Ανανέωση έγκρισης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9e845788-f037-4c51-9d56-36f79778f548 822214

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3 έως 4

  Κόστος

  109
  -
  226

  Εκτιμώμενος χρόνος

  15
  Ημέρες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Από 0 έως

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην ανανέωση έγκρισης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής. Κάτοχος έγκρισης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, οφείλει, εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, να ανανεώνει την έγκριση που κατέχει, προκειμένου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, υποβάλλοντας στην αρμόδια Λιμενική Αρχή αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-ΔΛΑ.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

     Xρήσεις

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Ανανέωση εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής

       Επίσημος τίτλος

       Ανανέωση έγκρισης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,,


       • 1 Χρονικής προθεσμίας Κάτοχος έγκρισης εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής για δραστηριοποίηση σε πόστο επί του αιγιαλού-παραλίας, εφόσον θα την ανανεώσει για συνέχιση της δραστηριότητας σε πόστο επί του αιγιαλού-παραλίας, οφείλει να την ανανεώσει εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της ισχύος της.

        Όχι Όχι

       • 2 Χρονικής προθεσμίας Κάτοχος έγκρισης εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής για δραστηριοποίηση σε σημείο θαλασσίου χώρου, οφείλει να την ανανεώσει εντός του τελευταίου τριμήνου πριν τη λήξη της ισχύος της.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

        Ναι Ναι

       • 3 Χρονικής προθεσμίας Κάτοχος έγκρισης εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής για δραστηριοποίηση σε πόστο επί του αιγιαλού-παραλίας, εφόσον θα την ανανεώσει για συνέχιση της δραστηριότητας σε σημείο θαλασσίου χώρου, οφείλει να την ανανεώσει εντός του τελευταίου τριμήνου πριν τη λήξη της.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

        Ναι Ναι

       • 4 Υγειονομικές Ο/η ενδιαφερόμενος/η, πρέπει να είναι ικανός/ή από ιατρικής άποψης να ασκήσει το επάγγελμα του εκμισθωτή θαλασσίων μέσων αναψυχής.

        Όχι Όχι

       • 5 Ασφαλιστικές Ο φορέας της δραστηριότητας να έχει μεριμνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης του κυρίου, του κατόχου ή οιουδήποτε προστηθέντος ή υπεύθυνου των θαλάσσιων μέσων αναψυχής, κατά την κυκλοφορία και μετακίνησή τους στη θάλασσα, έναντι τρίτων.

        Όχι Όχι

       • 6 Άλλο Εάν πρόκειται περί δραστηριοποίησης σε πόστο επί του αιγιαλού-παραλίας, ο φορέας πρέπει να έχει σύμβαση παραχώρησης του αρμόδιου φορέα για την παραχώρηση της απλής χρήσης κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού-παραλίας.

        Όχι Όχι

       • 1 Εισφορά υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ). 50 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Όχι

       • 2 Παράβολο που εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1450113001 «Παράβολα για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης». 59€, ανά έτος ισχύος της άδειας, για εκμίσθωση μη μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής 59 €

        Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Όχι

       • 3 Παράβολο που εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1450113001 «Παράβολα για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης».117€, ανά έτος ισχύος της άδειας, για εκμίσθωση μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής 117 €

        Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Ναι

       • 4 Παράβολο που εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1450113001 «Παράβολα για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης».176€, ανά έτος ισχύος της άδειας, για εκμίσθωση μηχανοκίνητων και μη θαλασσίων μέσων αναψυχής. 176 €

        Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Ναι

       • Νόμος 4442 2016 230 Α

        Περιγραφή Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp 31M9ESQXdtvSoClrL8zS83ZvoDVVR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYyTw7uBOnJmDpKz6KIHBKsJWjxKqPHe4FP9w9-Jqm4m

       • Νόμος 6 4796 2021 63 Α

        Περιγραφή Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8fss9ofyoJlDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijHQpaGyaGNn9UGvPTZ7ukgI0kq0f0 wbrYaQwnZBqfD

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2131.4/64444 2021 4174 Β

        Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για την έγκριση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8rJvj2NJOGAF zJjLAILKFuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtSMwZz3odfHc3I Hw3SnVMuPgAYe8YFqMBF8FizLcD8

       • 1 Ψηφιακή υποβολή αίτησης


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αίτηση, μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

        Σημειώσεις https://edla.hcg.gr/apptypes/?category=2

        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή - Έλεγχος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος        Όχι Όχι


       • 3 Επιστροφή για διορθώσεις

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Εφόσον κάποια από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά χρήζουν διόρθωσης, αρμόδιο Στέλεχος της Λιμενικής Αρχής επιστρέφει την αίτηση στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου προβεί στις ανάλογες αλλαγές και ξαναυποβάλει την αίτηση.

        Ναι Όχι


       • 4 Πληρότητα δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, προκύπτει η πληρότητα αυτών.

        Ναι Όχι


       • 5 Πληρωμή εισφορών


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Αφού ελεγχθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών, η αίτηση επιστρέφει στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου υποβάλλει τις προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, εισφορές.

