Άδεια Εκμίσθωσης Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdf1ad529-bd9e-433b-95f4-a48fac6e0153 155029 Licence to lease marine recreational equipment

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Ε-ΔΛΑ Ηλεκτρονική καταχώριση αιτήσεων αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας

Αριθμός δικαιολογητικών

8 έως 17

Κόστος

Από 139 έως 256 €

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Έγκριση εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής χορηγείται και σε φυσικό πρόσωπο που δεν πληροί κάποια από τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, με την προϋπόθεση ότι θα ορίσει άτομο αποκλειστικά υπεύθυνο για την άσκηση της δραστηριότητας, που θα συγκεντρώνει το σύνολο των προσόντων. Η έγκριση εκμίσθωσης εκδίδεται στο όνομα του φυσικού προσώπου και αναφέρει τα στοιχεία του αποκλειστικά υπεύθυνου προσώπου για την εκμίσθωση των θαλάσσιων μέσων αναψυχής. Η έγκριση εκμίσθωσης εκδίδεται στο όνομα του νομικού προσώπου, αναφέρει τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του, καθώς και του αποκλειστικά υπεύθυνου προσώπου για την εκμίσθωση των θαλασσίων μέσων αναψυχής. Η έγκριση χορηγείται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας πρόκειται να ασκείται η δραστηριότητα, έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου που συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία κατατίθενται σε δύο στάδια κατά τα οποία ελέγχεται εάν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Παρατηρήσεις

Εντός πενήντα (50) ημερών από την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών του πρώτου σταδίου, η αδειοδοτούσα αρχή καλεί τον φορέα της δραστηριότητας να υποβάλει τα δικαιολογητικά του δεύτερου σταδίου ή απορρίπτει την αίτηση αιτιολογημένα. Εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει αμελλητί την αίτηση στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων υπ` αρ. 20, προκειμένου η τελευταία να αποφασίσει, θετικά ή αρνητικά, σε εύλογο χρόνο, ώστε να τηρηθεί η προθεσμία.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την έγκριση εκμίσθωσης Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής

Σημειώσεις

Στην αίτηση που υποβάλλει ο φορέας της δραστηριότητας, κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:

α) όλα τα θαλάσσια μέσα αναψυχής, κατά είδος και αριθμό μονάδων, που αιτείται να εκμισθώσει και σε συντρέχουσα περίπτωση ο αριθμός των ταχύπλοων σκαφών έλξης των θαλασσίων μέσων αναψυχής, β) η θέση δραστηριοποίησης, πόστο επί του αιγιαλούπαραλίας ή σημείο θαλασσίου χώρου, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά με γεωγραφικό στίγμα, όπου αιτείται να δραστηριοποιηθεί και τυχόν εναλλακτικές, γ) το σημείο εκκίνησης των μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής, ειδικά πόστο επί του αιγιαλού παραλίας ή σημείο θαλάσσιου χώρου ή πλωτή εξέδρα ή ρεμέντζο ή πλοίο,

δ) τα στοιχεία του αποκλειστικά υπεύθυνου προσώπου ή/και του/των επιπλέον υπεύθυνου/νων προσώπου/ων για την άσκηση της δραστηριότητας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Εκμίσθωσης Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η ψηφιακή υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών απαιτεί την κατοχή κωδικών TAXISnet από τους ενδιαφερόμενους.

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του. Το ίδιο ισχύει και για το αποκλειστικά υπεύθυνο πρόσωπο που ορίζει το φυσικό πρόσωπο, εφόσον συντρέχει περίπτωση. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο η προϋπόθεση πρέπει να συντρέχει στο αποκλειστικό υπεύθυνο πρόσωπο που ορίζεται, το οποίο μπορεί να είναι και ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

       Όχι Όχι

      • 3 Ιατρικές Να είναι υγιής. Φυσικό πρόσωπο που δεν πληροί την εν λόγω προϋπόθεση ορίζει αποκλειστικά υπεύθυνο πρόσωπο στο οποίο συντρέχει η προϋπόθεση. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο η προϋπόθεση πρέπει να συντρέχει στο αποκλειστικό υπεύθυνο πρόσωπο που ορίζεται, το οποίο μπορεί να είναι και ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

