Ανανέωση άδειας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σε ελληνικά εμπορικά πλοία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1324ead6-36c6-4a44-b050-88eb37253dfd 576397

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση ασφάλειας και προστασίας θαλάσσιων συνόρων., ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Από 2.000 έως 3.500 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ανανέωσης Άδειας από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής με περιεχόμενο στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, που καθορίζεται στην ΚΥΑ με Αριθ. 2152.20/67471/2018 στο «Παράρτημα ΙΙΙ – Υπόδειγμα Ανανέωσης Άδειας, άρθρου 3 παρ. 2 Ν. 4058/2012(Α΄63)».

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση ασφάλειας και προστασίας θαλάσσιων συνόρων.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

Τίτλος

Αίτηση της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας εταιρείας υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής.

Σημειώσεις

Σε αυτήν αναφέρονται:

1.το όνομα, το νηολόγιο, ο τύπος και ο αριθμός ΙΜΟ του πλοίου, 2.η διάρκεια ισχύος της ανανέωσης της αιτούμενης άδειας, 3.ο αριθμός των ιδιωτών φρουρών, και 4.οι περιοχές υψηλού κινδύνου. Ως περιοχές υψηλού κινδύνου λογίζονται οι θαλάσσιες περιοχές, που χαρακτηρίζονται ως τέτοιες ,στις εκάστοτε ισχύουσες Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρισης, καθώς και αυτές που χαρακτηρίζονται ανάλογα από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) και ειδικότερα οι θαλάσσιες περιοχές: •Στην Ερυθρά Θάλασσα: Βόρειο όριο: γεωγραφικό πλάτος 15ο Β, •Στον Κόλπο του Ομάν: Βόρειο όριο: γεωγραφικό πλάτος 22ο Β, •Ανατολικό όριο: γεωγραφικό μήκος 065ο Α, •Νότιο όριο: γεωγραφικό μήκος 5ο Ν,

•ή όπως αυτές εκάστοτε ορίζονται από τα ως άνω κείμενα και οργανισμούς.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση ανανέωσης άδειας για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς εταιρειών που επιβιβάζονται και αποβιβάζονται σε ελληνικά εμπορικά πλοία μέσω λιμένων αλλοδαπής

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση ανανέωσης άδειας για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς εταιρειών που επιβιβάζονται και αποβιβάζονται σε ελληνικά εμπορικά πλοία μέσω λιμένων αλλοδαπής

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Η άδεια μπορεί να ανανεώνεται ύστερα από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του διαχειριστή του πλοίου πριν από τη λήξη της, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης της και εκδίδεται πριν από τη λήξη της.

       Όχι Όχι

      • 1 Σε εμπορικά πλοία ελληνικής σημαίας διάρκειας 6 μηνών. 2000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3051

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Σε εμπορικά πλοία ελληνικής σημαίας διάρκειας 12 μηνών. 3500 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3582

