Ορισμός Τεχνικής Υπηρεσίας (ΤΥ) σύμφωνα με σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 858/2018 και 168/2013

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2c4a079e-b91e-492f-af12-f6bb9f306574 764164

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον Ορισμό Τεχνικής Υπηρεσίας (ΤΥ) για μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες δραστηριοτήτων του άρθρου 68 του κανονισμού (ΕΕ) 858/2018 ή του άρθρου 63 του κανονισμού (ΕΕ) 168/2013, ανάλογα με το πεδίο αρμοδιοτήτων τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34)Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση στην οποία ο αιτών θα πρέπει να προσδιορίζει τις κατηγορίες δραστηριοτήτων για τις οποίες υποβάλλει αίτηση προκειμένου να οριστεί, σύμφωνα με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό Τεχνικών Υπηρεσιών με τον Κανονισμό (ΕΕ) 858/2018 ή τον Κανονισμό 168/2013.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ορισμός Τεχνικής Υπηρεσίας (ΤΥ) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 858/2018 ή τον Κανονισμό (ΕΕ) 168/2013


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Για τον Ορισμό Τεχνικής Υπηρεσίας (ΤΥ) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 858/2018, την Ανεξαρτησία, την Επάρκεια, τις Θυγατρικές και Υπεργολάβους των Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και την Εσωτερική Τεχνική Υπηρεσία Κατασκευαστή θα πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις -προϋποθέσεις, όσες την αφορούν, των άρθρων 68, 69, 70, 71 και 72 του Κανονισμού (ΕΕ) 858/2018 και του άρθρου 3 της Υ.Α. αριθμ. οικ. 54795/2971/20.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Για τον Ορισμό των Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 168/2013 θα πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις -προϋποθέσεις, όσες την αφορούν, των άρθρων 61, 62 και 63 του Κανονισμού (ΕΕ) 168/2013.

       Όχι Όχι

      • 1 Τα νομιμοποιητικά καταστατικά έγγραφα της τεχνικής υπηρεσίας. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Τα νομιμοποιητικά καταστατικά έγγραφα της τεχνικής υπηρεσίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Λοιπά δικαιολογητικά σύμφωνα με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό Τεχνικών Υπηρεσιών με τον Κανονισμό (ΕΕ) 858/2018 ή τον Κανονισμό 168/2013

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Στοιχεία επωνυμίας της Εταιρίας, των ονομάτων των αρμοδίων, της ταχυδρομικής διεύθυνσης, του οργανογράμματος. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Στοιχεία επωνυμίας της Εταιρίας, των ονομάτων των αρμοδίων, της ταχυδρομικής διεύθυνσης, του οργανογράμματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 3 Πιστοποιητικό διαπίστευσης Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό διαπίστευσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Τεχνική Υπηρεσία πρέπει να είναι εφοδιασμένη με διαπίστευση βάσει του Κανονισμού 765/2008ΕΚ σύμφωνα με τα EN ISO/IEC 17020 ή EN ISO/IEC 17025 με πεδίο εφαρμογής τη διεξαγωγή ελέγχων ή δοκιμών στα πλαίσια των απαιτούμενων κανονιστικών πράξεων, ή με EN ISO/IEC 17021 σχετικά με συστήματα διαχείρισης ποιότητας (ΕΝ ISO 9001 για την κατασκευή οχημάτων ή ISO/TS 16949), ανάλογα με την κατηγορία για την οποία ορίζεται. Οι ανωτέρω διαπιστεύσεις πρέπει να έχουν χορηγηθεί από φορέα που ανήκει στην MLA (MultiLateral Agreement), για αμοιβαία ισότιμη αναγνώριση δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών φορέων διαπίστευσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 54795 2020 5946 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασιών για την έκδοση έγκρισης τύπου ΕΕ μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200205946

      • Κανονισμός 858 2018

       Περιγραφή Για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L .2018.151.01.0001.01.ENG

      • Κανονισμός 168 2013

       Περιγραφή Για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32013R0168

      • 1 Παραλαβή αιτήσεως και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση παραλαμβάνεται με τον φάκελο δικαιολογητικών και πρωτοκολείται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση αιτήματος σε υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση έχει χρεωθεί στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνολογίας Οχημάτων και ακολουθεί χρέωση σε υπάλληλο - εισηγητή.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη σχεδίου Ορισμού Τεχνικής Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε συνέχεια του ελέγχου των δικαιολογητικών συντάσεται σχετική εισήγηση.

       Όχι Όχι


      • 5 Υπογραφή σχεδίου Ορισμού Τεχνικής Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το έγγραφο υπογράφεται από όλη την ιεραρχία με τελικό υπογράφοντα τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης.

       Όχι Όχι


      • 6 Ανάρτηση του Ορισμού της Τεχνικής Υπηρεσίας στον ιστότοπο Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανάρτηση του Ορισμού της Τεχνικής Υπηρεσίας στον ιστότοπο Διαύγεια και εν συνεχεία αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή του εγγράφου περί Ορισμού της Τεχνικής Υπηρεσίας στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο το έγγραφο περί Ορισμού της Τεχνικής Υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.