       Όχι Όχι

      • 4 Επαγγελματικές Να γνωρίζει κολύμβηση και να αναδύεται και να καταδύεται με ευχέρεια. Φυσικό πρόσωπο που δεν πληροί την εν λόγω προϋπόθεση ορίζει αποκλειστικά υπεύθυνο πρόσωπο στο οποίο συντρέχει η προϋπόθεση. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο η προϋπόθεση πρέπει να συντρέχει στο αποκλειστικό υπεύθυνο πρόσωπο που ορίζεται, το οποίο μπορεί να είναι και ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), καθώς και για τα αδικήματα της κατασκοπείας, λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής, καθώς και για παράβαση του α.ν. 192/1936 (Α’ 438), ή αν έχει καταδικαστεί να έχει παρέλθει πενταετία από την αμετάκλητη καταδίκη για τα πλημμελήματα και δεκαετία από την αμετάκλητη καταδίκη για τα κακουργήματα. Το ίδιο ισχύει και για το αποκλειστικά υπεύθυνο πρόσωπο που ορίζει το φυσικό πρόσωπο, εφόσον συντρέχει περίπτωση. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο η προϋπόθεση πρέπει να συντρέχει στο αποκλειστικό υπεύθυνο πρόσωπο που ορίζεται, το οποίο μπορεί να είναι και ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

       Όχι Όχι

      • 6 Πτωχευτικού δικαίου Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο να μην έχει τεθεί ή να μην έχει υποβληθεί αίτηση για να τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, να μην τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση ή να μην έχει καταθέσει αίτηση για να τεθεί σε κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις.

       Όχι Όχι

      • 7 Ασφαλιστικές Να καλύπτει ασφαλιστικά την αστική ευθύνη του κυρίου, του κατόχου ή οιουδήποτε προστηθέντος ή υπευθύνου των θαλασσίων μέσων αναψυχής έναντι τρίτων, για θάνατο, σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές και πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης.

       Όχι Όχι

      • 8 Τεχνικές Να διαθέτει σωστικό σκάφος και, προαιρετικά, ατομικό σκάφος - θαλάσσιο μοτοποδήλατο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για παροχή υπηρεσιών διάσωσης.

       Όχι Όχι

      • 9 Επαγγελματικές Εφόσον πρόκειται περί αιτήματος χορήγησης έγκρισης εκμίσθωσης ελκόμενων θαλασσίων μέσων αναψυχής από ταχύπλοο σκάφος, απαιτείται επιπλέον: α) να κατέχει άδεια προπονητή θαλασσίου σκι, οποιασδήποτε κατηγορίας, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) ή να έχει πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), με ειδικότητα στο θαλάσσιο σκι ή άδεια εκπαιδευτή θαλάσσιου σκι σε ισχύ, β) να έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών, ελάχιστης διάρκειας εξήντα ημερών για κάθε έτος, ως εργαζόμενος/η σε νομίμως αδειοδοτημένη επιχείρηση εκμίσθωσης ελκόμενων θαλάσσιων μέσων αναψυχής από ταχύπλοο σκάφος, κατά τη διάρκεια της οποίας παρείχε υπηρεσίες σε ελκόμενα θαλάσσια μέσα αναψυχής από ταχύπλοο σκάφος, ως χειριστής αυτού. Σε περίπτωση που το υποβαλλόμενο αίτημα περιλαμβάνει τη διενέργεια θαλάσσιου αλεξίπτωτου, απαιτείται τουλάχιστον ένα από τα δύο έτη προϋπηρεσίας του προηγούμενου εδαφίου, να παρείχε υπηρεσίες στην έλξη θαλάσσιου αλεξίπτωτου ως εργαζόμενος/η σε νομίμως αδειοδοτημένη επιχείρηση εκμίσθωσης ελκόμενων θαλάσσιων μέσων αναψυχής από ταχύπλοο σκάφος. Φυσικό πρόσωπο που δεν πληροί την εν λόγω προϋπόθεση ορίζει αποκλειστικά υπεύθυνο πρόσωπο στο οποίο συντρέχει η προϋπόθεση. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο η προϋπόθεση πρέπει να συντρέχει στο αποκλειστικό υπεύθυνο πρόσωπο που ορίζεται, το οποίο μπορεί να είναι και ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

       Όχι Όχι

      • 10 Εκπαιδευτικές Να κατέχει γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών. Φυσικό πρόσωπο που δεν πληροί την εν λόγω προϋπόθεση ορίζει αποκλειστικά υπεύθυνο πρόσωπο στο οποίο συντρέχει η προϋπόθεση. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο η προϋπόθεση πρέπει να συντρέχει στο αποκλειστικό υπεύθυνο πρόσωπο που ορίζεται, το οποίο μπορεί να είναι και ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

       Όχι Όχι

      • 11 Πιστοποίησης Να κατέχει άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, εφόσον: α) διαθέτει ταχύπλοο σκάφος ως σωστικό. β) εκμισθώνει ταχύπλοο/α σκάφος/η, γ) χρησιμοποιεί ταχύπλοο σκάφος για την έλξη θαλάσσιων μέσων αναψυχής. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο η προϋπόθεση πρέπει να συντρέχει στο αποκλειστικό υπεύθυνο πρόσωπο που ορίζεται, το οποίο μπορεί να είναι και ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

       Όχι Όχι

      • 12 Εταιρικού δικαίου Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο πρέπει, στο καταστατικό του να προβλέπεται η πραγματοποίηση τέτοιων εργασιών.

