Αρχική Δήλωση Διασυνοριακής Προσωρινής Παροχής Υπηρεσίας Οδικής Βοήθειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd17e0766-2c69-4b02-a1b9-c482b504ff94 581713

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3 έως 6

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  7
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά τη διασυνοριακή προσωρινή παροχή υπηρεσίας οδικής βοήθειας από πάροχο υπηρεσιών ή επιχείρηση νόμιμα εγκατεστημένης σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα (αρχική δήλωση παροχής υπηρεσίας).

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     • 52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Αρχική Δήλωση Διασυνοριακής Προσωρινής Παροχής Υπηρεσίας Οδικής Βοήθειας

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά, Ελληνικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Διασυνοριακά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά), Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        N2

        ,,,,,


       • 1 Διοικητικές Υποβολή αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης Φυσικού Προσώπου ή νόμιμου εκπροσώπου Νομικού Προσώπου με την οποία δηλώνονται: - Τα στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου αιτούντος (Φυσικού Προσώπου ή νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας) - Τα στοιχεία επικοινωνίας αιτούντος (Φυσικού Προσώπου ή νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας) - Ο τόπος παροχής υπηρεσίας (περιοχή της δραστηριοποίησης) - Ο χρόνος παροχής υπηρεσίας (ημερομηνία έναρξης της δραστηριοποίησης) - Η διάρκεια παροχής υπηρεσίας (χρονικό διάστημα της δραστηριοποίησης - σε μορφή ΗΜ/ΜΗΝ/ΕΤΟΣ)

        Όχι Όχι

       • 2 Υπηκοότητας Ταυτοποίηση αιτούντος (Φυσικού Προσώπου ή νόμιμου εκπροσώπου Νομικού Προσώπου).

        Όχι Όχι

       • 3 Εταιρικού δικαίου Νομιμοποίηση Νομικού Προσώπου

        Όχι Όχι

       • 4 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Νόμιμη εγκατάσταση εταιρείας σε κράτος-μέλος της ΕΕ.

        Όχι Όχι

       • 5 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Νόμιμη παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας σε κράτος-μέλος της ΕΕ.

        Όχι Όχι

       • 6 Διοικητικές Να μην έχει απαγορευτεί στο φυσικό πρόσωπο ή την εταιρεία, έστω και προσωρινά, η άσκηση της κατά το χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης.

        Όχι Όχι

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3900/555 2012 327 Β
       • 1 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, σε εύλογο χρόνο πριν την έναρξη της δραστηριότητας, την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση προσωρινής παροχής υπηρεσιών μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, ανεξάρτητα από τον τόπο δραστηριοποίησης. Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μπορεί να υποβληθεί και μέσω των ΚΕΠ – ΕΚΕ και να προωθηθεί στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος πλήρωσης προϋποθέσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών διενεργεί έλεγχο για την πλήρωση των προϋποθέσεων και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την πλήρωση ή μη των προϋποθέσεων.

        Όχι Όχι


       • 3 Παροχή Βεβαίωσης στον ενδιαφερόμενο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, παρέχεται βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο με την οποία μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες ελευθέρως.

        Όχι Όχι


       • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)

       • 1 Αντίγραφο διαβατηρίου/ταυτότητας αιτούντος. Αντίγραφο εγγράφου

        Αντίγραφο διαβατηρίου/ταυτότητας αιτούντος.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Για Νομικά Πρόσωπα: Καταστατικό εταιρείας ή άλλο έγγραφο διορισμού του νόμιμου εκπροσώπου, νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

        Για Νομικά Πρόσωπα: Καταστατικό εταιρείας ή άλλο έγγραφο διορισμού του νόμιμου εκπροσώπου, νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

        Όχι

       • 3 Μεταφρασμένη και επικυρωμένη βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης του ενδιαφερόμενου, ότι αυτός ή η εταιρεία που εκπροσωπεί, είναι νόμιμα εγκατεστημένοι σε αυτό, ότι ασκεί νόμιμα εκεί τη συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα και ότι δεν έχει απαγορευτεί στο φυσικό πρόσωπο ή την εταιρεία, έστω και προσωρινά, η άσκηση της κατά το χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια βεβαίωση από δημόσια αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης, προσκομίζονται: − Μεταφρασμένη και επικυρωμένη βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης για τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στη χώρα, − Έγγραφα που αποδεικνύουν την διετή τουλάχιστον παροχή της υπηρεσίας της παροχής οδικής βοήθειας στο κράτος μέλος εγκατάστασης. Βεβαίωση

        Μεταφρασμένη και επικυρωμένη βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης του ενδιαφερόμενου, ότι αυτός ή η εταιρεία που εκπροσωπεί, είναι νόμιμα εγκατεστημένοι σε αυτό, ότι ασκεί νόμιμα εκεί τη συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα και ότι δεν έχει απαγορευτεί στο φυσικό πρόσωπο ή την εταιρεία, έστω και προσωρινά, η άσκηση της κατά το χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια βεβαίωση από δημόσια αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης, προσκομίζονται: − Μεταφρασμένη και επικυρωμένη βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης για τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στη χώρα, − Έγγραφα που αποδεικνύουν την διετή τουλάχιστον παροχή της υπηρεσίας της παροχής οδικής βοήθειας στο κράτος μέλος εγκατάστασης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται βεβαίωση από δημόσια αρχή του κράτους μέλους: Μεταφρασμένη και επικυρωμένη βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης για την νόμιμη σύσταση της εταιρείας που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί. Βεβαίωση

        Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται βεβαίωση από δημόσια αρχή του κράτους μέλους: Μεταφρασμένη και επικυρωμένη βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης για την νόμιμη σύσταση της εταιρείας που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

        Όχι

       • 5 Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται βεβαίωση από δημόσια αρχή του κράτους μέλους: Έγγραφα που αποδεικνύουν τη διετή τουλάχιστον παροχή της υπηρεσίας της οδικής βοήθειας στο κράτος μέλος εγκατάστασης. Αντίγραφο εγγράφου

        Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται βεβαίωση από δημόσια αρχή του κράτους μέλους: Έγγραφα που αποδεικνύουν τη διετή τουλάχιστον παροχή της υπηρεσίας της οδικής βοήθειας στο κράτος μέλος εγκατάστασης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

        Όχι

       • 6 Στοιχεία της εταιρείας: (α) Επωνυμία, (β) Διακριτικός τίτλος, (γ) Έδρα, (δ) Μορφή, (ε) ΑΦΜ Δήλωση

        Στοιχεία της εταιρείας: (α) Επωνυμία, (β) Διακριτικός τίτλος, (γ) Έδρα, (δ) Μορφή, (ε) ΑΦΜ

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.