Ανανέωση δήλωσης διασυνοριακής προσωρινής παροχής υπηρεσίας οδικής βοήθειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση176f2580-4bd4-4c4d-a178-964cced61993 176258 Renewal of Announcement of Cross-Border Temporary Provision of Roadside Assistance Service

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού τομέα Αθηνών, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ανανέωση της διασυνοριακής προσωρινής παροχής υπηρεσίας οδικής βοήθειας από πάροχο ή επιχείρηση νόμιμα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού τομέα Αθηνών

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ανανέωση Δήλωσης Διασυνοριακής Προσωρινής Παροχής Υπηρεσίας Οδικής Βοήθειας: Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την ανανέωση δήλωσης διασυνοριακής προσωρινής παροχής υπηρεσίας

Σημειώσεις

Υποβολή αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης Φυσικού Προσώπου ή νόμιμου εκπροσώπου Νομικού Προσώπου με την οποία δηλώνονται: - Τα στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου αιτούντος (Φυσικού Προσώπου ή νομιμου εκπροσώπου εταιρείας) - Τα στοιχεία επικοινωνίας αιτούντος (Φυσικού Προσώπου ή νομιμου εκπροσώπου εταιρείας) - Διακριτικός τίτλος της εταιρείας - Χρονικά διαστήματα που έχει ήδη ασκηθεί η δραστηριότητα - Τόποι που έχει ήδη ασκηθεί η δραστηριότητα Στην αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση επίσης δηλώνεται: - Ότι η κατάσταση της εταιρείας δεν έχει μεταβληθεί (όπως προκύπτει από τα ήδη υποβληθέντα δικαιολογητικά) – σε περίπτωση που υπάρχει μεταβολή, να πληροί τη σχετική προϋπόθεση σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. - Η ημερομηνία έναρξης της άσκησης της δραστηριότητας - Το χρονικό διάστημα της άσκησης της δραστηριότητας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    NACE

    • 52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ανανέωση Δήλωσης Διασυνοριακής Προσωρινής Παροχής Υπηρεσίας Οδικής Βοήθειας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N2

       ,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Ότι η κατάσταση της εταιρείας δεν έχει μεταβληθεί (όπως προκύπτει από τα ήδη υποβληθέντα δικαιολογητικά) – σε περίπτωση που υπάρχει μεταβολή, να πληροί τη σχετική προϋπόθεση σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

       Όχι Όχι

      • 1 Ανανέωση Δήλωσης Διασυνοριακής Προσωρινής Παροχής Υπηρεσίας Οδικής Βοήθειας: Σε περίπτωση που υπάρχει μεταβολή από την αρχική δήλωση, τότε πρέπει να προσκομιστεί το σχετικό δικαιολογητικό. Πιστοποιητικό

       Ανανέωση Δήλωσης Διασυνοριακής Προσωρινής Παροχής Υπηρεσίας Οδικής Βοήθειας: Σε περίπτωση που υπάρχει μεταβολή από την αρχική δήλωση, τότε πρέπει να προσκομιστεί το σχετικό δικαιολογητικό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 8619

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3900/555 2012 327 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, διαδικασία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120200327

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, σε εύλογο χρόνο πριν την έναρξη της δραστηριότητας, την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση προσωρινής παροχής υπηρεσιών (αρχική δήλωση ή ανανέωση) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, ανεξάρτητα από τον τόπο δραστηριοποίησης. Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μπορεί να υποβληθεί και μέσω των ΚΕΠ – ΕΚΕ και να προωθηθεί στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών διενεργεί έλεγχο για την πλήρωση των προϋποθέσεων και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την πλήρωση ή μη των προϋποθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 5 Παροχή Βεβαίωσης στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, παρέχεται βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο με την οποία μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες ελευθέρως.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.