       Όχι Όχι

      • 1 Για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4832

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Εισφορά υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ). 50 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 3 Παράβολο που εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1450113001 «Παράβολα για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης». 59€, ανά έτος ισχύος της άδειας, για εκμίσθωση μη μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής 59 €

       Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 4 Παράβολο που εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1450113001 «Παράβολα για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης».117€, ανά έτος ισχύος της άδειας, για εκμίσθωση μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής 117 €

       Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Ναι

      • 3

      • 5 Παράβολο που εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1450113001 «Παράβολα για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης».176€, ανά έτος ισχύος της άδειας, για εκμίσθωση μηχανοκίνητων και μη θαλασσίων μέσων αναψυχής. 176 €

       Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Ναι

      • 3

      • 1 Ευκρινές αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα από τα προβλεπόμενα στην πργ 4 του άρθρου 3 του ν.2690/1999 (Α΄45), όπως ισχύει. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα από τα προβλεπόμενα στην πργ 4 του άρθρου 3 του ν.2690/1999 (Α΄45), όπως ισχύει.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται για το φυσικό πρόσωπο που πληροί τα προσόντα και αιτείται την χορήγηση έγκρισης, καθώς και για το αποκλειστικά υπεύθυνο άτομο, που ορίζεται, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Πιστοποιητικό / βεβαίωση τελευταίου τριμήνου, ιατρού ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, ο οποίος εφόσον κρίνει απαραίτητο μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή ή να παραπέμψει σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, από το/την οποίο / οποία προκύπτει ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι ικανός/ή από ιατρικής άποψης να ασκήσει το επάγγελμα του εκμισθωτή θαλασσίων μέσων αναψυχής. Σε περίπτωση παραπομπής σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, συνυποβάλλονται και τα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις των ιατρών αυτών. Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικό / βεβαίωση τελευταίου τριμήνου, ιατρού ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, ο οποίος εφόσον κρίνει απαραίτητο μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή ή να παραπέμψει σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, από το/την οποίο / οποία προκύπτει ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι ικανός/ή από ιατρικής άποψης να ασκήσει το επάγγελμα του εκμισθωτή θαλασσίων μέσων αναψυχής. Σε περίπτωση παραπομπής σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, συνυποβάλλονται και τα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις των ιατρών αυτών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται για το φυσικό πρόσωπο που πληροί τα προσόντα και αιτείται την χορήγηση έγκρισης, καθώς και για το αποκλειστικά υπεύθυνο άτομο, που ορίζεται, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α΄ 75) Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α΄ 75)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει ότι δεν έχει τεθεί ή δεν έχει υποβάλλει αίτηση για να τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Εφόσον ο φορέας δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση, ή δεν έχει καταθέσει αίτηση για να τεθεί σε κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει ότι γνωρίζει κολύμβηση και μπορεί να καταδύεται και να αναδύεται με ευχέρεια. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει ότι γνωρίζει κολύμβηση και μπορεί να καταδύεται και να αναδύεται με ευχέρεια.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται για το φυσικό πρόσωπο που πληροί τα προσόντα και αιτείται την χορήγηση έγκρισης, καθώς και για το αποκλειστικά υπεύθυνο άτομο, που ορίζεται, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Ευκρινές αντίγραφο πιστοποιητικού/βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης μαθημάτων παροχής πρώτων βοηθειών. Βεβαίωση

       Ευκρινές αντίγραφο πιστοποιητικού/βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης μαθημάτων παροχής πρώτων βοηθειών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται για το φυσικό πρόσωπο που πληροί τα προσόντα και αιτείται την χορήγηση έγκρισης, καθώς και για το αποκλειστικά υπεύθυνο άτομο, που ορίζεται, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 6 Ευκρινές αντίγραφο άδειας προπονητή θαλάσσιου σκι οποιασδήποτε κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). Άδεια

