Αναπαραγωγή αρχειακού υλικού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση072890a9-8f75-41a9-829e-8b44ffee965c 541559

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδιακσία αφορά στο αίτημα για την αναπαραγωγή αρχειακού υλικού καθώς και στην χορήγηση ψηφιακών αντιγράφων αρχειακού υλικού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο αιτών, στο πλαίσιο επιτόπιας έρευνας αρχειακού υλικού στο Αναγνωστήριο της Υπηρεσίας και κατόπιν συμπλήρωσης του σχετικού εντύπου, προβαίνει είτε με ίδια μέσα (π.χ. φωτογραφική μηχανή ή κινητό τηλέφωνο) σε αναπαραγωγή του αρχειακού υλικού που τον ενδιαφέρει είτε η αναπαραγωγή υλοποιείται από το προσωπικό του Τμήματος Αναγνωστηρίου & Αρχειακής Έρευνας με σάρωση. Βασικές παράμετροι για την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών είναι ο έλεγχος της φυσικής κατάστασης του υλικού, αν αυτό είναι ήδη ψηφιοποιημένο και τυχόν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να εμπεριέχονται σε αυτό.Σε περίπτωση που ο σκοπός χρήσης του υλικού αφορά δημοσίευση, έκθεση, ντοκιμαντέρ, κ.ά., τότε ο αιτών πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση προς έγκριση. Επίσης, σε περίπτωση που το υλικό προς αναπαραγωγή είναι αταξινόμητο ή υπό ταξινόμηση, απαιτείται η έγκριση του προϊσταμένου του Τμήματος Επεξεργασίας Αρχείων που παρέχει το υλικό.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση αναπαραγωγής αρχειακού υλικού

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτημα, Αίτηση αναπαραγωγής αρχειακού υλικού, Χορήγηση ψηφιακών αντιγράφων αρχειακού υλικού

      Επίσημος τίτλος

      Αναπαραγωγή αρχειακού υλικού της Κεντρικής Υπηρεσίας των ΓΑΚ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • Νόμος 4610 2019 70 Α

       Περιγραφή Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100070

      • Κανονισμός 27-34 2022

       Περιγραφή 1. Αντίγραφα αρχειακού υλικού χορηγούνται μετά τη συμπλήρωση της Αίτησης Αναπαραγωγής Αρχειακού Υλικού και την έγκριση του προϊσταμένου του Αναγνωστηρίου 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να μην επιτραπεί η αναπαραγωγή εάν δημιουργείται πρόβλημα στη φυσική κατάσταση του υλικού 3. Για την αναπαραγωγή ολόκληρων σειρών, αρχείων ή συλλογών πρωτότυπου υλικού απαιτείται η έγκριση της Εφορείας των ΓΑΚ 4. Με απόφαση της Εφορείας των ΓΑΚ για την προστασία του πρωτοτύπου, δεν επιτρέπεται στο εξής η φωτοτυπική αναπαραγωγή του αρχειακού υλικού το οποίο έχει ψηφιοποιηθεί όπως επίσης και του υλικού που χρονολογείται πριν το 1980 5. Στις περιπτώσεις αυτές, επιτρέπεται μόνο η ψηφιακή αναπαραγωγή του από το προσωπικό των ΓΑΚ ή με τη χρήση ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής (χωρίς φλάς) μετά τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου. 6. Η φωτογραφική αναπαραγωγή του υλικού πραγματοποιείται είτε από τους ίδιους τους ερευνητές, σε ειδικό χώρο υπό την εποπτεία του προσωπικού του Αναγνωστηρίου, είτε με ευθύνη των ΓΑΚ κατόπιν συνεννόησης 7. Οι ερευνητές οφείλουν να παραδίδουν στο προσωπικό του Αναγνωστηρίου ένα ψηφιακό αντίγραφο των λήψεων που έχουν πραγματοποιήσει με δικά τους μέσα 8. Στην περίπτωση που επιθυμούν αναπαραγωγή υλικού χωρίς την προσθήκη υδατοσήμου αυτή γίνεται από το προσωπικό του Αναγνωστηρίου. 9. Ο χρόνος ικανοποίησης των αιτημάτων αναπαραγωγής, ανεξαρτήτως μεθόδου, προσδιορίζεται από τον αριθμό των αντιγράφων, τον βαθμό δυσκολίας του αιτήματος (π.χ. μεγάλος αριθμός σελίδων σε διαφορετικούς φακέλους) και τη διαθεσιμότητα του προσωπικού.


      • 1 Μελέτη αρχειακού υλικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος μελετά το αρχειακό υλικό του ενδιαφέροντός του.

       Όχι Όχι


      • 2 Αίτηση αναπαραγωγής αρχειακού υλικού Κεντρικής Υπηρεσίας των ΓΑΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με το πέρας της έρευνας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση αναπαραγωγής του αρχειακού υλικού που έχει επιλέξει προς αναπαραγωγή ώστε να την υλοποιήσει είτε με ίδια μέσα (φωτογραφική μηχανή, κινητό) είτε το προσωπικό του Τμήματος Αναγνωστηρίου με σάρωση. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια το αρχείο, ο φάκελος και τα έγγραφα που χρήζουν αναπαραγωγής. Τα έγγραφα προς αναπαραγωγή υποδεικνύονται από τον αιτούντα με την προσθήκη δεικτών.

       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή ψηφιακών αντιγράφων αιτούμενου αρχειακού υλικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που η αναπαραγωγή διεκπεραιώνεται από το προσωπικό του Τμήματος Αναγνωστηρίου και κατόπιν ελέγχου της φυσικής κατάστασης του υλικού και τυχόν εμπεριεχόμενων ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, το προσωπικό αποστέλλει στον αιτούντα τα ψηφιακά αντίγραφα μέσω e-mail ή μέσω wetransfer λόγω μεγάλου όγκου του αρχείου.

       Ναι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.