Αρχική Δήλωση Διασυνοριακής Προσωρινής Παροχής Υπηρεσίας Οδικής Βοήθειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd17e0766-2c69-4b02-a1b9-c482b504ff94 581713 Initial Announcement of Cross-Border Temporary Provision of Roadside Assistance Service

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διασυνοριακή προσωρινή παροχή υπηρεσίας οδικής βοήθειας από πάροχο υπηρεσιών ή επιχείρηση νόμιμα εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα (αρχική δήλωση παροχής υπηρεσίας).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Σημειώσεις

Υποβολή αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης Φυσικού Προσώπου ή νόμιμου εκπροσώπου Νομικού Προσώπου με την οποία δηλώνονται:

- Τα στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου αιτούντος (Φυσικού Προσώπου ή νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας) - Τα στοιχεία επικοινωνίας αιτούντος (Φυσικού Προσώπου ή νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας) - Ο τόπος παροχής υπηρεσίας (περιοχή της δραστηριοποίησης) - Ο χρόνος παροχής υπηρεσίας (ημερομηνία έναρξης της δραστηριοποίησης)

- Η διάρκεια παροχής υπηρεσίας (χρονικό διάστημα της δραστηριοποίησης - σε μορφή ΗΜ/ΜΗΝ/ΕΤΟΣ)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    NACE

    • 52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αρχική Δήλωση Διασυνοριακής Προσωρινής Παροχής Υπηρεσίας Οδικής Βοήθειας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N2

       ,,,


      • 1 Υπηκοότητας Ταυτοποίηση αιτούντος (Φυσικού Προσώπου ή νόμιμου εκπροσώπου Νομικού Προσώπου).

       Όχι Όχι

      • 2 Εταιρικού δικαίου Νομιμοποίηση Νομικού Προσώπου

       Όχι Όχι

      • 3 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Νόμιμη εγκατάσταση εταιρείας σε κράτος-μέλος της ΕΕ.

       Όχι Όχι

      • 4 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Νόμιμη παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας σε κράτος-μέλος της ΕΕ.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Να μην έχει απαγορευτεί στο φυσικό πρόσωπο ή την εταιρεία, έστω και προσωρινά, η άσκηση της κατά το χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο διαβατηρίου/ταυτότητας αιτούντος. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο διαβατηρίου/ταυτότητας αιτούντος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Για Νομικά Πρόσωπα: Καταστατικό εταιρείας ή άλλο έγγραφο διορισμού του νόμιμου εκπροσώπου, νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Για Νομικά Πρόσωπα: Καταστατικό εταιρείας ή άλλο έγγραφο διορισμού του νόμιμου εκπροσώπου, νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 3 Μεταφρασμένη και επικυρωμένη βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης του ενδιαφερομένου, ότι αυτός ή η εταιρεία που εκπροσωπεί, είναι νόμιμα εγκατεστημένοι σε αυτό, ότι ασκεί νόμιμα εκεί την συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα και ότι δεν έχει απαγορευτεί στο φυσικό πρόσωπο ή την εταιρεία, έστω και προσωρινά, η άσκηση της κατά το χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια βεβαίωση από δημόσια αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης, προσκομίζονται: − Μεταφρασμένη και επικυρωμένη βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης για την νόμιμη σύσταση της εταιρείας που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στη χώρα, − Έγγραφα που αποδεικνύουν την διετή τουλάχιστον παροχή της υπηρεσίας της παροχής οδικής βοήθειας στο κράτος μέλος εγκατάστασης. Βεβαίωση

       Μεταφρασμένη και επικυρωμένη βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης του ενδιαφερομένου, ότι αυτός ή η εταιρεία που εκπροσωπεί, είναι νόμιμα εγκατεστημένοι σε αυτό, ότι ασκεί νόμιμα εκεί την συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα και ότι δεν έχει απαγορευτεί στο φυσικό πρόσωπο ή την εταιρεία, έστω και προσωρινά, η άσκηση της κατά το χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια βεβαίωση από δημόσια αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης, προσκομίζονται: − Μεταφρασμένη και επικυρωμένη βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης για την νόμιμη σύσταση της εταιρείας που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στη χώρα, − Έγγραφα που αποδεικνύουν την διετή τουλάχιστον παροχή της υπηρεσίας της παροχής οδικής βοήθειας στο κράτος μέλος εγκατάστασης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται βεβαίωση από δημόσια αρχή του κράτους μέλους: Μεταφρασμένη και επικυρωμένη βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης για την νόμιμη σύσταση της εταιρείας που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί. Βεβαίωση

       Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται βεβαίωση από δημόσια αρχή του κράτους μέλους: Μεταφρασμένη και επικυρωμένη βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης για την νόμιμη σύσταση της εταιρείας που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 9703

      • 5 Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται βεβαίωση από δημόσια αρχή του κράτους μέλους: Έγγραφα που αποδεικνύουν τη διετή τουλάχιστον παροχή της υπηρεσίας της οδικής βοήθειας στο κράτος μέλος εγκατάστασης. Έγγραφο

       Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται βεβαίωση από δημόσια αρχή του κράτους μέλους: Έγγραφα που αποδεικνύουν τη διετή τουλάχιστον παροχή της υπηρεσίας της οδικής βοήθειας στο κράτος μέλος εγκατάστασης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 4084

      • 6 Στοιχεία της εταιρείας: (α) Επωνυμία, (β) Διακριτικός τίτλος, (γ) Έδρα, (δ) Μορφή, (ε) ΑΦΜ Δήλωση

       Στοιχεία της εταιρείας: (α) Επωνυμία, (β) Διακριτικός τίτλος, (γ) Έδρα, (δ) Μορφή, (ε) ΑΦΜ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3900/555 2012 327 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις , δικαιολογητικά, διαδικασία Αρχικής Δήλωσης Διασυνοριακής Προσωρινής Παροχής Υπηρεσίας Οδικής Βοήθειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120200327

      • 1 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, σε εύλογο χρόνο πριν την έναρξη της δραστηριότητας, την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση προσωρινής παροχής υπηρεσιών μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, ανεξάρτητα από τον τόπο δραστηριοποίησης. Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μπορεί να υποβληθεί και μέσω των ΚΕΠ – ΕΚΕ και να προωθηθεί στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πλήρωσης προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών διενεργεί έλεγχο για την πλήρωση των προϋποθέσεων και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την πλήρωση ή μη των προϋποθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 3 Παροχή Βεβαίωσης στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, παρέχεται βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο με την οποία μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες ελευθέρως.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.