       Ευκρινές αντίγραφο άδειας προπονητή θαλάσσιου σκι οποιασδήποτε κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Άδεια προπονητή που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό, γίνεται δεκτή, εφόσον αναγνωρίζεται ως ισότιμη από τη Γ.Γ.Α. Εφόσον πρόκειται περί αιτήματος χορήγησης έγκρισης εκμίσθωσης ελκόμενων θαλασσίων μέσων αναψυχής από ταχύπλοο σκάφος. Υποβάλλεται για το φυσικό πρόσωπο που πληροί τα προσόντα και αιτείται την χορήγηση έγκρισης, καθώς και για το αποκλειστικά υπεύθυνο άτομο, που ορίζεται, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 4627

      • 7 Πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδικότητα στο θαλάσσιο σκι. Πτυχίο αντίστοιχου Τ.Ε.Φ.Α.Α. εξωτερικού, με ειδικότητα στο θαλάσσιο σκι, γίνεται δεκτό, εφόσον αναγνωρισθεί ως ισότιμο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.ΑΤ.Α.Π.). Αντί των περ. α) και β), γίνεται αποδεκτή και άδεια εκπαιδευτή θαλάσσιου σκι σε ισχύ, της οποίας η εγκυρότητα είχε πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 37 (Β` 101/2004), εφόσον ο κάτοχός της έχει αποδεδειγμένα κατά το παρελθόν ασκήσει με άδεια της Λιμενικής Αρχής το επάγγελμα του εκμισθωτή ή παρείχε σε έτερο εκμισθωτή υπηρεσίες σε ελκόμενα από ταχύπλοο σκάφος θαλάσσια μέσα αναψυχής. Στην περίπτωση αυτή, μαζί με την άδεια εκπαιδευτή, προσκομίζονται και τα σχετικά αποδεικτικά. Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδικότητα στο θαλάσσιο σκι. Πτυχίο αντίστοιχου Τ.Ε.Φ.Α.Α. εξωτερικού, με ειδικότητα στο θαλάσσιο σκι, γίνεται δεκτό, εφόσον αναγνωρισθεί ως ισότιμο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.ΑΤ.Α.Π.). Αντί των περ. α) και β), γίνεται αποδεκτή και άδεια εκπαιδευτή θαλάσσιου σκι σε ισχύ, της οποίας η εγκυρότητα είχε πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 37 (Β` 101/2004), εφόσον ο κάτοχός της έχει αποδεδειγμένα κατά το παρελθόν ασκήσει με άδεια της Λιμενικής Αρχής το επάγγελμα του εκμισθωτή ή παρείχε σε έτερο εκμισθωτή υπηρεσίες σε ελκόμενα από ταχύπλοο σκάφος θαλάσσια μέσα αναψυχής. Στην περίπτωση αυτή, μαζί με την άδεια εκπαιδευτή, προσκομίζονται και τα σχετικά αποδεικτικά.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον πρόκειται περί αιτήματος χορήγησης έγκρισης εκμίσθωσης ελκόμενων θαλασσίων μέσων αναψυχής από ταχύπλοο σκάφος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 2825

      • 8 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, νομίμως δραστηριοποιούμενου/νων εκμισθωτή/ών ελκόμενων θαλασσίων μέσων αναψυχής από ταχύπλοο σκάφος, από την/τις οποία/ες αποδεικνύεται η προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών, ελάχιστης διάρκειας εξήντα ημερών για κάθε έτος, ως εργαζόμενος/η σε νομίμως αδειοδοτημένη επιχείρηση εκμίσθωσης ελκόμενων θαλάσσιων μέσων αναψυχής από ταχύπλοο σκάφος, κατά τη διάρκεια της οποίας παρείχε υπηρεσίες σε ελκόμενα θαλάσσια μέσα αναψυχής από ταχύπλοο σκάφος, ως χειριστής αυτού. Σε περίπτωση που το υποβαλλόμενο αίτημα περιλαμβάνει τη διενέργεια θαλάσσιου αλεξίπτωτου, απαιτείται τουλάχιστον ένα από τα δύο έτη προϋπηρεσίας του προηγούμενου εδαφίου, να παρείχε υπηρεσίες στην έλξη θαλάσσιου αλεξίπτωτου ως εργαζόμενος/η σε νομίμως αδειοδοτημένη επιχείρηση εκμίσθωσης ελκόμενων θαλάσσιων μέσων αναψυχής από ταχύπλοο σκάφος. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, νομίμως δραστηριοποιούμενου/νων εκμισθωτή/ών ελκόμενων θαλασσίων μέσων αναψυχής από ταχύπλοο σκάφος, από την/τις οποία/ες αποδεικνύεται η προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών, ελάχιστης διάρκειας εξήντα ημερών για κάθε έτος, ως εργαζόμενος/η σε νομίμως αδειοδοτημένη επιχείρηση εκμίσθωσης ελκόμενων θαλάσσιων μέσων αναψυχής από ταχύπλοο σκάφος, κατά τη διάρκεια της οποίας παρείχε υπηρεσίες σε ελκόμενα θαλάσσια μέσα αναψυχής από ταχύπλοο σκάφος, ως χειριστής αυτού. Σε περίπτωση που το υποβαλλόμενο αίτημα περιλαμβάνει τη διενέργεια θαλάσσιου αλεξίπτωτου, απαιτείται τουλάχιστον ένα από τα δύο έτη προϋπηρεσίας του προηγούμενου εδαφίου, να παρείχε υπηρεσίες στην έλξη θαλάσσιου αλεξίπτωτου ως εργαζόμενος/η σε νομίμως αδειοδοτημένη επιχείρηση εκμίσθωσης ελκόμενων θαλάσσιων μέσων αναψυχής από ταχύπλοο σκάφος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Εφόσον πρόκειται περί αιτήματος χορήγησης έγκρισης εκμίσθωσης ελκόμενων θαλασσίων μέσων αναψυχής από ταχύπλοο σκάφος. Υποβάλλεται για το φυσικό πρόσωπο που πληροί τα προσόντα και αιτείται την χορήγηση έγκρισης, καθώς και για το αποκλειστικά υπεύθυνο άτομο, που ορίζεται, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 7320

