Ανανέωση ορισμού Τεχνικής Υπηρεσίας (ΤΥ) σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 858/2018 και 168/2013

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση63f84cb0-aa77-47eb-bb6e-29cb5448d8ab 165727

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ανανέωση ορισμού Τεχνικής Υπηρεσίας (ΤΥ) για μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες δραστηριοτήτων του άρθρου 68 του κανονισμού (ΕΕ) 858/2018 ή του άρθρου 63 του κανονισμού (ΕΕ) 168/2013, ανάλογα με το πεδίο αρμοδιοτήτων τους. Η Τεχνική Υπηρεσία είναι ο οργανισμός ή φορέας, ο οποίος ορίζεται από την αρχή έγκρισης ως εργαστήριο δοκιμών για τη διεξαγωγή δοκιμών ή ως φορέας αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τη διεξαγωγή των αρχικών αξιολογήσεων και λοιπών δοκιμών ή επιθεωρήσεων. Απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34)


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Για την ανανέωση του ορισμού η Τεχνική Υπηρεσία υποβάλλει εγκαίρως (τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη του ορισμού της) επίσημη αίτηση, όπως αυτή που προβλέπονταν για τον αρχικό ορισμό.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ανανέωση ορισμού Τεχνικής Υπηρεσίας (ΤΥ) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 858/2018 ή τον Κανονισμό (ΕΕ) 168/2013


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Ανανέωση Ορισμού Τεχνικής Υπηρεσίας (ΤΥ) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 858/2018: Για την ανανέωση του ορισμού της Τεχνική Υπηρεσία θα πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις -προϋποθέσεις, του άρθρου 75 του Κανονισμού (ΕΕ) 858/2018 και του άρθρου 4 της Υ.Α. αριθμ. οικ. 54795/2971/20. Ορισμός Τεχνικής Υπηρεσίας (ΤΥ) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 168/2013 Για την ανανέωση του ορισμού της Τεχνική Υπηρεσία θα πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις -προϋποθέσεις, του άρθρου 66 του Κανονισμού (ΕΕ) 168/2013

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η Τεχνική Υπηρεσία πρέπει να είναι εφοδιασμένη με διαπίστευση βάσει του Κανονισμού 765/2008ΕΚ σύμφωνα με τα EN ISO/IEC 17020 ή EN ISO/IEC 17025 με πεδίο εφαρμογής τη διεξαγωγή ελέγχων ή δοκιμών στα πλαίσια των απαιτούμενων κανονιστικών πράξεων, ή με EN ISO/IEC 17021 σχετικά με συστήματα διαχείρισης ποιότητας (ΕΝ ISO 9001 για την κατασκευή οχημάτων ή ISO/TS 16949), ανάλογα με την κατηγορία για την οποία ορίζεται. Οι ανωτέρω διαπιστεύσεις πρέπει να έχουν χορηγηθεί από φορέα που ανήκει στην MLA (MultiLateral Agreement), για αμοιβαία ισότιμη αναγνώριση δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών φορέων διαπίστευσης.

       Όχι Όχι

      • 1 Λοιπά αναγκαία δικαιολογητικά, όπως αυτά που προβλέπονταν για τον αρχικό ορισμό, ή μνημόνευση αυτών της αρχικής αίτησης ή της αμέσως προηγούμενης ανανέωσης, εφόσον αυτά δεν έχουν μεταβληθεί, υποβάλλοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Λοιπά αναγκαία δικαιολογητικά, όπως αυτά που προβλέπονταν για τον αρχικό ορισμό, ή μνημόνευση αυτών της αρχικής αίτησης ή της αμέσως προηγούμενης ανανέωσης, εφόσον αυτά δεν έχουν μεταβληθεί, υποβάλλοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 54795 2971 20 2020 5946 Β

       Περιγραφή ΚΥΑ ΜΕ αριθμ. οικ. 54795/2971/20: Καθορισμός διαδικασιών για την έκδοση έγκρισης τύπου ΕΕ μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018

       Νομικές παραπομπές https://www.yme.gov.gr/metafores/texnologia-oximaton/egkriseis-oximaton-2007-46ek

      • Κανονισμός 858 2018

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΕ) 2018/858: Για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0858

      • Κανονισμός 168 2013

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΕ) 168/2013: Για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0168

      • 1 Υποβολή αιτήσεως και των συνημμένων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση αιτήματος σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη σχεδίου Ανανέωσης Ορισμού Τεχνικής Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 6 Ιεραρχική υπογραφή σχεδίου Ανανέωσης Ορισμού Τεχνικής Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 7 Πρωτοκόλληση σχεδίου Ανανέωσης Ορισμού Τεχνικής Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 8 Δημιουργία ψηφιακού ακριβούς αντιγράφου Ανανέωσης του Ορισμού Τεχνικής Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 9 Ανάρτηση Ανανέωσης του Ορισμού της Τεχνικής Υπηρεσίας στον ιστότοπο Διαύγεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 10 Ανάρτηση Ανανέωσης του Ορισμού της Τεχνικής Υπηρεσίας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 11 Αποστολή Ανανέωσης του Ορισμού της Τεχνικής Υπηρεσίας στον αιτούντα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.