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας εταιρείας. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας εταιρείας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Σε αυτήν δηλώνει ότι: α) εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας. β) έχει συναφθεί σύμβαση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας με εταιρεία, η οποία είναι εγκαταστημένη και λειτουργεί νομίμως είτε στην ημεδαπή είτε σε άλλο ρητά αναφερόμενο Κράτος, την επωνυμία και τα στοιχεία αυτής, την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης και τη διάρκεια της σύμβασης, τον αριθμό της πιστοποίησης ποιότητας (ISO) και τον φορέα έκδοσης αυτής, γ) ανάληψη της υποχρέωσης αναφοράς στη Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής: αα) του χρόνου και του τόπου επιβίβασης και αποβίβασης των ένοπλων ιδιωτών φρουρών, εφόσον ζητηθεί, ββ) οποιουδήποτε στοιχείου σχετικού με τη σύμβαση της υποπερίπτωσης (β) ή προσκόμισης αντίγραφου της σύμβασης αυτής εντός έξι (6) ωρών από την παραλαβή έγγραφου αιτήματος από Υπηρεσία του Αρχηγείου ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ, γγ) 0 της μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου που περιλαμβάνεται στο φάκελο για την έκδοση της άδειας, εφόσον η μεταβολή αυτή δεν αφορά στοιχείο που περιέχεται στην άδεια. Η γνωστοποίηση της μεταβολής αναφέρεται με κάθε πρόσφορο μέσο, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την επέλευση της. δ) σε περίπτωση νέας διέλευσης από την περιοχή υψηλού κινδύνου κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας και εφόσον κριθεί αναγκαία η προστασία του πλοίου από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς, θα συναφθεί νέα σύμβαση με την ίδια ή άλλη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Οποιοδήποτε εκ των λοιπών δικαιολογητικών είναι απαραίτητο για την έκδοση της ανανέωσης της άδειας, ανάλογα με τα στοιχεία που υπόκεινται σε μεταβολή και περιλαμβάνονται στον φάκελο που υποβλήθηκε για την έκδοση της άδειας ή/ και περιέχονται στο κείμενο αυτής. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Οποιοδήποτε εκ των λοιπών δικαιολογητικών είναι απαραίτητο για την έκδοση της ανανέωσης της άδειας, ανάλογα με τα στοιχεία που υπόκεινται σε μεταβολή και περιλαμβάνονται στον φάκελο που υποβλήθηκε για την έκδοση της άδειας ή/ και περιέχονται στο κείμενο αυτής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Νόμος 4058 2012 63 Α

       Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100063

      • Νόμος 75 4504 2017 184 Α

       Περιγραφή Τροποποιήσεις του ν. 4058/2012.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100184

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 641.36-2 2012 1338 Β

       Περιγραφή Έκδοση άδειας για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς εταιρειών που επιβιβάζονται και αποβιβάζονται σε ελληνικά εμπορικά πλοία μέσω λιμένων αλλοδαπής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120201338

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2152.20/67471/2018 2018 4557 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων της αριθμ. 641.36-2/12 από 23-04-2012 (Β΄ 1338) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Προστασίας του Πολίτη.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180204557

      • 1 Παραλαβή και έλεγχος του Φακέλου που περιέχει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η παραλαβή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών που περιλαμβάνονται στους υποβληθέντες από τις διαχειρίστριες/πλοιοκτήτριες εταιρείες φακέλους για την έκδοση ανανέωσης αδειών διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ του αρμόδιου Τμήματος της.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνταξη Σχεδίου Ανανέωσης Άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που πληρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις συντάσσεται το σχέδιο εγγράφου με την Ανανέωση Άδειας (Υπόδειγμα-Τυποποιημένο).

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος - Υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Τμηματάρχης ελέγχει το σχέδιο, το υπογράφει και το διαβιβάζει για υπογραφή στον Διευθυντή Ασφάλειας και Προστασίας θαλάσσιων συνόρων.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος - Υπογραφή - Διαβίβαση στο τελικό υπογράφοντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Διευθυντής Ασφάλειας και Προστασίας θαλάσσιων συνόρων ελέγχει το σχέδιο, το υπογράφει και το διαβιβάζει για έγκριση και υπογραφή στον τελικό υπογράφοντα (Διευθυντή Κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης).

       Όχι Όχι


      • 5 Έγκριση και υπογραφή από το τελικό υπογράφοντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το σχέδιο εγκρίνεται και υπογράφεται «Με εντολή Αρχηγού» από τον Διευθυντή Α΄ Κλάδου (Ασφάλειας και Αστυνόμευσης).

       Όχι Όχι


      • 6 Διεκπεραίωση σχεδίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον εγκριθεί και υπογραφεί από τον Διευθυντή Κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης διεκπεραιώνεται από το Τμήμα. Β. Το σχέδιο παίρνει αριθμό εξερχομένου πρωτοκόλλου, υπογράφεται ψηφιακά και αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Πίνακα Αποδεκτών.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.