      • 9 Ευκρινές αντίγραφο άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους. Άδεια

       Ευκρινές αντίγραφο άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται, εφόσον ο φορέας δραστηριότητας: α) διαθέτει ταχύπλοο σκάφος ως σωστικό. β) εκμισθώνει ταχύπλοο/α σκάφος/η, γ) χρησιμοποιεί ταχύπλοο σκάφος για την έλξη θαλάσσιων μέσων αναψυχής. Υποβάλλεται για το φυσικό πρόσωπο που πληροί τα προσόντα και αιτείται την χορήγηση έγκρισης, καθώς και για το αποκλειστικά υπεύθυνο άτομο, που ορίζεται, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 4627

      • 10 Φωτοαντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, από το περιεχόμενο του οποίου να προκύπτει ότι προβλέπεται η άσκηση της δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Φωτοαντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, από το περιεχόμενο του οποίου να προκύπτει ότι προβλέπεται η άσκηση της δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για νομικό πρόσωπο, μη υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 11 Υπεύθυνη δήλωση του αποκλειστικά οριζόμενου υπεύθυνου ατόμου, στην οποία δηλώνει ότι: «Αποδέχομαι τον ορισμό μου ως αποκλειστικά υπεύθυνου προσώπου, σύμφωνα με την παρ. ... του άρθρου 3 της υπ` αρ. 2131.4/64444/2021 κοινής υπουργικής απόφασης και οφείλω να τηρώ τις ειδικές υποχρεώσεις του εκμισθωτή, όπως ορίζονται στον Γ.Κ.Λ. αριθ. 20» Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του αποκλειστικά οριζόμενου υπεύθυνου ατόμου, στην οποία δηλώνει ότι: «Αποδέχομαι τον ορισμό μου ως αποκλειστικά υπεύθυνου προσώπου, σύμφωνα με την παρ. ... του άρθρου 3 της υπ` αρ. 2131.4/64444/2021 κοινής υπουργικής απόφασης και οφείλω να τηρώ τις ειδικές υποχρεώσεις του εκμισθωτή, όπως ορίζονται στον Γ.Κ.Λ. αριθ. 20»

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο εφόσον δεν πληροί κάποιες από τις προϋποθέσεις και οφείλει να ορίσει αποκλειστικά υπεύθυνο άτομο. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, το δικαιολογητικό υποβάλλεται υποχρεωτικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 7320

      • 12 Αίτηση συνοδευόμενη με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του δευτέρου σταδίου. Αίτηση