        Όχι Όχι


       • 6 Έλεγχος εισφορών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Πραγματοποιείται έλεγχος των υποβληθέντων εισφορών.

        Όχι Όχι


       • 7 Ολοκλήρωση ελέγχου εισφορών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Αφού γίνει ο έλεγχος των εισφορών και το αρμόδιο Στέλεχος της Λιμενικής Αρχής συμπληρώσει τυχόν στοιχεία που αφορούν την αίτηση, δημιουργείται ένα αυτοματοποιημένο πρότυπο αρχείου της αίτησης

        Όχι Όχι


       • 8 Ψηφιακή υπογραφή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Το αρχείο που δημιουργείται υπογράφεται ψηφιακά.

        Όχι Όχι


       • 9 Ολοκλήρωση διαδικασίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο-παραγόμενο έγγραφο, το οποίο φέρει και QR code, αποστέλλεται μέσω του e-ΔΛΑ αυτόματα στο e-mail που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος.

        Όχι Όχι


       • Ε -ΔΛΑ Ηλεκτρονική καταχώριση αιτήσεων αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας

       • 1 Αντίγραφο της άδειας που πρέπει να ανανεωθεί. Αντίγραφο εγγράφου

        Αντίγραφο της άδειας που πρέπει να ανανεωθεί.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Ευκρινές αντίγραφο ασφαλιστήριου συμβολαίου που έχει συνάψει ο φορέας της δραστηριότητας για ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης του κυρίου, του κατόχου ή οιουδήποτε προστηθέντος ή υπεύθυνου των θαλάσσιων μέσων αναψυχής, κατά την κυκλοφορία και μετακίνησή τους στη θάλασσα, έναντι τρίτων. Αντίγραφο εγγράφου

        Ευκρινές αντίγραφο ασφαλιστήριου συμβολαίου που έχει συνάψει ο φορέας της δραστηριότητας για ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης του κυρίου, του κατόχου ή οιουδήποτε προστηθέντος ή υπεύθυνου των θαλάσσιων μέσων αναψυχής, κατά την κυκλοφορία και μετακίνησή τους στη θάλασσα, έναντι τρίτων.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: α) Εφόσον πρόκειται για εκμισθούμενα ταχύπλοα σκάφη ή για ταχύπλοα σκάφη έλξης θαλασσίων μέσων αναψυχής ή για ταχύπλοο σωστικό σκάφος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α’ 92), β) Εφόσον πρόκειται για τα λοιπά εκμισθούμενα θαλάσσια μέσα αναψυχής, συμπεριλαμβανομένου και του μηχανοκίνητου σωστικού σκάφους, τα ποσά της ασφαλιστικής κάλυψης δεν είναι κατώτερα των εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων (147.000) ευρώ για τις περιπτώσεις θανάτου ή σωματικών βλαβών, και ογδόντα εννέα χιλιάδων (89.000) ευρώ, ανά συμβάν και συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης, για τις περιπτώσεις υλικών ζημιών και θαλάσσιας ρύπανσης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Πιστοποιητικό /βεβαίωση τελευταίου τριμήνου, ιατρού ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, ο οποίος εφόσον κρίνει απαραίτητο μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή ή να παραπέμψει σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, από το/την οποίο/οποία προκύπτει ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι ικανός/ή από ιατρικής άποψης να ασκήσει το επάγγελμα του εκμισθωτή θαλασσίων μέσων αναψυχής. Σε περίπτωση παραπομπής σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, συνυποβάλλονται και τα πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις των ιατρών αυτών. Πιστοποιητικό υγείας

        Πιστοποιητικό /βεβαίωση τελευταίου τριμήνου, ιατρού ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, ο οποίος εφόσον κρίνει απαραίτητο μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή ή να παραπέμψει σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, από το/την οποίο/οποία προκύπτει ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι ικανός/ή από ιατρικής άποψης να ασκήσει το επάγγελμα του εκμισθωτή θαλασσίων μέσων αναψυχής. Σε περίπτωση παραπομπής σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, συνυποβάλλονται και τα πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις των ιατρών αυτών.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο, τότε υποβάλλεται ευκρινές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, τότε υποβάλλεται ευκρινές αντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Εάν πρόκειται περί δραστηριοποίησης σε πόστο επί του αιγιαλού-παραλίας, υποβάλλεται ευκρινές αντίγραφο της σύμβασης παραχώρησης του αρμόδιου φορέα για την παραχώρηση της απλής χρήσης κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού-παραλίας. Στη σύμβαση παραχώρησης προσδιορίζεται επακριβώς η διάρκειά της, η θέση με τις συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, καθώς και το είδος της χρήσης. Αντίγραφο εγγράφου

        Εάν πρόκειται περί δραστηριοποίησης σε πόστο επί του αιγιαλού-παραλίας, υποβάλλεται ευκρινές αντίγραφο της σύμβασης παραχώρησης του αρμόδιου φορέα για την παραχώρηση της απλής χρήσης κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού-παραλίας. Στη σύμβαση παραχώρησης προσδιορίζεται επακριβώς η διάρκειά της, η θέση με τις συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, καθώς και το είδος της χρήσης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.