λήψεις ή παροχές υπηρεσιών προς και από υποκείμενους εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση για αυτές έως την 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου που αυτές πραγματοποιούνται.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ο πίνακας υποβάλλεται μόνο για τον/ους ημερολογιακό/ους μήνα/ες που πραγματοποιούνται οι σχετικές πράξεις με τη χρήση των εντύπων Φ4/ΤΑXIS και Φ5/ΤΑXIS έκδοση 2020.

Η εμπρόθεσμη υποβολή του πίνακα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet) έως την 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου στην οποία αφορά.

Εκπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων αυτών επισύρει την επιβολή προστίμου 100€ (αρθ. 54 ν.4174/2013κωδ. με ν. 4987/2022)

Τελευταία ενημέρωση

20/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Έντυπα Φ4 και Φ5 έκδοση 2020

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών, δήλωση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων -παραδόσεων, δήλωση ενδοκοινοτικών λήψεων - παροχών, Δηλώσεις ΦΠΑ / πίνακα ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES)

      Επίσημος τίτλος

      Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες (VIES)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Απαιτείται η χρήση των κωδικών taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 2 Φορολογικές Ο υποκείμενος στο φόρο ο οποίος πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών υποχρεούται να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιεί, καθώς και για τις αποκτήσεις που πραγματοποιεί και αποδεικνύει ότι έγιναν με σκοπό τη μεταγενέστερη παράδοση εντός άλλου κράτους – μέλους.

       Όχι Όχι

      • 3 Φορολογικές Ο υποκείμενος στο φόρο, ο οποίος πραγματοποιεί παραδόσεις αγαθών σε άλλον υποκείμενο στο ΦΠΑ, οι οποίες απαλλάσσονται όπως ορίζεται στο άρθρο 28 του κώδικα ΦΠΑ υποχρεούται να υποβάλει : α) ανακεφαλαιωτικό πίνακα για τις παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιεί και β) να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α. των υποκείμενων στο φόρο, για τους οποίους προορίζονται τα αγαθά στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται καθώς και σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση όσον αφορά τις πληροφορίες που έχει ήδη υποβάλει.

       Όχι Όχι

      • 4 Φορολογικές Ο υποκείμενος στον φόρο που πραγματοποιεί παροχές υπηρεσιών για τις οποίες ο τόπος παροχής δεν είναι το εσωτερικό της χώρας για τις οποίες ο λήπτης είναι υποκείμενο στο φόροπρόσωπο ή μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ σε άλλο κράτος μέλος υποχρεούται να υποβάλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα για τις εν λόγω παροχές . Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για υπηρεσίες οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο στο κράτος μέλος του λήπτη των υπηρεσιών αυτών.

       Όχι Όχι

      • 5 Φορολογικές Ο υποκείμενος στο φόρο ή το μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας, που λαμβάνει υπηρεσίες από υποκείμενο στον φόρο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος, για τις οποίες ο τόπος είναι το εσωτερικό της χώρας, και για τις οποίες είναι ο ίδιος υπόχρεος στον φόρο, υποχρεούται για τις εν λόγω υπηρεσίες που λαμβάνει υποχρεούται να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για υπηρεσίες οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο στο εσωτερικό της χώρας.

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Οι ανωτέρω κατηγορίες υποκειμένων έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν για τις συναλλαγές αυτές τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους με το πρόθεμα "EL" πριν από αυτόν, καθώς επίσης και να αναγράφουν στα στοιχεία που εκδίδουν τον αριθμό του φορολογικού μητρώου (Φ.Π.Α.) του συναλλασσόμενου με το ανάλογο πρόθεμα που ισχύει σε κάθε κράτος-μέλος.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 36 και 38 2859 Άρθρο Πρώτο 2000 248 Α

       Περιγραφή Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100248

      • Απόφαση 1222 2020 4274 Β

       Περιγραφή Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών - αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ (έντυπο Φ4/ΤΑXIS, Φ.Π.Α., έκδοση 2020). Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (έντυπο Φ5/ΤΑXIS, Φ.Π.Α., έκδοση 2020).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204274

       ΑΔΑ ΨΘΩ546ΜΠ3Ζ-ΦΣ

      • Εγκύκλιος 1091531/7453/1653/Δ0014 2009

       Περιγραφή Υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01/01/2010. Κοινοποίηση οδηγιών για την συμπλήρωση των εντύπων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.


      • 1 Μεταφορά δεδομένων από τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία -συμπλήρωση των εντύπων Φ4 -Φ5

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα


       Σύνδεσμος https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/fpa/diloseis-fpa-vies

       Περιγραφή Μεταφορά δεδομένων από τα τηρούμενα αρχεία του υποκείμενου στο φόρο. Στις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλονται από 5/12/2022 και εφεξής και αφορούν φορολογικές περιόδους από 1/1/2022, εμφανίζονται προσυμπληρωμένοι κωδικοί με ποσά βάσει των δεδομένων που διαβιβάζονται στη ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ και του χαρακτηρισμού αυτών. Τα προσυμπληρωμένα ποσά δύνανται να τροποποιούνται από τον υποκείμενο στον φόρο.

       Σημειώσεις Η συμπλήρωση των εντύπων Φ4 και Φ5 μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με εισαγωγή των στοιχείων των ενδοκοινοτικών συναλλαγών από τον υποκείμενο ή με μεταφόρτωση των απαιτούμενων στοιχείων από λογιστικό πρόγραμμα.

       Όχι Όχι


      • 2 Οριστικοποίηση Υποβολής της Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/fpa/diloseis-fpa-vies


       Όχι Όχι


      • 3 Απόδοση αριθμού καταχώρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα


       Σύνδεσμος https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/fpa/diloseis-fpa-vies


       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.