       Αίτηση συνοδευόμενη με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του δευτέρου σταδίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει τα δικαιολογητικά του δεύτερου σταδίου εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την πρόσκληση της αδειοδοτούσας αρχής, εφόσον αιτείται τη δραστηριοποίηση σε σημείο θαλάσσιου χώρου ή εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών, εφόσον αιτείται τη δραστηριοποίηση σε πόστο αιγιαλού - παραλίας. Η προθεσμία του ξεκινά από την πρόσκληση της αδειοδοτούσας αρχής. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών η αίτηση της απορρίπτεται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 13 Ευκρινές αντίγραφο ασφαλιστήριου συμβολαίου που έχει συνάψει ο φορέας της δραστηριότητας για ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης του κυρίου, του κατόχου ή οιουδήποτε προστηθέντος ή υπεύθυνου των θαλάσσιων μέσων αναψυχής, κατά την κυκλοφορία και μετακίνησή τους στη θάλασσα, έναντι τρίτων. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Ευκρινές αντίγραφο ασφαλιστήριου συμβολαίου που έχει συνάψει ο φορέας της δραστηριότητας για ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης του κυρίου, του κατόχου ή οιουδήποτε προστηθέντος ή υπεύθυνου των θαλάσσιων μέσων αναψυχής, κατά την κυκλοφορία και μετακίνησή τους στη θάλασσα, έναντι τρίτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: α) εφόσον πρόκειται για εκμισθούμενα ταχύπλοα σκάφη ή για ταχύπλοα σκάφη έλξης θαλασσίων μέσων αναψυχής ή για ταχύπλοο σωστικό σκάφος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α` 92), β) εφόσον πρόκειται για τα λοιπά εκμισθούμενα θαλάσσια μέσα αναψυχής, συμπεριλαμβανομένου και του μηχανοκίνητου σωστικού σκάφους, τα ποσά της ασφαλιστικής κάλυψης δεν είναι κατώτερα των εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων (147.000) ευρώ για τις περιπτώσεις θανάτου ή σωματικών βλαβών, και ογδόντα εννέα χιλιάδων (89.000) ευρώ, ανά συμβάν και συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης, για τις περιπτώσεις υλικών ζημιών και θαλάσσιας ρύπανσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 14 Ευκρινή αντίγραφα των, προβλεπόμενων για την κατηγορία τους, πιστοποιητικών αξιοπλοΐας των σκαφών, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη δραστηριότητα. Πιστοποιητικό

       Ευκρινή αντίγραφα των, προβλεπόμενων για την κατηγορία τους, πιστοποιητικών αξιοπλοΐας των σκαφών, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη δραστηριότητα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 15 Ευκρινές αντίγραφο της απόφασης έγκρισης τοποθέτησης και χρήσης της. Απόφαση

       Ευκρινές αντίγραφο της απόφασης έγκρισης τοποθέτησης και χρήσης της.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον θα χρησιμοποιηθεί ως σημείο εκκίνησης των μηχανοκίνητων μέσων που θα εκμισθώνονται πλωτή εξέδρα της παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 2971/2001 (Α΄ 285).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 1127

      • 16 Ευκρινές αντίγραφο πιστοποιητικού /βεβαίωσης αναγνωρισμένου Οργανισμού/ Νηογνώμονα ή έκθεση του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων, για την καταλληλότητα του πλοίου για τη συγκεκριμένη χρήση. Βεβαίωση

       Ευκρινές αντίγραφο πιστοποιητικού /βεβαίωσης αναγνωρισμένου Οργανισμού/ Νηογνώμονα ή έκθεση του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων, για την καταλληλότητα του πλοίου για τη συγκεκριμένη χρήση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον θα χρησιμοποιηθεί ως σημείο εκκίνησης των μηχανοκίνητων μέσων που θα εκμισθώνονται πλοίο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 9703

      • 17 Ευκρινές αντίγραφο της σύμβασης παραχώρησης του αρμόδιου φορέα για την παραχώρηση της απλής χρήσης κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού-παραλίας. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Ευκρινές αντίγραφο της σύμβασης παραχώρησης του αρμόδιου φορέα για την παραχώρηση της απλής χρήσης κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού-παραλίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στη σύμβαση παραχώρησης προσδιορίζεται επακριβώς η διάρκειά της, η θέση με τις συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, καθώς και το είδος της χρήσης. Εάν πρόκειται περί δραστηριοποίησης σε πόστο επί του αιγιαλού-παραλίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 8972

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2131.4/64444 2021 4174 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για την έγκριση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204174

      • Νόμος 6 4796 2021 63 Α

       Περιγραφή Απλούστευση πλαισίου άσκησης δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής - Προσθήκη Κεφαλαίου ΚB’ στον ν. 4442/2016 (A230)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100063

      • Υπουργική Απόφαση 2133.1/87509 2018 5574 Β

       Περιγραφή Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205574

      • Υπουργική Απόφαση 2133.1/39328 2018 1929 Β

       Περιγραφή Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180201929

      • Νόμος 4442 2016 230 Α

       Περιγραφή Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100230

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω του e-ΔΛΑ

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών πρώτου σταδίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Εντός πενήντα (50) ημερών από την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών του πρώτου σταδίου, η αδειοδοτούσα αρχή καλεί τον φορέα της δραστηριότητας να υποβάλει τα δικαιολογητικά του δεύτερου σταδίου ή απορρίπτει την αίτηση αιτιολογημένα. Εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει αμελλητί την αίτηση στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων υπ` αρ. 20, προκειμένου η τελευταία να αποφασίσει, θετικά ή αρνητικά, σε εύλογο χρόνο, ώστε να τηρηθεί η προθεσμία.

       Όχι Όχι


      • 4 Πληρότητα δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Εφόσον από τα δικαιολογητικά του πρώτου σταδίου, πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, το αίτημα του ενδιαφερόμενου παραπέμπεται στην αρμόδια προς κρίση αυτού επιτροπή του άρθρου 35 του ΓΚΛ αρ. 20.

       Ναι Όχι


      • 5 Μη πληρότητα δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Εφόσον από τα δικαιολογητικά του πρώτου σταδίου, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, το αίτημα του ενδιαφερόμενου απορρίπτεται και δεν παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 35 του ΓΚΛ αρ. 20.

       Ναι Ναι


      • 6 Παραπομπή αιτήματος στην αρμόδια Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια, τριμελής, επιτροπή του άρθρου 35 του ΓΚΛ αρ. 20, εξετάζει το αίτημα του ενδιαφερομένου. Η θέση (πόστο) ή το συγκεκριμένο σημείο θαλάσσιου χώρου, τα είδη των προς εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής καθώς και ο μέγιστος αριθμός τους (μονάδες) αποφασίζονται από την εν λόγω επιτροπή του άρθρου 35, η οποία λαμβάνει υπόψη της ενδεικτικά την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την ασφάλεια των λουσμένων, την αποφυγή ενδεχόμενων προστριβών μεταξύ εκμισθωτών λόγω γειτνίασης, την ενδεχόμενη δημιουργία λειτουργικών προβλημάτων από την παράλληλη ή και ταυτόχρονη χρησιμοποίηση (κυκλοφορία) όμοιων ή διαφορετικών ειδών θαλάσσιων μέσων αναψυχής στη συγκεκριμένη ή και ευρύτερη θαλάσσια περιοχή και την προστασία του περιβάλλοντος ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες κάθε περιοχής.

       Σημειώσεις Εντός πενήντα (50) ημερών από την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών του πρώτου σταδίου, η αδειοδοτούσα αρχή καλεί τον φορέα της δραστηριότητας να υποβάλει τα δικαιολογητικά του δεύτερου σταδίου ή απορρίπτει την αίτηση αιτιολογημένα. Εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει αμελλητί την αίτηση στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων υπ` αρ. 20, προκειμένου η τελευταία να αποφασίσει, θετικά ή αρνητικά, σε εύλογο χρόνο, ώστε να τηρηθεί η προθεσμία.

       Όχι Όχι


      • 7 Θετική κρίση της αρμόδιας επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Η αρμόδια Επιτροπή κρίνει θετικά το αίτημα του ενδιαφερόμενου για χορήγηση έγκρισης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής. Η απόφαση της επιτροπής είναι κατά πλειοψηφία.

       Ναι Όχι


      • 8 Αρνητική κρίση της αρμόδιας επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Η αρμόδια Επιτροπή κρίνει θετικά το αίτημα του ενδιαφερόμενου για χορήγηση έγκρισης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής. Η απόφαση της επιτροπής είναι κατά πλειοψηφία.

       Ναι Όχι


      • 9 Πρακτικό επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Η απόφαση των μελών της Επιτροπής, ανεξαρτήτως αποτελέσματος πρέπει να είναι σαφής, ορισμένη, πλήρης και επαρκώς αιτιολογημένη και να κινείται με γνώμονα την αρχή της ισότητας και αναλογικότητας και να καταγράφεται σε ειδικό πρακτικό, το υπογράφεται από τα παρόντα μέλη της Επιτροπής. Η απόφαση κοινοποιείται στον αιτούντα.

       Σημειώσεις Εντός πενήντα (50) ημερών από την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών του πρώτου σταδίου, η αδειοδοτούσα αρχή καλεί τον φορέα της δραστηριότητας να υποβάλει τα δικαιολογητικά του δεύτερου σταδίου ή απορρίπτει την αίτηση αιτιολογημένα. Εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει αμελλητί την αίτηση στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων υπ` αρ. 20, προκειμένου η τελευταία να αποφασίσει, θετικά ή αρνητικά, σε εύλογο χρόνο, ώστε να τηρηθεί η προθεσμία.

       Όχι Όχι


      • 10 Ενημέρωση ενδιαφερομένου επί της απόφασης της αρμόδιας επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής κοινοποιείται στον αιτούντα.

       Σημειώσεις Εντός πενήντα (50) ημερών από την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών του πρώτου σταδίου, η αδειοδοτούσα αρχή καλεί τον φορέα της δραστηριότητας να υποβάλει τα δικαιολογητικά του δεύτερου σταδίου ή απορρίπτει την αίτηση αιτιολογημένα. Εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει αμελλητί την αίτηση στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων υπ` αρ. 20, προκειμένου η τελευταία να αποφασίσει, θετικά ή αρνητικά, σε εύλογο χρόνο, ώστε να τηρηθεί η προθεσμία.

       Όχι Όχι


      • 11 Ενημέρωση επί θετικής κρίσης της επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον το αίτημα έχει κριθεί θετικά από την αρμόδια επιτροπή, τότε ο φορέας της δραστηριότητας ενημερώνεται προκειμένου να υποβάλλει τα δικαιολογητικά του δεύτερου σταδίου εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την πρόσκληση της αδειοδοτούσας αρχής, εφόσον αιτείται τη δραστηριοποίηση σε σημείο θαλάσσιου χώρου ή εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών, εφόσον αιτείται τη δραστηριοποίηση σε πόστο αιγιαλού - παραλίας. Η προθεσμία του ξεκινά από την πρόσκληση της αδειοδοτούσας αρχής. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών η αίτηση της απορρίπτεται.

       Ναι Όχι


      • 12 Ενημέρωση επί αρνητικής κρίσης της επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται ότι το αίτημά του κρίθηκε αρνητικά από την αρμόδια επιτροπή και συνεπώς η αίτησή του απορρίπτεται.

       Ναι Ναι


      • 13 Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης δευτέρου σταδίου με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω του e-ΔΛΑ.

       Σημειώσεις Ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει τα δικαιολογητικά του δεύτερου σταδίου εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την πρόσκληση της αδειοδοτούσας αρχής, εφόσον αιτείται τη δραστηριοποίηση σε σημείο θαλάσσιου χώρου ή εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών, εφόσον αιτείται τη δραστηριοποίηση σε πόστο αιγιαλού - παραλίας.

       Όχι Όχι


      • 14 Εμπρόθεσμη υποβολή


       Περιγραφή Ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει τα δικαιολογητικά του δεύτερου σταδίου εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την πρόσκληση της αδειοδοτούσας αρχής, εφόσον αιτείται τη δραστηριοποίηση σε σημείο θαλάσσιου χώρου ή εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών, εφόσον αιτείται τη δραστηριοποίηση σε πόστο αιγιαλού - παραλίας. Η προθεσμία του ξεκινά από την πρόσκληση της αδειοδοτούσας αρχής

       Ναι Όχι


      • 15 Εκπρόθεσμη υποβολή


       Περιγραφή Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών η αίτηση της απορρίπτεται.

       Ναι Ναι


      • 16 Έλεγχος δικαιολογητικών δευτέρου σταδίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Εφόσον τα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, τότε Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Η αδειοδοτούσα αρχή χορηγεί, εντός τριάντα (30) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του δεύτερου σταδίου, έγκριση εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

       Όχι Όχι


      • 17 Πληρωμή εισφορών


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αφού ελεγχθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών, η αίτηση επιστρέφει στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου υποβάλλει τις προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, εισφορές.

       Όχι Όχι


      • 18 Έλεγχος εισφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πραγματοποιείται έλεγχος των υποβληθέντων εισφορών.

       Όχι Όχι


      • 19 Ολοκλήρωση ελέγχου εισφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αφού γίνει ο έλεγχος των εισφορών και το αρμόδιο Στέλεχος της Λιμενικής Αρχής συμπληρώσει τυχόν στοιχεία που αφορούν την αίτηση, δημιουργείται ένα αυτοματοποιημένο πρότυπο αρχείου της αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 20 Ψηφιακή υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το αρχείο που δημιουργείται υπογράφεται ψηφιακά.

       Όχι Όχι


      • 21 Ολοκλήρωση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο-παραγόμενο έγγραφο, το οποίο φέρει και QR code, αποστέλλεται μέσω του e-ΔΛΑ αυτόματα στο e-mail που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος.

       Σημειώσεις Η αδειοδοτούσα αρχή χορηγεί, εντός τριάντα (30) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του δεύτερου σταδίου, έγκριση εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.